Úvodní slovo

Milé kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

vítám vás na prahu nového akademického roku 2020/2021, zejména studenty prvních ročníků. V uplynulém semestru jsme se setkali s nečekanou situací, se kterou jsme se museli v krátké době vypořádat. Koronavirová epidemie významně ovlivnila nejen naší fakultu, ale i celou univerzitu. Přechod na distanční výuku znamenal více tolerance, jak ze strany vyučujících, tak i studentů, více práce pro pedagogy a zodpovědnější přístup studentů k vlastnímu vzdělávání.

Současná opatření zatím nejsou tak tvrdá jako na jaře, ale očekáváme jejich zpřísnění. Na režim on-line výuky jsme už po předchozích zkušenostech připraveni, ale pokud to jen půjde, budeme učit prezenční formou. Studentům budou k dispozici nové učebny v rekonstruované budově 47 v holickém areálu přírodovědecké fakulty a chystáme i novou audiovizuální učebnu pro on-line výuku na hlavní budově přírodovědecké fakulty na tř. 17. listopadu.

Za vedení přírodovědecké fakulty bych vás chtěl ujistit, že k této situaci přistupujeme s velkou zodpovědností a pevně věřím, že se nám vše podaří zvládnout.

Martin Kubala
děkan

Věda a výzkum

MPO - IV. Výzva programu Proof of Concept
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo IV. Výzvu programu Proof of Concept v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). Alokace je stanovena ve výši 200 milionů korun. Příjem žádostí o podporu probíhá od 30. června do 30. října 2020. Kontaktní osobou pro podávání návrhů je pracovnice oddělení vědy a výzkumu Mgr. Silvie Šavrňáková (silvie.savrnakova@upol.cz). Více informací zde.

Revize směrnice Technologické agentury ČR č. 7 - Změnová řízení projektů
Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje příjemce, že s účinností ode dne 24. srpna 2020 došlo k revizi směrnice Technologické agentury ČR č. 7 - Změnová řízení projektů.

Revize směrnice přináší např. tyto podstatné změny:

 • Změna výše položky rozpočtu v rámci kalendářního roku pro všechny verze všeobecných podmínek se nyní oznamuje pouze v Průběžné/Závěrečné zprávě.
 • Příjemce je povinen ohlásit změnu názvu organizace, sídla organizace a statutárního orgánu.
 • Původní termín (60 dnů před koncem příslušného kalendářního roku) nejpozdějšího podání u některých změn se změnil na 31. října příslušného kalendářního roku.
 • Povinnost ohlašovat změny termínu dosažení výsledku nyní platí pouze pro všeobecné podmínky verze 1 – 4.
 • Došlo k revizi přílohy F-233 Typologie změn a seznam povinných příloh, v rámci které byly některé změny přesunuty do jiných skupin změn a některé skupiny změn byly odstraněny.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na referenta Oddělení realizace projektů TAČR. Kontakt na referenta vašeho projektu naleznete v systému ISTA v kartě projektu. Podrobnější informace zde.

Vyhlášení veřejné soutěže TA ČR - ÉTA
Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu ÉTA.

Hlavním cílem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století. Více informací k veřejné soutěži najdete zde.

Potvrzení o podání návrhu projektu vygenerované systémem ISTA zašlete nejpozději 13. října 2020 na e-mail ivana.saitzova@upol.cz. Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu. V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Ing. Ivanu Saitzovou, která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti. Odeslání čestného prohlášení poskytovateli dotace za UPOL bude zajištěno.

Čestné uznání rektora autorům odborných knih 2020
Rektor opět ocení autory vybraných odborných knih v oborech přírodních, lékařských i humanitních, dále v umění a společenských vědách. Návrh na čestné uznání může podat každý zaměstnanec univerzity včetně autora. Odborná kniha musí formálně splňovat kritéria výsledku „B“ dle platné Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (metodika 17+). K zařazení do soutěže dodejte knihu v tištěné podobě a průvodní list v elektronické podobě Mgr. Silvii Šavrňákové (e-mail silvie.savrnakova@upol.cz) na oddělení vědy a výzkumu do středy 30. září 2020. Do soutěže nebudou zařazeny populárně vědecké publikace, učební texty a učebnice.

Podrobné informace k podávání návrhů jsou k dispozici zde.
Průvodní list zde.
Poučení o zpracování osobních údajů najdou autoři odborných knih zde.

