Úvodní slovo

Vánoční sbírka pro Klokánek

Přírodovědecká fakulta pod záštitou děkana Martina Kubaly pořádá od 25. listopadu do 13. prosince 2019 vánoční sbírku Příroda dětem pro děti z olomouckého Klokánku, zařízení Fondu ohrožených dětí. Dětem můžete darovat hračky, společenské hry, školní a výtvarné potřeby, kosmetiku pro starší dívky a kluky, jízdenky na MHD v hodnotě 7 a 14 Kč, prací gely a tablety do myčky či plenky vel. 4 pro nejmenší.

Nově můžete přispět libovolnou finanční částkou na transparentní účet Klokánku v Olomouci: 2501674563/2010. Dárky pro děti můžete předat na vrátnici v přízemí hlavní budovy fakulty (místnost č. 1.001), v Olomouci - Holici na katedře botaniky (2.08) nebo na řídícím úseku Centra regionu Haná (budova F2).

V pátek 13. prosince 2019 děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala osobně předá sbírku dárků paní Šárce Kupčákové, vedoucí Klokánku v Olomouci.

Věda a výzkum

Cena děkana 2019 autorům rozvíjejícím vědní obor
Do 30. listopadu je ještě možné podat návrhy na ocenění autorů i autorských kolektivů učebních a populárně-vědeckých textů, monografií i původních vědeckých publikací. Návrh může podat zaměstnanec nebo student přírodovědecké fakulty prostřednictvím vedoucího pracoviště písemně (formou přihlášky do soutěže) spolu s výtiskem publikace na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Aleně Jarošové, e-mail: alena.jarosova@upol.cz. Předložené publikace musí splňovat následující podmínky:

 • navržený pracovník je zaměstnancem PřF UP s výší úvazku minimálně 0,5 a na práci uvedl afiliaci PřF UP jako hlavní pracoviště;
 • navržený pracovník je prvním nebo korespondujícím autorem publikace;
 • navržený student studuje prezenční formu studia;
 • vědecký časopis, kde je publikována původní vědecká publikace, se v daném subject class dle Web Of Science nachází v percentilu 90 procent a výše;
 • publikace vyšla tiskem v roce 2019; přihlásit lze i práce publikované v roce 2018, pokud nebyly přihlášeny do soutěže v loňském roce.

Přihlášku do soutěže a podrobné informace o podmínkách soutěže naleznete zde. Do přihlášky je nutné specifikovat rozdělení ceny mezi jednotlivé spoluautory, kteří svým podpisem na přihlášce potvrdí souhlas s dělením.

SOLSTICE
MŠMT vyhlásilo výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci iniciativy Společného programování „Propojování znalostí o klimatu pro Evropu" (JPI Climate) s názvem „SOLSTICE" - Societal Transformation in the Face of Climate Change. Výzva je jednokolová. Termín pro předložení návrhů projektů na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Miriam Delongové je stanovený na 30. ledna 2020. Krátké shrnutí projektu musí být předloženo prostřednictvím elektronické aplikace do 9. ledna 2020. Více informací zde.

Start-up granty a zahraniční stáže od Nadace Experientia
Nadace Experientia nabízí mladým vědcům z oborů organické, bioorganické nebo medicinální chemie, kteří absolvovali roční postdoktorandskou výzkumnou zahraniční stáž, možnost zažádat si o start-up grant k založení vlastní výzkumné skupiny s roční podporou 2 miliony korun. Přihlášky se podávají do 15. března 2020. Více informací k start-up grantům zde. Také je možno zažádat o roční stipendijní pobyt na prestižní zahraniční univerzitě dle vlastního výběru. Podmínky k zažádání o zahraniční stáž zde.

THÉTA
Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Hlavním cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR  za účelem naplňování cílů programu THÉTA. 

Termín pro podání návrhů projektů prostřednictvím pracovnice oddělení vědy a výzkumu Ing. Ivany Saitzové (ivana.saitzova@upol.cz) je stanoven na 17. prosince 2019. Podrobné informace k výzvě najdete zde.

