Témata Bc. prací - vypsaná

Téma: Reakce mutantních rostlin huseníčku se změněným nefotochemickým zhášením na nedostatek vody
Téma anglicky: Response of Arabidopsis thaliana mutants with changed nonphotochemical quenching to water shortage
Anotace: Je známo, že mutantní rostliny huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana L.) se změněnou regulací nefotochemického zhášení mohou být (v závislosti na typu mutace) více nebo méně tolerantní vůči nedostatku vody. Cílem bakalářské práce bude zjistit, jak bude u mutantů se změněnou pomalou složkou nefotochemického zhášení (tzv. qH zhášení) ovlivněna jejich reakce na nedostatek vody. Použity budou metody stanovení vodního stavu listů a měření parametrů chlorofylové fluorescence odrážející fungování fotosystému II.
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Iva Ilíková, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

Téma: Studium aklimační strategie fotosyntetického aparátu smrku ztepilého a modřínu opadavého na různou intenzitu pěstebního světla
Téma anglicky: Study of the acclimation strategy of the photosynthetic apparatus of Norway spruce and larch to different intensities of cultivation light
Anotace: Aklimace suchozemských rostlin na různou intenzitu pěstebního světla je doprovázena řadou specifických procesů zahrnující změny ve struktuře a organizaci fotosyntetického aparátu, které jsou doprovázeny i změnami jeho funkce. Naše nedávná studie ukázala, že se tato strukturně-funkční aklimační odezva výrazně liší u smrku ztepilého, zástupce nahosemenných rostlin, a huseníčku rolního, zástupce krytosemenných rostlin. Nabízí se hypotéza, že by tato odlišná odezva mohla souviset spíše s příslušností smrku ztepilého ke stálozeleným, neopadavým rostlinám a huseníčku rolního k opadavým rostlinným druhům, než s jejich odlišným složením fotosyntetického aparátu. Cílem bakalářské práce bude srovnání aklimační odezvy fotosyntetického aparátu smrku ztepilého a modřínu opadavého, které nám umožní ověřit tuto hypotézu.
Vedoucí práce: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D. 
Konzultant: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

Téma: Vliv lipidu digalaktosyldiacylglycerolu na organizaci fotosyntetického aparátu v tylakoidní membráně huseníčku rolního
Téma anglicky: The effect of lipid digalactosyldiacylglycerol on organization of photosynthetic apparatus in thylakoid membrane of Arabidopsis thaliana
Anotace: Lipid digalaktosyldiacylglycerol (DGDG) je důležitou strukturní komponentou tylakoidní membrány. Tvoří lipidovou dvojvrstvu, v které se nachází proteinové komplexy fotosyntetického aparátu. Cílem práce je studovat vliv absence DGDG na organizaci fotosystému II v tylakoidní membráně u mutanta huseníčku rolního koLhcb6, případně dvojitého mutanta koLhcb3/Lhcb6, který se vyznačuje krystalickým uspořádáním fotosystému II. Cílem práce bude pomocí křížení rostlin vytvořit dvojitého (koLhcb6/dgd1), případně trojitého (koLhcb3/koLhcb6/dgd1) mutanta a ze získaných rostlin pomocí genotypování vybrat jedince homozygotní ve všech znacích. Tyto rostliny potom budou využity ke studiu organizace fotosystému II v tylakoidní membráně pomocí transmisní elektronové mikroskopie.
Vedoucí práce: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Iva Ilíková, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

Téma: Zavedení metody detekce buněčných organel pomocí konfokální mikroskopie
Téma anglicky: Implementation of the method of detecting cell organelles using confocal microscopy
Anotace: Konfokální mikroskopie je moderní zobrazovací metoda s velmi širokým spektrem aplikací zejména ve vědě a výzkumu. V kombinaci s použitím vhodného fluorescenčního barviva lze pomocí ideálně nastaveného konfokálního mikroskopu mimo jiné velmi přesně pozorovat jednotlivé buněčné organely ve fixovaných i živých buňkách v reálném čase, jejich umístění a morfologii. Lze také studovat např. vliv různých látek na vybrané organely nebo lokalizaci daných substancí přímo v cílových kompartmentech. V Laboratoři molekulární biofyziky a farmakologie Katedry biofyziky PřF UPOL je mimo jiné zkoumán mechanismus biologického účinku potenciálních nových metalofarmak, k čemuž je nezbytné také určit biologický cíl těchto látek a často též jejich vliv právě na konkrétní organely. Úkolem této bakalářské práce bude zavést metodu konfokální mikroskopie do shora zmíněné laboratoře, optimalizovat parametry přístroje a barvení vybraných organel pro měření na nádorových buněčných liniích a v neposlední řadě také vybrat vhodný systém vyhodnocování získaných dat. Optimalizované metodiky budou dále využity nejen pracovníky zmíněné laboratoře pro účely výzkumu, ale také studenty na všech úrovních studia pro řešení jejich prací.
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

Téma: Vliv inhibitorů přenosu elektronů na regulaci fotosyntézy při oscilujícím osvětlení
Téma anglicky: The effect of electron transport inhibitors on photosynthesis under oscillating light
Anotace: Rostliny běžně rostou při fluktujícím osvětlení, při kterém se zvyšuje důležitost regulace fotosyntézy. Pro správnou funkci fotosyntézy je nezbytný přenos elektronů v thylakoidní membráně. Cílem práce je použít známé inhibitory přenosu elektronů v thylakoidní membráně (DCMU, DBMIB) a změřit odezvu (pomocí fluorescence chlorofylu) listů rostlin ošetřených těmito inhibitory na oscilující osvětlení.
Vedoucí práce: prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

Témata Mgr. prací - vypsaná

Studentům navazujícího magisterského studia obvykle umožňujeme navázat na téma bakalářské práce.

