Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

rád bych Vám do nového roku popřál hlavně hodně zdraví. Ať je rok 2022 naplněný radostí z poznávání i vědění.

Martin Kubala
děkan

Věda a výzkum

Personální změna na oddělení projektové podpory

Od 1. ledna 2022 nastoupila na Oddělení projektové podpory PřF RNDr. Marika Svrčková, Ph.D. Její agendou budou projekty – GAČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Juniorské granty UP, IGA granty a projekty Horizon Europe. Marika Svrčková se těší na vzájemnou spolupráci a přeje všem vše nejlepší do nového roku. Kontakt: tel. 585 634 022, marika.svrckova@upol.cz.

AZV ČR – Odevzdávání dílčích a závěrečných zpráv 

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR zveřejnila na webových stránkách termíny odevzdání dílčích a závěrečných zpráv. 

 • Odevzdávání dílčích zpráv za rok 2021: do 21. ledna 2022 do 12:00 
 • Odevzdávání závěrečných zpráv (pro projekty končící k 31. prosinci 2021): do 31. ledna 2022 do 12:00 

Pokyny k vypracování dílčích a závěrečných zpráv jsou uvedeny na webu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR. Zprávy budou odesílány prostřednictvím datové schránky UP. Abychom zvládli vše řádně a včas odeslat, prosím o dodání podkladů na e-mail pracovnice oddělení projektové podpory Mariky Svrčkové (marika.svrckova@upol.cz, tel.: 585 634 022) nejpozději do: 

 • 18. ledna 2022 (úterý) v případě dílčích zpráv 
 • 26. ledna 2022 (středa) v případě závěrečných zpráv 

GA ČR – odevzdávání dílčích a závěrečných zpráv

Oddělení projektové podpory PřF UP připomíná, že se blíží termíny odevzdávání dílčích a závěrečných zpráv GA ČR.

 • Odevzdání dílčích zpráv za rok 2021: do 17. ledna 2022 – fakultní termín 11. ledna 2022
 • Odevzdávání závěrečných zpráv: do 31. ledna 2022 – fakultní termín 25. ledna 2022
 • Odevzdávání dílčích a průběžných zpráv za rok 2021 projektů EXPRO a JUNIOR STAR: do 31. ledna 2022 – fakultní termín 25. ledna 2022

Pro podávání zpráv u projektů s prodlouženou dobou řešení z důvodů pandemie covid-19:

 • U projektů s prodlouženou dobou řešení do 30. června 2021: odevzdání závěrečné zprávy do 31. ledna 2022
 • U projektů s prodloužením doby řešení do 30. června 2022: odevzdání dílčí zprávy do 17. ledna 2022 – fakultní termín 11. ledna 2022

Po vygenerování pdf dílčí či závěrečné zprávy v aplikaci GRIS je nutné zachovat její původní název, jinak jej nebude možné odeslat přes datovou schránku. Interní formulář žádosti o podpis monitorovací zprávy k projektu bude zaslán všem řešitelům a sekretářkám jejich kateder. Prosíme o včasné dodání podkladů kontaktní osobě dr. Marice Svrčkové na e-mail marika.svrckova@upol.cz (tel.: 585 634 022).

MŠMT – Visegradský fond

Do 1. února 2022 (12:00 SEČ) je možné podávat žádosti do Visegradského fondu. Bližší informace k jednotlivým typům grantů Visegradského fondu naleznete na webu OPP PřF. Systém pro podávání žádostí se otevírá 20 dní před termínem deadlinu. Fakultní deadline je 25. ledna 2022 (dodání vyplněné zelené košilky a stručných informací k projektu na OPP – viz Kuchařka k administraci projektu). V případě dotazů se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT – OP JAK

Dne 3. ledna 2022 byl uveřejněn předběžný harmonogram výzev OP JAK na rok 2022. Harmonogram naleznete na webu OPP (Národní operační programy/OP JAK) nebo na nových webových stránkách OP JAK. V případě dotazů se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT - bilaterální projekty ČR – Bavorsko (LUABA22)

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUABA22 - bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko. Záměrem LUABA22 je výběr česko-bavorských společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s dobou řešení max. 30 měsíců v následujících prioritních oblastech společného zájmu:

 • Informační a komunikační vědy
 • Inženýrství a technologie s důrazem na Průmysl 4.0 a využití technologií sítí 5. generace (5G) ve specializaci: Elektronika, elektrotechnika, informační inženýrství
 • Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum, Nanotechnologie
 • Lékařské a zdravotnické vědy
 • Společenské vědy
 • Humanitní vědy a umění

Bilaterální půdorys projektu předpokládá souběžné podání české a bavorské části společného projektu v ČR, resp. Bavorsku za dodržení specifických podmínek příslušného poskytovatele.