Důležité informace
MŠMT vydalo pokyny k vypracování průběžných a závěrečných zpráv k programu INTER-EXCELLENCE pro podprogramy INTER-ACTION, INTER-COST, INTER-TRANSFER, INTER-INFORM, INTER-VECTOR a k provádění oponentního řízení projektů INTER-EXCELLENCE. Termín odevzdání zpráv je nejpozději do 30. ledna 2020. Podrobnější informace najdete zde.

Dále MŠMT vydalo pokyn k vypracování průběžných a závěrečných zpráv pro program mobilit Česko-Bavorské a podunajské spolupráce. Termín odevzdání zpráv je nejpozději do 30. ledna 2020. Nedočerpané finanční prostředky se odvádí zpět na výdajový účet MŠMT do 15. prosince 2019. Podrobnější informace najdete zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendia v Maďarsku
Pro akademický rok 2020/2021 nabízí Maďarsko 25 stipendijních míst na studijní pobyty pro studenty BSP a MSP v délce 5 měsíců, 12 stipendijních míst na výzkumné pobyty pro VŠ učitele v délce 1 až 2 týdny a 12 stipendijních míst na výzkumné pobyty pro VŠ učitele v délce 1 až 3 měsíce. Dále nabízí studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 měsíců pro zájemce z řad studentů DSP v délce do 9 měsíců. Zájemcům o letní kurzy maďarštiny z řad VŠ studentů a VŠ učitelů v roce 2020 nabízí maďarská strana 12 míst s délkou pobytu 1 měsíc.

Termín odevzdání přihlášek je 2. prosince 2019 do 12:00. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Stipendia v Egyptě
Egypt nabízí 4 stipendijní místa na studijní pobyty pro studenty DSP v délce 10 až 12 měsíců a 2 stipendijní místa na studijní pobyty pro VŠ učitele v max. délce 10 dnů. Dále nabízí studijní a přednáškové pobyty v celkovém rozsahu 18 měsíců pro zájemce z řad VŠ učitelů a vědeckých pracovníků v délce 3 až 5 měsíců.

Termín odevzdání přihlášek je 13. prosince 2019 do 15:00 hodin. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Stipendijní pobyty v Severní Makedonii
Severní Makedonie nabízí studijní pobyty v celkovém rozsahu 10 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP a MSP v max. délce 2 měsíců a rovněž 10 měsíců pro zájemce o studijní pobyty z řad studentů DSP v max. délce 2 měsíců. Dále nabízí 2 stipendijní místa na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky v max. délce 10 dnů.

Termín odevzdání přihlášek je 13. prosince 2019 do 15:00 hodin. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. vyučující všech veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

Čína
Čína poskytuje stipendijní místa na semestrální studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, přednostně studentům jiných než sinologických oborů, v celkovém rozsahu 90 měsíců. Seznam univerzit v ČLR, na něž je možné se hlásit, zveřejňuje China Scholarship Council na svých webových stránkách zde. Programy s oranžovou hvězdou jsou ve stipendijní nabídce zahrnuté. Stipendistům je hrazena mezinárodní doprava do místa pobytu a zpět.

Seznam požadovaných dokumentů se zobrazí po kliknutí na odkaz ČÍNA – výběrová řízení. Akceptační dopis z čínské univerzity není pro účely výběrového řízení povinný, nicméně úspěšní uchazeči budou posléze vyzváni k podání on-line přihlášky a předložení další dokumentace. Zájemci se přihlašují v termínu 20. prosince 2019 do 12:00 hodin zasláním požadovaných dokumentů do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Albánie
Albánie nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 18 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 2 měsíců výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. 2 místa nabízí zájemcům o letní školu albánského jazyka v roce 2020 v délce 1 měsíce.