 

Téma: Reakce mutantních rostlin huseníčku se změněným nefotochemickým zhášením na nedostatek vody
Téma anglicky: Response of Arabidopsis thaliana mutants with changed nonphotochemical quenching to water shortage
Anotace: Je známo, že mutantní rostliny huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana L.) se změněnou regulací nefotochemického zhášení mohou být (v závislosti na typu mutace) více nebo méně tolerantní vůči nedostatku vody. Cílem bakalářské práce bude zjistit, jak bude u mutantů se změněnou pomalou složkou nefotochemického zhášení (tzv. qH zhášení) ovlivněna jejich reakce na nedostatek vody. Použity budou metody stanovení vodního stavu listů a měření parametrů chlorofylové fluorescence odrážející fungování fotosystému II.
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Iva Ilíková, Ph.D.
Typ diplomové práce: experimentální

Témata Ph.D. prací - vypsaná

pro školní rok 2024/2025

Téma: Strukturní změny fotosyntetického aparátu při optimalizaci konverze světelné energie u rostlin a řas
Školitel: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.

Téma: Fylogenéza jasmonátovej signalizácie v mäsožravých rastlinách
Školitel: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.

Téma: Biofyzikální charakterizace imbibice a klíčení semen
Školitel: doc. RNDr. Matina Špundová, Ph.D.

Téma: Evoluční změny fotosyntetického aparátu organismů při přechodu z vody na souš
Školitel: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

Téma: Studium role minoritních antén fotosystému II ve fotosyntéze
Školitel: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

Téma: Ultra-slabá emise fotonů v živočišných buňkách
Školitel: prof. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

Téma: Oxidativní stres v nádorových buňkách
Školitel: prof. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

Téma: Světlem aktivovaná metalofarmaka pro cílenou protinádorovou terapii
Školitel: prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.

Téma: Ovlivnění rezistence nádorových buněk k chemoterapii s cílem obnovit jejich citlivost k novým, existujícím a dosud neúspěšným metalofarmakům
Školitel: prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.

Téma: Mechanismy kombinovaného účinku cytostatik na bázi kovů
Školitel: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.

Témata Bc. prací - řešená

Téma: Tvorba aldehydů mastných kyselin působením reaktivních formy kyslíku v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Formation of fatty acid aldehydes by reactive oxygen species in human cancer cells
Vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultant: doc. Ankush Prasad, Ph.D.
Studentka: Karolína Doležalová (Biofyzika)

Téma: Nefotochemické zhášení excitovaných molekul chlorofylu u rostlin při různé ozářenosti
Téma anglicky: Non-photochemical quenching of excited chlorophyll molecules in plants under different irradiance
Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Konzultant: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Studentka: Júlia Weissensteinerová (Molekulární a buněčná biologie)

Téma: Optimalizace elektronové mikroskopie pro studium struktury biologických vzorků
Téma anglicky: Optimization of electron microscopy for studying the structure of biological samples
Vedoucí práce: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Student: Vojtěch Valouch (Biofyzika)

Téma: Změna ultra-slabé fotonové emise při zasychání listů
Téma anglicky: Changes in ultra-weak photon emission from drying leaves
Vedoucí práce: Mgr. Marek Rác, Ph.D.
Konzultantka: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Studentka: Radka Teichmannová (Experimentální biologie)

Téma: Tvorba malondialdehydu v důsledku mechanického poškození listů
Téma anglicky: Formation of malondialdehyde as a result of mechanical injury of leaves
Vedoucí práce: Mgr. Marek Rác, Ph.D.
Studentka: Simona Gáborová (Experimentální biologie)

Téma: Želatinová zymografie pro testování antimetastatické aktivity vybraných látek
Téma anglicky: Gelatin zymography for testing the antimetastatic activity of selected compounds
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Michal Berecka
Studentka: Lucie Zuzčáková (Experimentální biologie)

Téma: Vliv anestetik na fotosyntézu
Téma anglicky: Effect of anesthetics on photosynthesis
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Studentka: Tereza Kubelková (Experimentální biologie)

Téma: Vizualizácia elektrických signálov v rastlinách pomocou transgénnej rastliny Arabidopsis thaliana s apoaequorínom
Téma anglicky: Visualization of electrical signals in plants using transgenic plant Arabidopsis thaliana with apoaequorin
Vedoucí práce: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Marek Rác, Ph.D.
Studentka: Lucie Ševčíková (Molekulární a buněčná biologie)

Téma: Srovnání působení různých antisenescenčních látek na fotosyntetický aparát listů ječmene vystavených světlu
Téma anglicky: Comparison of the effect of different antisenescence compounds on the photosynthetic apparatus of barley leaves exposed to light
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D 
Konzultantka: Mgr. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Studentka: Nikola Tomková (Biofyzika)

Téma: Srovnání strukturních a fotosyntetických parametrů diploidního a tetraploidního ječmene
Téma anglicky: Comparison of the structural and photosynthetic parameters of diploid and tetraploid barley
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D 
Konzultantky: Anna Nowicka, Ph.D. (ÚEB AV ČR), Mgr. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Student: Ondřej Slezák (Molekulární a buněčná biologie)

Téma: Srovnání působení různých antisenescenčních látek na fotosyntetický aparát listů vystavených světlu
Téma anglicky: Comparison of the effect of different antisenescence compounds on the photosynthetic apparatus of leaves exposed to light
Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kučerová, Ph.D
Konzultanti: Mgr. Marek Rác, Ph.D., doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D
Studentka: Anna Lukšová (Experimentální biologie)

Téma: Tráviace procesy v mäsožravých rastlinách rodu Heliamphora
Téma anglicky: Digestion in carnivorous plants of the genus Heliamphora
Vedoucí práce: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Studentka: Tereza Kalmusová (Molekulární a buněčná biologie)

Témata Mgr. prací - řešená

Téma: Aklimační změny fotosyntetického aparátu při nadměrné ozářenosti: odlišná strategie letniček a stálezelených rostlin
Téma anglicky: Acclimation changes of photosynthetic apparatus under excessive light: different strategies in annuals and evergreen plants
Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Studentka: Bc. Vojtěch Chýlek (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Sekundární produkty lipidové peroxidace v U937 buňkách
Téma anglicky: Secondary products of lipid peroxidation in U937 cells
Vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultant: doc. Ankush Prasad, M.Sc., Ph.D.
Studentka: Bc. Julie Belková (Biofyzika)

Téma: Masožravost rostlin rodu Byblis
Téma anglicky: Carnivory in plants of the genus Byblis
Vedoucí práce: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Studentka: Bc. Tereza Jílková (Molekulární a buněčná biologie)

Téma: Studie interakcí nového protinádorově působícího komplexu platiny s DNA
Téma anglicky: Studies of interactions of a novel antitumor platinum complex with DNA
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Studentka: Bc. Petra Andršová (Biochemie)

