Granty právě řešené

Mezinárodní

2022 - 2025: Porgram Horizon Europe, výzva EIC 2021 Pathfinder Open, grant č. 101046451 s názvem "Dynamická regulace fotosyntézy v organismech aklimovaných na světlo"; DREAM; spoluřešitelé: D. Lazár, L. Nedbal

Grantová agentura ČR

2023 - 2025: Grant č. 23-07744S s názvem "Identifikace a charakterizace struktur souvisejících s odlišnými fázemi lipidů tylakoidních membrán rostlin"; spluřešitel: R. Kouřil

2021 - 2024: Grant č. 21-03593S s názvem "Anestezie v rostlinách: signalizace a odpovědi"; řešitel: A. Pavlovič

2021 - 2023: Grant č. 21-05497S s názvem "Role proteinu Lhcb8 v organizaci a funkci světlosběrného komplexu fotosystému II rostlin"; řešitel: R. Kouřil

Univerzita Palackého

2023 - 2024: Studentská grantová soutěž, grant č. IGA_PrF_2023_023 s názvem "Aktuální studie a směry výzkumu v obecné a molekulární biofyzice"; řešitelka: J. Prachařová

Granty ukončené

Mezinárodní

2016 - 2020: Grant Solar Energy to Biomass - Optimisation of light energy conversion in plants and microalgae (v rámci výzvy Horizon 2020: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks, H2020-MSCA-ITN-ETN); spoluřešitel: R. Kouřil

2013 - 2016: Grant PCIG11-GA-2012-322139 (Marie Curie Integration Grant, 7. rámcový program EU) Structural response of photosynthetic apparatus to stress, řešitel: R. Kouřil

2012 - 2016: CMST COST Action CM1105, Functional metal complexes that bind to biomolecules, spoluřešitelé: V. Brabec a J. Kašpárková

2002 – 2004: Grant HPMF-CT-2001-01123 (Marie Curie individual fellowship) Photosystem II and water oxidation – spectroscopic study focusing on hydrogen peroxide chemistry, řešitel: P. Pospíšil

2002 - 2003: Grant č. ICA1-CT-2000-70012 (Evropská unie) s názvem "Molecular biotechnology - Integration of education and research"; P. Ilík, M. Špundová a D. Lazár spoluřešitelé projektu s názvem „Assembly of the photosynthetic apparatus and regulation of its activity“

1999 – 2000: stipendium Alexander von Humboldt-Stiftung, řešitel: P. Pospíšil

1989 - 1990: Fulbrightův grant č. 12797 s názvem "Biophysical Studies of Photosynthetic Adaptation"; řešitel: J. Nauš

Grantová agentura ČR

2019 - 2021: Grant č. 19-13637S s názvem "Vliv nedvouvrstevných lipidů a nelamelární fáze lipidů na strukturu, dynamiku a funkci tylakoidních membrán rostlin"; spoluřešitel: R. Kouřil

2018 - 2020: Grant č. 18-12178S s názvem "Neobvyklé strategie regulace světla absorbovaného fotosystémem II u smrku ztepilého"; řešitel: R. Kouřil

2016 - 2018: Grant č. 16-07366Y s názvem "Regulace enzymatických aktivit v masožravých rostlinách", řešitel: A. Pavlovič

2016 - 2018: Grant č. 16-01246S s názvem "Počítačové a experimentální modelování samobuzených kmitů hlasivek a vliv jejich poškození na lidský hlas", spoluřešitel: J. Švec

2013 - 2016: Grant č. 13-28093S s názvem "Vliv teploty a fotosynteticky aktivní radiace na dynamiku regulace funkce fotosystému II vyšších rostlin", spoluřešitel: R. Kouřil

2013 - 2015: Grant č. 13-29294S s názvem "Fotonické biosignály: měření a charakterizace", spoluřešitel: P. Pospíšil

2011 - 2013: Grant č. P205/11/P319 s názvem "Interakce fluoresceinu a jeho analogů se sodno-draselnou pumpou"; řešitel: M. Janovská

2010 - 2012: Grant č. 301/10/0883 s názvem "Nefrotoxicita cisplatiny: role Na+/K+-ATPázy"; řešitel: M. Kubala

2010 - 2012: Grant č. 501/10/0785 s názvem "Studium mutanta 7B-1 s nižší citlivostí k modrému světlu: nové poznatky o de-etiolizaci rajčete (Solanum lycopersicum L.) indukované modrým světlem"; řešitelka: V. Bergougnoux (Katedra buněčné biologie a genetiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc); spolupracovníci: J. Nauš, M. Špundová, J. Hlavinka