Návrh projektu musí být zpracován v informačním systému programu INTER-EXCELLENCE - ISIX. Fakultní deadline je 25. ledna 2022 (dodání vyplněné zelené košilky a stručných informací k projektu na OPP – viz Kuchařka k administraci projektu). V případě dotazů se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz). Nejpozději 25. ledna 2022 je třeba po uzavření projektu před podáním zaslat na tea.pokorna@upol.cz následující dokumenty:

1/ Návrh projektu část 1. – Podpisová strana
2/ Návrh projektu část 2. – Návrh projektu v PDF

Veškeré informace k výzvě MŠMT - bilaterální projekty ČR – Bavorsko naleznete na stránkách poskytovatele nebo na webu OPP (Ministerstva a fondy/MŠMT).

MŠMT - pokyny k PEZ/ZAZ - INTER-EXCELLENCE

MŠMT zveřejnilo pokyny k vypracování průběžných a závěrečných zpráv projektů programu INTER-EXCELLENCE včetně informací k organizaci oponentních řízení. Pokyny, termíny odevzdání a formuláře ke stažení naleznete na stránkách poskytovatele.

 • U běžících projektů odevzdávejte PEZ do 14 dnů od konání oponentního řízení (avšak nejpozději do 26. ledna 2022)
 • U končících projektů odevzdávejte ZAZ do 14 dnů od konání oponentního (avšak nejpozději do 26. ledna 2022)
 • U běžících projektů ve 3. roce řešení odevzdávejte souhrnné vyúčtování nejpozději do 26. ledna 2022

Zprávy a přílohy odevzdávejte spolu s vyplněnou podepsanou žlutou košilkou na oddělení projektové podpory do 26. ledna 2022. V případě dotazů se obracejte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

1. výzva Interreg CENTRAL EUROPE

Do 23. února 2022 (18:00 SEČ) je otevřena 1. výzva Interreg CENTRAL EUROPE. Bližší informace a podmínky pro podávání žádostí do této výzvy naleznete na webu OPP PřF/Aktuality. Fakultní deadline je 16. února 2022. V případě dotazů se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

TA ČR - Program NCK: Vyhlášení 2. veřejné soutěže (fakultní uzávěrka 30. března 2022)

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 15. prosince 2021 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - Národní centra kompetence. Soutěžní lhůta končí 6. dubna 2022.

TA ČR - Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 5. veřejné soutěže Technologičtí lídři, PP1 (odloženo na 1Q 2022)

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 5. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 “Technologičtí lídři“. Termín vyhlášení 22. prosince 2021 byl aktuálně posunut na 1Q 2022.

TA ČR - rozpočtové provizorium a jeho vliv na podpořené projekty

Technologická agentura České republiky informuje příjemce o dopadu tzv. rozpočtového provizoria na projekty ve fázi realizace, u kterých je TA ČR poskytovatelem podpory, a které byly podpořeny v rámci veřejných soutěží a mezinárodních výzev. Jelikož prozatím nedošlo ke schválení zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, bude od ledna 2022 Česká republika s největší pravděpodobností hospodařit v režimu rozpočtového provizoria, což ovlivní i poskytnutí podpory na rok 2022. Veškeré informace najdete na webu OPP PřF.

L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

Dovolujeme si Vás informovat o spuštění přihlášek do 16. ročníku talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, který celosvětově podporuje mladé nadějné vědkyně. V České republice je program organizován společností L’Oréal, Českou komisí pro UNESCO a Akademií věd České republiky. Odborná porota každý rok vybere tři vědkyně, které si mezi sebe rozdělí 600 000 Kč. Finanční odměnu mohou použít přímo i nepřímo na podporu své kariéry. Podmínkami pro účast je dosažený titul Ph.D. z oblasti neživé nebo živé vědy, a věk do 40 let (dovršení věkové hranice do 31. října 2022 včetně). Přihlášku je možné vyplnit na tomto odkazu www.prozenyvevede.cz. Svůj projekt můžete přihlásit do 28. února 2022.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Studentské mobility Erasmus+

Přírodovědecká fakulta zahájila výběrová řízení na studentské mobility v programu Erasmus+ na akademický rok 2022/2023. Více informací se dozvíte u koordinátorů kateder a v elektronické přihlášce na těchto webových stránkách.