Bulharsko
Bulharsko nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 3 měsíců studijní a výzkumné pobyty pro VŠ učitele délce 1–3 měsíců. VŠ studentům a VŠ učitelům nabízí 2 místa na zimním semináři balkanistiky v délce 1 měsíce a 8 míst na letních kurzech bulharštiny v délce 1 měsíce.

Gruzie
Gruzie nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 2 měsíců výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. VŠ studentům a pedagogům jsou k dispozici 2 místa na jazykově a oborově zaměřených letních školách v roce 2020 v délce 1 měsíc.

Lotyšsko
Lotyšsko poskytuje stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 30 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–10 měsíců. Dále nabízí 3 místa na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc.

Mongolsko
Mongolsko nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 20 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP a MSP v délce 2–9 měsíců a stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 20 měsíců pro studenty DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 2 měsíců studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. VŠ studentům nabízí 3 místa na letní škole pro mladé mongolisty v roce 2020 v délce 1 měsíce (podmínkou je znalost jazyka min. na úrovni A2).

Rumunsko
Rumunsko nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 3 měsíců studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. VŠ studentům a VŠ učitelům jsou k dispozici 4 místa na letních kurzech rumunštiny v roce 2020 v délce 1 měsíce.

Uchazeči o stipendium do Albánie, Bulharska, Gruzie, Lotyšska, Mongolska a Rumunska doručí v termínu 31. prosince 2019 do 12:00 hodin požadované dokumenty do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Do výběrových řízení se mohou hlásit studenti, resp. vyučující všech veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

Podpora pozic pro zahraniční postdoky
V rámci projektu podpory udržitelnosti zahraničních postdoků je možnost dofinancování jejich mzdových nákladů z Institucionálního plánu UP 2019-2020. V této věci byl rozeslán informační e-mail vedoucím všech pracovišť. Pokud máte zájem o podporu svých postdoků, je třeba podat žádost za každého postdoka, a to nejpozději do pondělí 25. listopadu 2019 do 12:00 hodin. Žádosti budou přijímány výhradně elektronicky na adrese waleria.slowikova@upol.cz. Případné dotazy rovněž směřujte na uvedenou e-mailovou adresu.

Akademický senát

Akademický senát
Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve středu 4. prosince 2019 od 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014).

Připomínkování podkladových materiálů
Jménem předsedy Akademického senátu PřF UP prof. Tomáše Opatrného si Vás dovolujeme požádat o připomínkování podkladových materiálů ke změně Statutu Univerzity Palackého včetně důvodové zprávy a k novému Statutu Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Univerzity Palackého v Olomouci včetně důvodové zprávy.

Oba vnitřní předpisy souvisí s navrhovaným zřízením nového vysokoškolského ústavu. Kromě obligátních podkladových materiálů ke změně Statutu UP a novému Statutu VŠÚ je součástí předložených materiálů i řada souvisejících dokumentů, které AS UP nebude schvalovat a nepodléhají tedy procesu připomínkování.

Mezní termín pro zasílání stanovisek členů akademické obce a zaměstnanců UP k navržené novele Statutu UP a novému Statutu VŠÚ je stanoven na 24. listopadu 2019. Připomínky je možné zasílat prostřednictvím vyplnění formuláře, po stanoveném termínu budou předloženy Ekonomické komisi AS UP i Legislativní komisi AS UP.

Formulář na připomínky ke změně Statutu UP.
Formulář na připomínky k novému Statutu VŠÚ.
 

Etická komise
Akademický senát PřF UP dne 23. října 2019 schválil vznik fakultní Etické komise (její statut najdete zde) a vyhlásil volbu jejích členů.

Návrhy na členy EtK mohou předkládat všichni členové akademické obce PřF, součástí návrhu musí být souhlas navrženého. Funkční období prvních zástupců jednotlivých oborů bylo stanoveno losem takto: Fyzika a Chemie 6 let, Vědy o Zemi a Biologie a ekologie 4 roky, Matematika a informatika 2 roky. Po první obměně pak bude funkční období každého člena šestileté.