Projektové smlouvy a dodatky – evidence v CES
Dovolujeme si informovat všechny zaměstnance PřF UP, kteří jsou Předkladateli smlouvy u realizovaných projektů v rámci UP, že veškeré smlouvy a dodatky s tuzemskými či zahraničními organizacemi je třeba poskytnout k administraci na oddělení Vědy a výzkumu PřF UP. Vedení evidence smluv na UP je závazné a upravuje jej směrnice rektora B3-17/5-SR. Každý předkladatel smlouvy je dle směrnice povinen předat informace o smlouvě tzv. klíčovému uživateli, který smlouvu či dodatek zadá do platformy CES. Proč je to důležité? Zákon č. 340/2015 Sb. upravuje zvláštní podmínky účinnosti smluv a jejich uveřejňování. Prostřednictvím Registru smluv (RS) Ministerstva vnitra České republiky se povinně uveřejňuje např. smlouva o poskytnutí dotace. Lhůta k odeslání smlouvy do RS činí podle zákona o registru smluv maximálně 30 dní od uzavření smlouvy, tj. od pozdějšího data uvedeného u podpisu ve smlouvě. Dále platí, že v případě, že smlouva či dodatek není uveřejněn v RS nejpozději do tří měsíců od data posledního podpisu, pozbývá smlouva či dodatek platnost.

Klíčovým uživatelem odpovědným za zaevidování projektových smluv a dodatků na PřF je Mgr. Silvie Šavrňáková. V případě dotazů a pochybností, zda smlouvu či dodatek uveřejnit, kontaktujte kolegyni prostřednictvím e-mailu silvie.savrnakova@upol.cz nebo telefonicky 585 634 011. Více na https://www.prf.upol.cz/zamestnanci/veda/ v části Administrace projektů oddělení Vědy a výzkumu (VaV) PřF UP.

Výzva k podávání návrhů kandidátů na členy VR GAČR
Předseda vlády a předseda RVVI Andrej Babiš vyhlásil výzvu k podávání návrhů na 2 členy vědecké rady GAČR v oborech z oblasti věd o neživé přírodě a humanitních věd. Podrobné informace včetně formuláře k vyplnění zde. Návrhy na kandidáty prosím doručte Ing. Ivaně Saitzové, pracovnici Oddělení vědy a výzkumu PřF UP, na e-mail ivana.saitzova@upol.cz, a to nejpozději do 1. října 2020.

Vyhlášení 4. veřejné soutěže TA ČR -  programu Prostředí pro život
Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí čtvrtou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy.

Tato veřejná soutěž je určena výzkumným organizacím, podnikům a organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím, které mají zájem podílet se na dlouhodobé spolupráci ve výzkumu na základě zadaného výzkumného tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP. Tato soutěž je vyhlášena pouze pro výzkumné téma č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP. Podrobné informace zde.

Potvrzení o podání návrhu projektu vygenerované systémem ISTA zašlete nejpozději 23. října 2020 na mailovou adresu ivana.saitzova@upol.cz. Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu. V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Ing. Ivanu Saitzovou, která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti. Odeslání čestného prohlášení poskytovateli dotace za UPOL bude zajištěno.

Cena děkana autorům prestižních vědeckých publikací
Publikaci (soubor publikací) předkládá vedoucí katedry nebo ředitel výzkumného centra PřF UP na Oddělení pro vědu a výzkum PřF UP (prostřednictvím e-mailu silvie.savrnakova@upol.cz nebo interní pošty) nejpozději do 15. listopadu 2020. Pokud se u dané publikace kvalifikuje na Cenu děkana více než jeden autor, musí být rovněž specifikováno, který je na Cenu děkana navržen. Předložené publikace musí splňovat následující podmínky (všechny):

 • Vědecký časopis, kde je práce publikována, se v daném subject class dle Web Of Science nachází v percentilu 90% a výše.
 • Navržený pracovník je zaměstnanec PřF UP s výší úvazku minimálně 50%, a na práci uvede afiliaci PřF UP jako hlavní pracoviště.
 • Hlavní nebo korespondující autor u dané publikace musí být pracovník PřF UP.

Publikace vyšla tiskem v roce 2020. Přihlásit lze i práce vyšlé tiskem v roce 2019, pokud nebyly přihlášeny do soutěže v předešlém roce.

Akademický senát

Zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 7. října 2020 ve 13 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014).

