Úvodní slovo

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého má nově zvolený akademický senát pro období let 2020–2023. Jeho členové byli kvůli epidemii Covid-19 poprvé vybíráni pomocí online hlasování ve dnech 20. - 21. května 2020. V samosprávném zastupitelském orgánu fakulty usedne 14 nově zvolených akademiků a sedm studentů.

Akademičtí pracovníci zvolení podle oborů:

Matematika a informatika
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.

Fyzika
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.

Chemie
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.

Biologie a ekologie
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.

Vědy o Zemi
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.

Zvoleni podle počtu hlasů
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.

Studenti zvolení podle oborů:

Matematika a informatika
Mgr. Viktorie Nesrstová

Fyzika
Mgr. Aleš Stejskal

Chemie
Mgr. Kamil Kotrle

Biologie a ekologie
Bc. Ludmila Včelařová

Vědy o Zemi
Mgr. Lucia Brisudová

Zvoleni podle počtu hlasů
Dominik Hlubek
Šimon Bräuer

Věda a výzkum

Česko-bavorské projekty
Česko-bavorská vysokoškolská agentura vypsala dva mimořádné grantové programy pro vědce a pedagogy bavorských univerzit a vysokých škol ke spolupráci s vysokými školami a výzkumnými institucemi v České republice. Bavorské vysoké školy tak mohou žádat o prostředky pro krátkodobé nebo právě začínající česko-bavorské projekty zaměřené na:

 • pandemii onemocnění covid-19 a její následky pro vědu a společnost;
 • digitální formáty ve vědě a výuce.

Žádosti lze podávat průběžně do 20. července 2020 nebo do vyčerpání finančních prostředků, obě mimořádné grantové výzvy jsou otevřené projektům ze všech vědních oborů. Více informací zde.

Druhá koronavirová výzva k vyjádření zájmu H2020-SC1
Technologické centrum AV ČR informuje o vyhlášení výzvy rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020. Výzva zahrnuje 5 témat souvisejících s koronavirem:

 • Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment, typ projektu: Innovation action
 • Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response, typ projektu: Research and Innovation action
 • Networking of existing EU and international cohorts of relevance to COVID-19, typ projektu: Coordination and support action
 • Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence (AI) analytics to improve surveillance and care at high Technology Readiness Levels (TRL), typ projektu: Innovation action
 • Pan-European COVID-19 cohorts, typ projektu: Research and Innovation action

Termín pro podání návrhů projektů je do 11. června 2020. Bližší informace o podmínkách výzvy vám poskytne RNDr. Monika Vrajová, Ph.D., z Technologického centra AV ČR.

Vyhlášení veřejné soutěže TA ČR
Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí třetí veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu. Cílem tohoto podprogramu je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí.

Obecným cílem programu Prostředí pro život je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizovat a rozšířit znalostní základnu, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů a minimalizuje negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí.

Výsledky podpořených projektů mají pomoci získat nové poznatky nejen Ministerstvu životního prostředí, ale i dalším orgánům ochrany životního prostředí na celostátní, krajské i obecní úrovni. Více informací k veřejné soutěži zde. Podání návrhu projektu na PřF UP nejpozději dne 20. července 2020. V případě zájmu o podání návrhu projektu kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou, e-mail: ivana.saitzova@upol.cz.

ECSEL
MŠMT informuje o vyhlášení nové společné výzvy ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership) a IMI JU (Innovative Medicine Initiative Joint Undertaking) k předkládání návrhů projektů v rámci Research and Innovations Actions (RIA). Aby byl český účastník způsobilý pro poskytnutí národní finanční podpory, musí být v daném projektovém konsorciu současně alespoň 1 podnik a alespoň 1 výzkumná organizace. Plné návrhy projektů lze podat nejpozději dne 30. září 2020. Více informací zde. Kontaktní osobou je Mgr. Miriam Delongová z oddělení vědy a výzkumu, e-mail: miriam.delongova@upol.cz.

