Habilitace a profesury


Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci upravuje § 30, § 71 - § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a vnitřní normy UP:

Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem akreditované pro přírodovědeckou fakultu jsou uvedené v následující tabulce.

Název oboru Platnost akreditace
habilitačního řízení
Platnost akreditace řízení
ke jmenování profesorem
Algebra a geometrie 1. listopadu 2023 1. listopadu 2023
Matematická analýza 1. listopadu 2023 1. listopadu 2023
Biochemie 1. června 2023 1. června 2023
Analytická chemie 1. listopadu 2023 1. listopadu 2023
Anorganická chemie 31. prosince 2023 31. prosince 2023
Fyzikální chemie 17. září 2029 17. září 2029
Organická chemie 17. července 2030 17. července 2030
Botanika 17. září 2029 17. září 2029
Zoologie 17. září 2029 17. září 2029
Molekulární a buněčná biologie 31. července 2023 31. července 2023
Ekologie 17. září 2029 17. září 2029
Aplikovaná fyzika 1. listopadu 2023 1. listopadu 2023
Biofyzika 17. září 2029 17. září 2029
Optika a optoelektronika 1. listopadu 2023 1. listopadu 2023
Geoinformatika a kartografie 14. května 2031 14. května 2031

Formuláře a informace pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 

Co je třeba dodat k podání žádosti k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

 1. Vyplněná, podepsaná žádost s aktuálním datem a kontakty.
 2. Podklady je nutné dodat dle seznamu:

Podklady k zahájení habilitačního řízení

Podklady k zahájení řízení ke jmenování profesorem

s aktuálním datem, podpisem a v počtu, který je uveden v seznamu podkladů. Jednotlivé kapitoly musí být číslovány dle seznamu. Každá nová kapitola začíná na samostatném listu. Kapitoly se dodávají nesvázané v tištěné i elektronické podobě (doc. a pdf.). Habilitační práce v tištěné svázané podobě a v pdf.

 1. Univerzita Palackého v Olomouci stanovila pro uchazeče (interní i externí) v habilitačním řízení/ řízení ke jmenování profesorem poplatek za úkony s tímto spojené, a to ve výši 6.000 Kč/ 9.000 Kč (B3-17/4-RR). Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení komise vědeckou radou fakulty a je nevratný. Potvrzení o provedené platbě je třeba předat obratem na oddělení VaV.
 2. Habilitační komise jmenuje ve smyslu § 72 odst. 7 zákona tři oponenty habilitační práce. Oponentem habilitační práce nemůže být spoluautor díla nebo v případě souboru uveřejněných prací spoluautor části díla, které je uchazečem předkládáno jako habilitační práce. Oponent vypracuje posudek do šesti týdnů od obdržení žádosti, a to ve dvou podepsaných vyhotoveních i v elektronické podobě (doc.) a odešle na oddělení VaV. Pokud oponent není zaměstnancem UP, uzavírá se s ním dohoda o provedení práce jejíž nedílnou součástí je elektronický osobní dotazník (zasílá referentka VaV), který je třeba vyplněný, vytištěný a podepsaný zaslat zpět na oddělení VaV.
 3. Stanovisko komise včetně podpisů všech členů komise dodá předseda komise ve dvou vyhotoveních na oddělení VaV (alespoň dva týdny před konáním vědecké rady). Stanovisko komise (bez podpisů) je třeba dodat i v elektronické podobě (doc.).
 4. Součástí habilitačního řízení/ řízení ke jmenování profesorem je přednáška před odbornou veřejností a habilitační přednáška/přednáška ke jmenování profesorem na zasedání vědecké rady. Uchazeč o habilitační řízení navrhne v žádosti o zahájení habilitačního řízení celkem tři témata. Předseda habilitační komise vybere jedno z nich pro přednášku před odbornou veřejností, druhé pro jednání vědecké rady. Uchazeč o profesorské řízení uvádí do své žádosti pouze téma přednášky ke jmenovaní profesorem na VR, téma přednášky před odbornou veřejností řeší s předsedou komise v průběhu řízení.
 5. V případě dotazů kontaktujte Bc. Barboru Krudencovou z oddělení VaV (barbora.krudencova@upol.cz, tel.: 585634155, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc).