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendia vlády Švýcarské konfederace
Dovolujeme si vás upozornit na Stipendia vlády Švýcarské konfederace. Každoročně České republice nabízí 2 stipendijní místa pro doktorandy nebo postdoktorandy v kategoriích:

 • PhD Scholarships v délce 12 měsíců (s možnosti prodloužení na 36 měsíců)
 • Research Fellowship pro doktorandy v délce 12 měsíců
 • Postdoctoral Scholarships v délce 12 měsíců    

Výše stipendia činí 1 920 CHF měsíčně pro doktorandy a 3 500 CHF měsíčně pro postdoktorandy. Ucházet se mohou studenti, kteří obdrží svůj bakalářský diplom před 31. července 2021, ale ne více než tří roky před zahájením stipendijního pobytu. Délka pobytu je 12 měsíců s možností prodloužení na 21 měsíců. Termín podání žádosti je 16. listopadu 2020.

Formální požadavky stipendijních nabídek včetně seznamu institucí, na kterých je možné pobyt absolvovat, jsou zveřejněné na stránkách Státního sekretariátu pro vzdělávání, výzkum a inovaci (viz Czech Republic). Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti (e-mailem na aia@dzs.cz) od Akademické informační agentury podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.

Studijní záležitosti

Výuka
Výuka byla zahájena 21. září ve standardním režimu za dodržování zpřísněných hygienických opatření. Lze předpokládat, že centrální omezení se budou zpřísňovat. Aktuální informace o opatření UP v souvislosti s covid-19 najdete na stránce https://www.upol.cz/covid-19/, fakultní doporučení pak na https://www.prf.upol.cz/covid-19/.

Zpřísnění hygienických opatření
Povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách budov UP se od pátku 18. září rozšířilo také na čas výuky. Roušku či jinou ochranu dýchacích cest budou muset nosit i studenti a vyučující během přednášek a seminářů v učebnách a posluchárnách. Prosíme vás v tomto směru o respektování těchto pravidel i s ohledem na vaše kolegy a spolužáky. Tato povinnost se týká nejen klasické univerzitní výuky, ale také Univerzity třetího věku. Jednorázové roušky odhazujte do speciálně označených odpadkových košů. Dezinfekce je k dispozici u vchodů do budov a na jednotlivých pracovištích. Zabezpečuje ji provoz správy budov; v případě zjištěných nedostatků je možné se obracet na příslušnou vrátnici.

Dobíjení kreditu do menzy
Stravovací konto lze dobíjet online na webu https://menza.upol.cz. Stačí se přihlásit, zvolit Správu účtu, Platby, zadat požadovanou částku a údaje z platební karty (VISA, MasterCard, Maestro, apod.). Peníze budou na váš účet připsány během několika vteřin po potvrzení z vaší banky.

Jazykové kurzy
Kabinet cizích jazyků nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy přírodovědecké fakulty v zimním semestru 2020/2021. Vybrat si můžete z bohaté nabídky.

Studijní plány na akademický rok 2020/2021
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2020/2021 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Zápis předmětů do STAGu
Zápis předmětů do STAGu pro akademický rok 2020/2021 je nutné realizovat do 28. září 2020.

Žádosti o uznání předmětů
Žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději do 27. října 2020.

Promoce bakalářského a navazujícího magisterského studia
Žádáme absolventy, kteří se budou chtít zúčastnit listopadových promocí (v termínu 6. - 8. listopadu 2020), aby se nahlásili do konce září e-mailem své studijní referentce. Na této stránce během října najdete i přesný harmonogram promocí. Upozorňujeme, že konání (příp. nekonání) promocí se může odvíjet na základě epidemiologické situace.

Promoce doktorského studia
Promoce absolventů doktorského studia se budou konat na PdF dne 21. října 2020. Čas bude upřesněn.

Studijní plán studenta 1. ročníku doktorského studia
Žádáme studenty prvních ročníků doktorských studijních programů, aby do 30. září 2020 odevzdali studijní plány a vytištěné Zadání dizertační práce ze STAGu. Studijní plán musí být podepsaný studentem, školitelem a předsedou oborové komise. Zároveň žádáme studenty, aby si zadali téma disertační práce do STAGu a odevzdali je spolu se studijním plánem na studijním oddělení.

Ubytování zahraničních studentů v Olomouci s ohledem na aktuální opatření proti covid-19
Na těchto webových stránkách najdete přehled pravidel a podmínek vstupu cizinců do ČR během protikoronavirových opatření a informace k aktuální situaci na kolejích UP.

