Doktorský studijní program Biofyzika je určený studentům, kteří chtějí získat důkladné znalosti a praktické dovednosti vyžadované ke studiu procesů v živých systémech na úrovni molekul, buněk, orgánů i celých organismů. Pro účely výzkumu se používá široké spektrum převážně biofyzikálních metod, typických pro daný směr výzkumu. Také se používají moderní metody molekulární biologie a biochemie, fyziologické metody a také teoretické modelování. Doposud doktorský studijní program Biofyzika (dříve obor Biofyzika) úspěšně dokončilo 74 studentů.

Nejdelší tradici u nás má experimentální výzkum biofyzikálních procesů probíhajících v rostlinách, zejména na úrovni fotosyntetického aparátu, a studium vlivu stresových faktorů na fyziologické procesy v rostlinách. Tato experimentální data také teoreticky simulujeme na základě matematických modelů popisujících fyzikální podstatu daných procesů. Protože stresy živých systémů (rostlin, živočichů) jsou mimo jiné spojeny s produkcí radikálových a neradikálových reaktivních forem kyslíku, studujeme i tyto procesy.

V posledních letech se zaměřujeme také na biofyzikální výzkum s uplatněním v medicíně. Předmětem našeho výzkumu jsou i modifikace nukleových kyselin, zejména DNA, cytostatiky odvozenými od komplexů přechodných kovů (platina, ruthenium, osmium), rozlišení těchto modifikací buněčnými složkami (zejména proteiny) a oprava těchto modifikací. Zkoumáme také strukturu, funkci a interakci medicínsky významných proteinů (např, Na+/K+-ATPáza) na molekulární úrovni, včetně matematického modelování trojrozměrné struktury těchto molekul a jejich dynamiky. Zabýváme se také biomechanikou a fyziologickou akustikou lidského hlasu, studujeme mimo jiné i procesy kmitání hlasivek u osob zdravých a nemocných s cílem zlepšit diagnostiku poruch hlasu. V neposlední řadě se také zabýváme studiem nanomateriálů pro spektroskopickou detekci biomolekul.

Absolvent doktorského studia si osvojí moderní biofyzikální metody a experimentální techniku, naučí se samostatně plánovat výzkumnou činnost, zpracovávat grantové projekty, formulovat vědecké cíle projektů a hledat teoretické a experimentální metody k jejich řešení. Absolvent se naučí efektivně vyhledávat informace ve vědeckých časopisech a databázích, prohloubí si schopnost zpracovávat rešerše dané problematiky, naučí se kriticky hodnotit vlastní výsledky i závěry jiných autorů. Důležitým prvkem doktorského studia je také jazykové vzdělávání, zaměřené na zlepšení mluvené i psané angličtiny, která je v současné době pro vědeckou práci nezbytná. Absolventi naleznou uplatnění na vysokých školách, vědeckých pracovištích doma i v zahraničí a na odpovědných místech v laboratořích i ve výrobní sféře.

Studijním poradcem postgraduálního doktorského studia programu Biofyzika je prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)