 

Přednáška před odbornou veřejností (habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem)

 1. Komise určí jedno ze tří uchazečem navržených témat jako téma přednášky před odbornou veřejností. Téma pokrývá ucelenou oblast odborného zájmu uchazeče a je třeba jej zpracovat tak, aby s ním mohla být seznámena širší odborná veřejnost. Pojetí přednášky má zajistit, aby byla srozumitelná nejen odborným pracovníkům, ale i studentům oboru, ve kterém probíhá řízení. Po úvodu do problematiky a seznámení posluchačů s tématem je doplněna částí, ve které uchazeč využije své vědecké výsledky v kontextu zpracovávaného tématu (příklady demonstrující určitý jev apod.). Na samotnou přednášku v trvání 35 až 45 minut navazuje odborná diskuze a odpovědi na dotazy přítomných. Přednáška má dokládat pedagogické schopnosti uchazeče a účastní se jí alespoň dva členové VR PřF UP. 
 2. Předseda komise (či jím pověřený člen) společně s uchazečem a domovskou katedrou zorganizují přednášku před odbornou veřejností. O přednášce je možné informovat hromadným mailem. Uchazeč dodá informace k přednášce (datum, místo konání, název přednášky, klíčová slova a anotaci) referentce VaV, která mail vytvoří a odešle ke hromadné rozesílce v rámci PřF UP.
 3. Uchazeč zpracuje téma do prezentace.
 4. Přednáška s prezentací by měla trvat 35-45 minut, následně je ponechán prostor pro dotazy.
 5. Přednášky se musí účastnit alespoň 2 členové fakultní vědecké rady.
 6. Předseda komise vypracuje zápis z přednášky a podepsaný zápis včetně podpisů přítomných členů vědecké rady odevzdá společně s prezenční listinou na oddělení VaV, alespoň 1 den před zasedáním vědecké rady.

 

Přednáška na zasedání Vědecké rady PřF UP (habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem)

 1. Děkan zařadí habilitační přednášku a obhajobu habilitační práce resp. řízení ke jmenování profesorem na zasedání vědecké rady fakulty.
 2. Komise určí jedno ze tří uchazečem navržených témat (Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, str. 3) jako téma přednášky před vědeckou radou. Téma se liší od tématu přednášky před odbornou veřejností. Uchazeč zpracuje téma do krátké výstižné prezentace s důrazem na shrnutí svých významných vědeckých výsledků (u habilitačního řízení (habilitační přednášky) především výsledků uváděných v habilitační práci). Součástí přednášky je krátké představení mezinárodní spolupráce a výzkumných projektů uchazeče, jeho pedagogické činnosti a jejího provázání s výzkumem. Dále je třeba zmínit vize uchazeče do budoucna, základní koncepci vědecké práce a výuky v daném oboru. V případě habilitačního řízení navazuje čtení oponentských posudků a vypořádání dotazů oponentů. U obou řízení následuje veřejná rozprava. Přednáška má být přístupná všem členům VR, tedy i odborníkům mimo obor řízení. Trvání přednášky je stanoveno na 15 až 20 min. Po překročení časového limitu může být předsedajícím ukončena. 
 3. Po přednášce s prezentací o délce max. 20 minut, následují odpovědi na otázky oponentů (nezapočítává se do 20 minut, oponentská část platí pouze pro habilitační řízení) a je ponechán prostor i pro dotazy členů vědecké rady a hostů.
 4. Přednáška se realizuje dle předem stanoveného programu zasedání vědecké rady. Uchazeč si donese prezentaci nahranou na vlastním USB flash disku.
 5. Na přednášku je vhodné vzít s sebou nejvýznamnější publikace/ monografie, které jsou členům vědecké rady k nahlédnutí během zasedání.
 6. Následně členové vědecké rady hlasují tajným hlasováním o návrhu na jmenování uchazeče docentem/ profesorem v příslušném oboru. Po úspěšném jednání před vědeckou radou je předán návrh na jmenování docentem/ profesorem na RUP.

Zahájená habilitační řízení

RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.
Pracoviště: Katedra biologických a biochemických věd, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
Obor řízení: Biochemie
Datum zahájení řízení: 12. 10. 2020
Habilitační práce: Enzymy v cílené modifikaci a diagnostice biologicky aktivních látek (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - doc. Skládal (pdf)
Posudek - doc. Ryšlavá (pdf)
Posudek - doc. Petřivalský (pdf)
Stanovisko habilitační komise (pdf)
Přednáška na odborném fóru: Enzymy a nanomateriály – nové trendy v imunoanalytických metodách, středa 19. 5. 2021 od 10:00 h, přednáška proběhne on line formou prostřednictvím platformy MS Teams, odkaz zde. Zápis z přednášky (pdf)
Habilitační přednáška:

Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
Pracoviště: Katedra ekologie a životního prostředí, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Botanika
Datum zahájení řízení: 15. 12. 2020
Habilitační práce:  Mykoheterotrofní rostliny v tropických deštných lesích Bornea (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - prof. Mártonfi (pdf)
Posudek - doc. Plášek (pdf)
Posudek - prof. Havel (pdf)
Stanovisko habilitační komise (pdf)
Přednáška na odborném fóru: Rod Thismia v jihovýchodní Asii systematika - taxonomie a rozšíření. Datum konání: 7. října 2021 v 15:00 hod. v učebně 215 na katedře ekologie a životního prostředí v areálu Biocentra PřF UP v Olomouci-Holici (Šlechtitelů 27)
Habilitační přednáška:

RNDr. Michal Šimíček, Ph.D.
Pracoviště: Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
Obor řízení: Molekulární a buněčná biologie
Datum zahájení řízení: 25. 2. 2021
Habilitační práce: Ubiquitin system in human pathologies (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - doc. Rösel (pdf)
Posudek - prof. Bryja (pdf)
Posudek - prof. Slabý (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru: Specificity in the ubiquitin system, Datum konání: středa 20. 10. 2021 ve 14:00, Šlechtitelů 27 - Holice, budova A, učebna SE-47.139
Habilitační přednáška:

RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D.
Pracoviště: Společná laboratoř SLO, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Optika a optoelektronika
Datum zahájení řízení: 26. 2. 2021
Habilitační práce: Measurement uncertainty of optical 3D sensors on optically smooth and rough surface (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - prof. Mikš (pdf)
Posudek - doc. Ciprian (pdf)
Posudek - prof. Lazar (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru:
Habilitační přednáška:

Mgr. Martin Černý, Ph.D.
Pracoviště: Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Obor řízení: Biochemie
Datum zahájení řízení: 13. 4. 2021
Habilitační práce: Plant proteomics as a tool for elucidating the molecular mechanisms underlying signaling and plant interactions with the environment (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - doc. Takáč (pdf)
Posudek -  doc. Petrák (pdf)
Posudek -  doc. Lochman (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru:
Habilitační přednáška:

RNDr. Milan Veselý, Ph.D.
Pracoviště: katedra zoologie, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Zoologie
Datum zahájení řízení: 28. 4. 2021
Habilitační práce: Vybrané aspekty funkční morfologie, fylogeografie a systematiky obojživelníků a plazů (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - prof. Frynta (pdf)
Posudek -  RNDr. Rehák (pdf)
Posudek -  doc. Vojar (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru:
Habilitační přednáška:

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. – řízení ke jmenování profesorem
Pracoviště: Společná laboratoř optiky UP v Olomouci a Fyzikální ústav AV ČR
Obor řízení: Aplikovaná fyzika
Datum zahájení řízení: 15. 9. 2020
Složení hodnotící komise (pdf)
Doporučující dopis – prof. Malý (pdf)
Doporučující dopis – Prof. Miranowicz (pdf)
Doporučující dopis – Prof. Leoński (pdf)

Stanovisko komise (pdf)

Přednáška na odborném fóru: Kvantoví sourozenci aneb kvantové korelace v párových optických polích, středa 3. 3. 2021 od 14 h. v budově SLO UP a FZÚ AV ČR, 17. listopadu 50a, přednáškový sál 4.01 (učebna LN51, 4. NP budovy). Prezenční účast může být omezena aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními, online přenos na adrese https://cesnet.zoom.us/j/98970418164
Přednáška: Kvantové korelace v polích fotonových párů, středa 10. 3. 2021, PřF UP, 17. listopadu 12, Olomouc

doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. – řízení ke jmenování profesorem
Pracoviště: Ústav patologické fyziologie LF MU
Obor řízení: Molekulární a buněčná biologie
Datum zahájení řízení: 31. 8. 2020
Složení hodnotící komise (pdf)
Doporučující dopis – prof. Martásek (pdf)
Doporučující dopis – Assoc. Prof. Petrlova (pdf)
Doporučující dopis – Prof. Gjörloff Wingren (pdf)
Doporučující dopis – Prof. Saatcioglu (pdf)
Doporučující dopis – Asst. Prof. Fribley (pdf)
Doporučující dopis – prof. Križanová (pdf)

Stanovisko komise: (pdf)