ISIC a standardní karty
Tradiční výdej identifikačních karet pro nastupující studenty se v tomto semestru uskuteční v novém režimu. Centrum výpočetní techniky ke změně přistoupilo s ohledem na snahu o minimalizaci front čekajících studentů a také s přihlédnutím k přísnějším hygienickým a preventivním opatřením či dodržování sociálních rozestupů. Výdej začne 21. září a potrvá do 2. října 2020. Noví studenti si své karty tentokrát budou vyzvedávat v časopisecké studovně univerzitní knihovny ve Zbrojnici. O tom, zdali už je jejich karta připravena k vyzvednutí, budou informováni předem prostřednictvím e-mailu nebo SMS.

CRYTUR
Společnost CRYTUR vyhlašuje 7. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Podmínky soutěže:

 • Diplomová práce zaměřená na studium materiálů (chemické a fyzikální vlastnosti materiálů, technologie zpracování a příprava materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech)
 • Studium na české nebo slovenské vysoké škole
 • Termín obhajoby od 1. července 2019 do 30. září 2020

Uzávěrka podání přihlášek je 30. září 2020. Více informací naleznete na www.cenacrytur.cz.

Provoz fakulty

Na základě výběrového řízení s účinností od 1. září 2020 na dobu tří let nastoupili jako noví vedoucí pracovišť tito kolegové:
Katedra ekologie a životního prostředí - prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Katedra fyzikální chemie - doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Katedra analytické chemie - doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
Kabinet pedagogické přípravy - Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.

Uskutečnila se i další výběrová řízení na vedoucí pracovišť, na kterých původní vedoucí zůstávají ve funkci i na další tříleté období, tj. od 1. září 2020 do 31. srpna 2023. Jsou to:

Katedra geoinformatiky - prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Katedra buněčné biologie a genetiky - prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D.
Katedra geologie - prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
Pevnost poznání - Mgr. Matěj Dostálek

Brožura Poznávejte Přírodu s přehledem akreditovaných kurzů DVPP
Přes léto oddělení vnějších a vnitřních vztahů vydalo nabídku akcí a přednášek na přírodovědecké fakultě Poznávejte Přírodu! pro rok 2020/2021. Zde najdete její elektronickou podobu, tištěnou brožuru je pak možné si vyžádat na magdalena.ondrusakova@upol.cz. O vydání brožury jsme informovali všechny školy během léta s odkazem na její elektronickou verzi. V brožuře nově najdete informace o akreditovaných kurzech dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky středních škol zařazené pod Celoživotním vzděláváním (str. 56). Kompletní seznam DVPP je včetně dalších připravovaných kurzů zveřejněn zde.

Výroční zpráva
Na těchto webových stránkách najdete Výroční zprávu o činnosti PřF za rok 2019, kterou dne 16. září schválil na svém zasedání Akademický senát PřF UP.

Bistro B6
Od začátku nového akademického roku se otevírá nové Bistro B6 v 6. podlaží přírodovědecké fakulty. Denně výběr ze tří chodů! V nabídce budou i snídaně a stálá hotová jídla. Možno platit kartou, hotovostí i stravenkami. Otevírací doba od 8:00 do 16:30. Jedná se o zkušební provoz, který bude na základě návrhů, podnětů a připomínek zákazníků doladěn. Nabídka menu na https://www.facebook.com/Bistro-B6-119513289891533/.

Různé

Badatelský víkendový seminář
Badatelský víkendový seminář přírodovědecké fakulty se uskuteční on-line formou ve dnech 23. – 25. října 2020. V následujících dvou týdnech bude zveřejněn seznam přednášek a doprovodný program se soutěží o atraktivní ceny. Akce je určena pro středoškoláky ve věku 15 let a více (včetně dětí zaměstnanců), kteří se zajímají o přírodní vědy. Účast na semináři je zdarma. Více na https://badatel.upol.cz/badatelsky-vikendovy-seminar/. Kontakt: ludmila.vcelarova@upol.cz.

Hledáme nové supervizory do projektu Badatel
Uvažovali jste o tom, že by se vám k vašemu projektu hodila pomocná ruka, rádi byste se naučili vést někoho dalšího nebo vás prostě baví popularizace výzkumu a chtěli byste jej ukázat nadšeným zájemcům z řad středoškoláků?

