Prohlášení děkana PřF Martina Kubaly a proděkanů ke komuniké UP

Foto: archiv PřF
Středa 4. září 2019, 18:57 – Text: Martin Kubala

Prohlášení děkana PřF UP Martina Kubaly ke Komuniké vedení UP k situaci na PřF a RCPTM

Výzvu k odstoupení děkana PřF UP, kterou mi adresoval rektor UP, vnímám jako velice kontroverzní krok. Výzva postrádá věcný důvod a obrovská vlna podpory, které se mi dostává od celého vedení fakulty i z akademické obce, mě utvrzují v přesvědčení, že svou práci pro fakultu vykonávám dobře a hodlám v ní pokračovat.

Martin Kubala, děkan PřF UP


Prohlášení proděkanů PřF UP ke komuniké vedení UP


Jako proděkani PřF UP zásadně nesouhlasíme s komuniké vedení UP vyzývající děkana PřF UP Martina Kubalu k rezignaci. Jsme přesvědčeni, že důvody pro jeho rezignaci - uklidnění situace, odblokování komunikačních bariér a nastolení konstruktivní debaty k problematickým záležitostem - jsou neopodstatněné.

Od dubna do srpna 2019 probíhala na PřF UP věcně složitá jednání mezi vedením fakulty, RCPTM a CRH o organizačních pravidlech společné koexistence budoucího VŠ Ústavu (CIST) a PřF UP, rozdělení infrastruktury, podmínkách budoucího financování fakulty i CIST a zajištění garancí studia. Tato jednání vykrystalizovala do návrhu technické dohody, který děkan PřF UP předložil vedení UP dne 3. 9. 2019. Děkan tedy splnil zadaný úkol jasně směřující ke vzniku CIST. Je nepochopitelné, proč hned následujícího dne byl vyzván rektorem k rezignaci.

Děkan nijak neohrožuje řešení projektů center v řádu stovek miliónů Kč, jak tvrdí vedení UP. Zmíněná technická dohoda deklaruje, že PřF UP uvolní pro CIST všechny projekty, jejichž hlavní řešitelé do CIST odejdou. Naproti tomu další účastník procesu vzniku CIST, Lékařská fakulta UP, trvá na mnohem tvrdších podmínkách, tedy, že všechny budovy, přístroje a téměř všechny projekty zůstanou na fakultě.

Od začátku roku 2019 probíhá na UP konstruktivní debata ke vzniku CIST pomocí standardních akademických nástrojů - pravidelných jednání rektorátních a fakultních pracovních skupin, fakultního a univerzitního akademického senátu, debaty vedení se zaměstnanci a otevřené debatní webové platformy. Zápisy z těchto jednání včetně dokladů o tom, že děkan je nijak nesabotuje, jsou snadno dohledatelné. Situaci naopak zneklidňují nestandardní kroky, jakými jsou vyhlášení stávkové pohotovosti RCPTM kvůli rutinnímu rozhodnutí přímého nadřízeného (děkanem vyhlášené výběrové řízení na jejího ředitele v zákonné lhůtě) nebo zkreslení a následně opožděné zveřejnění plného textu závěrů Etické komise k případu porušení vědecké etiky, rektorem UP.

Dalším nesystémovým krokem je pak snaha o odvolání děkana PřF UP nikoli běžnými prostředky, tj. projednáním na senátech fakulty a univerzity na návrh rektora, ale nestandardně na základě konsenzuálního názoru rektora a děkanů všech ostatních fakult kromě PřF.

Děkana PřF UP Martina Kubalu zvolil akademický senát fakulty běžným demokratickým způsobem. Nesystémové a především neopodstatněné zásahy vedení univerzity do záležitostí přírodovědecké fakulty proto považujeme za nepřijatelné. Děkan PřF UP, doc. Martin Kubala, má naši plnou podporu.

Miloslav Dušek, proděkan pro mezinárodní záležitosti, statutární zástupce děkana
Ondřej Bábek, proděkan pro doktorské studium PřF UP
Eduard Bartl, proděkan pro studijní záležitosti
Karel Hron, proděkan pro vnější vztahy
Karel Lemr, proděkan pro vědu a výzkum

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)