Odbory PřF vyhlásily stávkovou pohotovost, fakulta Dny neklidu

Foto: archiv PřF
Středa 2. září 2020, 8:52

Vyhlášení Dnů neklidu a stávkové pohotovosti na Přírodovědecké fakultě UP

Záměr zřídit vysokoškolský ústav především ze součástí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, který před dvěma lety představil rektorát akademické obci, aniž by jej s orgány Přírodovědecké fakulty konzultoval, dlouhodobě komplikuje situaci zaměstnancům Přírodovědecké fakulty a vytváří nestabilní podmínky pro naši práci. Rozhodnutím Akademického senátu Univerzity Palackého ze dne 17. 6. 2020 bude vysokoškolský ústav (CATRIN) zřízen od 1. 10. 2020, a to proti opakovaně vyjádřenému nesouhlasu Přírodovědecké fakulty se způsobem jeho vzniku a bez dohody řešící pracovněprávní a majetkové záležitosti. Orgány fakulty (děkan a senát Přírodovědecké fakulty) proto mají pochybnost o zákonnosti takovéhoto kroku a ohradily se proti němu podáním správní žaloby. 

I přes značnou nejistotu, jestli dochází k vytváření CATRIN v souladu s právem a přes hrozbu, že ústav bude v budoucnu soudním rozhodnutím zrušen, došlo bohužel k další eskalaci napětí předložením návrhu nového Řádu nakládání s majetkem (v průběhu zasedání AS UP dne 8. 7. 2020 dokonce  rektor vyjádřil záměr jej projednat pouze per rollam), jehož důsledkem by byl převod několika budov a majetku v pořizovací ceně větší než miliarda korun z Přírodovědecké fakulty do nového vysokoškolského ústavu CATRIN. Toto opětovné porušení veřejně deklarovaných garancí a slibů  znovu ohrožuje Přírodovědeckou fakultu v samotných základech jejího fungování - v zajištění podmínek pro práci jejích zaměstnanců. I po zapracování připomínek se jedná o nepřijatelný návrh.

Prohlašujeme proto, že jakékoliv převody majetku a budov nejen mezi PřF a CATRIN, ale obecně mezi součástmi univerzity, které nejsou podepřeny všestranně schválenými dohodami, považujeme za principiálně nepřijatelné a z tohoto důvodu vyhlašujeme DNY NEKLIDU.

doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc, DSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

Stávková pohotovost

Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci se ztotožňuje s obavami zaměstnanců fakulty vyvolanými pokusy provést převod budov a majetku spravovaného dosud fakultou na jiné organizační jednotky univerzity, a to bez účasti fakulty a souhlasu jejího vedení. Sdílíme názor organizátorů Dnů neklidu, že nekosenzuální převody majetku ohrožují přírodovědeckou fakultu v samotných základech jejího fungování. Tedy v zajištění podmínek pro práci jejich zaměstnanců, jejichž sociální jistoty jsou tak výrazně ohroženy. Domníváme se, že k podobným převodům by mělo docházet pouze po oboustranném souhlasu dotčených organizačních jednotek. Za pracovníky přírodovědecké fakulty vyjadřujeme přesvědčení, že je fakulta takovým dohodám otevřená a nebude jim bránit. Dohoda je podle nás nutnou podmínkou budoucích korektních vztahů.

Vzhledem k nepředvídatelným sociálním dopadům na zaměstnance vyzývá Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci vedení univerzity, aby upustilo v otázce převodů budov a majetku mezi fakultou a ústavem od jednostranných kroků. Zároveň vyjadřuje svou připravenost vstoupit do stávky, pokud k těmto převodům dojde. Stávková pohotovost se vyhlašuje na období od 2. 9. 2020 do 31. 12. 2020.

 ZO Vysokoškolského odborového svazu na Přírodovědecké fakultě UP

Zpět