2009 - 2012: Grant č. 31/09/H004 s názvem "Molekulární a strukturní biologie vybraných cytostatik. Od mechanistických studií k chemoterapii rakoviny"; řešitel V. Brabec (Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky, Brno); spoluřešitelka J. Kašpárková

2008 - 2011: Grant č. 522/08/H003 s názvem "Integrace doktorských studií biochemie, rostlinné fyziologie a biofyziky"; řešitel: I. Frébort (Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc); spoluřešitelé: J. Nauš, D. Lazár

2008 - 2010: Grant č. 101/08/1155 s názvem "Počítačové a fyzikální modelování vibroakustických vlastností vokálního traktu člověka s ohledem na optimalizaci hlasové kvality"; řešitel: J. Horáček (Ústav Termomechaniky, Akademie věd České republiky, Praha); spoluřešitel: J. Švec

2007 - 2009: Grant č. 203/07/0564 s názvem "Determination of Na+/K+-ATPase regulatory sites"; řešitel: M. Kubala

2006 - 2008: Grant č. 522/06/0979 s názvem "Mechanisms of plant resistance against ROS induced in photosynthetic apparatus by a photoinhibitory stress"; řešitel: M. Barták (Katedra rostlinné fyziologie a anatomie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno); spoluřešitel: P. Ilík

2003 - 2005: Grant č. 522/03/0754 s názvem "Photoinhibition and photoprotection in lichens under extreme conditions"; řešitel: M. Barták (Katedra rostlinné fyziologie a anatomie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno); spoluřešitel: P. Ilík

2002 - 2004: Grant č. 204/02/P071 s názvem "Changes in statistical distributions of chlorophyll fluorescence parameters caused by a stress of photosynthetic apparatus of plants measured by fluorescence imaging"; řešitel: D. Lazár

2001 - 2003: Grant č. 522/01/P098 s názvem "Effect of light and plant integrity on functional and structural changes of thylakoid membranes during senescence"; řešitel: M. Špundová

2000 - 2002: Grant č. 522/00/1274 s názvem "Detection of herbicides in soil and water using photosynthetic biosensors: persistance and movement of herbicides"; řešitel: J. Masojídek (Oddělení autotropních mikroorganismů, Mikrobiologický ústav AV ČR, Třeboň); spoluřešitel: J. Nauš

1998 - 2001: Grant č. 204/98/P205 s názvem "A study of high temperature induced changes in thylakoid membranes of chloroplast with the help of chlorophyll fluorescence"; řešitel: P. Ilík

1996 - 1998: Grant č. 202/96/1666 s názvem "Using of thermoluminescence of chlorophyll for monitoring of changes in function of photosynthetic apparatus in chloroplast thylakoid membranes"; řešitel: L. Dvořák

1996 - 1998: Grant č. 521/96/0713 s názvem "An investigation of herbicides effects affecting photosynthesis"; řešitel: M. Flašarová (Zemědělský výzkumný ústav, Kroměříž); spoluřešitel: J. Nauš

1994 - 1996: Grant č. 204/94/0788 s názvem "High temperature induced functional changes in thylakoid membranes of chloroplast"; řešitel: J. Nauš

1993 - 1995: Grant č. 503/93/0747 s názvem "Diagnostics methods for optimalisation of cultivation of field crops"; řešitel: E. Pokorný (Zemědělský výzkumný ústav, Kroměříž); spoluřešitel: J. Nauš

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2018 - 2023: Grant CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827 OPVVV s názvem "Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje"; členové řešitelského týmu

2017 - 2021: Grant CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002480 OPVVV s názvem "Modernizace výzkumných infrastruktur pro potřeby doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP"; členové řešitelského týmu

2017 - 2021: Grant CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337 OPVVV s názvem "Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce"; členové řešitelského týmu

2014 - 2018: Grant č. L01204 Národního programu udržitelnosti I (NPU I) s názvem "Udržitelný rozvoj výzkumu Centrum regionu Haná"; členové řešitelského týmu

2016: Grant č. 0017/7/NAD/2015 s názvem "Rozvoj talentovaných žáků základních a středních škol prostřednictvím přírodovědných výzkumných aktivit"; řešitel: M. Kubala

2012 - 2014: Grant č. OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0057 s názvem "Rozvoj a internacionalizace biofyzikálního výzkumu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci"; řešitel: P. Ilík

2011 - 2014: Grant č. OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0309 s názvem "Inovace a zvýšení atraktivity studia biofyziky"; řešitel: P. Ilík

2011 - 2014: Grant č. OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0009 s názvem "Nové metody a technologie pro edukaci, diagnostiku, terapii a rehabilitaci lidského hlasu - spojení základního výzkumu v oblasti fyziologie hlasu s vysokoškolským vzděláváním a praxí ve specializovaném zdravotnickém zařízení"; spoluřešitel: J. Švec