Prosím, zvažte podání návrhů na vhodné kandidáty na tuto funkci. Termín pro předkládání návrhů na členy EtK je 19. listopadu 2019 k rukám předsedy AS PřF UP (možno i e-mailem: tomas.opatrny@upol.cz). Vlastní volba se pak uskuteční na zasedání AS PřF dne 4. prosince.

Pro studenty

Fakulta roku
Přírodovědecká fakulta UP se v anketě Fakulta roku 2019 umístila na 1. místě v kategorii Přírodní vědy - veřejné a soukromé. Jedná se o prestižní anketu mezi studenty a čerstvými absolventy vysokých škol v České republice, kteří hodnotí kvalitu výuky a prostředí pro výuku. Děkujeme všem studentům, kteří se do hlasování zapojili.

Promoce studentů doktorského studia
Promoce studentů doktorských studijních oborů se budou konat 4. prosince 2019 v aule PdF.

Pedagogická praxe studentů
Kabinet pedagogické přípravy PřF UP oznamuje studentům, že souvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 17. 2. - 6. 3. 2020. Na webových stránkách je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti.

Přihlášku je třeba podat nejpozději do 13. ledna 2020. Po tomto termínu nebude možné se na praxi přihlásit.

Přihlášení studenti budou umístěni na školy v Olomouci, popřípadě v blízkém regionu (Šternberk, Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel). Studenti si na těchto školách nemusejí zajišťovat praxi sami, v přihlášce uvedou, na které škole v Olomouci či okolí by chtěli praxi konat. Ti, kteří chtějí konat praxi v jiném regionu, si musí praxi zajistit sami. Současně požádají ředitelství školy o souhlas s konáním souvislé pedagogické praxe, který škola potvrdí na formuláři přihlášky.

Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v uvedeném (celouniverzitním) termínu. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu: jana.slezakova@upol.cz.

Udržitelný Palacký
Studentská iniciativa Udržitelný Palacký si (nejen) pro studenty UPOL připravila na předvánoční období „Šicí dílnu – udržitelnost na míru“.  Workshopy, na kterých se naučíte šít na šicím stroji a ušijete si svůj látkový pytlík na nakupování, se uskuteční ve dnech 27. listopadu a 11. prosince 2019. Další workshop zaměřený na aranžování z přírodních materiálů proběhne 26. listopadu 2019 ve Freeshopu UP. Ve spolupráci s Dizajntrhem plánujeme ve dnech 23. - 24. listopadu 2019 Swap party: Provětrejte šatník s Udržitelným Palackým. V úterý 3. prosince 2019 Vás zveme na oblíbené vánočně naladěné Punčování na Václavce, studentské komunitní zahrádce na kolejích Bedřicha Václavka. Podrobnosti zde.

Provoz fakulty

Provoz podatelny před koncem roku
Dne 12. prosince 2019 bude podatelna na Envelopě otevřena od 9:00 do 11:00 a v Holici od 10:00 do 11:00 hodin. Pošta k odeslání se bude vybírat do 11:00 hodin.

Dne 23. prosince 2019 bude podatelna na Envelopě otevřena od 9:00 do 10:00 a v Holici od 10:30 do 11:30. Schránky s obyčejnou i doporučenou poštou se naposledy vyberou na Envelopě v 11:45 a v Holici v 11:15. Pošta doručená po tomto termínu bude odeslána až 2. ledna 2020.

Provoz fakulty před koncem roku
Hlavní budova (Envelopa) a budovy v areálu Holice budou uzavřeny od 24. prosince 2019 do 1. ledna 2020. Ostrahu objektů bude provádět externí hlídací služba. Případné poruchy a závady hlaste jejím zaměstnancům, ti pak předají informace pohotovostní službě správy budov.

Budova VLD -  17. listopadu 50 a budova SLO – 17. listopadu 50a budou uzavřeny od 23. prosince 2019 do 1. ledna 2020. Vstup v uvedeném období bude umožněn pouze na zaměstnanecké karty.