Téma: Srovnání různých způsobů vyhodnocení testů cytotoxické aktivity u nádorových buněčných linií
Téma anglicky: Comparison of different methods of evaluation for cytotoxic activity tests in tumor cell lines
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Studentka: Bc. Tereza Kumrová (Molekulární a buněčná biologie)

Téma: Amperometrická detekce reaktivních forem kyslíku v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Voltametric detection of reactive oxygen species in human tumor cells
Vedoucí práce: doc. Ankush Prasad, M.Sc., Ph.D.
Konzultant: prof. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Bc. Eliška Průdková (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Vliv antisenescenčních látek na funkci fotosyntetického aparátu v zatemněných listech huseníčku
Téma anglicky: Effect of antisenescence compounds on the function of photosynthetic apparatus in darkened Arabidopsis leaves
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Studentka: Bc. Nikol Bařinková (Experimentální biologie rostlin)

Téma: Fotosyntetický aparát na úrovni tylakoidních membrán u modelové stálezelené kvetoucí rostliny Hedera helix L.
Téma anglicky: Photosynthetic apparatus on the level of thylakoid membranes in the model evergreen flowering plant Hedera helix L.
Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Tereza Vánská
Studentka: Bc. Alexandra Oravcová (Biotechnologie a genové inženýrství)

Témata Ph.D. prací - řesená

Téma: Biofyzikální aspekty objektivni fenotypizace rostlin
Školitel: prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Studentka: Mgr. Barbora Nosková (9. rok)

Téma: Bimetalické nanoklastry: syntézy, fyzikálně chemické a biologické vlastnosti
Školitel: doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
Student: Mgr. Pavlína Andrýsková (6. rok)

Téma: Matematické modelování fotosyntetických procesů
Školitel: prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Student: David Fuente Herraiz, M.Sc., Ph.D. (5. rok)

Téma: Vyšetření hlasu a hodnocení hlasových poruch pomocí videolaryngoskopie a videokymografie
Školitel: prof. RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.
Student: Mgr. Dominika Valášková (4. rok)

Téma: Funkčnost fotosyntetického aparátu a složky nefotochemického zhášení
Školitel: prof. RNDr. Petr. Ilík, Ph.D.
Student: Mgr. Tereza Vánská (4. rok)

Téma: Charakterizace tvorby reaktvních forem kysliku v lidských buňkách
Školitel: doc. Ankush Prasad, M.Sc., Ph.D.
Student: Deepak Rathi, M.Sc. (4. rok)

Téma: Reaktivní formy kyslíku v retrográdní signalizaci vyšších rostlin
Školitel: prof. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Student: Dipti Sonkar, M.Sc. (3. rok)

Téma: Vliv anestetik na fyziologické procesy v rostlinách
Školitel: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Student: Mgr. Martin Hřivňacký (2. rok)

Téma: Oxidativní stres v nádorových buňkách
Školitel: prof. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Student: Mgr. Vendula Paculová (2. rok)

Téma: Mechanismy účinku cytostatik na bázi přechodných kovů a jiných protinádorově působících léčiv s ohledem na jejich antimetastatické vlastnosti
Školitel: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Student: Mgr. Michal Berecka (1. rok)

Téma: Změny ve fotosyntéze u rostlin s modifikacemi fotosyntetického aparátu pomocí metody CRISPR/Cas9
Školitel: prof. RNDr. Petr. Ilík, Ph.D.
Student: Mgr. Dominika Čmielová (1. rok)

Téma: Biomechanické, fyziologické a akustické aspekty tvorby zpěvního hlasu
Školitel: prof. RNDr. Jan G. Švec, Ph.D.
Student: Mgr. Zuzana Štanclová (1. rok)

Témata Bc. prací - obhájená

Téma: Změny transpirace při úbytku vody v listech
Téma anglicky: Transpiration changes during leaf water loss
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Konzultant: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Studentka: Tereza Vačina (Biofyzika)

Téma: Kinetika nefotochemického zhášení excitací u mutantů huseníčku rolního se sníženým množstvím světlosběrných antén
Téma anglicky: Kinetics of non-photochemical quenching of excitations in Arabidopsis mutants with reduced amount of light harvesting complexes
Vedoucí práce: Mgr. Tereza Vánská  
Konzultanti: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D., RNDr. Roman Kouřil, Ph.D., Mgr. Iva Ilíková, Ph.D. (ÚEB)
Studentka: Nina Kadášová (Biofyzika)

Téma: Vliv nově připravených cytokininových derivátů na indukovanou senescenci ahk mutantů Arabidopsis thaliana
Téma anglicky: Effect of newly prepared cytokinin derivatives on induced senescence of Arabidopsis thaliana ahk mutants
Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kučerová  
Konzultantka: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Studentka: Michaela Šišková (Experimentální biologie)

Téma: Vliv nově připravených cytokininových derivátů na indukovanou senescenci Arabidopsis thaliana s mutacemi v ROS signalingu
Téma anglicky: Effect of newly prepared cytokinin derivatives on induced senescence of Arabidopsis thaliana knockouts in ROS signaling
Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kučerová  
Konzultanti: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.; Mgr. Marek Rác, Ph.D.
Studentka: Karolína Sanitráková (Experimentální biologie)

Téma: Srovnání účinku nanočástic stříbra u různých druhů rostlin
Téma anglicky: Comparison of effect of silver nanoparticles in different plant species
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.  
Konzultantka: Mgr. Pavlína Andrýsková
Studentka: Renata Trajerová (Experimentální biologie)

Téma: Fraktálne charakteristiky biologických signálov a štruktúr
Téma anglicky: Fractal characteristics of biological signals and structures
Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.  
Studentka: Andrea Mikulášová (Biofyzika)

Téma: Vliv UV záření na kůži studované pomocí ultra-slabé emise fotonů
Téma anglicky: Effect of UV radiation on skin - ultra-weak photon emission study
Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultant: Ankush Prasad, Ph.D.
Student: Michal Berecka (Biofyzika)

Téma: Vliv antioxidantů na oxidativní poškození albuminu studovaný pomocí ultra-slabé fotonové emise
Téma anglicky: Effect of antioxidants on oxidative damage of albumin detected by ultra-weak photon emission
Vedoucí práce: Mgr. Marek Rác, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Alžbeta Mydlárová (Molekulární biofyzika)