2010 - 2013: Grant č. OP VaVpI CZ.1.05/2.1.00/01.0007 s názvem "Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum"; členové realizačního týmu

2010 - září 2013: Grant č. KA5 OP VK CZ.1.07/1.1.00/14.0016 9018 s názvem "Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů"; řešitelka: L. Zajoncová (Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc); spoluřešitel: M. Kubala

2009 - 2011: Grant č. OC09018 s názvem "Mechanismus účinku protinádorově účinných metalofarmak. Replikace DNA a oprava poškození DNA"; řešitelka: J. Kašparková

2005 - 2011: Výzkumný záměr č. MSM 6198959216 s názvem "Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk"; řešitel: M. Strnad (Laboratoř růstových regulátorů, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc a Ústav experimentální botaniky, Akademie věd České republiky, Olomouc); spoluřešitel: V. Brabec

2005 - 2011: Výzkumný záměr č. MSM 6198959215 s názvem "Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev"; řešitel: A. Lebeda (Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc); spoluřešitel: J. Nauš

2011: Grant č. FRVŠ 600/2011 s názvem "Zavedení studia molekulárních interakcí pomocí fluorescenčních metod do praktické výuky"; řešitel Miroslav Huličiak

2006 - 2008: Národní program výzkumu II č. 2E06029 s názvem "Výzkum nových metod soutěží tvořivosti mládeže zaměřených na motivaci pro vědecko výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd, obzvláště v oborech matematických, fyzikálních a chemických"; řešitel L. Kvítek (UP Olomouc); spoluřešitel: M. Kubala

2004 - 2007: Grant č. 1K04103 s názvem "Reaktivní formy kyslíku ve fotosyntéze"; řešitel: P. Pospíšil

2006: Grant s názvem "Transformace bakalářských a navazujících magisterských studijních programů s ohledem na mezinárodní oborové standardy. Obor Fyzika"; řešitel: J. Molnár (UP Olomouc); spoluřešitel: D. Lazár

1999 - 2004: Výzkumný záměr č. MSM 153100010 s názvem "Stress a paologická biologie, biochemie a bioenergetika rostlin"; řešitel: P. Peč (UP Olomouc); spoluřešitel: J. Nauš

Technologická agentura ČR

2014 - 2017: Grant č. TA04010877 s názvem "Automatické hodnocení videokymografických záznamů pro časnou diagnostiku a prevenci nádorových onemocnění hlasivek", spoluřešitel: J. Švec

2011 - 2013: Grant č. TA01010254 s názvem "Vývoj metody a konstrukce přístroje pro rychlé monitorování vysokoteplotní stability rostlin"; řešitel: P. Ilík

Ministerstvo zdravotnictví ČR

2010 - 2013: Grant č. NT11071 s názvem "Interakce cisplatiny s Na+/K+-ATPázou"; řešitel: M. Kubala

Grantová agentura Akademie věd ČR

2009 - 2010: Grant č. KJB401370904 s názvem "Molekulární mechanismus fotolýzy vody ve fotosyntéze studovaný pomocí matematického modelování"; řešitel: J. Jablonský

1991 - 1993: Grant č. 63605 s názvem "Analysis of changes in function and chemical composition of assimilation apparatus of coniferous trees upon conditions of ecological stress"; řešitel: V. Špunda (Ostravská Univerzita); spoluřešitel: J. Nauš

Fond dynamického rozvoje univerzitního vzdělávání

2009: Grant č. 1478/2009 s názvem "Přístrojové vybavení Laboratoře molekulární biofyziky"; řešitelka: J. Kašpárková

2007: Grant č. 1652/G4/2007 s názvem "Příprava praktické úlohy pro měření vývinu kyslíku na listu neporušené rostliny"; řešitelka: E. Macháčková

2007: Grant č. 2260/G4/2007 s názvem "Izolace chloroplastů s vysokým stupněm intaktnosti"; řešitelka: H. Kyseláková

2006: Grant č. 3190/2006 s názvem "Vliv cytokininů na strukturu a funkci thylakoidních membrán vyšších rostlin"; řešitelka: A. Husičková

2005: Grant č. A2634/2005 s názvem "Rozvoj laboratoře biofyziky fotosyntézy"; řešitel: J. Nauš

2004: Grant č. 52P/2004 s názvem "Vliv elektrického signálu na změny ve fotosyntéze rostlin"; řešitelka: V. Hlaváčková

2001: Grant č. H1561 s názvem "Innovation of laboratory of experimental methods of biophysics"; řešitel: J. Nauš

