MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE 1

Garant: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.

Typ: A-Z-2/0/0

Typ ukončení: Zkouška

Kredity: 4

 

Sylabus přednášek:

Struktura, funkce a význam nukleových kyselin a proteinů. Klasifikace prokaryotního a eukaryotního genomu, jedinečné a repetitivní sekvence, kódující a nekódující sekvence, mobilní genetické elementy. DNA transpozony a retrotranspozony, mechanismy transpozice, regulace jejich aktivity a význam. Geny, složený gen, komplexní gen. Genetický kód. Replikace DNA, její mechanismus a regulace, počátek replikace, centromera, telomera. Exprese genetické informace a její regulace, transkripce, translace, konformace chromatinu, kontrola transkripce, kontrola úprav primárního transkriptu a jeho transport, stabilita mRNA, kontrola translace, kontrola post-translačních procesů, transport a třídění proteinů. Post-transkripční umlčování genů. Molekulární příčiny genetické variability. Spontánní a indukované mutace, jejich molekulární podstata a význam. Rekombinace, crossing-over a genová konverze. Reparační mechanismy. Stanovení koncentrace a čistoty nukleových kyselin. Gelová elektroforéza nukleových kyselin. Hybridizace nukleových kyselin. Polymerázová řetězová reakce, Sangerovo sekvencování. Rekombinantní DNA, restrikční endonukleázy, klonovací a expresní vektory, selekční a reportérové geny. Mapování genomu, genomové knihovny, cDNA knihovny.

 

Sylabus zkoušky:
Zkušební okruhy a otázky 2017.pdf

Studijní materiály:
00. MBIO_1 2018 (úvod).pdf
01. MBIO_1 2018 (proteiny).pdf
02. MBIO_1 2018 (nukleové kyseliny).pdf
03. MBIO_1 2018 (genom).pdf
04. MBIO_1 2018 (replikace, dědičnost, proměnlivost).pdf
05. MBIO_1 2018 (mutace).pdf
06. MBIO_1 2018 (transkripce, sestřih, translace).pdf
07. MBIO_1 2018 (regulace exprese).pdf
08. MBIO_1 2018 (mobilní elementy).pdf
09. MBIO_1 2018 (Metody).pdf