Téma: Vliv anestetik na fotomorfogenetické procesy v rostlině ječmene
Téma anglicky: The effect of anaesthetics on photomorphogenetic processes in barley (Hordeum vulgare)
Vedoucí práce: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Studentka: Andrea Štědrá (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Parazitická rostlina rodu Cuscuta jako možný vektor pro přenos elektrických signálů v rostlinách
Téma anglicky: The parasitic plant Cuscuta as possible vector for transfer of electrical signals in plants
Vedoucí práce: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Studentka: Martina Lušňáková (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Tvorba reaktivních forem kyslíku v lidských leukemických buňkách
Téma anglicky: Production of reactive oxygen species in human monocytic leukemia cell
Vedoucí práce: Ankush Prasad, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Anastasiia Balukova (obor Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Změny světlem indukovaného pohybu chloroplastů během ontogeneze rostlin
Téma anglicky: Changes in light-induced chloroplast movement during plant ontogenesis
Vedoucí práce: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Konzultant: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Studentka: Tereza Cyříková (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Role aminokyselin v přípravě Ag a Au nanomateriálů
Téma anglicky: Role of amino acids in the preparation of Ag and Au nanomaterials
Vedoucí práce: Mgr. Pavlína Andrýsková 
Konzultantka: doc. RNDr. K. Machalová Šišková, Ph.D.
Studentka: Eva Šromová (Biofyzika)

Téma: Měření rezonančních vlastností hlasivek preparátů hrtanů pomocí externí excitace
Téma anglicky: Measurement of resonance properties of the vocal folds in excised larynges using external excitation
Vedoucí práce: RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.
Konzultanti: Pravin Kumar Subbaraj, M.Eng., Ketaki Phadke, M.Sc.
Student: Václav Prokůpek (obor Biofyzika)

Téma: Tvorba reaktivních forem kyslíku v nádorových buňkách
Téma anglicky: Formation of reactive oxygen species in cancer cells
Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultant: Ankush Prasad, Ph.D.
Student: Filip Černý (Molekulární biofyzika)

Téma: Neinvazivní fyzikální metody používané k popisu fyziologického stavu rostlin in-vivo
Téma anglicky: Non-invasive physical methods used for description of plant physiological state in-vivo
Vedoucí práce: Mgr. Vladimíra Nožková, Ph.D.
Konzultanti: RNDr. Petr Šmíd, Ph.D., RNDr. Pavel Horváth, Ph.D.
Studentka: Tereza Schlattauerová  (obor Biofyzika)

Téma: Studium vlivu neenzymatické glykosilace na strukturu a vlastnosti lidského albuminu
Téma anglicky: Studies on effect of non-enzymatic glycosilation on structure and properties of human albumin
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Konzultanti: Mgr. Hana Crlíková, Mgr. Ondřej Hrabina
Studentka: Barbora Kočnarová (obor Molekulární biofyzika)

Téma: Vliv záření na protinádorovou aktivitu nových derivátů cisplatiny a transplatiny
Téma anglicky: Effect of irradiation on the anticancer activity of cisplatin and transplatin derivatives
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Studentka: Lucie Polášková (obor Experimentální biologie)

Téma: Zavedení fluorescenční metody pro stanovení meziřetězcových můstků v DNA
Téma anglicky: Implementation of fluorescence-based method for determination of DNA interstrand cross-links
Vedoucí práce: prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
Konzultantka: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Studentka: Monika Trtíková (obor Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Nanočástice v interakci s aminokyselinami studované spektroskopickými technikami
Téma anglicky: Nanoparticles in the interaction with amino acids studied by spectroscopic techniques
Vedoucí práce: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Student: Erik Dostál (obor Biofyzika)

Téma: Měření spektra světelného pole pod listem při pohybu chloroplastů
Téma anglicky: Measurement of spectrum of light-field under leaf during chloroplast movement
Vedoucí práce: Mgr. Barbora Arnoštová
Konzultant: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Student: Jan Soukop (obor Experimentální biologie)

Téma: Vliv cytokininů na senescenci intaktních a oddělených listů
Téma anglicky: The effect of cytokinins on senescence of intact and detached leaves
Vedoucí práce: Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Karel Doležal, DSc.
Studentka: Paulína Čajková (obor Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Stanovení malondialdehydu jako sekundárního produktu lipidové peroxidace v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Determination of malondialdehyde as the secondary product of lipid peroxidation in human cancer cells
Vedoucí práce: Mgr. Ursula Ferretti
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Martina Zehnálková (obor Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Sledování biologické aktivity listů rajčete pomocí jevu koherenční zrnitost
Téma anglicky: Monitoring of biological activity of tomato leaves by speckle effect
Vedoucí práce: RNDr. Pavel Horváth, Ph.D.
Student: Jakub Pechník (obor Biofyzika)

Téma: Vliv různých derivátů cytokininů na produkci etylenu v oddělených listech
Téma anglicky: Effect of different cytokinin derivatives on ethylene production in detached leaves
Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kučerová
Konzultanti: RNDr. Martina Špundová,Ph.D., Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D.
Studentka: Lucie Cmajdálková (obor Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Vliv salinitního stresu na pohyb chloroplastů vyvolaný modrým světlem
Téma anglicky: The effect of salinity stress on chloroplast movement induced by blue light
Vedoucí práce: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Konzultanti: prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D., prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Studentka: Beata Budíková (obor Experimentální biologie)

Téma: Optické vlastnosti vybraných chemoterapeutik
Téma anglicky: Optical properties of chosen chemotherapeutics
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Student: Radek Ostruszka (obor Biofyzika)

Téma: Biofyzikální analýza interakcí DNA s komplexem ruthenia s akridinovým ligandem
Téma anglicky: Biophysical analysis of DNA interactions of the ruthenium complex bearing acridine ligand
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Konzultant: prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
Studentka: Kateřina Kumbárová (obor Molekulární biofyzika)

Téma: Vliv světelného spektra na růst rostlin a senescenci oddělených listů
Téma anglicky: The effect of light spectra on plant growth and on senescence of detached leaves
Vedoucí práce: Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Karel Doležal, DSc.
Studentka: Tereza Vánská (obor Biochemie)

