OBECNÁ VIROLOGIE

Garant: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.

Typ: A-Z-1/2/0

Typ ukončení: Zkouška

Kredity: 3

 

Sylabus přednášek:

 1. Postavení VIROLOGIE v systému přírodních věd. Předmět studia virologie. Nebuněčné organismy: viry, viroidy, satelitní viry, satelitní nukleové kyseliny a priony. Historické mezníky virologie.
 2. Satelitní RNA. Viroidy. Priony.
 3. Základní principy klasifikace virů. Definice virového druhu. Struktura, morfologie a chemické složení virové částice.
 4. Funkce a význam jednotlivých částí virionu: virová nukleová kyselina, strukturní a funkční proteiny, liporoteinové membrány. Biologické, chemické a fyzikální vlastnosti virů.
 5. Vztah viru a hostitelské buňky. Reprodukční cyklus virů. Lytický a lyzogenní životní cyklus bakteriofágů. Reprodukční strategie vybraných skupin virů.
 6. Viry - původci chorob. Interakce virus - hostitel. Patogeneze virové infekce. Patogenita a virulence. Patogeneze živočišných a rostlinných organismů: vstupní brána infekce, fáze procesu patogeneze, šíření viru v hostiteli, protivirová obrana, terapie (ozdravování) virových infekcí, vakcíny.
 7. Viry a nádory, onkogenní viry. HIV a AIDS.
 8. Ekologie virů. Epidemiologie virových infekcí. Přirozená ohniska nákaz.
 9. Přenos a šíření virů.
 10. Základní experimentální metody virologie.
 11. Diagnostika virových infekcí.
 12. Průmyslové a biotechnologické využití virů.

 

Sylabus cvičení:

 • Úvodní cvičení.
  Zásady práce ve virologické laboratoři.
  Materiálně technické vybavení virologické laboratoře.
  Očkování proti virovým onemocněním..
 • Elektronová mikroskopie - princip elektronového mikroskopu a příprava preparátů pro transmisní elektronový mikroskop.
  • Prezentace:
   - Viry v elektronové mikroskopii
   - Elektronová mikroskopie
 • Mechanický přenos viru šarky švestky
  Morfologie virionu. Stanovení velikosti a tvaru viru.
  Stanovení virového antigenu dvojitou imunodifúzi v agarovém gelu.
 • Virologická laboratoř Mikrochem s.r.o. - Laboratorní průkaz původců lidských virových infekcí.
 • Diagnostika virů ELISA testem. Sérologické metody diagnostiky virů.
  • Chřipka (základní údaje, video).
  • Prezentace:
   - Avian flu
   - Influenza virus
 • Stanovení koncentrace virových částic ve fágovém lyzátu plakovou metodou.
 • Životní cyklus bakteriofága, práce s infekčním materiálem.
 • Diagnostika protilátek IgG proti Varicella-Zoster.
 • Poradna AIDS. Krajská hygienická stanice Olomouc.
 • Zápočet - test, kontrola protokolů.
 • Zápočet.

 

Studijní materiály:
Cvičení z obecné virologie_návody_2015.docx

Obecná virologie1_2018.pdf

Obecná virologie2_2018.pdf

Obecná virologie3_2018.pdf

Obecná virologie4_2018.pdf

Obecná virologie5_2018.pdf

Obecná virologie6_2018.pdf

Obecná virologie7_2018.pdf

Obecná virologie zkušební okruhy 2018.pdf

Obecná virologie_učební texty_2018