Akademický senát PřF schválil návrh na odvolání rektora UP Jaroslava Millera

Přírodovědecká fakulta, foto: Archiv PřF
Pátek 6. listopad 2020, 10:39 – Text: Šárka Chovancová

Návrh na zahájení procesu odvolání rektora Univerzity Palackého Jaroslava Millera schválil ve středu Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP, který se kvůli pandemii COVID-19 uskutečnil on-line. Akademický senát se zabýval také zřízením dvou nových kateder, dopadem pandemie nového koronaviru na termíny promocí či novelou Statutu PřF UP.

Návrh na zahájení procesu odvolání rektora předložil senátor Michal Botur. „Vystupování rektora Jaroslava Millera v případě šetření etických pochybení bylo zaujaté a nerespektoval rozhodnutí akademické samosprávy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Při prosazování vysokoškolského ústavu CATRIN porušoval předpisy a vykonával činy neslučitelné s postavením rektora univerzity. Rektor Jaroslav Miller není schopen řádně spravovat univerzitu a její agendu,“ uvedl.

Michal Botur podání návrhu na odvolání rektora zdůvodnil také tím, že při přípravě vzniku vědeckého ústavu CATRIN nepostupoval správně. „Zpřístupnil majetek Přírodovědecké fakulty UP k užívání zaměstnancům CATRIN proti vůli exekutivy fakulty a především v rozporu s platným Řádem nakládání s majetkem. V průběhu přípravy CATRIN je to ale jen jeden z mnoha jeho prohřešků," zdůvodnil svůj návrh Botur.

Pro návrh na zahájení procesu odvolání rektora zvedlo ruku 18 senátorů

AS PřF jeho návrh na zahájení procesu odvolání rektora Jaroslava Millera schválil. V tajné volbě pro návrh zvedlo ruku 18 senátorů, dva se zdrželi a žádný nebyl proti. Jeden senátor se on-line jednání AS PřF nezúčastnil. Senát ve schváleném usnesení svému předsedovi uložil, aby o záměru zahájit proces odvolání rektora UP Jaroslava Millera informoval akademické senáty ostatních fakult a posléze návrh na odvolání podal. „V případě, že z diskuze s fakultními senáty UP nebo orgány fakult vyplynou alternativní návrhy nebo jiné relevantní skutečnosti, AS PřF zmocňuje předsedu AS PřF, aby podání návrhu na odvolání rektora UP odložil a současně o těchto návrzích či skutečnostech informoval AS PřF," stojí v usnesení AS PřF.

AS PřF UP zároveň požádal Akademický senát UP, aby před schválením jakýchkoliv změn týkajících se majetku spravovaného fakultou byly tyto změny nejprve odsouhlaseny vedením a akademickým senátem příslušné fakulty.

Vedení fakulty má zvážit náhradní termín promocí

Senát ve středu schválil také materiál o zřízení katedry experimentální biologie a katedry chemické biologie a zařazení obou nově vzniklých kateder pod obor Biologie a ekologie. Schválena byla i novela Statutu PřF UP ve znění návrhu po jednání Legislativní komise. AS PřF požádal vedení fakulty, aby zatím kvůli pandemii COVID-19 nerušilo promoce a zvážilo jejich realizaci v náhradním termínu. Senát také vzal na vědomí průběžnou zprávu o hospodaření PřF k 31. srpnu.

Zpět