Provoz personálního a mzdového oddělení před koncem roku

Návrhy na změny pracovního a mzdového zařazení účinné od 1. ledna 2020 prosím předávejte na personální a mzdové oddělení do konce prosince. Výjimkou mohou být návrhy pro zaměstnance, u kterých je plánováno zapojení na projektu, ke kterému se očekává obdržení rozhodnutí o přidělení dotace až v lednu.

Nejpozději do středy 11. prosince do 12:00 je třeba na personální a mzdové oddělení fakulty odevzdat následující doklady:

Na personální oddělení (p. Veronika Caletková, Mgr. Veronika Vašková, Bc. Markéta Říhová) odevzdávejte:

 • změny pracovního a mzdového zařazení účinné v měsíci 12/2019
 • žádosti o prodloužení pracovních smluv končících v tomto roce
 • nové DPP a DPČ

Na mzdové oddělení (p. Libuše Pěčková, p. Ivona Kristková) odevzdávejte:

 • dovolenky, neschopenky, doklady o podpoře při ošetřování člena rodiny
 • návrhy na vyplacení mimořádných odměn
 • návrhy na jednorázové úpravy osobních ohodnocení
 • požadavky na stravenky a Unišeky+
 • výkazy k proplacení DPP a DPČ za měsíc prosinec 2019

Prosíme o zvýšenou pozornost při zadávání, nebude provedena kontrola.

V případě onemocnění zaměstnance nebo ošetřování člena rodiny po 11. prosinci nahlaste změny na mzdovou účtárnu obratem, nejpozději však do 2. ledna do 12:00. Tisk docházky realizujte až po finální kontrole a uzavření docházky na mzdové účtarně, tj. v pátek 3. ledna.

Žádosti na dopočítání mzdových nákladů projektů zasílejte na obě mzdové účetní současně prostřednictvím e-mailu. Požadavky budou zpracovány a předány zpět k případnému zvážení posledních úprav nejpozději 17. prosince. Dodatečné úpravy mezd v rámci projektů budou možné do 19. prosince do 12:00.

Personální a mzdové oddělení bude pro zaměstnance otevřeno do 20. prosince, po Novém roce od 2. ledna. Pokud nebude třeba z vaší strany nic osobně konzultovat a budete chtít doklady na oddělení jen odevzdat, velmi uvítáme respektování klidu na zpracování mzdových údajů na účtárně; k předání dokladů využijte interní pošty - schránka č. 6 v 1. podlaží na chodbě u vrátnice.

Daňová prohlášení budou mzdové účetní se zaměstnanci podepisovat od 13. ledna dle rozpisu, který obdrží zaměstnanci hromadným e-mailem v české i anglické verzi. Finanční správa používá výhradně daňová prohlášení v českém jazyce, zahraniční zaměstnanci budou mít k dispozici anglický překlad formuláře pouze pro základní orientaci. Osobní konzultaci k podpisu daňového prohlášení v angličtině zajistí personální a mzdové oddělení v rámci vlastní kapacity.

Provoz ekonomického oddělení

Daňové doklady k zálohám a konečné faktury k zálohovým fakturám dodávejte prosím na ekonomické oddělení obratem, nejpozději do pátku 13. prosince.

Originály daňových dokladů/faktur, pokladní doklady, CP, platby na účet, atd. dodávejte průběžně, nejpozději však do 13. prosince a zároveň nezapomeňte doklady předávat v Magionu. Po tomto datu již nelze garantovat řádné zaúčtování v kalendářním roce 2019.

Je nutné také provést vyúčtování všech záloh na cestovní příkazy roku 2019.

Do středy 11. prosince vraťte do pokladny hotovostní zálohu.