Bilaterální spolupráce: stipendia Řecko

Akademičtí pracovníci se mohou ucházet o 6 míst na studijních a výzkumných pobytech v Řecku v délce maximálně 1 týden. Výše stipendia pro účastníka pobytu je 110 EUR denně. Pobyt se musí uskutečnit během kalendářního roku 2022. Žádosti přijímá AIA v termínu do 12. ledna 2022. Detail nabídky naleznete ve vyhledávači stipendií zde.

Bilaterální spolupráce: letní školy v Lotyšsku

Lotyšské Ministerstvo školství a vědy nabízí VŠ studentům a učitelům 2 stipendijní místa na letních školách na dobu 1 měsíce. Kurzy jsou oborově zaměřené a probíhají v angličtině. Žádosti přijímá AIA v termínu do 31. ledna 2022. Detail nabídky naleznete ve vyhledávači stipendií zde.

Bilaterální spolupráce: letní kurzy v Rumunsku

Studenti a učitelé VŠ mohou obsadit až čtyři místa na letních jazykových školách v Rumunsku obvykle pořádaných univerzitami ve městech Krajova, Konstanca, Jasy a Temešvár. Délka pobytu je 1 měsíc. Žádosti přijímá AIA v termínu do 31. ledna 2022. Detail nabídky naleznete ve vyhledávači stipendií zde.

Bilaterální spolupráce: letní kurzy v Polsku

Polsko nabízí účast na letních kurzech polského jazyka a kultury v délce 3 týdnů. Přihlásit se mohou studenti polonistiky nebo středoevropských studií orientovaných na Polsko, případně akademičtí pracovníci ze zmíněných oborů. K dispozici je 12 míst. Žádosti přijímá AIA v termínu do 16. února 2022. Další informace ke stipendijní nabídce naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: stipendia Slovensko

Slovenské Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu nabízí stipendia na studijní pobyty pro studenty MSP a DSP v délce 3 až 10 měsíců a přednáškové a výzkumné pobyty pro učitele VŠ a akademické pracovníky v maximální délce 2 týdny. Žádosti přijímá AIA v termínu do 18. února 2022. Detaily nabídek naleznete ve vyhledávači stipendií zde.

Bilaterální spolupráce: stipendia Polsko

Akademičtí pracovníci a VŠ studenti (BSP, MSP, DSP) mohou využít možnosti studijních a výzkumných pobytů v Polsku. Délka pobytů je pro akademické pracovníky 1 až 5 měsíců a pro studenty 2 až 10 měsíců. Žádosti přijímá AIA v termínu do 24. února 2022. Detaily nabídek stipendií pro akademické pracovníky a pro studenty VŠ naleznete ve vyhledávači stipendií zde.

Bilaterální spolupráce: Německo – stipendia DAAD na studijní cesty skupiny studentů

DAAD – Německá akademická výměnná služba nabízí stipendia pro výjezdy skupin studentů doprovázené VŠ vyučujícím v délce 7 až 12 dnů. Přehled informací k této stipendijní nabídce naleznete zde. Žádosti se podávají online přes portál DAAD do 1. února 2022.

Robitschek Scholarship: stipendia pro české studenty ke studiu na University of Nebraska

Univesity of Nebraska v Lincolnu nabízí stipendia určená talentovaným českým a slovenským studentům, která jim umožní strávit až dva semestry studia v zámoří. O přijetí rozhoduje výsledek výběrového řízení, v němž uchazeč prokáže potřebnou úroveň znalosti angličtiny, akademické předpoklady, zkušenost s vedením týmů a cílevědomost pokračovat v akademické či jiné kariéře v České republice. Zájemci si prostudují kritéria výběrového řízení na webu univerzity. Žádosti se podávají do 1. března.

Stipendia pro asistenty na školách v Sasku (Německo)

MŠMT ČR ve spolupráci se saským ministerstvem kultury nabízí stipendia pro asistenty výuky českého jazyka na školách v Sasku. Přihlásit se mohou studenti posledního ročníku a čerství absolventi pedagogických fakult v oborech čeština-němčina (kombinace) nebo učitelství pro 1. stupeň ZŠ se znalostí němčiny (minimálně B1). Pobyty trvají od začátku září 2022 do konce května 2023. Přihlášky se podávají na MŠMT ČR do 31. března. Bližší informace naleznete zde.

