Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

rád bych vás srdečně přivítal v novém roce 2019 a zároveň u prvního čísla Zpravodaje. Doufám, že jste si užili vánoční svátky, nabrali nových sil a pozitivně vykročili do roku 2019.

Martin Kubala
děkan

Věda a výzkum

VPRO
Děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala jmenoval doc. RNDr. Martu Klečkovou, CSc. novou členkou VPRO Chemie na návrh stávajících členů VPRO. Vědecká rada fakulty záměr projednala na svém prosincovém zasedání.

Vkládání výsledků do OBD

Výsledky do OBD je třeba vložit nejpozději do 15. února 2019. Později vložené výsledky nebude možné zohlednit při tvorbě rozpočtu na rok 2019. Dr. Rieger dále upozorňuje, že je důležité vkládat průběžně a pečlivě (např. příjmení českých spoluautorů se mají uvádět s diakritikou spolu s plným křestním jménem, uvádět odkaz na plný text článku a nikoli pouze abstrakt, apod.). Úplnost a správnost záznamu se v RIVu ukazuje jako vizitka celé univerzity.

Následují odpovědi na některé FAQ, které souvisejí s vkládáním článků do OBD:

1. Mám vložit článek do OBD, když jsem první autor? - ANO

2. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor je z UP stejné fakulty? - NE - článek vkládá první domácí (=UP) autor

3. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor je z UP, ale z jiné fakulty? - NE - článek vkládá první domácí (=UP) autor

4. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor není z UP? - ANO - u publikací, kde spolupracuje více VO je třeba, aby byly výsledky synchronizovány tak, aby při tvorbě tzv. "konsolidovaného výsledku" v rámci RIV výsledky jednotlivých institucí korespondovaly - je třeba se domluvit se spoluautory. Takto lze zamezit tzv. "podvodné duplicitě".

Autoři, případně administrátoři na pracovištích, mohou využít nápovědu na stránkách https://wiki.upol.cz/upwiki/OBD_%E2%80%93_N%C3%A1vody.

Výzva na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu
Rakouská agentura pro vědu / Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu. Fakultní termín pro odevzdání návrhů je 8. dubna 2019, více informací naleznete na stránkách https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu-3/.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Zápis předmětů na LS 2018/2019
Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2018/2019 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy probíhá pro studenty přírodovědecké fakulty od 15. ledna do 17. února 2019. Podrobné informace jsou k dispozici na adrese: https://www.prf.upol.cz/studenti/dulezite-terminy/.

SZZ a obhajoby BP/DP
Žádáme studenty, kteří chtějí jít v lednu/únoru 2019 k SZZ nebo obhajobě BP/DP a ještě nemají uzavřený ročník, aby si přišli nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby uzavřít ročník na studijní oddělení a zároveň se přihlásili přes STAG na konkrétní termín.

Navýšení doktorského stipendia
Vzhledem k navýšení minimální mzdy vzroste také výše řádného doktorského stipendia, a to od 1. ledna 2019 na 13.350 Kč.

Žádosti o stipendia
Žádosti o pravidelné vyplácení stipendií uvádějte nejdéle do konce akademického roku, tj. srpna 2019, nikoliv do prosince 2019. Je to z toho důvodu, že STAG pracuje s akademickými roky, nikoliv kalendářními, a během trvání žádosti někteří studenti ukončí studium, mění se částky apod. Na září 2019 pak podávejte nové žádosti.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendijní pobyty
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovoluje upozornit na aktualizovanou nabídku stipendijních míst na základě mezinárodních smluv.

Polsko nabízí 12 míst na letní kurzy polského jazyka a kultury pro polonisty (případně studenty oboru středoevropská studia se zaměřením na polštinu) a pro VŠ učitele polského jazyka, 80 měsíců studijních či výzkumných pobytů pro studenty BSP, MSP a DSP, 40 měsíců pobytů pro studenty polonistiky a 30 měsíců studijních a výzkumných pobytů pro akademické pracovníky. Termín odevzdání přihlášek je 22. ledna 2019.

Zároveň Vás informujeme o vypsání dodatečného výběrového řízení na obsazení 5 míst na letní jazykové kurzy v Bulharsku pro studenty a učitele VŠ. Termín odevzdání přihlášek je 31. ledna 2019.

Koordinaci stipendií na základě mezinárodních smluv mají na UP na starosti referentky zahraničního oddělení rektorátu: Mgr. T. Kalousková (tereza.kalouskova@upol.cz) a Mgr. L. Haničáková (lenka.hanicakova@upol.cz).

Obecné informace k výběrovým řízením na stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv naleznete zde: https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_mezinarodni_smlouvy-vyberova-rizeni/.

Akademický senát

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve středu 6. února 2019 od 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014).

Provoz fakulty

Personální změny
Novou sekretářkou děkana fakulty se stala Mgr. Iveta Turovská, e-mail: iveta.turovska@upol.cz, tel.: 585 634 009.

Vedoucího Centra popularizace vědy a výzkumu Pevnost poznání Mgr. Matěje Dostálka po dobu jeho dovolené a rodičovské dovolené zastupuje Mgr. Lenka Copková, e-mail: lenka.copkova@upol.cz, tel.:  585 634 051.

Post referentky pro zahraniční záležitosti na přírodovědecké fakultě od 1. ledna 2019 zastává Mgr. Waleria Słowiková, e-mail: waleria.slowikova@upol.cz, tel.: 585 634 061.

Upozornění pro řidiče
V prosinci 2018 bylo u parkovacích stání za a vedle hlavní budovy fakulty umístěno nové dodatkové dopravní značení s vyhrazeným parkováním pro UP. Zaměstnancům přírodovědecké fakulty bude umožněno stání na těchto místech pouze s parkovací kartou. K tomuto účelu lze použít stávající parkovací kartu platnou k vjezdu do garáže, příp. je možné o kartu zažádat (vyplněný formulář žádosti vhoďte do interní schránky "Správa budov Envelopa").

Školení řidičů
Školení řidičů referentských vozidel se uskuteční 23. ledna 2019, 30. ledna 2019 a 6. února 2019 od 9:00 hodin v aule přírodovědecké fakulty (2.001), tř. 17. listopadu 12. Akce se týká zaměstnanců UP, kteří při plnění svých pracovních povinností řídí svá motorová vozidla či služební vozidla zaměstnavatele s hmotností nižší jak 3,5 t a nejsou řidiči z povolání (nemají řízení motorového vozidla sjednané v pracovní smlouvě).

Před místností budou pro účastníky připraveny prezenční listiny. Bez ČITELNĚ vypsaného jména zaměstnance, jeho pracoviště a podpisu na prezenční listině bude jeho účast neplatná. Na akci není třeba se předem registrovat. Školení má platnost dva roky.

Další školení řidičů referentských vozidel je plánováno na květen a říjen 2019. O přesném termínu a čase konání budou zaměstnanci v předstihu informováni prostřednictvím e-mailu.

Různé

Debata děkana se zaměstnanci a studenty fakulty
Dne 24. ledna 2019 ve 14:00 se bude konat v aule přírodovědecké fakulty (tř. 17. listopadu 12, místnost 2.001) setkání děkana se zaměstnanci a studenty fakulty. Debata se uskuteční na téma Vize dalšího rozvoje fakulty.

Den otevřených dveří
Univerzita Palackého pořádá v sobotu 19. ledna 2019 Den otevřených dveří. Program přírodovědecké fakulty najdete zde.

Blízká setkání třetího věku
Senioři, kteří chtějí zažít něco nového nebo se zbavit samoty a scházet se s partou vrstevníků v Pevnosti poznání, se mohou hlásit do prvního ročníku stále oblíbenějšího kurzu Blízká setkání třetího věku. Vzdělávací program startuje 18. února a zahrnuje trénování paměti, hodiny zdravého životního stylu a cvičení. Registrace je možná na webových stránkách Pevnosti poznání zde.

Zpravodaj
Příští Zpravodaj vyjde v pondělí 28. ledna 2019.

Nové vnitřní předpisy

Dnem 18. prosince 2018 byla MŠMT ČR zaregistrována Novela č. 2 Statutu UP:
A-1/2017-ÚZ02
- Statut Univerzity Palackého v Olomouci (II. úplné znění ze dne 18. prosince 2018) - současně v příloze zasílám znění Novely č. 2 Statutu UP

Dnem 18. prosince 2018 byla MŠMT ČR zaregistrována IV. změna Studijního a zkušebního řádu UP:
A-10/2011-ÚZ04
- Studijní a zkušební řád UP (IV. úplné znění ze dne 18. prosince 2018) - současně v příloze zasílám znění IV. změny SZŘ UP

Dnem 7. ledna 2019 nabývá účinnosti norma UP:
B3-12/1-MPK-N08 Novela č. 8 - Cestovní náhrady

Dnem 11. ledna 2019 nabývá účinnosti novela vnitřní normy PřF:
PřF-B-18/11-ÚZ01 - Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků PřF UP

Dnem 15. ledna 2019 nabývají účinnosti vnitřní normy UP:
R-B-19/01 - Organizační řád Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci

R-B-19/02 - Pověření - rozsah pravomocí prorektorů, kvestora a kancléře UP při zastupování rektora UP a jejich jednání za UP

Dnem 21. ledna 2019 nabývá účinnosti norma UP:
R-B-19/03 - Postavení mimořádného profesora Univerzity Palackého v Olomouci

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)