Úvodní slovo

Vánoční sbírka pro Klokánek

Přírodovědecká fakulta pod záštitou děkana Martina Kubaly pořádá Vánoční jízdu dětem, vánoční sbírku pro děti z olomouckého Klokánku, zařízení Fondu ohrožených dětí. Letos můžete přispět výtvarnými potřebami, kosmetikou pro náctileté klienty, jízdenkami, přesnídávkami nebo plenkami vel. 4. Dárky pro děti, které se ocitly v nelehké životní situaci, můžete předat na vrátnici v přízemí hlavní budovy fakulty, v Holici na katedře botaniky nebo na řídícím úseku Centra regionu Haná do 13. prosince.

„Jsem rád, že mohu podpořit projekt, který má na fakultě dlouholetou tradici. Mám radost ze sebemenší pomoci dětem, které nemohou vyrůstat v úplné rodině. Děkuji všem zaměstnancům, studentům i sponzorům, kteří se do sbírky zapojí," uvedl děkan Martin Kubala.

V pátek 14. prosince 2018 děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala osobně předá sbírku dárků paní Šárce Kupčákové, vedoucí Klokánku v Olomouci.

Věda a výzkum

Studentská grantová soutěž
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásil 10. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA); vyhlášení zde. Cílem soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu, financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitelem studentského projektu musí být student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP. Termín podání přihlášek je do 15. ledna 2019 do 17:00. Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP. Soutěž se řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora č. B3-13/7-SR-No8. Postup při alokaci prostředků na jednotlivá pracoviště PřF bude pro tento ročník soutěže probíhat stejným způsobem jako v minulých letech.

INTER-ACTION
MŠMT vyhlásilo dne 1. listopadu 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES19IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní bilaterální česko-izraelské spolupráce ve výzkumu a vývoji. Termín podání návrhů je 28. ledna 2019; více informací zde.

INTER-COST
MŠMT vyhlásilo dne 1. listopadu 2018 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích, podprogramu INTER-COST (LTC19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Termín pro podání návrhů je 12. prosince 2018; více informací zde.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Studijní oddělení
Studijní oddělení má do pátku 21. prosince otevřeno ve standardním režimu. V době od vánočních svátků do 2. ledna bude zavřeno.

Promoce studentů doktorského studia
Promoce studentů doktorských studijních oborů se budou konat 30. listopadu 2018 v 10:00 v aule Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Sraz studentů je v 9:15 u auly na PdF UP v Olomouci.

Stipendia
Stipendia, která mají být proplacena do konce roku 2018, je nutno odevzdat do pátku 30. listopadu. Datum zúčtování pak bude 10. prosince 2018. Žádosti o stipendia odevzdané až v prosinci budou zaúčtovány k 10. lednu 2019.

Doktorské studium
Žádáme studenty doktorského studia, kteří budou žádat o zásadní změny týkající se jejich studia (např. přerušení studia, změnu školitele, změnu formy studia atd.), aby nechali žádost nejprve zaevidovat na Podatelně PřF UP a pořídili si kopii žádosti.

Studenti, kteří se rozhodnou ukončit studium na vlastní žádost, nechť tak učiní nejpozději do 25. dne v měsíci z důvodu administrace spojené s vyplácením stipendií.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendium do Maďarska
Dům zahraniční spolupráce nabízí stipendia v Maďarsku pro studenty/tky bakalářských a magisterských studií, studenty/tky doktrorských programů i výzkumné pobyty pro učitele/ky vysokých škol a letní kurzy maďarštiny. Termín odevzdání přihlášek je 30. listopadu 2018.

O úhradu cestovních nákladů se může žádat na zahraničním oddělení domovské univerzity, MŠMT cestovní náklady pak refunduje.

Seznam potřebných dokumentů, odkaz na přihlašovací elektronický formulář a další podrobnosti k stipendijní nabídce naleznete zde.

Letní kurzy německého jazyka
Dům zahraniční spolupráce dále nabízí letní kurzy německého jazyka DAAD (Německá akademická výměnná služba). Určeny jsou pro studenty/tky od 2. ročníku, stipendium činí 950 EUR. Přihlášky v německém jazyce se přijímají do 1. prosince 2018. Podrobnosti zde.

Stipendium v Pekingu
Beijing Institute of Technology nabízí tři stipendia od China Scholarship Council pro magisterské a doktorské studenty/tky, dále výměnné pobyty či čtyřtýdenní stáže. Další informace poskytne paní Dana Gronychová, e-mail: dana.gronychova@upol.cz, tel.: 585 634 058, případně na zahraničním oddělení rektorátu UP. Více zde.

Akademický senát PřF

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince od 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014). Více informací najdete zde.

Provoz fakulty

 

Podniknuté kroky k řešení parkování

 • V nejbližší době bude provedena úprava dopravního značení stávajících parkovacích míst (podélných a šikmých) na komunikaci mezi hlavní budovou naší fakulty a státním zastupitelstvím. Jelikož dislokační komise vyjádřila nesouhlasné stanovisko k uzavření parkoviště závorou, celá kapacita těchto parkovacích míst bude rezervována pro zaměstnance UP formou informativní dopravní značky s dodatkovou tabulkou. Parkování bude umožněno vozidlům označeným parkovací kartou (podobně jako v našich podzemních garážích). Karta bude vydávána Správou budov PřF UP.
 • Dlouhodobě vedení fakulty usilovalo o možnost parkování na ploše se zámkovou dlažbou vedle státního zastupitelství, které patří PdF. Návrhu využití volné kapacity parkovacího stání s podílením se na nákladech i činnostech údržby pedagogická fakulta nevyhověla.
 • Areál staré Envelopy bohužel také nemůže být využit za účelem parkování našich zaměstnanců, a to z důvodu záměru umístění univerzitní autodopravy v těchto prostorách po dobu výstavby nové knihovny PF.
 • Jako provizorní řešení k parkování se uvažuje o využití části zelené plochy vedle budovy SLO. Tato záležitost je řešena s vedením univerzity.
 • Žádost o výpomoc s poskytnutím parkovacích míst na štěrkové ploše Galerie Šantovka nebyla úspěšná. Bohužel není možné tento prostor využít v omezené míře ani dlouhodobě, ani na jednotlivé akce (např. promoce) z důvodu záměru přípravných prací a výstavby projektu Šantovka 2.
 • V roce 2019 bude ze strany ORV řešena studie proveditelnosti na parkovací dům UP, která zhodnotí ekonomické záležitosti, soulad s územním plánem města, využitelnost apod.
 • K parkování v podzemních garážích hlavní budovy PřF UP byl vydán s účinností 26. listopadu 2018 Provozní řád podzemních garáží PřF UP. Při nedodržování stanovených pravidel může být majiteli vozidla odebráno povolení k vjezdu.

Odstávka elektrické energie
Dne 17. prosince 2018 bude po celý den uzavřena budova Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12. Důvodem je provádění prací v rozvodně nízkého napětí, kdy je nutné vypnutí přívodu elektrické energie pro celou budovu. O místu výkonu práce zaměstnanců rozhodne příslušný vedoucí pracoviště.

Provoz podatelny před koncem roku
17. prosince
bude podatelna na Envelopě i v Holici uzavřena.
19. prosince bude podatelna na Envelopě otevřena od 7:00 do 11:30 a v Holici od 10:00 do 11:30.
Pošta k odeslání se bude vybírat pouze do 11:00.

21. prosince bude podatelna otevřena na Envelopě od 7:00 do 9:30 a v Holici od 10:00 do 11:00.
Schránky s obyčejnou a doporučenou poštou se naposledy vyberou v Holici v 10:45 a na Envelopě 11:45. Pošta doručená po tomto termínu bude odeslána až 2. ledna.

Provoz ekonomického oddělení
Daňové doklady k zálohám a konečné faktury k zálohovým fakturám
odevzdejte prosím na ekonomické oddělení obratem, nejpozději do pátku 14. prosince.

Originály daňových dokladů/faktur, pokladní doklady, CP, platby na účet, atd. dodávejte průběžně, nejpozději však do 12. prosince a zároveň nezapomeňte předávat v Magionu. Po tomto datu již nelze garantovat řádné zaúčtování v kalendářním roce 2018.

Je nutné také provést vyúčtování všech záloh na cestovní příkazy roku 2018. Do středy 12. prosince vraťte do pokladny hotovostní zálohu.

Provoz personálního a mzdového oddělení před koncem roku

Návrhy na změny pracovního a mzdového zařazení účinné od 1.1.2019 prosím předávejte na personální a mzdové oddělení do konce prosince. Výjimkou mohou být návrhy pro zaměstnance, u kterých je plánováno zapojení na projektu, ke kterému se očekává obdržení rozhodnutí o přidělení dotace až v lednu.

Nejpozději do středy 12. prosince do 12:00 je třeba na personální a mzdové oddělení fakulty odevzdat následující doklady:

Na personální oddělení (p. Veronika Caletková, Mgr. Veronika Vašková) odevzdávejte:

 • změny pracovního a mzdového zařazení účinné v měsíci 12/2018
 • žádosti o prodloužení pracovních smluv končících v tomto roce
 • nové DPP a DPČ

Na mzdové oddělení (p. Libuše Pěčková, p. Ivona Kristková) odevzdávejte:

 • dovolenky, neschopenky, doklady o podpoře při ošetřování člena rodiny
 • návrhy na vyplacení mimořádných odměn
 • návrhy na jednorázové úpravy osobních ohodnocení
 • požadavky na stravenky a Unišeky+
 • výkazy k proplacení DPP a DPČ za měsíc prosinec 2018

Prosíme o zvýšenou pozornost při zadávání, nebude provedena kontrola.