Akademický senát

Mimořádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 12. ledna 2022 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Upřesňující informace a materiály jsou zveřejněny na stránce senátu.

Studijní záležitosti

Ombudsman

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP zvolil v tajné volbě doc. RNDr. Taťjanu Nevěčnou, CSc., a doc. RNDr. Romana Kubínka, CSc., ochránci práv studentů PřF UP s funkčním obdobím od 16. prosince 2021 do 15. prosince 2024. Další informace najdete na těchto webových stánkách.

Evaluace předmětů
Dejte nám zpětnou vazbu k zimnímu semestru! Jedním z hlavních nástrojů hodnocení kvality vzdělávacího procesu je evaluace předmětů. Až do 14. února 2022 je možné na www.eval.upol.cz ohodnotit kvalitu výuky a dát tak vyučujícímu, vedoucímu pracoviště i vedení fakulty zpětnou vazbu. Vyučující mohou díky informacím získaným při hodnocení výuky soustavně zkvalitňovat výuku. Zpětná vazba je důležitá nejen pro zlepšování pedagogické činnosti, ale také přispívá k otevřené komunikaci na fakultě a ke zkvalitnění vzdělávání.

Zápis předmětů na LS 2021/2022

Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2021/2022 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy probíhá pro studenty přírodovědecké fakulty od 18. ledna do 21. února 2022. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách.

SZZ a obhajoby BP/DP

Žádáme studenty, kteří chtějí jít v lednu/únoru 2022 k SZZ nebo obhajobě BP/DP, aby si přišli nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby uzavřít ročník na studijní oddělení a zároveň se přihlásili přes STAG na konkrétní termín.

Studijní plány na akademický rok 2021/2022

Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2021/2022 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Potvrzení o studiu online

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Kabinet pedagogické přípravy PřF UP

Souvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 21. března 2022 – 8. dubna 2022. Na webových stránkách je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději 21. ledna 2022. Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v uvedeném (celouniverzitním) termínu. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu jana.slezakova@upol.cz.

Cena Via Chimica

Za objevem, který změní svět, může stát i vysokoškolský student/studentka. I proto vznikla nová cena Via Chimica, kterou mladým talentům v oboru chemie uděluje Nadace Experientia ve spolupráci s Učenou společností České republiky. Do soutěže se mohou hlásit studenti českých vysokých škol v bakalářském nebo magisterském studiu, kteří mají skvělou originální studentskou práci v oboru chemie. Uzávěrka přihlášek prvního ročníku je 31. ledna 2022. Laureát ceny Via Chimica, kterého vybere společná hodnotící komise Učené společnosti ČR a Nadace Experientia, dostane od Nadace Experientia osobní prémii ve výši 50 000 Kč. Více o ceně Via Chimica najdete zde.

Stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraniční v roce 2022

Z dotačního programu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2022 je možné žádat o finanční podporu na úhradu výdajů v průběhu studijního pobytu příjemce v zahraničí a v přímé souvislosti s jeho uskutečněním, a to k úhradě cestovních výdajů, k úhradě výdajů na ubytování příjemce v místě studijního pobytu, k úhradě nákupu studijních materiálů, k úhradě výdajů za stravování příjemce v průběhu studijního pobytu a k úhradě školného. Termín příjmu žádostí: 10. ledna - 28. ledna 2022. Více informací naleznete zde.

Pracovní nabídka - Czechitas

Znáte neziskovou vzdělávací organizaci Czechitas, která pomáhá ženám poznat svět IT? Olomoucká pobočka aktuálně hledá lidi do širšího týmu. Mimo lektory a kouče hledají také workshopistky, které pomohou s organizací kurzů, stoupnou si na stánek na některé z akcí v Olomouci společně s dalšími lidmi z týmu a budou pomáhat informovat ženy a dívky o tom, že IT může být i jejich budoucnost. Pokud se chcete stát součástí jedné z největších IT komunit u nás, ozvěte se Veronice Novosadové na e-mail veronika.novosadova@czechitas.cz. A jaká je výhoda spolupráce s Czechitas? Mimo pomoci se změnou kariéry také kurzy zdarma, které Czechitas nabízí. Zúčastnit se můžete online setkání Spolupracuj s Czechitas, které se koná už 11. ledna 2022 a potom pokaždé jednou za měsíc. Více informací najdete na https://www.czechitas.cz/kurzy/spolupracuj-s-czechitas.