Jestli jste si na libovolnou z těchto otázek odpověděli ano, tak vám nabízíme možnost vypsat téma pro středoškolské studenty v rámci Badatele. Jak vypsat projekt, můžete zjistit na této stránce. Po vyplnění formuláře se po krátkém čase objeví nabídka na stránce vypsaných projektů, na kterou můžete odkázat středoškolské studentské zájemce (a také děti zaměstnanců), případně středoškolské učitele z řad vašich kontaktů. Do vedení mladých badatelů jsou vítáni také Ph.D. studenti. K případným dotazům slouží kontakt: martina.prochazkova@upol.cz.

Program Newton
Talentovaní středoškolští studenti se zájmem o přírodní vědy si mohou rozšířit své vědomosti a přihlásit se do programu Newton, který umožňuje během semestru navštěvovat vybraný předmět společně s našimi studenty. Ten je zařazen od letoška nově jako akreditovaný studijní program v rámci Celoživotního vzdělávání na UP. Pokud účastník v budoucnu nastoupí k řádnému studiu na naší fakultě, za vypsaných podmínek mu může být úspěšně absolvovaný předmět uznán včetně příslušných kreditů. V současné době je do tohoto programu přihlášeno 16 zájemců. Přihlásit se mohou také děti (studenti středních škol) zaměstnanců univerzity. Více informací naleznete na www.newton.upol.cz. Kontaktní e-mail: jana.radova@upol.cz.

Pokladna rektorátu UP
Informace valutové rektorární pokladny k výběrům v cizích měnách. Pokladna může vyplatit a zpět zase přijmout valuty, papírové bankovky a mince pouze 1 a 2 EUR, ostatní mince banka neakceptuje.

Noc vědců
Člověk a robot. To je téma letošní Noci vědců, která si připomene 120. výročí narození Karla Čapka a 100 let od vydání knihy R.U.R. Oblíbená popularizační akce, která veřejnosti otevírá dveře vědeckovýzkumných pracovišť, se letos kvůli epidemii koronaviru přesouvá na 27. listopadu 2020. Akci v letošním roce staronově podpoří Evropská komise formou prestižního evropského grantu Marie Curie Sklodowska. Díky tomu budeme součástí mapy akcí pod hlavičkou European Researchers´ Night. Více informací na https://nocvedcu.cz/. Zájemci o zajištění popularizačního stánku se mohou kontaktovat na magdalena.ondrusakova@upol.cz

Bílá pastelka
Ve dnech 12. až 14. října 2020 proběhne celostátní sbírka Bílá pastelka. Hledáme dobrovolníky, kteří budou prodávat ve dvojicích 100 kusů pastelek, jedna za 30 Kč. Sbírka bude v tyto dny probíhat od 8:00 do 19:00. Výtěžek sbírky se použije na výukové programy pro zrakově postižené (služby Tyfloservisu, SONS). Jako poděkování vám zůstane tričko s logem Bílá pastelka a potvrzení o účasti na akci, které bude na požádání vydáno. Při setkání v Tyfloservisu si domluvíme konkrétní prodejní čas i místo, které Vám bude vyhovovat. Více informací poskytne Bc. Michaela Ševčíková na e-mailu sevcikova@tyfloservis.cz nebo na tel. 608 572 351.

Databáze populizátorů vědy
Česká fyzikální společnost rozšiřuje databázi kontaktů na vědce, kteří jsou ochotní přednášet na středních školách. Cílem je zlepšit komunikaci mezi učiteli a vědci. Pedagogové mohou přímo oslovit vybraného vědce v databázi, který nabízí populárně-naučnou přednášku na dané téma. Více zde.

Nové vnitřní normy

Dne 3. července 2020 byla MŠMT ČR zaregistrována Novela č. 5 Statutu UP s účinností od 1. srpna 2020:
A-1/2017-N05 – Novela č. 5 Statutu Univerzity Palackého v Olomouci   

Dnem 25. srpna 2020 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-20/11 – Řízení kvality na UP     

Dnem 26. srpna 2020 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-20/12 – Sociální stipendia na UP na období září – prosinec 2020     

Dnem 1. října 2020 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-19/16-N01 – Novela č. 1 – Statut Komise pro kvalitu UP

 

Další Zpravodaj PřF vyjde 5. října 2020, celkový harmonogram do následujícího období najdete zde.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)