V případě onemocnění zaměstnance nebo ošetřování člena rodiny po 12. prosinci nahlaste změny na mzdovou účtárnu obratem, nejpozději však do 2. ledna do 12:00. Tisk docházky realizujte až po finální kontrole a uzavření docházky na mzdové účtarně, tj. ve čtvrtek 3. ledna.

Žádosti na dopočítání mzdových nákladů projektů zasílejte na obě mzdové účetní současně prostřednictvím e-mailu. Požadavky budou zpracovány a předány zpět k případnému zvážení posledních úprav nejpozději 18. prosince. Dodatečné úpravy mezd v rámci projektů budou možné do 19. prosince do 12:00.

Personální a mzdové oddělení bude pro zaměstnance otevřeno do 21. prosince, po Novém roce od 2. ledna. Pokud nebude třeba z vaší strany nic osobně konzultovat a budete chtít doklady na oddělení jen odevzdat, velmi uvítáme respektování klidu na zpracování mzdových údajů na účtárně; k předání dokladů využijte interní pošty - schránka č. 6 v 1. podlaží na chodbě u vrátnice.

Daňová prohlášení budou mzdové účetní se zaměstnanci podepisovat od 10. ledna dle rozpisu, který obdrží zaměstnanci hromadným e-mailem v české i anglické verzi. Finanční správa používá výhradně daňová prohlášení v českém jazyce, zahraniční zaměstnanci budou mít k dispozici anglický překlad formuláře pouze pro základní orientaci. Protože není v časových možnostech PaM zajistit osobní konzultaci k podpisu daňového prohlášení v angličtině, velmi uvítáme, pokud se zaměstnancem-cizincem k podpisu prohlášení přijde i kolega z jeho pracoviště, který by překlad zajistil.

Provoz fakulty před koncem roku
Budovy na Envelopě i v areálu Holice budou od 22. prosince do 1. ledna uzavřeny. Hlavní budova na Envelopě bude od 27. do 28. prosince otevřena od 7:00 do 17:00 pouze pro zaměstnance. Ostrahu objektů bude provádět externí hlídací služba. Případné poruchy a závady hlaste jejím zaměstnancům, ti pak předají informace pohotovostní službě správy budov.

Výpadky telefonních linek
V souvislosti s přípravou přemístění telefonní ústředny z budovy 47 (hlavní budova) do dočasného umístění v budově 54 (správa budov - stará vrátnice) bude docházet k výpadkům telefonních linek v následujících termínech:

Úterý 27. listopadu 2018
Budova H (CRH) a budova 51 (CENBIOL) - od 7:00 hodin do 22:00 hodin

Čtvrtek 29. listopadu 2018
Budova F2 (CRH) - od 7:00 hodin do 22:00 hodin

Budova VÚRV (odchozí a příchozí volání mimo budovu) od 7:00 hodin do 14:00 hodin

Budova ÚEB AV (odchozí a příchozí volání mimo budovu) od 7:00 hodin do 14:00 hodin

Termín pro přepojení budov 47 a 53 se připravuje. Upozorňujeme, že při volání na přepojované telefonní linky bude volající slyšet vyzváněcí tón.

Různé

Děkanské volno
Děkan přírodovědecké fakulty uděluje členům akademické obce a zaměstnancům fakulty ve dnech 27. a 28. prosince pracovní volno. Rektorské volno je stanoveno v harmonogramu akademického roku na 31. prosince.

PosPos
Zveme všechny zaměstnance, doktorandy a seniory fakulty na Posemestrální posezení u vánočního punče, písniček a předvánočních dobrot. Se zimním semestrem se budeme loučit ve středu 19. prosince od 12:00 na hlavní budově přírodovědecké fakulty. Pozvánku najdete zde.

Pozvánka na Erasmus Info Day
Přemýšlíte o výjezdu na zahraniční studijní nebo pracovní stáž s programem Erasmus+? Jak probíhá výběrové řízení, podání přihlášky a co je potřebné vědět před a po výjezdu na zahraniční univerzitu nebo instituci se dozvíte na Erasmus Info Day. Koná se 5. prosince v aule přírodovědecké fakulty od 16:00 do 18:30. Více informací získáte u paní Dany Gronychové, e-mail: dana.gronychova@email.cz. Pozvánka zde.

Přednáška o synantropních ptácích a netopýrech
Katedra zoologie srdečně zve na přednášku Mgr. Evžena Tošenovského, zástupce České společnosti ornitologické, na téma Nelehký úděl městských druhů živočichů - zateplování a skla. Akce se uskuteční 28. listopadu 2018 v 15:45 v učebně S2 katedry zoologie. Přednáška je zaměřená na technická opatření, kterými je možné zachovávat hnízdiště/úkryty na budovách a předcházet zbytečným úhynům ptáků na prosklených plochách. Shrnuje více jak desetileté zkušenosti České společnosti ornitologické a České společnosti pro ochranu netopýrů i současný stav této problematiky v ČR.

Další číslo Zpravodaje PřF vyjde 10. prosince.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)