KONZERVAČNÍ GENETIKA

Garant: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.

Typ: B-Z-1/0/1

Typ ukončení: Zápočet, kolokvium

Kredity: 3

 

Sylabus přednášek:

 1. Úvod do konzervační genetiky – vymezení pojmů, co je to konzervační genetika, cíle a očekávání, ohrožené druhy z genetického pohledu.
 2. Genetická diverzita – význam genetické diverzity a její hodnocení diverzity, Hardy-Weinbergova rovnováha, rozsah genetické diverzity a její důsledky, kvantitativní variace.
 3. Genetika přirozených populací - faktory ovlivňující vývoj velké populace a jejich genetický management.
 4. Genetika malých populací – význam malých populací a faktory ovlivňující jejich chování, efektivní velikost populace; genetický drift, genový tok, ztráta genetické diverzity, efekt hrdla láhve, efekt zakladatele.
 5. Inbreeding – příbuzenské křížení a jeho genetické důsledky; rodokmeny, koeficient inbrídingu, stanovení genetické zátěže, eliminace škodlivých alel; polyploidní organismy a self-inkompatibilní druhy.
 6. Geneticky vitální populace a vymírání druhů – jak musí být velká populace; genetická vitalita populace a její stanovení, inbrední deprese, udržení reprodukční zdatnosti, získání genetické diverzity.
 7. Ohrožené druhy – genetické aspekty ohrožených druhů, zvýšení velikosti populace, genetické aspekty fragmentovaných populací, genetický management ohrožených druhů, endemické druhy.
 8. Taxonomie – vymezení druhu a dalších taxonomických jednotek; sympatrické a alopatrické druhy, stanovení genetické vzdálenosti a fylogeneze.
 9. Genetické aspekty zavlečených a invazivních druhů – vliv zavlečených a invazivních druhů na biodiverzitu, evoluce původních druhů v odezvě na nové druhy, hybridizace a introgrese.
 10. Umělé chovy a rozmnožování v umělých podmínkách, reintrodukce druhů – genetické aspekty záchrany populací, založení a udržení populace v umělých podmínkách, rozšíření genetické diverzity; ex-situ udržování rostlin, outbrední deprese.
 11. Konzervační genetika mikroorganismů význam a zvláštnosti.
 12. Molekulárně genetické metody užívané v konzervační genetice.
 13. Forenzní genetika IUCN, CITES, Červený seznam ČR. Záchranné programy, botanické a zoologické zahrady.

 

struktura - 1 přednáška (60 min) + 1 seminář (30 min; "case study" na příkladu rostlina/ živočich)

 

Studijní materiály: