Bakalářské a magisterské studium

Katalog studijních oborů

Seznam všech oborů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia najdete v katalogu.

Doporučená úroveň znalostí studenta na začátku vysokoškolského studia přírodovědných oborů odpovídá požadavkům nepovinné státní zkoušky Matematika+.

Přihláška ke studiu a poplatek

Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky (od 1. listopadu 2020). Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi a zaplatit administrativní poplatek za přihlášku. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se zasílá písemně pouze v případě, že se žádá o prominutí přijímací zkoušky.

Termín podání přihlášky: do 15. března 2021

Termín přijímacích zkoušek: 31. 5. – 11. 6. 2021

Uchazeči o studium obdrží pozvánky přibližně měsíc před termínem konání přijímacích zkoušek.

Vyrozumění ohledně oznámení o přijetí ke studiu nebo pozvání k přijímací zkoušce budou k dispozici v elektronické přihlášce, záložce Dokumenty, nejpozději 30 dní před datem konání přijímací zkoušky (v průběhu měsíce května 2021). Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

 • Zkrácenou verzi elektronické přihlášky ke studiu vytiskněte (nejlépe oboustranně).
 • U bakalářských studijních programů vyžadujeme, aby byl prospěch na zadní straně zkrácené přihlášky potvrzený školou; neposílejte jednotlivá vysvědčení, ani katalogové listy.
 • V případě, že jste již maturovali a nemůžete získat prospěch potvrzený školou, dodejte jednotlivá vysvědčení. Vysvědčení nechte úředně ověřit, např. na poště.
 • Dodejte případné další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek, např. kopie diplomů, doklady o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo jiné soutěže, certifikát dokládající úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek (nebo jejich slovenské verze).
 • Vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky spolu s výše uvedenými materiály je považována za žádost o prominutí přijímací zkoušky. Není tedy potřeba psát samostatný text, ve kterém budete žádat o prominutí.
 • Vytištěnou zkrácenou verzi elektronické přihlášky spolu s výše uvedenými materiály odešlete na adresu:
  Studijní oddělení PřF UP
  17. listopadu 12/1192
  779 00 Olomouc
 • Možnosti prominutí přijímacích zkoušek jsou uvedené níže.

Poplatek za přihlášku

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 690 Kč. Poplatek je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Poplatek se platí za každou přihlášku zvlášť. Při neúčasti u přijímacích zkoušek se nevrací.

Uchazeči se specifickými vzdělávacími potřebami

Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (cps.upol.cz). S ohledem na náročnost zvoleného oboru/programu a budoucí uplatnění absolventa doporučujeme obrátit se na garanta oboru/programu uvedeného v katalogu oborů nebo na výše uvedené Centrum podpory studentů ještě před podáním samotné přihlášky.

Podmínky pro přijímací řízení

Pro přijetí ke studiu musí uchazeči u řady programů úspěšně složit přijímací zkoušky.
U bakalářských studijních programů se přijímací zkouška koná z předmětů přijímací zkoušky, a to v rozsahu učiva pro gymnázia. Od přijímací zkoušky bude upuštěno, jestliže počet přihlášených nepřesáhne kapacitu daného programu.

Bakalářské programy bez přijímacích zkoušek, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti programu:

Aplikovaná chemie, Bioinformatika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, Fyzika pro vzdělávání – Geografie pro vzdělávání, Informatika pro vzdělávání – Geografie pro vzdělávání, Informační technologie (kombinovaná forma), Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, Chemie – analytik specialista

Bakalářské programy, u nichž lze požádat o prominutí přijímací zkoušky:

Učitelské programy (vyjma kombinací uvedených výše): Matematika pro vzdělávání, Deskriptivní geometrie pro vzdělávání, Geografie pro vzdělávání, Biologie pro vzdělávání, Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání, Chemie pro vzdělávání, Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Fyzika pro vzdělávání, Informatika pro vzdělávání
Jednooborové studijní programy: Aplikovaná matematika (specializace Data Science, Průmyslová matematika, Matematika v ekonomické praxi), Matematika, Environmentální geologie, Geoinformatika a kartografie, Geografie, Biochemie, Biotechnologie a genové inženýrství, Bioorganická chemie a chemická biologie, Bioanorganická chemie, Chemie, Nanomateriálová chemie, Molekulární a buněčná biologie, Biologie a ekologie, Experimentální biologie, Ekologie a ochrana životního prostředí, Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie, Přístrojová a počítačová fyzika, Biofyzika (specializace Obecná biofyzika a Molekulární biofyzika), Informační technologie (prezenční forma), Informatika (specializace Obecná informatika, Programování a vývoj software)

Bakalářské programy s přijímacími zkouškami bez možnosti prominutí:

Optometrie (s výjimkou úspěšného splnění národní srovnávací zkoušky)

Zdravotní způsobilost ke studiu

U bakalářských programů Molekulární a buněčná biologie, Experimentální biologie, Biochemie, Bioorganická chemie a chemická biologie, Chemie, Chemie – analytik specialista, Aplikovaná chemie, Nanomateriálová chemie, Bioanorganická chemie, Chemie pro vzdělávání a Biologie pro vzdělávání je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci v chemické laboratoři (formulář ke stažení zde). Potvrzení se dokládá až při zápisu ke studiu, nezasílá se spolu s přihláškou.

U bakalářských programů Ekologie a ochrana životní prostředí a Biologie a ekologie je požadována dostatečná fyzická zdatnost ke zvládnutí terénních exkurzí (15 km pěšky), nevyžaduje se lékařské osvědčení.

