Věda a výzkum

MŠMT – OP JAK – harmonogram výzev 2023

Harmonogram výzev na rok 2023.

TA ČR - Program SIGMA: Vyhlášení 2. veřejné soutěže - dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice

Technologická agentura ČR vyhlásila 2. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2 – Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu.

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka 29. března 2023.

TA ČR - QuantERA II Call 2023: Výzva v oblasti výzkumu kvantových technologií

Témata výzvy (v originálním znění):

  • Quantum Phenomena and Resources (základní výzkum)
  • Applied Quantum Science (aplikovaný výzkum)

O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery z vybraných zemí poskytovatelem.

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka 4. května 2023.

TA ČR - Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 10. veřejné soutěže, podprogram 1 - "Technologičtí lídři" - od 5. dubna 2023

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 10. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 “Technologičtí lídři” (PP1).

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

MPO - OP TAK Aplikace

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Doba příjmu žádostí o podporu prodloužena do 28. února 2023.

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka 22. února 2023.

GA ČR – Výzvy k podávání návrhů projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila 12. února 2023 výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty. Soutěžní lhůta trvá do 4. dubna 2023. Univerzitní deadline je 3. dubna 2023.

Ke splnění administrativních kroků při podání návrhu projektu na PřF je potřebné do 28. března 2023 dodat:  

Projektové návrhy k odeslání datovou schránkou posílejte průběžně na e-mail: lubica.korcanova@upol.cz nejpozději do 30. března 2023. Způsobilost byla za UP OL zaslána. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2024. Více podrobností naleznete zde.

HORIZON EUROPE – vyhledávání partnerů k jenotlivým výzvám

Na webu Funding and tender opportunities můžete u jednotlivých výzev hledat nové partnery formou „expertize offer“ (limit je 500 znaků). Zároveň se můžete přidat k již zveřejněným nabídkám na spolupráci. Pokud budete mít zájem zveřejnit nabídku, kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

HORIZON EUROPE MSCA individuální granty pro zahraniční postdoktorandy (MSCA Postdoctoral Fellowships)

Horizon Europe - Pilíř I/Excelentní věda/Akce Marie Skłodowska-Curie 

Výzva MSCA PF 2023 bude otevřena od 12. dubna 2023 do 13. září 2023

Chcete se stát supervisorem pro MSCA PF a posílit tak svůj výzkumný tým o zahraničního juniorního výzkumníka (do 8 let od obhajoby Ph.D.)?

Výhody: kvalita/kvantita vědeckých výstupů, internacionalizace týmu a instituce, prohloubení mezinárodní spolupráce, prestižní grant, zvýšení bonifikace i pro další granty - pro fellows/supervisory, rozvoj strukturovaného mentoringu ve výzkumném týmu, rozšiřování zkušeností s mezinárodními projekty.

Podmínky PF: min. Ph.D., žádat lze max. 8 let po obhajobě Ph.D. (o MD/RD se prodlužuje), za poslední 3 roky pobyt postdoka v ČR max. 12 měsíců.

Délka trvání MSCA PF: 12-24 měsíců.

Financování: z HE (hodnocení projektu nad 93%), z ERA Fellowships (nad 91% hodnocení projektu), z OP JAK – MSCA (70-90% hodnocení projektu; 5% dofinancování z pracoviště).

V případě zájmu kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz), která se s Vámi domluví na zveřejnění inzerátu pro získání zahraničního uchazeče o MSCA PF a následně jej provede celou projektovou žádostí.

HORIZON EUROPE - Národní informační den k MSCA na UP

Dne 31. března 2023 pořádá Univerzita Palackého ve spolupráci s Technologickým centrem Praha Národní informační den k MSCA. Tento celodenní seminář doporučujeme pro zájemce o MSCA PF European/Global Fellowships. Dopolední program bude zaměřen na pre-award, odpolední na post-award. V případě zájmu o účast kontaktuje Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

INTERREG SK-CZ - harmonogram výzev 2023

Zaměření: Životní prostředí (klima), Kultura a cestovní ruch, Institucionální spolupráce, Místní iniciativy

Předpokládané vyhlášení výzvy/uzávěrka: duben 2023/červen 2023

Zaměření: Životní prostředí (biodiverzita), Vzdělávání

Předpokládané vyhlášení výzvy/uzávěrka: září 2023/prosinec 2023

Bližší informace naleznete na webu Interreg SK-PL nebo kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

INTERREG CZ-PL – vyhlášení prvních výzev

V rámci Programu Interreg Česko - Polsko došlo k vyhlášení prvních výzev. Spolufinancování z EFRR 80%. Nejzazší datum pro ukončení realizace projektů je 30. září 2029. Žadatelé mohou předkládat projektové záměry kdykoli mezi vyhlášením výzvy a konečným termínem pro předkládání projektových záměrů v rámci výzvy.

Vysoké školy jsou způsobilými žadateli pouze ve dvou prioritách:

2.1 Cestovní ruch – výzva č. 11_23_004 Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí

Datum ukončení žádostí o podporu (3 kola přijímání žádostí): 31. května 2023/18. října 2023/28. února 2024.