Nevyčerpané prostředky na konci roku u pokračujících projektů účelové podpory V+V (GA ČR, TA ČR ost. SR)
U projektů, kde v rozhodnutích nebo smlouvách není stanoveno vyúčtování projektu až na konci víceletého grantu, budou i v rámci uzávěrky roku 2019 nespotřebované prostředky nad rámec FÚ UP vráceny poskytovateli. U projektů, kde je jasně v rozhodnutích či smlouvách napsáno, že vyúčtování projektu proběhne až na konci realizace projektu a nespotřebované prostředky nad rámec tvorby FÚ UP lze převést do dalšího období, tyto prostředky vráceny poskytovateli nebudou. Je tedy třeba přistupovat k projektům jednotlivě dle smluv a zadávacích dokumentací ke smlouvám. 

Různé

Děkanské volno
Děkan přírodovědecké fakulty uděluje členům akademické obce a zaměstnancům fakulty ve dnech 27. a 30. prosince 2019 děkanské volno. Rektorské volno je stanoveno v harmonogramu akademického roku na 31. prosince 2019.

PosPos
Zveme všechny zaměstnance, doktorandy a seniory fakulty na Posemestrální posezení u vánočního punče, písniček a předvánočních dobrot. Se zimním semestrem se budeme loučit ve čtvrtek 12. prosince od 12:00 hodin na hlavní budově přírodovědecké fakulty.

Nabídka zvýhodněné rekreace v Karlově
Zaměstnancům, studentům i seniorům PřF UP je přednostně nabízena možnost rekreace v roce 2020 v zařízení fakulty v Karlově pod Pradědem. Informace k možnosti ubytování i rezervační formulář najdete na stránkách www.karlov.upol.cz. Od 1. ledna 2020 vchází v platnost nový ceník, ve kterém jsou zájemci z přírodovědecké fakulty stále zvýhodněni. Doporučujeme této nabídky využít včas, od 1. prosince 2019 bude rezervace na příští rok zpřístupněna i dalším zájemcům mimo fakultu.

Projekt Badatel? Výzva k vypsání nových témat!
Rádi bychom oslovili zaměstnance přírodovědecké fakulty s výzvou k vypsání nových témat do projektu Badatel. Cílovou skupinou jsou nadaní středoškolští studenti, zapálení pro přírodovědné obory, kteří se stanou řešiteli vašich témat během celého akademického roku či jen jeho části. Seznámí se tak se základy vědeckého bádání i univerzitním světem. Projekt Badatel je významná aktivita podporující zájem těchto motivovaných studentů o studium na naší fakultě. Mladí účastníci projektu pak mají každoročně možnost obhájit výsledky své práce na květnové konferenci. Náměty na nová témata je možné zasílat na adresu jiri.kvita@upol.cz. Více informací k Badateli najdete na jeho stránkách.

Evidence exkurzí
Na jednotlivých pracovištích fakulty se řada z Vás věnuje zajišťováním exkurzí škol, které jsou velmi důležité ve skladbě činností z oblasti náboru nových studentů a podněcování zájmu o obor. K evidenci této významné aktivity byl vytvořen krátký formulář, do kterého prosím vpisujte exkurze škol v akademickém roce 2019/2020, které jsou/budou realizovány na Vašich pracovištích. Prosíme o průběžné vyplňování, abychom na konci akademického roku (příp. semestru) mohli tuto aktivitu vyhodnotit a s výsledky dále pracovat. S výstupy Vás seznámíme ve Zpravodaji. V případě dotazů využijte kontakt dagmar.petrzelova@upol.cz.

Vymalovánky pro děti
Od 18. listopadu 2019 si můžete na pokladně v Pevnosti poznání koupit vymalovánky Ze Země do vesmíru. Autorské omalovánky jsou z dílny Kateřiny Janošíkové a ukazují, že vymalovávání nemusí být nuda. Navíc se při něm všechny generace mohou leccos dozvědět. Podrobnosti najdete zde.