Téma: Detekce volných kyslíkových radikálů v lidských nádorových buňkách pomocí elektronové paramagnetické rezonanční spektroskopie
Téma anglicky: Detection of free oxygen radicals in human cancer cells using electron paramagnetic resonance spectroscopy
Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Ursula Ferretti
Studentka: Vendula Paculová (obor Biofyzika)

Téma: Variabilita vzdálenosti mikrofonu od úst při laryngoskopickém vyšetření
Téma anglicky: Variability of mouth-to-microphone distance in laryngoscopic examinations
Vedoucí práce: RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.
Konzultanti: Pravin Kumar, M.Eng., Ketaki Phadke, M.Sc.
Studentka: Dominika Valášková (obor Biofyzika)

Téma: Studium interakce nového biologicky aktivního kompexu iridia s DNA
Téma anglicky: Studies on DNA interaction of a new biologically active iridium complex
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Studentka: Karolína Vavrdová (obor Biofyzika)

Téma: Vliv cytokininů na indukovanou senescenci ječmene chlorina f2
Téma anglicky: Effect of cytokinins on induced senescence of chlorina f2 barley
Vedoucí práce: Mgr. Helena Melkovičová
Konzultantka: Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D.
Studentka: Kateřina Olívková (obor Experimentální biologie)

Téma: Vliv různé intenzity pěstebního světla na množství PSI-NDH superkomplexu produkovaného rostlinami
Téma anglicky: Impact of different light intensity on the amount of the PSI-NDH supercomplex produced in plants
Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Nosek
Konzultant: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Student: Aleš Řiháček (obor Molekulární a buněčná biologie)

Téma: Studium vlivu teplotního stresu na strukturní organizaci fotosystému II v tylakoidní membráně rostlin pomocí transmisní elektronové mikroskopie
Téma anglicky: Structural characterization of an effect of heat stress on a higher organization of Photosystem II in the thylakoid membrane of higher plants using a transmission electron microscopy
Vedoucí práce: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Studentka: Veronika Gryčová (obor Experimentální biologie)

Téma: Genotoxicita vybraných chemických látek v kulturách savčích buněk
Téma anglicky: Genotoxicity of selected chemical compounds in mammalian cell cultures
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Studentka: Lucie Horáková (obor Molekulární a buněčná biologie)

Téma: Exprese lidského α3 β1 komplexu  Na+/K+-ATPasy v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae
Téma anglicky: Expression of human α3 β1 complex of the Na+/K+-ATPase in yeast Saccharomyces cerevisiae
Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Geletičová
Konzultant: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Studentka: Veronika Kolomazníková (obor Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Modelování isoforem Na +/K +-ATPasy
Téma anglicky: Modeling of the Na +/K +-ATPase isoforms
Vedoucí práce: Mgr. Petra Čechová
Konzultant: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Studentka: Jana Macúchová (obor Aplikovaná chemie)

Téma: Vliv hypertermie na cytotoxickou účinnost metalofarmak
Téma anglicky: Effect of hyperthermia on the cytotoxic activity of metallodrugs
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Studentka: Anna Klimek (obor Biofyzika)

Téma: Optimalizace nativních separačních metod pro studium fotosyntetických proteinových superkomplexů pomocí transmisní elektronové mikroskopie
Téma anglicky: Optimisation of native separation methods for the study of photosynthetic protein supercomplexes using transmission electron microscopy
Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Konzultanti: Mgr. Lukáš Nosek, RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Student: Petr Kudělka (obor Biofyzika)

Téma: Detekce monomolové a dimolové emise singletního kyslíku v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Detection of monomole and dimole emision of singlet oxygen in human cancer cells
Vedoucí práce: Mgr. Marek Rác, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Jesika Ucháčová (obor Biofyzika)

Téma: Srovnání metod pro testování cytotoxické aktivity metalofarmak v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Comparison of methods for cytotoxic activity testing of metallodrugs in human cancer cells
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Konzultantka: Prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Student: Nikola Damjanov (obor Biofyzika)

Téma: Studium teplotní stability DNA
Téma anglicky: DNA temperature stability study
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Studentka: Eva Valterová (obor Biofyzika)

Téma: Automatizace biochemického experimentu s využitím robotické pipetovací stanice
Téma anglicky: Automatization of biochemical experiment exploiting a robotic pipetting station
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Jaroslava Šeflová
Studentka: Alžbeta Kubištelová (obor Molekulární biofyzika)

Téma: Charakterizace produktů lipidové peroxidace u lidských nádorových buněk
Téma anglicky: Characterization of lipid peroxidation product in human cancer cells
Vedoucí práce: Mgr. Ursula Ferretti
Konzultant: Doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Student: Jindřich Švihel (obor Biofyzika)

Téma: Exprese C23 a C45 kliček jednotlivých lidských isoforem Na+/K+-ATPasy v E. coli
Téma anglicky: Expression of C23 and C45 loops of the human Na+/K+-ATPase isoforms in E. coli
Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Geletičová
Konzultant: Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Studentka: Martina Jamečná (obor Biofyzika)

Téma: Studium percepčního dynamického rozsahu lidského hlasu
Téma anglicky: Investigation of perceptual dynamic range of human voice
Vedoucí práce: RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.
Student: Jan Mrštný (obor Biofyzika)

Téma: Koncentrační závislost účinku cytokininů na indukovanou senescenci rostlin
Téma anglicky: Concentration-dependent effect of cytokinins on induced plant senescence
Školitelka: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Studentka: Helena Melkovičová (Biofyzika)

Téma: Vliv xenobiotik na aktivitu Na+/K+-ATPázy
Téma anglicky: Influence of xenobiotics on the Na+/K+-ATPase activity
Školitel: Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Studentka: Zdeňka Cafourková (Molekulární biofyzika)

Téma: Možnosti hodnotenia posturálnej stability
Téma anglicky: Possibilities for evaluating postural stability
Školitel: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. (FTK)
Studentka: Lucia Bizovská (Biofyzika)

Téma: Příprava rekombinantní AtIPT7 v expresním systému Saccharomyces cerevisiae za účelem prenylace enzymu
Téma anglicky: Preparation of recombinant AtIPT7 in expression system Saccharomyces cerevisiae aimed at prenylation of the enzyme
Školitel: Mgr. Mária Šmehilová, Ph.D. (PřF)
Studentka: Jana Dobrůšková (Molekulární biofyzika)