1993: Grant č. 0370/1993 s názvem "Development of postgraduate studying in the field of biophysics"; řešitel: J. Nauš

1993: Grant č. 0356/1993 s názvem "Distribution of fluorescence characteristics and pigments in crown of pine spruce in relation to content of CO2 in air"; řešitel: J. Nauš

1993: Grant č. 0355/1993 s názvem "Development of a fluorescence method for fast monitoring of action of selected herbicides on arable crops and weeds"; řešitel: L. Dvořák

1993: Grant č. 0354/1993 s názvem "Changes in temperature dependence of chlorophyll fluorescence during greening of plant"; řešitel: J. Nauš

Univerzita Palackého

2022 - 2023: Studentská grantová soutěž, grant č. IGA_PrF_2022_029 s názvem "Obecná a molekulární biofyzika: nové trendy a výzkumné přístupy"; řešitelka: J. Prachařová

2020 - 2021: Studentská grantová soutěž, grant č. IGA_PrF_2020_028 s názvem "Inovativní a moderní přístupy v obecné a molekulární biofyzice"; řešitelka: J. Prachařová

2020: Grant FRUP_2020_036 s názvem "Inovace předmětů Experimentální metody fyziologie rostlin a Praktikum experimentálních metod fyziologie rostlin"; řešitelka: M. Špundová

2019 - 2020: Studentská grantová soutěž, grant č. IGA_PrF_2019_030 s názvem "Moderní témata a nové přístupy v obecné a molekulární biofyzice"; řešitelka: J. Prachařová

2018 - 2019: Studentská grantová soutěž, grant č. IGA_PrF_2018_022 s názvem "Moderní biofyzika: nové směry a perspektivy"; řešitelka: J. Prachařová

2017 - 2018: Studentská grantová soutěž, grant č. IGA_PrF_2017_017 s názvem "Moderní témata základního výzkumu v molekulární biofyzice"; řešitelka: J. Prachařová

2017: FRUP - rozvojové projekty, grant č. FRUP_2017_006 s názvem "Zavedení moderních metod do praktické výuky studentů bakalářských studijních oborů Biofyzika a Molekulární biofyzika"; řešitelka: J. Prachařová

2016 - 2017: Studentská grantová soutěž, grant č. IGA_PrF_2016_013 s názvem "Nové směry výzkumu v molekulární biofyzice"; řešitelka: J. Prachařová

2016: Grant FRUP_2016_022 s názvem "Inovace předmětu Praktikum ze základních laboratorních metod"; řešitelka: J. Prachařová

2015 - 2016: Studentská grantová soutěž, grant č. IGA_PrF_2015_025 s názvem "Aktuální témata základního výzkumu v biofyzice"; řešitelka: J. Kašpárková

2014 - 2015: Studentská grantová soutěž, grant č. IGA_PrF_2014_029 s názvem "Vybrané problémy molekulární a obecné biofyziky"; řešitel: J. Kašpárková

2013 - 2014: Studentská grantová soutěž, grant č. IGA_PrF_2013_017 s názvem "Moderní metody v molekulární a obecné biofyzice"; řešitel: J. Kašpárková

2012 - 2013: Studentská grantová soutěž, grant č. IGA_PrF_2012_026 s názvem "Pokročilé studie v molekulární a obecné biofyzice"; řešitel: J. Kašpárková

2011 - 2012: Studentská grantová soutěž, grant č. IGA_PrF_2011_024 s názvem "Nové trendy v molekulární a obecné biofyzice"; řešitel: J. Kašpárková

2010 - 2011: Studentská grantová soutěž, grant č. PrF_2010_050 s názvem "Studium funkčních vlastností biologických systému pomocí biofyzikálních metod"; řešitel: P. Pospíšil

2000: Grant č. 3150/3012 s názvem "Very fast chlorophyll a fluorescence rise in vivo under different intensities of exciting light"; řešitel: P. Tomek

1999: Grant č. 3150/3011 s názvem "An effect of atmosphere composition on thermoluminescence glow curves of higher plants"; řešitel: J. Skotnica

1999: Grant č. 3150/3010 s názvem "Effect of different intensities, spectral compositions of irradaiance and light histories on high-temperature inhibition of function of photosystem II"; řešitel: P. Ilík

1997: Grant č. 3150/3004 s názvem "Comparison of reactions of photosynthetic apparatus of moss (Rhizomnium punctatum) and barley (Hordeum vulgare) to water stress"; řešitelé: M. Matoušková and H. Bartošková

1996: Grant č. 3150/3003 s názvem "Mathematical modelling of very fast fluorescence induction"; řešitel: D. Lazár

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)