Provoz fakulty

Testování zaměstnanců na covid-19

V týdnu od 10. do 14. ledna 2022 se povinné testování týká pracovníků, kteří nespadají do výjimky. Ostatní zaměstnanci se mohou testovat dobrovolně.

Od 17. ledna 2022 dochází ke změně, kdy musí být každý pracovník testován 2x týdně. Informace se týká zaměstnanců v pracovním poměru i spolupracujícím na DPP/DPČ. Na přírodovědecké fakultě bude testování zajištěno od pondělí do pátku centrálně, a to v hlavní budově i v Holici. O podrobnostech budou všichni zaměstnanci informování v nejbližších dnech prostřednictvím hromadného e-mailu.

Školení řidičů

V souladu s ustanovením odst. 2 §103 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční školení řidičů referentských vozidel. Je určeno zaměstnancům UP, kteří při plnění pracovních povinností řídí svá motorová vozidla či služební vozidla zaměstnavatele s hmotností nižší jak 3,5 t a nejsou řidiči z povolání (nemají řízení motorového vozidla sjednané v pracovní smlouvě). Školení se uskuteční 25. ledna od 9:00 do 11:00 v aule přírodovědecké fakulty, 17. listopadu 12 (2. podlaží). Z organizačních důvodů je na akci nutná rezervace vaší účasti v rezervačním formuláři.

Různé

Den otevřených dveří

Už v sobotu 15. ledna fakulta přivítá návštěvníky Dne otevřených dveří! Pro zájemce jsme v čase 8:00-14:00 připravili zajímavý online program s řadou novinek, jeho součástí jsou informační streamy, chatovací platformy, videa či podcasty. Prostřednictvím prohlídek a videí mohou uchazeči navštívit naše budovy a pracoviště. To vše na www.studujprf.upol.cz nebo www.univerzitnimesto.cz/dod.

Souboj fakult Univerzity Palackého v bezplatném dárcovství krve

Až do 21. února 2022 se můžete zúčastnit druhého ročníku akce Souboj fakult Univerzity Palackého v bezplatném dárcovství krve aneb Vyhrň rukáv! Přijďte darovat krev nebo krevní plazmu na kterémkoli odběrovém místě v republice a podpořte tak dobrou věc. V souboji se soutěží zejména v celkovém objemu krve darovaném studenty a zaměstnanci jednotlivých fakult a procentuálním zastoupení dárců mezi studenty. Zapojit se zájemci mohou jednoduše. Vyplní formulář, který si nechají po darování krve na vybraném odběrovém místě potvrdit a následně jej vhodí do sběrného boxu. Souboj fakult potrvá celý zimní semestr, vyvrcholí během tradiční akce Daruj krev s rektorem, která je nedílnou součástí únorového Akademického týdne UP. Více zde a na daruj.upol.cz. Akci pořádá Studentský spolek FZV ve spolupráci s Oddělením komunikace UP a Transfuzním oddělením FN OL.

Termíny akcí pro rok 2022

 • 12.4. Okno do praxe
 • 3.5. Studentská vědecká soutěž O cenu děkana
 • 1.6. Den dětí
 • 17.6. Přírodovědný jarmark
 • 1.7. Konference mladých přírodovědců
 • 1.7. - 7.7. Letní škola Badatele
 • 17.9. Stříbrná promoce
 • 22.9. Setkání ředitelů fakultních škol
 • 30.9. Noc vědců
 • 3.10. - 7.10. Týden vysokoškolákem na Přírodě
 • 14.10. Zlatá a diamantová promoce
 • 21.10. - 23.10. Badatelský víkendový seminář

Nové vnitřní normy

Dne 14. prosince 2021 byl MŠMT ČR zaregistrován níže uvedený vnitřní předpis:
R-A-18/02-N02 – Novela č. 2 – Vnitřního mzdového předpisu UP      

Dnem 1. ledna 2022 nabývá účinnosti níže uvedený vnitřní předpis PřF UP:
PřF-A-04/05-ÚZ16 – Statut PřF UP v Olomouci (XVI. úplné znění) – vznik nové katedry biotechnologie

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 24. ledna 2022.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)