Téma: Rezistence bakterií k antimikrobním přípravkům a možnosti její genetické detekce
Téma anglicky: Bacterial resistance to antimicrobial agents and the options for its genetic detection
Školitel: Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (LF)
Studentka: Pavla Hlaváčková (Molekulární biofyzika)

Téma: Modely lidského těla využívané při analýze chůze
Téma anglicky: Human body models used in analysis of gait
Školitel: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. (FTK)
Studentka: Eva Klesnilová (Molekulární biofyzika)

Téma: Teoretické modelování vlivu elektrického pole přenašečů elektronů ve fotosystému II na fluorescenční indukci chlorofylu
Téma anglicky: Theoretical modelling of effect of electric fields generated by electron transporters on chlorophyll fluorescence induction
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Studentka: Barbora Chmelinová (Biofyzika)

Témata Mgr. prací - obhájená

Téma: Příprava a studium fyzikálních a biologických vlastností liposomů s protinádorově účinným trojjaderným komplexem platiny
Téma anglicky: Preparation and evaluation of physical and biological properties of liposomes loaded with antitumor trinuclear platinum complex
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Vojtěch Novohradský, Ph.D.
Studentka: Bc. Barbora Kočnarová (Molekulární biofyzika)

Téma: Porovnání parametrů vodního stavu listů měřených různými metodami
Téma anglicky: Comparison of parameters of leaf water status measured by different methods
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Konzultant: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Studentka: Bc. Lucie Procházková (učitelství Matematika – Biologie)

Téma: Inhibice transkripce indukovaná vybranými protinádorově účinnými komplexy platiny v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Transcription inhibition induced by selected anticancer platinum complexes in human cancer cells
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Studentka: Bc. Monika Trtíková (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Deriváty cysteinu – studie prostřednictvím metod vibrační spektroskopie
Téma anglicky: Cysteine derivatives – study via vibrational spectroscopic methods
Vedoucí práce: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Studentka: Bc. Jana Konečná (obor Experimentální biologie)

Téma: Stanovení 4-hydroxynonenalu jako sekundárního produktu lipidové peroxidace v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Determination of 4-hydroxynonenale as the secondary product of lipid peroxidation in human cancer cells
Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Ursula Ferretti
Studentka: Bc. Martina Zehnálková (Biochemie)

Téma: Změny fotosyntetického aparátu u mutanta ječmene s nefunkční biosyntézou chlorofylu b
Téma anglicky: Alterations of photosynthetic apparatus in chlorophyll b deficient mutant of barley
Vedoucí práce: Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D.
Konzultanti: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.; RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Studentka: Bc. Tereza Vánská (obor Biochemie)

Téma: Vliv exogenní aplikace cytokininů na senescenci listů se sníženým obsahem endogenních cytokininů
Téma anglicky: The effect of exogenous cytokinin on senescing leaves with lowered level of endogenous cytokinins
Vedoucí práce: Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Lenka Plačková, Ph.D.
Studentka: Bc. Eva Szczyrbová (obor Experimentální biologie)

Téma: Vliv anestetik na světlem indukovaný pohyb chloroplastů
Téma anglicky: Effect of anesthetics on light-induced chloroplast movement
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Konzultanti: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.; prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Student: Bc. Otakar Savara (obor Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Hloubka vložení laryngoskopu do úst při laryngoskopickém vyšetření: Implikace pro snímání hladiny akustického tlaku mikrofonem připevněným k laryngoskopu
Téma anglicky: Variability of mouth-to-microphone distance in laryngoscopic examinations
Vedoucí práce: RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.
Konzultant: Hugo Lehoux, M.Sc.
Studentka: Bc. Dominika Valášková (Biofyzika)

Téma: Templátová syntéza a vlastnosti bimetalických Au-Fe nanoklastrů
Téma anglicky: Templated synthesis and properties of bimetallic Au-Fe nanoclusters
Vedoucí práce: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Student: Bc. Radek Ostruszka (Biofyzika)

Téma: Růst nanočástic vzácných kovů ze zárodků a jejich interakce s porfyriny 
Téma anglicky: Growth of noble metal nanoparticles from seeds and their interaction with porphyrins
Vedoucí práce: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Studentka: Bc. Kateřina Kumbárová (obor Biofyzika)

Téma: Vliv nových biologicky aktivních komplexů ruthenia a osmia na invazivitu a adherenci nádorových buněk
Téma anglicky: Influence of new biologically active ruthenium and osmium complexes on the invasivity and adherence of cancer cells
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Studentka: Bc. Eliška Krampolová (obor Experimentální biologie)

Téma: Vliv strukturní integrity kyslík vyvíjejícího komplexu na organizaci fotosystému II v tylakoidní membráně mutanta ječmene viridis zb63
Téma anglicky: The effect of structural integrity of oxygen evolving complex on the organization of photosystem II in thylakoid membrane of barley viridis zb63 mutant
Vedoucí práce: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Lukáš Nosek, Ph.D.
Studentka: Bc. Veronika Gryčová (obor Experimentální biologie)

Téma: Vlastnosti nanočástic připravených růstem ze zárodků a jejich interakce s bílkovinou
Téma anglicky: Properties of the nanoparticles prepared by seeded-growth method and their interaction with a protein
Vedoucí práce: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Studentka: Bc. Iveta Vilímová (obor Nanotechnologie)

Téma: Vliv čistoty albuminu hovězího séra na fluorescenci nanoklastrů ušlechtilých kovů
Téma anglicky: Influence of bovine serum albumin purity on fluorescence of noble metal nanoclusters
Vedoucí práce: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Studentka: Bc. Věra Bubeníková (obor Experimentální biologie)

Téma: Charakterizace oligomerních komplexů fotosystému I izolovaných z ječmene jarního (Hordeum vulgare)
Téma anglicky: Characterization of oligomeric complexes of photosystem I isolated from barley (Hordeum vulgare)
Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Nosek, Ph.D.
Konzultanti: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D., RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Student: Bc. Aleš Řiháček (obor Experimentální biologie)

Téma: Sledování kinetiky Na+/K+-ATPasy metodou stopped-flow
Vedoucí práce: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Jaroslava Šeflová
Studentka: Bc. Alžbeta Kubištelová (Molekulární biofyzika)