Znalost českého jazyka

U programů studovaných v českém jazyce uchazeči, kteří nevykonali maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, popř. bakalářskou zkoušku v českém či slovenském jazyce, a je jim prominuta přijímací zkouška, musí doložit dokument potvrzující znalost českého jazyka alespoň na úrovni B1, tj. mírně pokročilý (např. CCE, ECL) dle společného evropského referenčního rámce.

Možnosti prominutí přijímacích zkoušek – bakalářské programy

1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

PřF UP v Olomouci přijme do všech bakalářských studijních programů (vyjma Petroleum Engineering) ty studenty, kteří v rámci NSZ úspěšně složí zkoušku z Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo z Matematiky. Za úspěšné složení zkoušky se v obou případech považuje dosáhnutí alespoň percentilu 90, není-li v níže uvedené tabulce stanoven percentil nižší. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov. O prominutí přijímací zkoušky musí v tomto případě uchazeči požádat zasláním vytištěné zkrácené verze elektronické přihlášky, ke které bude doložen doklad potvrzující splnění stanovených podmínek (certifikát). V případě, že se tito studenti ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v akademickém roce 2021/2022 zapíší, bude jim formou mimořádného stipendia vyplaceno 500 Kč jako kompenzace za náklady spojené s vystavením certifikátu.

2. Přijetí na základě stanovených podmínek

Pokud splňujete některou z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky a chcete-li o její prominutí zažádat, je nutné zaslat vytištěnou zkrácenou verzi elektronické přihlášky ke studiu. Vytiskněte ji oboustranně tak, aby známky ze střední školy byly na druhé straně. Vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky s potvrzenými známkami se považuje za žádost.

3. Výběrová zkouška ze středoškolské matematiky Matematika+

Uchazečům, kteří se prokáží splněním výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky Matematika+, bude prominuta přijímací zkouška z matematiky ve studijních programech Matematika a Informatika.

Splnění podmínek automaticky neznamená prominutí přijímací zkoušky.

Další informace k promíjení přijímacích zkoušek

 • Známku z předmětu, který má pouze podobu semináře, je možné použít v žádosti pro prominutí přijímací zkoušky. Např., pokud jste získali ze semináře z biologie známku výborný, uveďte do materiálů, že jste získali z biologie známku 1.
 • Známky uvádějte z 2. pololetí, u maturitního ročníku z 1. pololetí.
 • Studijní průměr (průměr známek) se počítá vždy za každý ročník zvlášť, nikoliv za všechny ročníky dohromady.
 • Do průměru všech známek se nezapočítává známka z chování.
 • Jsou-li součástí promíjení přijímací zkoušky dva předměty (např. biologie, chemie), hodnotí se každý zvlášť.
 • Pro prominutí přijímacích zkoušek z předmětů přijímací zkoušky matematika, biologie, fyzika je nutné, abyste tento předmět absolvovali alespoň ve třech (u učitelské matematiky, chemie a programu Matematika ve čtyřech) ročnících.
 • V případě biologie je nutné, aby žádná posuzovaná známka nebyla klasifikována stupněm „dobrý“ nebo horším.
 • Nezapomeňte na případné další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek, např. kopie diplomů, doklady o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo jiné soutěže, certifikát dokládající úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek (nebo jejich slovenské verze).
 • Splnění podmínek automaticky neznamená prominutí přijímací zkoušky, žádosti jsou posuzovány v závislosti na kapacitě konkrétního programu. O vyhovění žádosti o prominutí přijímací zkoušky nejsou uchazeči zvlášť informováni a obdrží až dopis o návrhu na přijetí nebo pozvánku k přijímací zkoušce koncem dubna.
 • Při posuzování žádosti nebude brán zřetel na skutečnosti, které nejsou písemně doloženy, pozdější doložení není možné s výjimkou certifikátu z NSZ a olympiád (tyto certifikáty můžete donést přímo k přijímacím zkouškám).
 • Termín pro podání žádosti je stejný jako pro podání přihlášky. U poštou doručené zásilky rozhoduje den odeslání. Podmínkou zápisu ke studiu je vždy dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Maturitní vysvědčení se dokládá až u zápisu.

Možnosti prominutí přijímacích zkoušek do bakalářských programů – přehled

Možnosti prominutí přijímacích zkoušek – navazující magisterské programy

 • Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati uchazeči, kteří splňují podmínky stanovené pro jednotlivé studijní programy/obory. Podmínky se vztahují k absolvování daného studijního programu (oboru) – tzv. přímá prostupnost při absolvovaní určitého bakalářského studijního programu (oboru), nebo splněním podmínky váženého studijního průměru a celkového výsledku státní závěrečné zkoušky.
 • Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi a zaplatit administrativní poplatek za přihlášku.
 • Vytištěnou zkrácenou přihlášku pošlete pouze v případě, že nestudujete na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a žádáte o prominutí přijímací zkoušky. Dodejte ověřenou kopii Diploma Supplement, popř. potvrzení o studiu a výpis známek z bakalářského studia.
 • Vytištěnou zkrácenou přihlášku spolu s výše uvedenými materiály odešlete na adresu uvedenou níže.
 • Možnosti prominutí přijímacích zkoušek do navazujících magisterských programů – přehled

Písemné přijímací zkoušky (testy) z roku 2019 a 2020

2020

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

2019

Bakalářské studium

Oblast vzdělávání Chemie:

Oblast vzdělávání Informatika:

Oblast vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí:

Oblast vzdělávání Specializace ve zdravotnictví

Navazující magisterské studium

Oblast vzdělávání Chemie:

Oblast vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí:

Oblast vzdělávání Specializace ve zdravotnictví

Oblast vzdělávání Vědy o Zemi

Oblast vzdělávání Matematika, Vědy o Zemi / Učitelství