Přednáška na odborném fóru: Metabolismus aminokyselin, redox status a progrese vybraných solidních tumorů, středa 28. 4. 2021 od 14 h.
Přednáška: Nádorové mikroprostředí, jeho význam v patogenezi vybraných solidní tumorů a potenciální nové terapeutické strategie,12. 5. 2021, PřF UP, 17. listopadu 12, Olomouc

doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D. – řízení ke jmenování profesorem
Pracoviště: Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Obor řízení: Botanika
Datum zahájení řízení: 8. 2. 2021
Složení hodnotící komise (pdf)
Doporučující dopis –  Prof. Ellis (pdf)
Doporučující dopis –  Prof. Gepts (pdf)
Doporučující dopis –  Prof. Pirintsos (pdf)
Doporučující dopis –  Prof. Rubiales (pdf)
Doporučující dopis –   Prof. Varshney (pdf)
Doporučující dopis –   Prof. von Wettberg (pdf)
Doporučující dopis –   Prof. Warkentin (pdf)
Doporučující dopis –   Prof. Thomson (pdf)

Stanovisko komise: (pdf)

Přednáška na odborném fóru: Domestikace rostlin a dormance semen, datum konání: 7. října 2021 v 16:15 hod. v učebně  47.139 (přízemí budovy A) v areálu Biocentra PřF UP v Olomouci Holici v areálu Biocentra PřF UP v Olomouci Holici (Šlechtitelů 27) 
Přednáška:

 

Ukončená habilitační řízení

Jmenovaní docenti 2021

Mgr. Miloš Krist, Ph.D.
Pracoviště: Katedra zoologie a ornitologická laboratoř, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Zoologie
Datum zahájení řízení: 16. 9. 2020
Habilitační práce: Dlouhodobý výzkum hnízdní biologie dutinových pěvců (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - prof. Reif (pdf)
Posudek -  doc. Vinkler (pdf)
Posudek -  doc. Bartonička (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru: Rodičovská péče a pohlavní výběr u dutinových pěvců,  28. 4. 2021, od 15:00 h. v učebně S2, na Katedře zoologie PřF UP (17. listopadu 50, Olomouc), počet přítomných dle platných omezení, stream www.avp.upol.cz/stream
Habilitační přednáška: 12. 5. 2021

RNDr. František Pluháček, Ph.D.
Pracoviště: Katedra optiky, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Optika a optoelektronika
Datum zahájení řízení: 10. 3. 2020
Habilitační práce: Vybraná témata psychofyziky vidění a fyziologie oka (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - prof. Novák (pdf)
Posudek - prof. Ďudiš (pdf)
Posudek - prof. Oláh (pdf)
Stanovisko habilitační komise (pdf)
Přednáška na odborném fóru: Identifikace znaků jako funkce okolních kontur, 25. 11. 2020 od 13:00 h. v místnosti č. 4.064, katedra optiky, 17. listopadu 12, Olomouc)
Habilitační přednáška: 9. 12. 2020

RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
Pracoviště: Katedra anorganické chemie, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Anorganická chemie
Datum zahájení řízení: 5. 11. 2019
Habilitační práce (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - prof. Wagner (pdf)
Posudek - prof. Segl´a (pdf)
Posudek - doc. Titiš (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru: Komplexy s koordinačním číslem 7 a jejich magnetické vlastnosti, 7. 10. 2020 od 14:00 h. v místnosti č. 5.006, na PřF UP (17. listopadu 12, Olomouc)
Habilitační přednáška: 18. 11. 2020

RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.
Pracoviště: Katedra ekologie a životního prostředí, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Ekologie
Datum zahájení řízení: 12. 9. 2019
Habilitační práce: Krajinná ekologie v antropocénu. Prostorové aspekty vlivu člověka na životní prostředí. (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - prof. Eigenbrod (pdf)
Posudek - prof. Storch (pdf)
Posudek - doc. Šímová (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru: Understanding global patterns of land use and biodiversity, 30. 9. 2020 v 15 h. (místnost SE-47.215, budova 47, Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice)
Habilitační přednáška: 18. 11. 2020

Jmenovaní docenti 2020

RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. – habilitační řízení v oboru Organická chemie
Pracoviště: Laboratoř růstových regulátorů, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Organická chemie
Datum zahájení řízení: 11.9.2017
Podklady k habilitačnímu řízení (pdf)
Habilitační práce (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - dr. Jahn (pdf)
Posudek - prof. Gagosz (pdf)
Posudek - prof. Šindelář (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru: 27.5.2019 v 10:00 katedra organické chemie
Habilitační přednáška: 11.03.2020

RNDr. Václav Ranc, Ph.D.
Pracoviště: RCPTM, oddělení Nanomateriály v biomedicíně, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Fyzikální chemie
Datum zahájení řízení: 10. 5. 2019
Habilitační práce: Role of Surface Enhanced Raman Spectroscopy in the Analysis of Biomarkers (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - prof. Anzenbacher (pdf)
Posudek - prof. Merkoci (pdf)
Posudek - Ing. Foret, DSc. (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru: 10.03.2020 v 15:30 v Holici, Bio-Med
Habilitační přednáška: 11.03.2020

Jmenovaní docenti 2019

Mgr. Piotr Błoński, Ph.D.
Pracoviště: RCPTM, oddělení Magnetické nanostruktury, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Fyzikální chemie
Datum zahájení řízení: 17. 4. 2019
Habilitační práce: Atomové klastre a grafen: mnoho tváří nanomagnetismu (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - doc. Bučko (pdf)
Posudek - doc. Pitoňák (pdf)
Posudek - Prof. Franchini (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru: 8.10.2019 ve 13:30 - RCPTM, seminární místnost 314
Habilitační přednáška: 9. 10. 2019
 

Ing. Helena Gbelcová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Obor řízení: Molekulární a buněčná biologie
Datum zahájení řízení: 14. 2. 2019
Habilitační práce: Alternativní možnosti využití statinů v medicíně (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - doc. Beneš (pdf)
Posudek - doc. Brábek (pdf)
Posudek - prof. Šerý (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru: 17. 9. 2019
Habilitační přednáška: 9. 10. 2019
 

RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.
Pracoviště: Katedra zoologie PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Zoologie
Datum zahájení řízení: 1.3.2019
Habilitační práce: Fylogeneze, klasifikace a diverzita Elateriformia (Insecta: Coleoptera) se zaměřením na čeleď Elateridae a tribus Drilini (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - doc. Bezděk (pdf)
Posudek - doc. Ševčík (pdf)
Posudek - doc. Tuf (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru: 17.6.2019 ve 14:00, katedra zoologie
Habilitační přednáška: 9.10.2019
 

Mgr. Vít Procházka, Ph.D.
Pracoviště: Katedra experimentální fyziky PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Aplikovaná fyzika
Datum zahájení řízení: 3.9.2018
Habilitační práce: In-situ experimenty jaderného dopředného rozptylu (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - prof. Sitek (pdf)
Posudek - Ing. Schneeweiss, DrSc. (pdf)
Posudek - prof. Čížek (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru: 13.5.2019 ve 14:00
Habilitační přednáška: 22.5.2019
 

RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.
Pracoviště: Katedra biofyziky PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Biofyzika
Datum zahájení řízení: 29.1.2019
Habilitační práce: Základní a aplikovaný výzkum tvorby lidského hlasu (pdf)
Složení habilitační komise: (pdf)
Posudek - doc. Šidlof (pdf)
Posudek - prof. Chrobok (pdf)
Posudek - prof. Sigmund (pdf)
Stanovisko habilitační komise: (pdf)
Přednáška na odborném fóru: 14.5.2019 ve 14:00
Habilitační přednáška: 22.5.2019
 

Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.
Pracoviště: Katedra chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové
Obor: Analytická chemie
Datum zahájení řízení: 27.4.2018
Datum schválení komise na VR PřF UP: 6.6.2018
Habilitační práce: Využití chromatografie a hmotnostní spektrometrie v lipidomické analýze
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 12.12.2018
Jmenován docentem: 1.1.2019

Jmenovaní docenti 2018

 

Mgr. Stanislav Korenko, Ph.D.
Pracoviště: Katedra agroekologie a biometrie, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze
Obor: Ekologie
Datum zahájení řízení: 4.10.2017
Datum schválení komise na VR PřF UP: 18.4.2018
Habilitační práce: Ecology of spider parasitoids: koinobiont ectoparasitoids  from Polysphincta genus group (Ichneumonidae, Ephialtini)
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 10.10.2018
Jmenován docentem: 1.11.2018
 

Georgios Komis, Ph.D.
Pracoviště: CRH - Oddělení buněčné biologie, PřF UP v Olomouci
Obor: Molekulární a buněčná biologie
Datum zahájení řízení: 23.3.2018
Datum schválení komise na VR PřF UP: 18.4.2018
Habilitační práce: Conditional and developmental remodeling of the plant cytoskeleton
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 10.10.2018
Jmenován docentem: 1.11.2018
 

Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.
Pracoviště: CRH - Oddělení buněčné biologie, PřF UP v Olomouci
Obor: Biochemie
Datum zahájení řízení: 22.11.2017
Datum schválení komise na VR PřF UP: 6.12.2017
Habilitační práce: Proteomic insights into antioxidant defense, mitogen activated protein kinase signalling and cytoskeleton
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 6.6.2018
Jmenován docentem: 1.7.2018
 

