Úvodní slovo

Milé studentky, milí studenti,

na webové stránce https://www.prf.upol.cz/doporuceni-v-souvislosti-s-covid-19/ najdete aktuální informace platné od pondělí 24. května 2021 k podmínkám vaší osobní přítomnosti v budovách PřF UP. Testování na covid-19 je nově pro studenty zajišťováno každé pondělí také v budově 47 v areálu PřF UP v Holici. Respektujte prosím pokyny k testování i na testovacích místech a dodržujte vámi rezervované termíny.

Na uvedené stránce najdete rovněž změny ve lhůtách pro osoby, které se netestují. Pokud jste prodělali nemoc covid-19, jste očkovaní či neuplynula doba od vašeho posledního testu min. 72 hodin, pojišťovna váš test neproplatí.

Od pondělí 31. května 2021 pak studenti mohou využívat nových testovacích kapacit na kolejích B. Václavka a v Neředíně, a to každé pondělí a čtvrtek od 15:00 do 17:00.

Jan Říha
proděkan pro studijní záležitosti

Věda a výzkum

Dovolujeme si vás informovat o organizačních a personálních změnách na Oddělení projektové podpory PřF UP. Od 1. června 2021 přechází správa projektů agentur, ministerstev a fondů z Oddělení pro vědu a výzkum nově na Oddělení projektové podpory. Veškeré informace najdete na upravené webové stránce Projekty dříve pod názvem Věda nebo kontaktujte přímo pracovnice oddělení.

Rozdělení agendy Oddělení projektové podpory:
Mgr. Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz) – projekty GAČR, MŠMT (mimo OP VVV), min. zdravotnictví, Evropské fondy (Horizont Evropa) a juniorské projekty UP

Ing. Bc. Tea Pokorná (tea.pokorna@upol.cz) - Národní operační programy: OP VVV (Podpora mobility na UP II), OP Jan Amos Komenský (OP JAK), OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), OP Životní prostředí, IROP – ITI Olomoucká aglomerace, Ministerstvo průmyslu a obchodu - Národní plán obnovy, Evropské fondy (Horizont Evropa)

Mgr. Silvie Šavrňáková (silvie.savrnakova@upol.cz) - CES, projekty TA ČR, IGA, min. zemědělství, průmyslu, kultury, vnitra, financí a životního prostředí

Více informací najdete na https://www.prf.upol.cz/zamestnanci/projekty/.

Agenda Oddělení pro vědu a výzkum zůstává v gesci Bc. Barbory Krudencové (barbora.krudencova@upol.cz), jejíž součástí je Vědecká rada, habilitační a profesorská řízení, Cena děkana, Čestné uznání rektora a ediční činnost. Podrobnější informace naleznete zde.

Univerzální zelená košilka pro podání návrhu projektu u jakéhokoliv poskytovatele
Připomínáme, že podání zelené košilky na PřF před podáním projektové žádosti je závazné u všech poskytovatelů (GA ČR, TA ČR, ministerstva, fondy), ať už se jedná o řešitelský či spoluřešitelský projekt. Předkladatel může návrh projektu podat až po schválení zelené košilky vedením PřF. Na webové stránce Oddělení projektové podpory naleznete návody krok za krokem, formuláře a kontakty. S veškerou administrativou ochotně pomohou pracovnice oddělení.

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ
Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vypsalo jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026. Podrobné informace naleznete na stránkách poskytovatele.

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP, pokud zájemce o podání projektu ("navrhovatel") ještě nemá v aplikaci ISVP zřízen uživatelský účet, ať prosím kontaktuje Mgr. Miriam Delongovou (miriam.delongova@upol.cz, linka 4022). Návrhy projektů vygenerované z aplikace ISVP (nesmí se nijak měnit - přejmenovávat apod.) zasílejte do 24. června 2021 do 12:00 na e-mail miriam.delongova@upol.cz. Současně je nutné zaslat vyplněnou zelenou košilku podepsanou navrhovatelem (tj. na košilce "předkladatelem projektu") a vedoucím katedry interní poštou. Termín 24. červen 2021 je stanoven tak, aby vznikla časová rezerva pro spárování návrhu projektu zaslaného datovou schránkou poskytovateli s návrhem v aplikaci ISVP (v minulých letech spárování neprobíhalo na první pokus, návrhy projektů musely být odesílány opakovaně). U návrhů projektů, které budou zaslány po termínu, nemůže být garantována jejich kontrola.