Téma: Studium percepčního dynamického rozsahu lidského hlasu
Téma anglicky: Investigation of perceptual dynamic range of human voice
Vedoucí práce: RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.
Student: Bc. Jan Mrštný (obor Biofyzika)

Téma: Kombinovaný účinek nového, protinádorově účinného komplexu ruthenia a UV záření na DNA
Téma anglicky: A combined effect of the new anticancer ruthenium complex and UV light on DNA
Vedoucí práce: prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
Konzultantka: Mgr. Tereza Radošová Muchová, Ph. D.
Studentka: Bc. Adéla Vaverková (obor Molekulární biofyzika)

Téma: Tvorba peroxylového radikálu rozpadem organických hydroperoxidů
Téma anglicky: Formation of peroxyl radicals by the decomposition of organic hydroperoxides
Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Marek Rác
Student: Bc. Pavel Poláček (obor Experimentální biologie)

Téma: Oxidativní poškození proteinů v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Oxidative damage of proteins in human cancer cells
Vedoucí práce: Mgr. Marek Rác
Konzultanti: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D., Mgr. Lukáš Nosek
Studentka: Bc. Nela Galasovská (obor Biochemie)

Témata Ph.D. prací - obhájená

1) Tomáš Klinkovský (1994): Modelování a počítačové analýzy v oblasti fluorescence chlorofylu a zelených rostlin. (školitel L. Dvořák)

2) Petr Ilík (1995): Vysokoteplotní změny fluorescence chlorofylu a in vivo a jejich použití k charakteristice stavu fotosyntetického aparátu rostlin. (školitel J. Nauš)

3) Jiří Kalina (1996): Analýza funkce fotosyntetického aparátu smrku pod vlivem zvýšené koncentrace CO2 a synergického působení nadměrné ozářenosti a nízkých teplot. (školitel J. Nauš)

4) Jan Švec (1996): Studium mechano-akustických vlastností zdroje lidského hlasu. (školitel J. Pospíšil)

5) Martin Čajánek (1998): Změny distribuce excitační energie v thylakoidní membráně v listu pod vlivem fyzikálních stresů. (školitel J. Nauš)

6) Pavel Pospíšil (1998): Temperature dependence of chlorophyll fluorescence in vivo – experimental and theoretical approach. (školitel J. Nauš)

7) Robert Kuropatwa (1998): Temperature dependence of chlorophyll a fluorescence in vivo. (školitel J. Nauš)

8) Dušan Lazár (1999): Experimental and theoretical studies of the in vivo chlorophyll a fluorescence transient : OKJIP. (školitel J. Nauš)

9) Hana Bartošková (2000): Dynamic changes in the photosynthetic apparatus of the moss Rhizomnium punctatum (Hedw.) induced by water and osmotic stresses. (školitel J. Nauš)

10) Martina Matoušková (2000): Chlorophyll fluorescence induction as a tool for study of water deficit and herbicide effects on plants. (školitel J. Nauš)

11) Jiří Skotnica (2000): Thermoluminescence of higher plant leaves. (školitel L. Dvořák)

12) Robert Bajgar (2002): Identification and reconstitution of mitochondrial ATP-sensitive potassium channel. (školitel L. Dvořák)

13) Miroslav Vařecha (2002): Structural and functional characterization of uncoupling proteins UCO1, UCP2, and UCP3. (školitel L. Dvořák)

14) Otmar Urban (2002): Spatial differentiation of the CO2 assimilation activity within Norway spruce canopy under the impact of elevated CO2 concentration. (školitel M. V. Marek)

15) Irena Kurasová (2002): Acclimation of the photosynthetic apparatus of higher plants to different irradiances. (školitel V. Špunda)

16) Jan Vrána (2002): Analýza a třídění chromozómů rostlin pomocí průtokové cytometrie. (školitel J. Doležel)

17) Roman Kouřil (2002): Effect of heat stress on photosynthetic apparatus of plants studied by means of chlorophyll a fluorescence temperature curve. (školitel J. Nauš)

18) Pavel Tomek (2003): Chlorophyll a fluorescence rise and its application for study of photosystem II heterogeneity. (školitel J. Nauš)

19) Mirka Šprtová (2004): Studium odezvy asimilačního aparátu lesních dřevin na dlouhodobě působící zvýšený příkon UV-B radiace. (školitel M. V. Marek)

20) Jan Bartoš (2004): Využití průtokové cytometrie pro analýzu jaderného genomu rostlin. (školitel J. Doležel)

21) Michal Štroch (2006): Photochemical and non-photochemical deexcitation processes in relation to acclimation of the photosynthetic apparatus of higher plants to different irradiances. (školitel V. Špunda)

22) Pavlína Kovářová (2006): Analýza gemonu rostlin pomocí laserové průtokové cytometrie. (školitel . J. Doležel)

23) Radek Kaňa (2007): Influence of higher temperatures on the photosynthetic rate and light dependency of this rate. (školitel O. Prášil)

24) Vladimíra Hlaváčková (2007): Systemic response of plants to local wounding and related signalling pathways. (školitel J. Nauš)

25) Petr Sušila (2008): Theoretical models of the fluorescence curves on leaves. (školitel J. Nauš)

26) Martin Navrátil (2008): Spectral characteristics of solar radiation within plant canopies. (školitel J. Nauš)

27) Eva Kotabová (2008): Mechanismy zapojené do ochrany fotosyntetického aparátu před oxidativním poškozením. (školitel P. Ilík)

28) Iva Šnyrychová (2008): Production of reactive oxygen species in thylakoids: EPR spin trapping approach. (školitel P. Pospíšil)

29) Alexandra Husičková (2010): A cytokinin potion in plant lives: almost as miraculous as light. (školitel M. Špundová)

30) Marika Janovská (2010): Interaction of small organic molecules with the sodium pump. (školitel M. Kubala)

31) Jiří Jablonský (2010): Mathematical modeling of the photosynthetic processes. (školitel D. Lazár)

32) Jiří Frolec (2010): Changes in higher plants induced by a defined heating regime and heat stress-related plant recovery. (školitel J. Nauš)

33) Vítězslav Jiřík (2012): Vliv nízkofrekvenčního magnetického pole na výskyt dětské leukemie v České republice. (školitel L. Pekárek)

34) Christian T. Herbst (2012): Investigation of glottal configurations in singing. (školitel J. G. Švec)

