Prohlášení členů katedry analytické chemie a střediska RCPTM Nanotechnologie v analyt.chemii

Katedra analytické chemie, foto: archiv PřF
Středa 2. září 2020, 14:28

Veřejné prohlášení členů Katedry analytické chemie a střediska RCPTM Nanotechnologie v analytické chemii, PřF UP k pokusu vedení Univerzity Palackého o násilné odebrání majetku Přírodovědecké fakultě

Již potřetí během dvou let čelíme ohrožení pracovního zázemí členů Katedry analytické chemie PřF UP a střediska RCPTM Nanotechnologie v analytické chemii, z nichž nikdo neprojevil zájem o vstup do vysokoškolského ústavu CATRIN. Přesto, že jsme jako pracoviště stáli u zrodu Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), řádně plnili veškeré naše závazky plynoucí z řešených projektů, hrozí nám ztráta pracoven a laboratoří včetně vybavení umístěných v budově RCPTM, které jsme vybudovali.

Nestojíme vedení UP za solidní jednání, a to opakovaně. V roce 2018 jsme měli být připraveni o naše zázemí, ba dokonce silově nuceni k přechodu do vysokoškolského ústavu tzv. „interní dohodou“. Dohoda byla jasně odmítnuta námi a mnoha dalšími kolegy. Proti neférovému a silovému řešení situace vedením UP jsme se na podzim roku 2018 ohradili i v „Prohlášení členů Katedry analytické chemie a oddělení RCPTM PřF UPOL – Nanotechnologie v analytické chemii k připravovanému zřízení vysokoškolského ústavu s názvem Český institut vědy a technologií (CIST)“ adresovanému rektorovi UP (na toto naše prohlášení vedení UP dodnes nijak nereagovalo).

Tvůrci zmíněné „interní dohody“ se však svých cílů nevzdali. V červenci 2020 byla představena Novela č. 1 Řádu o nakládání s majetkem Univerzity Palackého v Olomouci, bezostyšně nám odebírající pro naši činnost důležité přístrojové vybavení a prostorové zázemí. Jednoznačně se proti ní ohradili současný i budoucí vedoucí katedry dopisem rektorovi. Aktuální znění novely ze srpna 2020 tento přístup k nám poněkud maskuje, ale stejně jako v předchozích dvou případech jsme nestáli předkladateli za jednání. Navíc z ní vyplývají jasná ohrožení pro naši práci. Máme sice očekávat jakýsi budoucí provozní řád, který však může být stejně silový, jako „interní dohoda“ před dvěma lety. Nakonec ani dnes se při vzniku CATRIN nečeká na souhlas přírodovědecké fakulty. Proč by se mělo čekat na souhlas pár desítek lidí z „nějaké katedry“? Některá ustanovení novely dokonce naznačují, že sami její tvůrci nemají dostatečné povědomí o situaci v budovách a na pracovištích, které má novela ovlivnit. Schválením novely, která nebyla řádně projednána s přírodovědeckou fakultou, by nás senát AS UP vystavil značné nejistotě z hlediska budoucího užívání naší současné infrastruktury, o kterou se do značné míry opírá naše pedagogická a vědecká činnost, včetně řešení projektů a plnění našich závazků vůči průmyslovým partnerům. Jsme připraveni se setkat se senátory AS UP a seznámit je s našimi výhradami.

Dovolujeme si požádat pracovníky PřF UP a dalších fakult, aby spolu s námi jednoznačně odmítli nesystémový postup vedení UP. Odmítáme, aby majetek, kterým doposud disponuje PřF UP, byl fakultě do budoucna odebírán „diktátem shora“, a to dokonce bez jednání s fakultou. Odmítáme takovýto přístup nejen k PřF UP, ale ke všem fakultám UP. Navrhovaná novela má vytvořit precedens omezující práva fakult a jejich ekonomickou stabilitu, která je nezbytná pro naplňování jejich poslání ve vzdělávání a výzkumu. Fakulty tvoří univerzitu!

Členové Katedry analytické chemie a střediska RCPTM Nanotechnologie v analytické chemii, PřF UP (podpisové archy jsou uloženy na Katedře analytické chemie).  

Zpět