4.2 Projekty spolupráce People to People - výzva č. 11_23_003 Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí

Datum ukončení žádostí o podporu (3 kola přijímání žádostí): 3. května 2023/18. října 2023/28. února 2024. V případě zájmu kontaktuje Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Interreg Europe a Interreg Central Europe - společný Infoden

Informujeme Vás o možnosti účasti na společném Infodnu programu Interreg Europe a Interreg Central Europe, který proběhne v pátek 3. března 2023. Zájemcům budou představeny potřebné informace k plánovaným 2. výzvám obou programů, jejichž vyhlášení je plánováno na březen 2023. Akce proběhne v prostorách Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj v Pařížské 4 na Praze 1. Registrovat se můžete do 24. února 2023 prostřednictvím přihlašovacího formuláře zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Erasmus+ ICM (International Credit Mobility / Mezinárodní kreditová mobilita)

Zaměstnanci UP mají možnost se v rámci programu Erasmus+ ICM účastnit výukového pobytu nebo školení na zahraniční partnerské univerzitě mimo EU. Podmínky pro účast na mobilitě se lehce liší od programu Erasmus+ Evropa.

Mobility s partnerskými zeměmi je možné realizovat na základě schváleného projektu. Přihlášky podáváme za UP v rámci každoroční výzvy (obvykle v únoru) a hodnoceny jsou kvalitativně. Hodnotí se: relevance projektu (plánovaná spolupráce a mobility) vůči strategii internacionalizace UP a partnerské instituce; návaznost na předchozí spolupráci (nemusí být nutně v programu ICM); administrativní zajištění mobilit a služby pro účastníky mobilit; přínos samostatných mobilit; diseminace výsledků projektu a jeho dopady. Projekty jsou schvalovány vždy na období maximálně 36 měsíců. Výzva 2022 musí být plně realizována do 31. července 2025.

Návrhy plánované spolupráce a realizace mobilit s partnerskými zeměmi shromažďuje za Oddělení mobilit Mgr. Yvona Vyhnánková, nejpozději vždy do 15. ledna. Pro předkládání dílčích návrhů je třeba použít formulář zaslaný Mgr. Yvonou Vyhnánkovou. Podrobnosti najdete zde.

Příprava a ohlašování mobilit

Žádáme všechny studenty vyjíždějící na studijní pobyty a odborné stáže do zahraničí, aby o svém záměru vyjet a o začátku a konci cesty informovali zahraniční úsek studijního oddělení PřF UP. Žádáme také všechny vyučující, kteří hodlají vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus+, aby se obracely nejdříve zahraniční úsek studijního oddělení PřF UP. O zahraničních studentech přijíždějících na odborné stáže a zahraničních odbornících přijíždějících v rámci Erasmus+ musí předem informovat katedra, na kterou mají přijet. Kontakt: Dana Gronychová, e-mail: dana.gronychova@upol.cz.

Akademický senát

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP na svém posledním zasedání vyhlásil volby členů tohoto samosprávného orgánu fakulty pro období od 16. září 2023 do 16. září 2026. Termín voleb byl stanoven na 26. dubna 2023 (Envelopa) a 27. dubna 2023 (Holice).

Návrhy na kandidáty do akademického senátu lze podávat od 8. března, uzávěrka pro podání byla stanovena na 22. března. Kandidátní listina bude zveřejněna 24. března.

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční  19. dubna 2023 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studijní záležitosti

Ochránce práv studentů PřF UP

Kam se obrátit, když potřebujete pomoc? Na ombudsmana PřF UP - ochránce práv studentů. Ombudsman PřF UP je ochránce práv vysokoškolských studentek a studentů v bakalářské, magisterské a doktorské formě studia této fakulty. Do působnosti ombudsmana náleží chránit studenty zapsané ke studiu na PřF UP před takovým jednáním orgánů PřF UP, akademických pracovníků působících na PřF UP, dalších zaměstnanců zařazených na PřF UP, jakož i studentů, které odporuje zákonu o vysokých školách či jiným obecně závazným právním předpisům, vnitřním předpisům nebo jiným normám UP nebo PřF UP, etickým principům zakotveným v příslušném kodexu UP, poslání vysoké školy či principům zakotveným v preambuli Statutu UP, jakož i před nečinností orgánů PřF UP. Více informací s kontakty naleznete zde.

FB PřF UP jobs

Studentům i absolventům fakulta nově nabízí facebookovou stránku PřF UP jobs. Na této sociální platformě zprostředkovává jak pracovní příležitosti z oblastí matematiky, informatiky, fyziky, zdravotnických oborů, biologie, ekologie a životního prostředí, chemie a věd o Zemi, tak i brigády, stáže, trainee programy nebo možnosti zapojení do dobrovolnictví vhodné pro vysokoškolské studenty.

Úpravy rozvrhu

Drobné úpravy rozvrhu v letním semestru lze provádět na studijním oddělení až do 15. března 2023.