35) Jitka Prokopová (2012): Vliv biotrofních houbových patogenů na fotosyntézu hostitele. (školitel M. Špundová)

36) Tereza Suchánková (2012): Interaction of selected transion-metal based complexes with biomacromolecules. (školitel J. Kašpárková)

37) Rakesh Kumar Sinha (2012): Generation of reactive oxygen species by photosystem II. (školitel P. Pospíšil)

38) Anshu Rastogi (2012): Involvement of reactive oxygen species in biophoton emission from living system. (školitel P. Pospíšil)

39) Jarmila Mlčoušková (2012): Biophysical analysis of mechanism underlying antitumor effects of new anticancer drugs. (školitel V. Brabec)

40) Helena Kyseláková (2012): Obranné mechanismy rostlin proti oxidativnímu stresu. (školitel P. Ilík)

41) Tereza Muchová (2013): Factors affecting biological effects of metallodrugs. (školitel V. Brabec)

42) Ankush Prasad (2013): Ultra-weak photon emission as a non-invasive method for monitoring oxidative radical reaction. (školitel P. Pospíšil)

43) Radana Olivová (2013): The study of interactions between antitumor effective heavy metal compleses with biomacromolecules using molecular biophysics methods. (školitel V. Brabec)

44) Deepak Kumar Yadav (2013): Molecular mechanisms of production and scavenging of reactive oxygen species in photosystem II of higher plants. (školitel P. Pospíšil)

45) Jitka Prachařová (2013): Role modifikací DNA komplexy kovů v terapii rakoviny. (školitel J. Kašpárková)

46) Jan Hlavinka (2014): The study of physical and chemical signaling pathways related to light, abiotic and biotic stresses.(školitel J. Nauš)

47) Michaela Frýbortová (2014): Molekulární biofyzika a farmakologie nových protinádorově účinných metalofarmak. (školitel V. Brabec)

48) Miroslav Huličiak (2014): Interakcie Na+/K+-ATPázy s biologicky aktívnymi látkami. (školitel M. Kubala)

49) Marek Rác (2015): The formation of electronically excited species in cell suspension. (školitel P. Pospíšil)

50) Vojtěch Novohradský (2015) Modifikace biomakromolekul metalofarmaky: zdokonalení teoretického zázemí pro vývoj nových léčiv proti rakovině. (školitel J. Kašpárková)

51) Pedro Amarante Andrade (2015) Investigations on semi-occluded vocal tract excercises in therapy and on head posture in singing. (školitel J. G. Švec)

52) Vít Hampala (2015) Vibration and morphology of the vocal folds studied by excised larynx experiments, electroglottography, high-speed imaging, and computed tomography. (školitel J. G. Švec)

53) Michal Biler (2017) Tracking optical properties and antioxidant activities of polyphenols by joint theoretical and experimental approaches. (školitel M. Kubala a P. Trouillas, českofrancouzské double-degree studium)

54) Lukáš Nosek (2017) Structural characterization of photosynthetic supercomplexes in plants. (školitel R. Kouřil)

55) Václav Karlický (2017) Spectral characteristics of photosynthetic pigments and their relation to structure-functional aspects of pigment-protein complexes in vivo and in vitro. (školitel V. Špunda)

56) Juraj Zajac (2017) Mechanistické studie zaměřené na poznání mechanismu toxických účinků komplexů přechodných kovů v nádorových buňkách. (školitel V. Brabec)

57) Hui Lyu (2017) Mathematical modelling of photosynthetic processes - studies on the light-induced electric potential difference (ΔΨ), the pH difference (ΔpH), the proton motive force (pmf) and the counter-ion movement across the thylakoid membrane in leaves of the C3 plants. (školitel D. Lazár)

58) Ravindra Sonajirao Kale (2017) Role of reactive oxygen species in oxidative damage and dynamic nature of PSII-LHCII supercomplexes. (školitel P. Pospíšil)

59) Jaroslava Šeflová (2018) The sodium-potassium ATPase - expression, purification and its interactions with small molecules. (školitel M. Kubala)

60) Tibor Stolárik (2018) Light-independent biosynthesis of chlorophylls in gymnosperms. (školitel A. Pavlovič)

61) Petra Čechová (2018) Computational simulations of Na+/K+-ATPase and its interactions with small molecules. (školitel M. Kubala)

62) Ketaki Vasant Phadke (2019) Selected topics in laryngeal, perceptual and acoustic assessment of human voice: Videokymographic evaluations of vocal folds and investigations of teachers´ voices. (školitel J.G. Švec)

63) Helena Janečková (2019) Effects of cytokinins on maintanance of photosystem II function during induced senescence. (školitel M. Špundová)

64) Ondřej Hrabina (2020) Energetika, konformace a rozlišení DNA poškozené protinádorově účinnými metalofarmaky. (školitel V. Brabec)

65) Aditya Kumar (2020) Oxidative stress in higher plants studied by novel experimental approaches. (školitel P. Pospíšil)

66) Zuzana Kučerová (2021) Biological activity of substances with a strong antisenescence effect. (školitel M. Špundová)

67) Monika Hreusová (2021) Faktory ovlivňující biologické účinky metalofarmak. Vztah k protinádorové účinnosti. (školitel V. Brabec)

68) Hana Crlíková (2021) Spektrum buněčných a molekulárních odpovědí na protinádorově účinné sloučeniny v lidských rakovinných buňkách. (školitel J. Kašpárková)

69) Ondřej Kocáb (2021) Regulace enzymatických aktivit v masožravých rostlinách. (školitel A. Pavlovič)

70) Rameez Arshad (2022) Supramoleclar structures of thylakoid membrane protein complexes. (školitel R. Kouřil a E.J. Boekema, českonizozemské double-degree studium)

71) Jana Jakšová (2022) Jasmonátová signální dráha: od obrany k masožravosti rostlin. (školitel A. Pavlovič)

72) Ursula Rácová (2023) The effect of singlet oxygen on unsaturated lipids and isoprenoid quinones in plants. (školtel P. Pospíšil)

73) Hugo Lehoux (2023) Biomechanics and acoustics of voice production. (školitel J. Švec)

74) Monika Opatíková (2023) Structural and functional analysis of the photosynthetic apparatus of Norway spruce. (školitel R. Kouřil)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)