Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

rád bych vás přivítal v novém roce 2021. Loňský rok jsem vnímal jako velmi náročný, proto bych vám do nového roku popřál hodně sil, energie a vyjádřil naději, že se v něm uvidíme častěji než v tom uplynulém.

Martin Kubala
děkan

Věda a výzkum

Vkládání výsledků do OBD
Rozhodující údaje pro dělení příspěvku na rozvoj výzkumné organizace na pracoviště fakulty pro rok 2021 do databáze OBD je možné vkládat pouze do 12. února do 24:00. Později vložené výsledky nebude možné zohlednit při tvorbě rozpočtu na rok 2021. Výsledky je nutné vkládat průběžně a pečlivě (např. příjmení českých spoluautorů se mají uvádět s diakritikou spolu s křestním jménem, uvádět odkaz na plný text článku a nikoli pouze abstrakt, apod.). Úplnost a správnost záznamů v RIV je vizitkou celé univerzity.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Oddělení vědy a výzkumu (VaV) PřF UP připravilo aktualizované souhrnné informace k podání žádosti k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem. Veškeré podklady najdou uchazeči na https://www.prf.upol.cz/veda/habilitace-a-profesury/#c28396 nebo mohou kontaktovat referentky VaV.

TA ČR - vyhlášení mezinárodní výzvy https://www.prf.upol.cz/zamestnanci/veda/#collapse11701EnerDigit Call 2020
Hlavním tématem výzvy je “digitalisation for green energy transition”. Záměrem je finančně podpořit mezinárodní výzkumné projekty, které se zaměřují na digitální řešení energetických systémů a sítí, a to nejen z čistě technického pohledu, ale také z pohledu obchodních modelů a interakce se společností. Více informací zde.

Stručné návrhy projektů (tzv. registration of interest) je možné podávat do 17. února 2021 do 14:00 hodin prostřednictvím mezinárodního přihlašovacího portálu s názvem The NordForsk Application Portal. Podmínky pro uchazeče z České republiky vychází z programu Technologické agentury ČR (TA ČR) THÉTA, ze kterého budou úspěšné projekty financovány. Českými uchazeči mohou být výzkumné organizace i soukromé podniky. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 1 000 000 €. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektu. Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu.  

GA ČR –  Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency
Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů ve spolupráci se slovinskou agenturou ARRS v rámci iniciativy CEUS. V této výzvě vystupuje slovinská agentura ARRS jako Lead Agency. Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete zde. Fakultní uzávěrka je 17. února 2021 do 15:00.

Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu. V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Ing. Ivanu Saitzovou (ivana.saitzova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendijní program - Francie
Dovolujeme si vás informovat o vypsání stipendijní nabídky, která vychází z dohody o společném stipendijním programu mezi Českou republikou a Francií. Garantem programu, též zvaného „Barrande Fellowship Programme“, jsou MŠMT ČR a Francouzské velvyslanectví v ČR.

Stipendia umožní absolvovat vybraným studentům DSP výzkumný pobyt ve Francii pod vedením francouzského školitele. Doktorandi se mohou hlásit na dva druhy mobilit: (a) doktorské studium pod dvojím vedením /cotutelle/ (celkem 15 měsíců po dobu tří let), (b) krátkodobý pobyt (1 až 3 měsíce). Podrobné informace ke studiu ve Francii a pokyny pro podání přihlášky včetně seznamu požadovaných dokumentů jsou k dispozici na stránce programu.

O stipendium mohou žádat studenti doktorského studia zapsaní na české VŠ bez ohledu na státní příslušnost. Zájemci zašlou požadované dokumenty v angličtině elektronicky na adresu aia@dzs.cz nejpozději 26. února 2021 do 24:00. Kandidáti budou vybráni na základě bodového hodnocení jejich projektů.

Pro žadatele uspořádal Francouzský institut v Praze dne 15. prosince 2020 informační webinář, na kterém byla nabídka stipendií představena. Zájemci, kteří se akce nezúčastnili, si mohou pustit videozáznam.

Stipendijní a výzkumné pobyty v Řecku
Akademičtí pracovníci mohou žádat o jedno ze šesti stipendijních míst pro studijní a výzkumné pobyty v Řecku v roce 2021. Maximální délka pobytu je 7 dní, výše stipendia činí 110 Eur denně. Nabídka je ovšem podmíněna notifikací řecké strany, ke které ještě nedošlo. Zájemci posílají do 21. ledna 2021 pouze vyplněný a potvrzený Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia na adresu Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1. Upozorňujeme, že akceptační dopis řecké přijímací instituce je nutné předložit dva měsíce před zahájením pobytu. Potvrzení zahraničního oddělení přijímáme naskenované.