Dále MZ upozorňuje, že podmínkou pro podání návrhu projektu do této veřejné soutěže je povinnost uvést u osoby navrhovatele a spolunavrhovatele tzv. „ORCID ID“. Kontaktní osoba: Mgr. Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz).

TA ČR - Program Delta 2
Technologická agentura České republiky vyhlásila třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Podrobné informace a vyhlášení naleznete zde. Čestné prohlášení za UP bude na TA ČR odesláno. Fakultní uzávěrka je 8. července 2021. Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu. V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Finanční podpora zahraniční stáže studentů
Studenti doktorských studijních programů, kteří plánují vyjet na povinnou vědecko-výzkumnou stáž, mají nyní možnost získat finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč na měsíc jako dodatečné financování stáže. Studenti se mohou ucházet o příspěvek odteď až do konce roku 2021. Pro získání příspěvku 10 000 Kč na jeden měsíc musí student:

 • vyplnit klasickou žádost (formulář zde) a uvést detaily jako jsou: zahájení a ukončení stáže, jméno přijímací instituce, město a stát,
 • žádost podepsat a nechat podepsat školitelem,
 • odevzdat žádost na zahraniční oddělení paní Daně Gronychové osobně, poštou nebo naskenované na e-mail dana.gronychova@upol.cz – žádost je třeba odevzdat nejméně měsíc před započetím stáže.

Studenti rovněž mohou zažádat o vyšší příspěvek, tudíž o částku vyšší než 10 000 Kč. V tomto případě je potřeba nechat žádost s řádným odůvodněním podepsat i předsedou oborové rady doktorského studijního programu (viz seznam předsedů dle oborů).

Žádosti hodnotí a schvaluje proděkan pro doktorské studium (prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.). Finanční rozpočet pro tento příspěvek je omezen a nemusí se dostat na všechny žadatele.

Taiwan Fellowship
Akademická informační agentura z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si vás dovoluje informovat o nabídce výzkumných stipendií Taiwan Fellowship na dobu od 3 do 12 měsíců na univerzitách na Tchaj-wanu. Stipendia poskytuje Ministerstvo zahraničních věcí Čínské republiky (Tchaj-wan) studentům DSP, postdoktorandům, odborným asistentům a vysokoškolským učitelům v oboru sociálních a humanitních věd se zaměřením na východoasijská studia a sinologii. Výzkumný pobyt je možné zahájit od ledna 2022.
On-line přihláška se podává na stránkách Centra pro čínská studia v Tchaj-peji v termínu do 30. června 2021. Poskytovatel stipendia nabízí finanční příspěvek 50 000 tchajwanských dolarů výzkumníkům z řad studentů DSP, postdoktorandů a odborných asistentů a 60 000 tchajwanských dolarů badatelům z řad docentů a profesorů. Stipendijní nabídku jsme zveřejnili také na webových stránkách DZS/AIA

Stipendia v Japonsku
Akademická informační agentura z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si vás dovoluje informovat o nabídce prestižních víceletých stipendií ke studiu Japonsku od roku 2022. Japonské ministerstvo školství Monbukagakusho každoročně vypisuje nabídku stipendií k absolvování studijních a výzkumných pobytů pro studenty a absolventy VŠ (typ „Research Students“). O stipendium japonské vlády (MEXT) v délce 18 měsíců (plus 6 měsíců jazykové přípravy) mohou žádat absolventi všech vědních oborů minimálně s titulem Bc. Úspěšní kandidáti zahájí stipendijní pobyt v dubnu nebo říjnu 2022. Výše stipendia dosahuje až 145 000 YEN měsíčně.

Japonská vláda dále poskytuje absolventům SŠ, a tedy i studentům prvních ročníků VŠ, víceletá stipendia k absolvování vysokoškolského studia (typ „Undergraduate Students“). Celková délka studia je 4 až 6 let (plus povinná intenzivní jazyková příprava) v závislosti na oboru. Úspěšní kandidáti zahájí stipendijní pobyt v dubnu 2022. Výše stipendia činí minimálně 117 000 YEN měsíčně. O podmínkách pro uchazeče se doporučujeme informovat na webových stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR a na stránkách japonské agentury JASSO (Japan Student Services Organization), kde naleznete dokumenty a informační materiály v anglickém jazyce.