ICT for Resilient, Safe and Secure Society
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo 7. společnou výzvu v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem na téma „ICT for Resilient, Safe and Secure Society“. Tato výzva vychází z celosvětové potřeby prozkoumat nové, inovativní a vylepšené způsoby v oblasti informačních a komunikačních technologií při řešení různých rizik a hrozeb, které existují na křižovatce kyberprostoru a fyzického prostoru, aby přispěly k cíli budování bezpečné společnosti odolné vůči rizikům a hrozbám. Každé projektové konsorcium se musí skládat alespoň ze tří projektových partnerů - jednoho z Japonska a dvou z různých evropských zemí, které se účastní této výzvy. Seznam zemí a další informace k výzvě najdete zde. Výzva končí 17. července 2020, kontaktní osobou je Mgr. Miriam Delongová, e-mail: miriam.delongova@upol.cz.

GA ČR - nová opatření pro projekty realizované v roce 2020
V souvislosti s celosvětovými omezeními proti šíření COVID-19, a ve snaze o zlepšení situace pro řešitele projektů podpořených Grantovou agenturou České republiky  (GA ČR), schválilo předsednictvo GA ČR další soubor přechodných opatření pro řešení grantových projektů.

Přijatá opatření se týkají těchto oblastí:

Způsobilé náklady v roce 2020

 • Cestovní náklady
 • Odložené konference

Úvazky

 • Navýšení limitu pro změnu souhrnné pracovní kapacity týmu bez žádosti
 • Snížení limitu minimálních úvazků členů řešitelského kolektivu projektu EXPRO v roce 2020

Odložení hodnocení / prodloužení řešení projektu

 •  Odložení hodnocení závěrečné zprávy
 •  Prodloužení doby řešení projektu

Potvrzení o ukončení doktorského studia v projektech JUNIOR STAR

 • Posunutí lhůty pro dodání potvrzení o ukončení doktorského studia u grantových projektů JUNIOR STAR  

Dříve přijatá opatření jsou zveřejněná na tomto odkazu.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Fulbright program
Rádi bychom Vás upozornili na termíny uzávěrky stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2021/2022 a nabídli další aktuality z činnosti.

Od ledna 2021 můžete zvát v rámci Inter-country travel na jedno-vícedenní hostování Fulbrightovy stipendisty, kteří během zkráceného akademického roku 2020/2021 budou pobývat v Evropě. Jejich přehled bude k dispozici později na https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/.

Zvát na přednášky samozřejmě můžete i stipendisty Fulbrightova programu, kteří budou následující akademický rok v ČR. Vzhledem k posunutí zahájení všech programů na leden 2021 budou aktuální profily stipendistů k dipozici později na https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/.

Přes coronavirovou pandemii je ročník 2021/2022 plánován v plném rozsahu a v tradičních termínech. Vzhledem k tomu, že nemůžeme představit programy osobně při pravidelných prezentacích, rádi bychom pozvali všechny zájemce o stipendia na on-line zoom webináře:

Pro studenty a Fulbright-Masaryk juniory, tedy zájemce po ukončení bakalářského a před dokončením doktorského programu: 4. června 2020 od 16 hodin.

Pro uchazeče ve vědeckých programech Fulbright Core a Fulbright-Masaryk postdoc a senior, tedy pro zájemce, kteří již dokončili doktorské programy: 24. června 2020 od 16 hodin. Prosíme zájemce o registraci zde.

Akademický senát

Akademický senát přírodovědecké fakulty se poprvé v novém složení sejde ve středu 16. září 2020. Stávajícímu senátu končí mandát 14. září, novému začíná od 15. září.

Studijní záležitosti

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana
Děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala vyhlašuje Studentskou věděckou soutěž O cenu děkana pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských oborů. Do soutěže se může přihlásit student Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se svou závěrečnou prací nebo i jinou vědeckou prací, jejíž je autorem, a to do 30. června 2020. Studenti mohou vyhrát stipendia i další hodnotné ceny. Více informací včetně registrace najdete na http://svoc.prf.upol.cz/.

Sledování aktuální situace
Aktuální informace ohledně výuky, zkoušek apod. se také dozvíte na webové stránce: https://www.prf.upol.cz/studenti/.

Kontakt se zaměstnanci studijního oddělení
Studijní oddělení je znovu otevřeno ve standardních úředních hodinách s několika omezeními: Ing. Jana Camfrlová bude přítomna pouze v úterý a čtvrtek, Mgr. Marcela Chytilová vždy v dopoledních úředních hodinách. Mgr. Martina Karásková je nadále k dispozici pouze prostřednictvím e-mailu.

Nadále žádáme studenty, aby žádosti přednostně vyřizovali e-mailem se svou studijní referentkou. Prostřednictvím e-mailu lze také uzavřít studium před státnicemi.

Uzavření ročníku před SZZ
Upozorňujeme studenty absolventských ročníků na povinnost uzavření ročníku před SZZ. Ročník je nutné uzavřít nejpozději tři týdny před termínem SZZ, a to e-mailem své studijní referentce. Po uzavření ročníku se zobrazí ve STAGu nápis „Dne… jste dle Vašeho studijního oddělení splnil(a) své studijní povinnosti“.

Mezní termín pro splnění studijních povinností
Mezní termín pro splnění studijních povinností se pro akademický rok 2019/2020 prodlužuje do 15. září 2020. Do stejného data také můžete žádat o prodloužení studia.

Promoce
Původní termín promocí je zrušen a promoce se pravděpodobně uskuteční 6. - 7. listopadu. Pokud jste již nahlášeni na promoci, zaplatili jste poplatek a nemáte už o promoce zájem, vrátíme poplatek zpět, stačí o tom uvědomit svou referentku. Diplomy si po předchozí domluvě můžete vyzvednout u své referentky.

Hodnocení studenta v doktorském studiu
Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby do 30. června 2020 odevzdali hodnocení za akademický rok 2019/2020. Hodnocení musí být podepsané studentem a školitelem a musí obsahovat písemné stanovisko školitele, zda doporučuje/nedoporučuje postup do vyššího ročníku. I po odevzdání hodnocení může student do 15. září 2020 plnit předměty, které si zapsal do Stagu. Po 15. září 2020 proběhne kontrola splnění podmínek pro postup do dalšího ročníku.

Studenti čtvrtých a vyšších ročníků zároveň s hodnocením odevzdají i žádost o prodloužení studia. Žádost musí obsahovat i vyjádření a podpis školitele.

Knihovna PřF znovu otevírá
Knihovna přírodovědecké fakulty na tř. 17. listopadu 12 je opět otevřena. Knihy z pobočky v Holici je možné si na základě předchozího požadavku zaslaného na mail kprf_kbo@upol.cz, nechat převést ke studiu na hlavní budovu. Prezenční výpůjčky je možné studovat pouze v prostorách knihovny. Prosíme návštěvníky, aby v knihovně pobývali jen nezbytně nutnou dobu, řídili se pokyny knihovníků a respektovali hygienická pravidla (dezinfekce rukou, zakrytá ústa i nos a dvoumetrové rozestupy). Otevírací doba platná od 1. června 2020 je v pracovních dnech v čase 8:00-14:00 hodin.

Provoz fakulty

Zajišťování dodávek lihu
Přírodovědecká fakulta bude odebírat líh od firmy Tereos TDD, pobočka Kojetín. V současné době se čeká na podpis objednávky ze strany firmy prodávajícího a následně zajistí její zveřejnění. Za PřF bude uzavřena pouze jedna objednávka, která bude zahrnovat plnění pro všechna pracoviště fakulty. Objednávka již nabyla účinnosti a je platná do 31. prosince 2020, přičemž od 30. září 2020 bude platit nový ceník (bude uzavřen dodatek k objednávce). Od 1. ledna 2021 bude zajištěna nová objednávka.

S požadavky na dodávky lihu je možné se obracet na pracovníky Správy budov PřF, kteří zajistí odběr v lihovaru a autodopravu.  

Areál Envelopa
Jana Frantíková, tel. 731 648 125, e-mail: jana.frantikova@upol.cz (v kopii zasílejte na ondrej.kolar@upol.cz)

Areál Holice
Milan Labounek, tel. 734 864 866, e-mail: milan.labounek@upol.cz (v kopii zasílejte na ondrej.kolar@upol.cz a ladislav.huslar@upol.cz)

Minimální odběr jednoho druhu lihu v lihovaru je 200 l, proto jsme se v areálu Envelopa rozhodli pro nákup sudů o objemu 220 l, ve kterých bude líh převážen a následně uskladněn. Líh bude vydáván po předchozí domluvě do vašich nádob. Pracovníci SB si povedou přesnou evidenci dodávek, dopravy a vašich odběrů.