Promoce

Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce na promoce, které proběhnou v termínu 26. - 30. června 2023.

Zahraniční PhD studenti

Agendu zahraničních doktorských studentů má nyní kompletně na starosti paní Waleria Słowiková (waleria.slowikova@upol.cz) ze zahraniční sekce Studijního oddělení. Ostatní anglické studijní programy (Bc. a Mgr.), jak rovněž zahraniční stáže a mobility (mj. v rámci Erasmus+) jsou v gesci paní Dany Gronychové (dana.gronychova@upol.cz).

Zahraniční zájemci o studium

Na anglických webových stránkách fakulty došlo k úpravě informací pro zájemce o studium. Pokud máte zájemce o doktorské studium v angličtině, který je již domluvený na tématu s katedrou, můžete jej odkázat na tuto webovou stránku, kde jsou uvedeny informace o dalším postupu podávání přihlášky.

8. výzva Nadačního fondu UP

Studujete na Univerzitě Palackého a máte svou vizi? Chcete si vyzkoušet realizovat vlastní vědecký nebo umělecký projekt? Zdokonalit se v prezentačních dovednostech? Není nic snazšího. Přihlaste se do 8. výzvy Nadačního fondu UP. Žádat o podporu je možné od 13. února do 31. března 2023. Podrobnosti v článku.

Cena Czechitas

Cena Czechitas za nejlepší dívčí bakalářskou práci v IT je otevřena všem studentkám/ absolventkám, které v posledním roce (tj. během 12 měsíců před termínem přihlášek) úspěšně obhájily bakalářskou práci na téma související s IT. Cílem soutěže je upozornit na nadané dívky zapálené do IT, pomoci jim zrealizovat jejich projekty za podpory odborníků z firem, a zároveň ukázat veřejnosti, jak zajímavým tématům se věnují. Registrace končí 28. února 2023.

Různé

17. kartografický den

Na využití map při každodenní práci novinářů i ve vojenském zpravodajství bude zaměřen 17. kartografický den, na který se v pátek 24. února 2023 sjedou do Olomouce tuzemští kartografové i odborníci z řad novinářské obce a armády. Jednodenní seminář ve svých prostorách pořádá katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UP) společně s Českou kartografickou společností.

Vyhrňte si rukávy! Třetí ročník krvavého souboje fakult je tady

Zúčastněte se třetího ročníku akce Souboj fakult Univerzity Palackého v bezplatném dárcovství krve aneb Vyhrň rukáv! Přijďte darovat krev nebo krevní plazmu na kterémkoli odběrovém místě v republice do 21. dubna 2023 a podpořte dobrou věc i mezifakultního soutěžního ducha. V souboji se totiž všechno točí kolem celkového objemu krve darované studenty a zaměstnanci jednotlivých fakult a procentuálního zastoupení dárců mezi studenty. Jak se zapojit? Podívejte se na daruj.upol.cz.

ASC nabízí sportovní programy nebo tábor pro děti 

Akademik sport centrum UP nabízí v letním semestru nový rozvrh volnočasového cvičení! Novinkou jsou např. rehabilitační lekce s posilovacími lany – SM systém a orientální tance. V nabídce jsou také další lekce oblíbeného indoorcyclingu. Stačí se zaregistrovat a nabít si kredit na sportuj.upol.cz.

Pokud chcete pro děti ve věku 9–15 let o jarních prázdninách (27. února – 3. března) netradiční program, přihlaste je na příměstský tábor „Olomoucký survival“. Více na www.letodeti.cz.

Kurzy Centra podpory studentů se specifickými potřebami 

Zajímá vás, jak přistupovat ke studentům se zdravotním postižením nebo co se skrývá za pojmem inkluzivní univerzita? Centrum podpory studentů se specifickými potřebami připravilo krátké hodinové kurzy zaměřené na specifika jednotlivých druhů zdravotního postižení. V průběhu letního semestru ak. roku 2022/2023 bude také probíhat pravidelný kurz českého znakového jazyka v rozsahu 20 hodin. Všechny kurzy, které jsou pro vás připraveny, jsou zcela zdarma. Více informací a možnosti pro přihlášení naleznete webu centra.

Seminář Etika – opatření na konci života 

Právnická fakulta ve spolupráci s Nadačním fondem Petra Zoubka zve na seminář Etika – opatření na konci života. Jeho součástí bude přednáška JUDr. Barbory Steinlauf, MA, Ph.D., z Filosofického ústavu AV ČR na téma Autonomie pacienta a rozhodování o péči na konci života. Na přednášku, která se uskuteční 22. února od 15:00budově A právnické fakulty, poté naváže diskuze.

Nové vnitřní normy

Dnem 20. února 2023 nabyla účinnost novela č. 9 k A-14/8-N09 – Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP, která mění příspěvek na stravování.

Dnem 27. února 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-23/05 –  Zřízení orgánů a bezpečnostních rolí v souvislosti se zajištěním kybernetické bezpečnosti na UP  

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 6. března 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)