Další vzdělávání

Rigorózní řízení

Státní rigorózní zkoušku lze konat v oboru, ve kterém přírodovědecká fakulta uskutečňuje magisterský program a má v rámci jeho akreditace oprávnění přiznávat akademický titul "RNDr.".

Rigorózní řízení – přihláška

Uchazeč si podává přihlášku se všemi náležitostmi:

 • úředně ověřenou kopii magisterského vysokoškolského diplomu
 • kopii dodatku k diplomu, popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • strukturovaný životopis
 • seznam publikací

Přihláška musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat určení oboru státní rigorózní zkoušky, téma a název rigorózní práce.

Podepsanou přihlášku doručí uchazeč osobně nebo jako poštovní zásilku na adresu: Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc. Současně s přihláškou uchazeč zasílá podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Soubory ke stažení:

Za náklady spojené s rigorózním řízením se vybírá poplatek. Pro akademický rok 2019/2020 je poplatek stanoven ve výši 8180 Kč.

Rigorózní řízení – obory

platnost od akademického roku 2019/2020

Biologie
Ekologie a ochrana prostředí

 • Botanika
 • Ekologie a ochrana životního prostředí
 • Experimentální biologie
 • Experimentální biologie rostlin
 • Hydrobiologie
 • Molekulární a buněčná biologie
 • Ochrana a tvorba krajiny
 • Učitelství biologie pro střední školy
 • Zoologie

Fyzika

 • Aplikovaná fyzika
 • Biofyzika
 • Molekulární biofyzika
 • Nanotechnologie / Nanotechnology
 • Optika a optoelektronika
 • Učitelství fyziky pro střední školy

Chemie
Biochemie

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Biochemie / Biochemistry
 • Bioinformatika
 • Bioorganická chemie a chemická biologie
 • Fyzikální chemie
 • Materiálová chemie / Material Chemistry
 • Organická chemie

Informatika

 • Informatika

Matematika
Aplikovaná matematika

 • Aplikace matematiky v ekonomii
 • Diskrétní matematika
 • Matematika a její aplikace / Applied Matematics
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
 • Učitelství matematiky pro střední školy

Vědy o Zemi

 • Environmentální geologie
 • Geoinformatika
 • Mezinárodní rozvojová studia
 • Učitelství geografie pro střední školy
 • Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy

Celoživotní vzdělávání

Přírodovědecká fakulta nabízí v rámci Programu celoživotního vzdělávání:

 • doplňkové pedagogické studium pro výuku přírodovědných oborů na středních školách – je určeno absolventům neučitelského magisterského nebo inženýrského studia přírodovědných oborů
 • souběžné doplňující studium pedagogické studium pro výuku přírodovědných oborů na středních školách – pro stávající studenty přírodovědecké fakulty

Přihlašování do programu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2019/2020 probíhalo prostřednictvím portálu czv.upol.cz do 5. září 2019.

Doplňkové pedagogické studium

Forma: kombinované studium
Standardní délka studia: 2 roky
Poplatek: 22 000 Kč (5 500 Kč za semestr)
Garant studia: Centrum pedagogické přípravy PřF UP v Olomouci

Studium je realizováno v rámci kurzů CŽV a je určeno absolventům neučitelského magisterského nebo inženýrského studia přírodovědných oborů (matematika, informatika, fyzika, geografie, biologie) a oborů příbuzných, kteří mají zájem doplnit si vystudovaný obor o způsobilost k vyučování na středních školách ve všeobecně vzdělávacích předmětech Biologie, Fyzika, Matematika, Technické kreslení, Výpočetní technika, Základy přírodních věd,  Zeměpis a ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech jim příbuzných.

Absolvováním kurzu programu CŽV získává jeho absolvent dovednosti v oblasti pedagogických věd podle § 9 odst. 1 bodu C zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Při malých počtech zájemců (méně než 5 účastníků) probíhá výuka dle individuálních studijních plánů, při větším počtu je organizována kontaktní výuka v termínech dohodnutých s účastníky (obvykle v pátek). Zkoušky z jednotlivých předmětů jsou hodnoceny podle Studijního a zkušebního řádu UP a Opatření děkana PřF k SZŘ UP. Detailně jsou o organizaci studia účastníci informováni při zápisu ke studiu. Uchazeči jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky, doložení absolutoria magisterského nebo inženýrského studia daného oboru a strukturovaného životopisu. Dekret o přijetí ke studiu obdrží uchazeč u zápisu po předložení potvrzení o zaplacení poplatku.

Bližší informace podá referentka studijního oddělení PřF UP Mgr. Martina Karásková, e-mail martina.karaskova@upol.cz, tel. 585 634 012.

Obsah studia:

Povinné předměty
Společný základ
KPP/ZP1 Základy psychologie
KPP/PP1 Pedagogická psychologie 1 
KEF/SD Školní didaktika
KPP/OP1 Obecná pedagogika 1
KEF/PPPR Průběžná pedagogická praxe pro DS

Oborové disciplíny
KAG/SPPR Souvislá pedagogická praxe pro DS
KXY/DID Oborová didaktika 1 a 2

Povinně volitelné předměty
(Účastník CŽV si zapisuje nejméně dva z uvedených předmětů dle vlastního uvážení a požadavků oboru.)

KPPZP2 Základy psychologie 2
KPP/OP2 Obecná pedagogika 2
KPP/PP2 Pedagogická psychologie 2
KPP/SPP Speciálně pedagogická propedeutika
KPP/TMV Teorie a metodika výchovy
KFC/PPPU Právní předpisy pro učitele
Další oborové předměty dle uvážení garanta oboru. 

Závěrečná zkouška
KEF/SZZDP Pedagogika a psychologie (součástí je obhajoba portfolia prací)
KXY/SZZDO Didaktika oboru

Souběžné doplňující studium

Souběžné doplňující studium pro stávající studenty navazujících magisterských oborů přírodovědecké fakulty je nabízeno v oborech: učitelství biologie, učitelství chemie, učitelství fyziky, učitelství geografie, učitelství matematiky a učitelství environmentální výchovy.

Vstupní poplatek na výdaje spojené s realizací tohoto typu studia činí 5 000 Kč.

Studijní plány pro jednotlivé obory celoživotního vzdělávání si můžete prohlédnout v IS/STAG .

Kontakt pro zájemce o studium

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Studijní oddělení
17. listopadu 1192/12
771 46 Olomouc

e-mail: studijni.prf@upol.cz

tel.: 585 634 010

Kontakt na studijní oddělení je možné volit i podle oboru.