Zájemci o oba druhy stipendií podávají žádosti v termínu do 31. května 2021. Přihlášku s požadovanými přílohami je třeba doručit na adresu MŠMT ČR (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1). Úspěšní žadatelé budou japonským velvyslanectvím pozváni k písemnému testu. Souhrnné informace naleznete rovněž na webových stránkách DZS/AIA.

Spolupráce s tchajwanskými univerzitami
Rádi bychom vás informovali o spolupráci s tchajwanskými univerzitami, instituty a firmami:

V případě dalších dotazů, kontaktujte paní Marii Lefnerovou z Ministerstva zahraničních věcí na e-mailu Marie_Leflerova@mzv.cz.

Výzkumné pobyty v Německu
Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU nabízí  výzkumné pobyty se stipendiem ve Spolkové republice Německo mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí max. do 3 let od ukončení vysokoškolského studia. Více informací najdete zde. V případě dalších dotazů kontaktujte p. Miroslava Bauera na e-mailu miroslav.bauer@gmail.com.

Studijní záležitosti

Hodnocení studenta v doktorském studiu
Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby do 30. června 2021 odevzdali hodnocení za akademický rok 2020/2021. Hodnocení musí být podepsané studentem, školitelem a musí obsahovat písemné stanovisko školitele, zdali doporučuje/nedoporučuje postup do vyššího ročníku. I po odevzdání hodnocení může student do 6. září 2021 plnit předměty, které si zapsal do STAGu. Studenti 4. a vyšších ročníků zároveň s hodnocením odevzdají i žádost o prodloužení studia. Žádost musí obsahovat i vyjádření a podpis školitele.

Uzavření ročníku před SZZ
Upozorňujeme studenty 3. ročníků bakalářského a 2. ročníků navazujícího magisterského studia na povinnost uzavření ročníku před SZZ. Ročník je nutné uzavřít nejpozději tři týdny před termínem SZZ/obhajoby. Uzavření ročníku je možné provést e-mailem. Po splnění studijních povinností student kontaktuje svou studijní referentku.

Promoce
Promoce se pravděpodobně uskuteční (v závislosti na epidemiologické situaci) v termínu 12. - 16. července 2021. Pro studenty, kteří budou státnicovat od 21. června a v červenci, promoce proběhnou v listopadovém termínu (v závislosti na epidemiologické situaci). Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce. Organizace promocí podléhá epidemiologickým opatřením, tj. 50 % kapacity sálu, prokázáním se negativním testem na covid apod.

Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce
Při odevzdání dizertační práce nebo přihlášky ke státní doktorské zkoušce je nutné dodržovat lhůty uvedené na webových stránkách pod doktorským studiem.

Mezní termín pro splnění studijních povinností
Mezní termín pro splnění studijních povinností se prozatím nemění a stále zůstává 6. září 2021.

Prodloužení studia
Studenti 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího magisterského studia, kteří v letošním akademickém roce nesplní všechny studijní povinnosti, tj. nebudou mít nejpozději do 6. září 2021 uzavřený ročník před SZZ/obhajobou, musí nejpozději do 6. září 2021 podat písemnou žádost o prodloužení studia na studijní oddělení.

Kurz angličtiny pro PGS studenty
Kabinet cizích jazyků pořádá každoroční Intenzivní kurz angličtiny pro PGS studenty, který se uskuteční v termínu 21. – 24. června 2021. Kurz je koncipován jako příprava na formát povinné (povinně volitelné) zkoušky VCJ/PGSAJ, VCJ/PGAJ Anglický jazyk pro doktorské studium. Zbývá několik posledních volných míst, neváhejte a v případě zájmu využijte kontakt lucie.vankova@upol.cz.

Letní škola SÚRAO
Správa úložišť radioaktivních odpadů pořádá ve dnech 23. až 27. srpna 2021 Letní školu SÚRAO. Tématem je: Výběr lokalit pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Další informace naleznete na stránkách a Facebooku.

Provoz fakulty

Testování zaměstnanců
Dle aktuálního opatření platného od pondělí 24. května 2021 mohou v kancelářích, laboratořích a dalších prostorách UP pracovat pouze ti zaměstnanci, kteří podstoupili vždy v posledních 7 dnech test na covid-19 a mají negativní výsledek. Povinné testování se nevztahuje na zaměstnance, kteří:

1. vykonávají práci mimo prostory zaměstnavatele, popř. mají se zaměstnavatelem sjednanou dohodu o práci z domova (home office);

2. prodělali onemocnění covid-19 a od jejich prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní, přičemž jsou schopni toto doložit laboratorním potvrzením;

3. byli očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží, že...