Mgr. Petr Marek, Ph.D.
Pracoviště: Katedra optiky, PřF UP v Olomouci
Obor: Optika a optoelektronika
Datum zahájení řízení: 7.9.2017
Datum schválení komise na VR PřF UP: 11.10.2017
Habilitační práce:Quantum nonlinearity constructed from individual photons
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 18.4.2018
Jmenován docentem: 1.5.2018
 

RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
Pracoviště: Katedra ekologie a životního prostředí, PřF UP v Olomouci
Obor: Ekologie
Datum zahájení řízení: 14.9.2017
Datum schválení komise na VR PřF UP: 11.10.2017
Habilitační práce: Půdní fauna
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 18.4.2018
Jmenován docentem: 1.5.2018

Jmenovaní docenti 2017

Manoj Bhanudas Gawande
Pracoviště: RCPTM, PřF UP v Olomouci
Obor: Fyzikální chemie
Datum zahájení řízení: 10.11.2016
Datum schválení komise na VR PřF UP: 7.12.2016
Habilitační práce: Synthesis of Advanced Nanomaterials: Catalytic and Sustainable Applications
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 11.10.2017
Jmenován docentem: 1.11.2017
 

Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
Pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Praha, RCPTM, PřF UP v Olomouci
Obor: Fyzikální chemie
Datum zahájení řízení: 27.2.2017
Datum schválení komise na VR PřF UP: 7.12.2016
Habilitační práce: Synthesis of Advanced Nanomaterials: Catalytic and Sustainable Applications
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 11.10.2017
Jmenován docentem: 1.6.2017
 

RNDr. David Friedecký, Ph.D.
Pracoviště: Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Olomouc; Laboratoř dědičných metabolických poruch, Dětská klinika LF UP, Ústav molekulární a translační medicíny LF UP
Obor: Analytická chemie
Datum zahájení řízení: 20.7.2016
Datum schválení komise na VR PřF UP: 12.10.2016
Habilitační práce: Hmotnostní spektrometrie pro monitorování a studium chronické myeloidní leukémie
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 15.3.2017
Jmenován docentem: 1.4.2017
 

Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
Pracoviště: Katedra botaniky PřF UP v Olomouci
Obor: Botanika
Datum zahájení řízení: 12.9.2016
Datum schválení komise na VR PřF UP: 12.10.2016
Habilitační práce: Genetic diversity of genus Pisum, its exploitation and pea domestication
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 15.3.2017
Jmenován docentem: 1.4.2017
 

Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D.
Pracoviště: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno
Obor: Ekologie
Datum zahájení řízení: 18.4.2016
Datum schválení komise na VR PřF UP: 4.5.2016
Habilitační práce: Funkční ekologie ektotermních obratlovců
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 7.12.2016
Jmenován docentem: 1.1.2017

Jmenovaní docenti 2016

Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Pracoviště: Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů PřF UP v Olomouci a Společná laboratoř optiky UP a Fyzikálního ústavu AVČR
Obor: Optika a optoelektronika
Datum zahájení řízení: 25.4.2016
Datum schválení komise na VR PřF UP: 4.5.2016
Habilitační práce: Kvantové zpracování informace s laditelným hradlem pro kontrolovanou změnu fáze
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 12.10.2016
Jmenován docentem: 1.11.2016
 

Ing. David Milde, Ph.D.
Pracoviště: Katedra analytické chemie PřF UP v Olomouci
Obor: Analytická chemie
Datum zahájení řízení: 10.11.2015
Datum schválení komise na VR PřF UP: 9.12.2015
Habilitační práce: Aplikace statistických prostupů ve spektrometii
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 4.5.2016
Jmenován docentem: 1.6.2016
 

RNDr. Milan Urban, Ph.D.
Pracoviště: Katedra organické chemie PřF UP v Olomouci, LF UP v Olomouci
Obor: Organická chemie
Datum zahájení řízení: 5.9.2015
Datum schválení komise na VR PřF UP: 7.10.2015
Habilitační práce: Příprava analogů přírodních sloučenin a jejich využití pro studium biologických procesů
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 16.3.2016
Jmenován docentem: 1.4.2016
 

RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Pracoviště: Katedra fyzikální chemie a RCPTM, PřF UP v Olomouci
Obor: Fyzikální chemie
Datum zahájení řízení: 17.9.2015
Datum schválení komise na VR PřF UP: 7.10.2015
Habilitační práce: Interakce nízkomolekulárních látek s membránami
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 16.3.2016
Jmenován docentem: 1.4.2016
 

RNDr. Ladislav Mišta, Ph.D.
Pracoviště: Katedra optiky PřF UP v Olomouci
Obor: Optika a optoelektronika
Datum zahájení řízení: 15.7.2015
Datum schválení komise na VR PřF UP: 7.10.2015
Habilitační práce: Měření s minimální poruchou a částečná provázanost v kvantové teorii informace
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 9.12.2015
Jmenován docentem: 1.1.2016
 

Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
Pracoviště: Katedra anorganické chemie a RCPTM, PřF UP v Olomouci
Obor: Anorganická chemie
Datum zahájení řízení: 25.3.2015
Datum schválení komise na VR PřF UP: 8.4.2015
Habilitační práce: Syntéza, charakterizace a biologická aktivita komplexů přechodných kovů s různými N-donorovými ligandy
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 9.12.2015
Jmenován docentem: 1.1.2016

Jmenovaní docenti 2015

RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Pracoviště: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity a Institut environmentálních technologií v Ostravě
Obor: Ekologie
Datum zahájení řízení: 20.3.2015
Datum schválení komise na VR PřF UP: 8.4.2015
Habilitační práce: Biologie, ekologie a fylogeneze rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) a škvorů (Dermaptera)
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 7.10.2015
Jmenován docentem: 1.11.2015
 

RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
Pracoviště: Katedra matematické analýzy a aplikované matematiky PřF UP v Olomouci
Obor: Matematická analýza
Datum zahájení řízení: 10.11.2014
Datum schválení komise na VR PřF UP: 3.12.2014
Habilitační práce: Boundary value problems for impulsive ODEs on compact interval
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 8.4.2015
Jmenován docentem: 1.5.2015

Jmenovaní docenti 2014

RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
Pracoviště: Katedra organické chemie PřF UP v Olomouci
Obor: Organická chemie
Datum zahájení řízení: 18.3.2014
Datum schválení komise na VR PřF UP: 23.4.2014
Habilitační práce: Syntéza a studium reaktivity a biologické aktivity substituovaných aminopyrazolů
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 15.10.2014
Jmenován docentem: 1.11.2014
 

RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Pracoviště: Katedra fyzikální chemie PřF UP v Olomouci
Obor: Fyzikální chemie
Datum zahájení řízení: 22.11.2013
Datum schválení komise na VR PřF UP: 11.12.2013
Habilitační práce: Funkční modifikace povrchů částic
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 15.10.2014
Jmenován docentem: 1.11.2014
 

RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Pracoviště: Katedra fyzikální chemie PřF UP v Olomouci a RCPTM PřF UP v Olomouci
Obor: Fyzikální chemie
Datum zahájení řízení: 27.9.2013
Datum schválení komise na VR PřF UP: 9.10.2013
Habilitační práce: Příprava a studium biologických vlastností nanočástic stříbra
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 21.5.2014
Jmenován docentem: 1.6.2014
 

RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
Pracoviště: Katedra fyzikální chemie PřF UP v Olomouci a RCPTM PřF UP v Olomouci
Obor: Fyzikální chemie
Datum zahájení řízení: 14.5.2013
Datum schválení komise na VR PřF UP: 15.5.2013
Habilitační práce: Příprava a aplikace nanočástic vybraných kovů či jejich oxidů v spektroskopických, katalytických a environmentálních aplikacích
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 23.4.2014
Jmenován docentem: 1.5.2014
 

Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
Pracoviště: Institut fyziky VŠB-TU v Ostravě
Obor: Aplikovaná fyzika
Datum zahájení řízení: 3.10.2012
Datum schválení komise na VR PřF UP: 10.10.2012
Habilitační práce: Studium povrchových magnetických vlastností amorfních a nanokrystalických pásků pomocí magnetooptických metod
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 11.12.2013
Jmenován docentem: 1.1.2014
 

RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
Pracoviště: Katedra analytické chemie PřF UP v Olomouci
Obor: Analytická chemie
Datum zahájení řízení: 2.3.2012
Habilitační práce: Aplikace hmotnostní spektrometrie ve výzkumu biologicky relevantních látek a jejich interakcí
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 11.12.2013
Jmenován docentem: 1.1.2014
 

Mgr. Otmar Urban, Ph.D.
Pracoviště: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., v Ostravě
Obor: Biofyzika
Datum zahájení řízení: 18.9.2012
Datum schválení komise na VR PřF UP: 10.10.2012
Habilitační práce: Heterogenita světla a ekofyziologie fotosyntézy rostlin
Habilitační přednáška před VR PřF UP: 11.12.2013
Jmenován docentem: 1.1.2014

