Rigorózní řízení

Státní rigorózní zkoušku lze konat v oboru, ve kterém přírodovědecká fakulta uskutečňuje magisterský program a má v rámci jeho akreditace oprávnění přiznávat akademický titul "RNDr.".

Rigorózní řízení – přihláška

Uchazeč si podává přihlášku se všemi náležitostmi:

 • úředně ověřenou kopii magisterského vysokoškolského diplomu
 • kopii dodatku k diplomu, popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • strukturovaný životopis
 • seznam publikací

Přihláška musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat určení oboru státní rigorózní zkoušky, téma a název rigorózní práce.

Podepsanou přihlášku doručí uchazeč osobně nebo jako poštovní zásilku na adresu: Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc. Současně s přihláškou uchazeč zasílá podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Soubory ke stažení:

Za náklady spojené s rigorózním řízením se vybírá poplatek. Pro akademický rok 2020/2021 je poplatek stanoven ve výši 8786 Kč.

Rigorózní řízení – obory

Biologie, ekologie a životní prostředí

 • Botanika
 • Ekologie a ochrana životního prostředí
 • Experimentální biologie
 • Experimentální biologie rostlin
 • Hydrobiologie
 • Molekulární a buněčná biologie
 • Ochrana a tvorba krajiny
 • Učitelství biologie pro střední školy
 • Zoologie

Fyzika

 • Aplikovaná fyzika
 • Biofyzika
 • Molekulární biofyzika
 • Nanotechnologie / Nanotechnology
 • Optika a optoelektronika
 • Učitelství fyziky pro střední školy

Chemie

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Anorganická a bioanorganická chemie
 • Biochemie / Biochemistry
 • Bioinformatika
 • Bioorganická chemie a chemická biologie
 • Fyzikální chemie
 • Materiálová chemie / Material Chemistry
 • Nanomateriálová chemie
 • Organická chemie

Informatika

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika

Matematika

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikace matematiky v ekonomii
 • Diskrétní matematika
 • Matematika a její aplikace / Applied Matematics
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
 • Učitelství matematiky pro střední školy

Vědy o Zemi

 • Environmentální geologie
 • Geografie a regionální rozvoj
 • Geoinformatika
 • Geoinformatika a kartografie / Geoinformatics and Cartography
 • Mezinárodní rozvojová studia
 • Mezinárodní rozvojová a environmentální studia
 • Učitelství geografie pro střední školy
 • Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy


Kontakt pro rigorózní řízení:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Studijní oddělení
17. listopadu 1192/12
779 00 Olomouc

e-mail: studijni.prf@upol.cz

tel.: 585 634 010

Celoživotní vzdělávání

Přírodovědecká fakulta nabízí v rámci Programu celoživotního vzdělávání:

 • doplňkové pedagogické studium pro výuku přírodovědných oborů na středních školách - určeno absolventům neučitelského magisterského nebo inženýrského studia přírodovědných oborů (přihláška do 11. září)
 • souběžné doplňující studium (pedagogické studium) pro výuku přírodovědných oborů na středních školách - určeno stávajícím studentům Přírodovědecké fakulty UP (přihláška do 11. září)
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků (akreditované kurzy) organizované na základě podnětů a potřeb školských zařízení - určeno pedagogickým pracovníkům středních škol a ve většině případů i škol základních (přihláška do termínu, který je uveden u příslušného tématu přímo na portále czv.upol.cz)
 • do tematického vzdělávání jsou zahrnuty nabídky určené středoškolákům jako je Letní škola Badatele či Badatelský víkendový seminář (přihláška do termínu, který je uveden u příslušného tématu přímo na portále czv.upol.cz)
 • akreditovaný studijní program Newton je určený středoškolákům (přihláška do termínu, který je uveden u příslušného tématu přímo na portále czv.upol.cz)

Přihlašování do programu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2020/2021 probíhá prostřednictvím portálu czv.upol.cz.

Stránky celoživotního vzdělávání