Lotyšsko
Lotyšsko nabízí studentům a učitelům VŠ dvě místa na tematicky a oborově zaměřené letní školy. Seznam letních škol pro rok 2021 ještě není zveřejněn. Zájemci zasílají přihlášky (Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia, motivační dopis a v případě studentů též doklad o vykonaných zkouškách) do 31. ledna 2021 do kanceláře Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 poštou anebo elektronicky na e-podatelna@dzs.cz. Stipendium pokryje kurzovné, ubytování a stravování.

Německo
VŠ učitelé mohou žádat do 1. února 2021 o stipendia DAAD (Německé akademické výměnné služby) pro studijní cesty skupin studentů do Německa. Maximální počet studentů je 15, doprovodí je jedna VŠ učitelka/jeden VŠ učitel. Během studijní cesty se navštěvují minimálně dvě univerzity v Německu a délka pobytu je 7 až 12 dní. Finanční podpora činí 50 EUR za osobu a den. Pro tato stipendia vypíše DAAD tří termíny ročně, k 1. únoru se žádá o cesty, které se konají od 1. června. Žádosti se odevzdávají pouze do portálu DAAD.

Akademický senát

Zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 3. února ve 13:00.

Studijní záležitosti

Provozní doba studijního oddělení
Studijní oddělení je otevřeno v plném rozsahu dle standardních úředních hodin.

SZZ a obhajoby BP/DP
Žádáme studenty, kteří chtějí jít v lednu/únoru 2021 k SZZ nebo obhajobě BP/DP, aby si přišli nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby uzavřít ročník na studijní oddělení a zároveň se přihlásili přes STAG na konkrétní termín. Učiňte tak nejlépe e-mailem.

Studijní plány na akademický rok 2020/2021
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2020/2021 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Zápis předmětů na letní semestr 2020/2021
Zápis předmětů na LS akademického roku 2020/2021 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy probíhá pro studenty přírodovědecké fakulty od 19. ledna do 15. února 2021. Podrobné informace jsou k dispozici zde.

Žádosti o uznání předmětů
Termín pro odevzdání žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, se prodlužuje do konce ledna.

Kabinet pedagogické přípravy
Souvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 22. února 2021 – 12. března 2021. Na webových stránkách http://cpp.upol.cz/ je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději 20. ledna 2021.

Před nástupem na souvislou pedagogickou praxi je student povinen zprostředkovat uzavření Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta mezi praktikující školou, Univerzitou Palackého v Olomouci a praktikujícím studentem. Informace a pokyny k jejímu vyplnění najdete na webových stránkách. Informační schůzka k první souvislé pedagogické praxi se uskuteční 15. února 2021, bližší informace budou k dispozici na webových stránkách http://cpp.upol.cz/index.php v aktualitách. Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v uvedeném (celouniverzitním) termínu. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu jana.slezakova@upol.cz.

Různé

Den otevřených dveří
Vzhledem k epidemiologické situaci se se zájemci o studium setkáme na Dni otevřených dveří 16. ledna 2021 v online prostředí. V čase mezi 9:00 a 14:00 jsme připravili informace o našich studijních programech a průběhu přijímacích zkoušek, online chat se zástupci jednotlivých kateder, virtuální prohlídku hlavní budovy a okolí, videa, fotografie a rozhovory se studenty přírodovědecké fakulty. Podrobné informace najdete zde.

Nové vnitřní normy

Dnem 23. prosince 2020 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
K-B-20/27 – Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2020 na UP     

Dnem 25. prosince 2020 nabývají účinnosti níže uvedené vnitřní normy UP:
R-B-20/25 – Sociální stipendia na UP na období leden – červen 2021
R-B-18/15-N02 – Novela č. 2 Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení UP

Dnem 29. prosince 2020 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-18/14-N01 – Novela č. 1 – Pravidla kontrolní činnosti na UP
B3-08/1-PR-N01 – Novela č. 1 – Evidence a distribuce razítek na UP

Dnem 1. ledna 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
CAT-A-20/01-N01 – Novela č. 1 – Statut Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií UP       

Dnem 1. ledna 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma PřF UP:
PřF-B-20/05 – Statut Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů

Dnem 1. ledna 2021 nabývají účinnosti níže uvedené vnitřní předpisy PřF UP:
PřF-A-04/05-N013 – Novela Statutu Přírodovědecké fakulty UP
PřF-A-04/05-ÚZ13 – Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (XIII. úplné znění)

Dnem 8. ledna 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-19/19-N02 – Novela č. 2 – Cestovní náhrady    

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 25. ledna 2021. Kompletní harmonogram termínů na 1. pololetí byl zveřejněn na stránce https://www.prf.upol.cz/zpravodaj/.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)