Science forum: Jiné Světy
Pevnost poznání Univerzity Palackého v Olomouci zve veřejnost 27. listopadu v 19 hodin na netradiční formát moderované diskuze – tzv. science forum: Jiné Světy. Tématem setkání bude konopí bez předsudků. Hosté se budou bavit o medicínském výzkumu, léčebném konopí, moderních technologiích v zemědělství, legislativě nebo publikační činnosti. V diskuzi vystoupí Marie Bjelková (společnost Agritec Šumperk), Václav Trojan (Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně) a Lukáš Hurt (šéfredaktor časopisu Magazín Konopí).

Pevnost poznání bude mít o Vánocích otevřeno od 27. - 30. prosince 2019. Zavřeno bude od 23. - 26. prosince 2019, 31. prosince 2019 a 1. ledna 2020.

Mikulášská show
Academik sport centrum zve na tradiční předvánoční Mikulášskou show.. Můžete se těšit na zábavný program plný písniček, scének, tanečků a legrace pro děti i dospělé. Akce se koná v pátek 6. prosince 2019 ve Velké aule Pedagogické fakulty na Žižkově náměstí 951/5 - pozor změna místa!!! Začátek je v 17:30, vstupné je jednotné 50 Kč/osoba.

Pro děti budou připraveny balíčky v hodnotě 200 Kč. Vstupenky a poukázky na balíčky je možné zaplatit na účet Akademik sport centra 107-4900270207/0100 (var. symbol 11974023) popř. v hotovosti (budova loděnice za Sportovní halou UP na Lazcích - U Sportovní haly 2a).

Přihlaste se pomocí elektronické přihlášky na https://ascup.upol.cz/mikulas-2019/.  Další informace či dotazy na tel.: 585 636 451 nebo na 776 285 865.

Dále Akademik sport centrum nabízí:

Dárkové poukazy
Lámete si hlavu s dárkem pro Vaše blízké? Máme pro vás tip, darujte jim poukázku na sportovní aktivity (lukostřelba, posilovna, sauna, sportovní programy na LS 2020, programy pro seniory Babí léto v zimě, Babí léto na jaře!). Objednávejte na asc@upol.cz.

Příměstské tábory o jarních prázdninách 3. 2. – 7. 2. 2020
Chcete zajímavý program pro děti v termínu jarních prázdnin? Připravili jsme pro Vaše děti ve věku 6-13 let příměstské tábory s tématy Ledové království a Avengers. Bližší informace budou uveřejněny do konce listopadu na https://ascup.upol.cz/akce-a-kurzy/.

Babí léto v zimě 2020
Zveme Vás, Vaše rodiče či prarodiče na programy pro aktivní seniory. Po úspěšném pilotním cyklu Babí léto v loňském roce bude program pro seniory pokračovat ve vybraných týdnech ledna, února a března 2020 dále. Čtvrteční dopoledne se opět budou skládat z různorodých aktivit, každá lekce bude zakončena společným obědem. Pokud chcete rodiče, prarodiče nebo přátele obdarovat poukazem na Babí léto v zimě 2020, pište na asc@upol.cz nebo volejte 585 636 451 nebo 776 285 865.

Upozornění pro držitele karty Makro
Dovolujeme si upozornit všechny zaměstnance UP, kteří v současnosti využívají výhody karty MAKRO z titulu zaměstnance UP, že z rozhodnutí vedení společnosti MAKRO s. r. o., nebude od 1. listopadu 2019 karta platná. Omlouváme se za komplikace tímto způsobené. UP nadále řeší novou dohodu o formě spolupráce se společností MAKRO ČR s. r. o.

 

Nové vnitřní normy

Dnem 4. listopadu nabyly účinnosti vnitřní normy PřF UP:

A-15/7/SD-N02 - Novela č. 2 ke Směrnici děkana PřF UP ze dne 17. 12. 2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP (kI. úplnému znění účinnému dne 1. 9. 2017)

A-15/7/SD-ÚZ02 - Směrnice děkana PřF UP ze dne 17. 12. 2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP (II. úplné znění účinné dnem 4. 11. 2019)

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 2. prosince 2019.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)