Ukončená řízení ke jmenování profesorem

Jmenovaní profesoři 2021

doc. RNDr. Mgr. Dušan Lazár, Ph.D.
Pracoviště: Katedra biofyziky PřF UP v Olomouci, Oddělení biofyziky, CRH, PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Biofyzika
Datum zahájení řízení: 17. 2. 2020
Téma přednášky: Použití indukce fluorescence chlorofylu ke studiu fotosyntézy
Obhájeno na VR PřF UP: 9. 12. 2020
Obhájeno na VR UP: 15. 3. 2021
Jmenován profesorem: 8. 5. 2021

doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.
Pracoviště: Katedra Algebry a geometrie PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Algebra a geometrie
Datum zahájení řízení: 18. 10. 2019
Téma přednášky: Některé třídy reziduovaných struktur
Obhájeno na VR PřF UP: 18. 11. 2020
Obhájeno na VR UP: 15. 3. 2021
Jmenován profesorem: 8. 5. 2021

doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Pracoviště: Katedra Fyzikální chemie PřF UP v Olomouci a RCPTM PřF UP v Olomouci
Obor řízení: Fyzikální chemie
Datum zahájení řízení: 3. 5. 2019
Téma přednášky: Nanočástice mincovních kovů aneb Může být stříbro nad zlato?
Obhájeno na VR PřF UP: 20. 5. 2020
Obhájeno na VR UP: 30. 11. 2020
Jmenován profesorem: 8. 5. 2021

Jmenovaní profesoři 2019

doc. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D.
Pracoviště: Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, PřF UP v Olomouci
Datum zahájení řízení: 22.11.2017
Obor: Molekulární a buněčná biologie
Téma přednášky: Molekulární a buněčná biologie a její uplatnění při studiu vývojových procesů u rostlin
Obhájeno na VR PřF UP: 6.6.2018
Obhájeno na VR UP: 22.10.2018
Jmenován profesorem: 20.6.2019

Jmenovaní profesoři 2018

doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
Pracoviště: Katedra optiky, PřF UP v Olomouci
Datum zahájení řízení: 3.3.2017
Obor: Optika a optoelektronika
Téma přednášky: Kvantová komunikace se spojitými kvantovými proměnnými
Obhájeno na VR PřF UP: 3.5.2017
Obhájeno na VR UP: 23.10.2017
Jmenován profesorem: 14.6.2018

Jmenovaní profesoři 2017

doc. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
Pracoviště: Katedra optiky, PřF UP v Olomouci
Datum zahájení řízení: 7.3.2016
Obor: Optika a optoelektronika
Téma přednášky: Měření a informace v moderní optice
Obhájeno na VR PřF UP: 12.10.2016
Obhájeno na VR UP: 13.3.2017
Jmenován profesorem: 19.6.2017

Jmenovaní profesoři 2016

doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
Pracoviště: Katedra optiky, PřF UP v Olomouci
Datum zahájení řízení: 23.5.2015
Obor: Optika a optoelektronika
Téma přednášky: Měření a informace v moderní optice
Obhájeno na VR PřF UP: 4.5.2016
Obhájeno na VR UP: 23.5.2016
Jmenován profesorem: 2.12.2016

Jmenovaní profesoři 2015

doc. RNDr. Karel Petrzik, CSc.
Pracoviště: Katedra genetiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a ÚMBR AV ČR
Datum zahájení řízení: 12.5.2014
Obor: Botanika
Téma přednášky: bez názvu
Obhájeno na VR PřF UP: 3.12.2014
Obhájeno na VR UP: 27.4.2015
Jmenován profesorem: 1.11.2015
 

doc. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.
Pracoviště: Katedra chémie Fakulty prírodných vied UCM, Trnava, Slovenská republika
Datum zahájení řízení: 19.12.2013
Obor: Analytická chemie
Téma přednášky: bez názvu
Obhájeno na VR PřF UP: 3.12.2014
Obhájeno na VR UP: 27.4.2015
Jmenován profesorem: 1.11.2015
 

doc. RNDr. Marián Janiga, CSc.
Pracoviště: Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žiline, Slovenská republika
Datum zahájení řízení: 23.9.2013
Obor: Zoologie
Téma přednášky: Vertebrata alpínského vegetačního stupňa - recipienty olovnatých kontaminácií
Obhájeno na VR PřF UP: 23.4.2014
Obhájeno na VR UP: 15.12.2014
Jmenován profesorem: 1.5.2015
 

doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
Pracoviště: Katedra zoologie a ornitologická laboratoř PřF UP v Olomouci
Datum zahájení řízení: 3.4.2013
Obor: Zoologie
Téma přednášky: Koevoluce mezi hnízdními parazity a jejich hostiteli
Obhájeno na VR PřF UP: 23.4.2014
Obhájeno na VR UP: 13.10.2014
Jmenován profesorem: 1.5.2015