Doprava:
Doprava bude zajišťována autoprovozem RUP. Komunikaci s vedoucím autoprovozu budou zajišťovat pracovníci SB.

Maximální možný přepravovaný objem autodopravou je 300 l hořlavin/lihu (na větší množství nemá autodoprava potřebná povolení, školení zaměstnanců a povinnou výbavu do vozidla pro převážení). Na základě domluvy s vedoucím autoprovozu bude doprava zajišťována postupně po max. 300 l. Pracovníci SB vše domluví s firmou Tereos TDD a s autodopravcem.

Firma Tereos bude vystavovat faktury ihned po každém odběru v Kojetíně. Autodoprava RUP bude vystavovat vnitrofakturu. Likvidaci faktur budou zajišťovat pracovníci SB PřF. Náklady budou hrazeny z NS 3911, SPP 9931006121, zdroj 30. Následně budou rozúčtovány na jednotlivá pracoviště dle skutečně odebraného množství lihu a alikvotní částka za dopravu.

První interní přeúčtování nákladů bude provedeno zřejmě v říjnu, za období od nabytí účinnosti objednávky do 30. září 2020 (v případě, že budete chtít náklady uplatňovat dříve např. do projektu, dejte vědět, abychom data včas zpracovali). Příkazcem operace u výše uvedeného prvku je Ing. Ondřej Kolář (SB), proto je nutné, aby pokyny k přeúčtování byly podepisovány příkazci jednotlivých NS/SPP a Ing. Kolářem. Pracovníci SB si povedou přesnou evidenci dodávek, dopravy a vašich odběrů.

Různé

Otevření rekreačního zařízení PřF UP v Karlově
Přírodovědecká fakulta UP od 25. května znovu otevřela své rekreační zařízení v Karlově pod Pradědem. Objekt nabízí 6 pokojů s celkovou kapacitou 20 lůžek. Zaměstnanci PřF a jejich rodinní příslušníci jsou cenově zvýhodněni. K výjezdním zasedáním pracovišť je vhodné využít volné kapacity zařízení v pracovních dnech a vybírat z termínů, kdy jsou volné všechny pokoje. Podrobné informace o nabídce ubytování najdete na stránce www.karlov.upol.cz, kde si můžete pobyt přímo rezervovat.

Provoz Špagetárny
Od nového akademického roku budou moci studenti a zaměstnanci přírodovědecké fakulty využít nového provozovatele občerstvení v 6. podlaží. O dalším nájemci se jedná. Špagetárna svůj provoz do konce června neobnoví.

Noc vědců 2020
Oblíbená popularizační akce Noc vědců 2020 se kvůli epidemii koronaviru uskuteční až 27. listopadu 2020 (původní termín 27. září 2020). Letošním tématem je  Člověk a robot, který připomene výročí 120 let od narození Karla Čapka a 100 let jeho díla R.U.R., kde se slovo „robot“ objevilo poprvé. Národním koordinátorům z Ostravy se podařilo získat prestižní evropský grant Marie Skłodowska-Curie Actions, díky němuž se česká Noc vědců dostává na mapu European Researchers‘ Night do společnosti Finska, Německa, Islandu či Velké Británie.

Přírodovědný jarmark
Největší celouniverzitní popularizační akce Přírodovědecký jarmark (dříve Veletrh vědy a výzkumu), který se měl konat ve dnech 5. a 6. června 2020, se letos kvůli epidemii koronaviru a k němu stanoveným opatřením nekoná.

Letní příměstské tábory
Pevnost poznání i v letošním roce nabízí letní příměstské tábory, na kterých se bude experimentovat, objevovat, luštit, malovat, soutěžit, smát se, běhat i odpočívat s pohledem na hvězdnou oblohu. Vybrat si můžete zde.

Nové vnitřní normy

Dnem 26. května 2020 nabývají účinnosti níže uvedené normy UP:

R-B-19/07-N01 Harmonogram akademického roku 2019/2020 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2019/2020

R-B-20/02-N01 Harmonogram akademického roku 2020/2021 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2020/2021


Další Zpravodaj vyjde v pondělí 15. června 2020.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)