 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19;

4. testování si zajistili na jiném oficiálním odběrovém místě a jsou o tom schopni doložit potvrzení ne starší 72 hodin před příchodem do zaměstnání. Pro případy bodů 2. - 4. se doklady předkládají na příslušném pracovišti (katedře apod.), kde se tyto údaje evidují. Osobám spadajícím do skupiny 2. a 3. nebo osobám testovaným v kratším intervalu než 72 hodin testování zdravotní pojišťovna neproplácí.

Různé

Benefity pro zaměstnance
Rádi bychom vás informovali o nových slevách a výhodách pro zaměstnance:

 • Horské lázně Karlova Studánka
  Obnovili jsme smlouvu s Horskými lázněmi Karlova studánka i pro rok 2021. Partner nabízí slevu ve výši 15 % na vstup do bazénového komplexu, whirlpoolu a solné jeskyně a slevu ve výši 10 % na ubytování hotelového typu. Tyto slevy nelze kumulovat s jinými slevami. Slevy se nevztahují na již zlevněné pobyty a další zvýhodněné akce.
 • Intellego – vzdělávací agentura
  Vzdělávací agentura Intellego, pořádající školení a semináře zaměřené na účetnictví, daně, personalistiku, měkké a manažerské dovednosti, poskytuje všem zaměstnancům UP slevu ve výši 15 % na veškeré vzdělávací programy ze své nabídky.
 • Balance koučink
  Blanka Orságová, osobní a životní koučka poskytuje 15% slevu na jednorázový koučink i na již cenově zvýhodněné balíčky. Koučink i poradenství lze realizovat online i osobně. Více o benefitu.
 • Raiffeisenbank
  Banka nabízí Chytrý účet s vedením zdarma a Aktivní účet za symbolických 19 Kč měsíčně s neomezenými výběry hotovosti z bankomatů všech bank po celém světě. Novinkou je spuštění zavedení tzv. Okamžité karty, která umožní nahrání karty do Google Pay či Apple Wallet a ihned po založení účtu může klient kartu používat k bezkontaktním platbám u obchodníka, na internetu či výběrům z bankomatu. Více o zvýhodněných službách pro zaměstnance UP zjistíte v přiloženém letáku.

Všechny výhody poskytované univerzitními zařízeními a dalšími externími partnery naleznete na webových stránkách univerzity v sekci Zaměstnanci - Benefity.

Otevření rekreačního zařízení PřF UP v Karlově
Od 24. května 2021 Přírodovědecká fakulta UP znovu otevřela své rekreační středisko v Karlově pod Pradědem. Objekt nabízí 6 pokojů s celkovou kapacitou 20 lůžek. Zaměstnanci PřF a jejich rodinní příslušníci jsou cenově zvýhodněni. V případě zájmu najdete podrobné informace k nabídce ubytování na stránce www.karlov.upol.cz, kde můžete přímo realizovat rezervaci.

Olomouc (o)žije aneb Největší hudební festival v ulicích
Nebývalou hudební akci za podpory Univerzity Palackého chystá iniciativa Olomouc (o)žije. Více než 50 zajímavých hudebníků vystoupí na různých místech v Olomouci. Zpívat a tančit se bude na Horním náměstí, náměstí Republiky, Žerotínově náměstí, v Riegrově ulici, Ostružnické, Ztracené, Mahlerově a Denisově i spoustě dalších míst v pátek 4. června od 18:00 do 22:00. Více na Facebooku.

Sportujte s Univerzitou Palackého
Akademik sport centrum chystá na 9. června bohatý sportovní program. Zúčastnit se můžete badmintonu, vodáckého výletu, turnaje smíšených čtveřic ve volejbale, malé kopané, turnaje smíšených trojic v beachvolejbalu či lukostřelby. Organizátoři připravili také discgolf, slackline, speedminton, ringo, frisbee, kroket, pétanque, kubb, mölki či skákací hrad pro děti. Podrobnosti najdete na stránkách Akademik sport centra.

Přírodovědný jarmark
Přírodovědný jarmark se v letošním roce neuskuteční.

Nové vnitřní normy

Dnem 21. května 2021 nabývá účinnosti:

PřF-A-06/04-N01 - Novela Jednacího řádu Vědecké rady PřF UP
PřF-A-06/04-ÚZ01 - Jednací řád Vědecké rady PřF UP


Další Zpravodaj vyjde v pondělí 14. června 2021.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)