Fakultní školy

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci úzce spolupracuje s vybranými školami, se kterými uzavřela dohodu o vzájemné spolupráci. Školám byl propůjčen titul "Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci". V současné době se jedná o 49 fakultních škol v pěti krajích České republiky.

Mapa fakultních škol

O udržování vzájemných kontaktů se starají koordinátoři z řad studentů i akademických pracovníků Přírodovědecké fakulty UP.

Spolupráce se rozvíjí zejména v těchto oblastech:

  • příprava budoucích učitelů, fakultní školy umožňují realizaci pedagogických praxí studentů učitelských oborů fakulty;
  • didaktické výzkumy a tvorba výukových materiálů;
  • podpora zájmu středoškolských studentů o studium na Přírodovědecké fakultě UP;
  • spolupráce na propagaci tradičních popularizačních akcí fakulty jako jsou Den otevřených dveří; Veletrh vědy a výzkumu, Noc vědců, Olomoucká muzejní noc, Dny evropského dědictví, Týden vědy a techniky a dalších akcí pořádaných jednotlivými pracovišti přírodovědecké fakulty, ke kterým patří Fyzikální kaleidoskop, Letní škola Jevíčko, Matematický klokan atd.;
  • realizace odborných exkurzí, přednášek či pokusů;
  • práce s talentovanými studenty - vedení zájmových kroužků, SOČ, spolupráce na projektu Badatel, organizace olympiád, odborných soutěží pro děti a mládež;
  • podpora dalšího vzdělávání středoškolských učitelů - nabídka odborných konzultací pracovníků fakulty, pořádání seminářů pro učitele přírodovědných oborů;
  • společné grantové projekty - spolupráce při vyhledávání, přípravě a realizaci vhodných grantových projektů týkajících se oblastí společného zájmu.

Nově je pro fakultní školy připravována akce Roadshow Přírody 2019/2020. Jedná se o šňůru atraktivních přednášek realizovaných přímo na fakultních školách.

Seznam fakultních škol

Přehled fakultních škol včetně garantů a koordinátorů najdete v tabulce (pdf).

Logo fakultní školy

Akce pro školy

O akcích pořádaných přírodovědeckou fakultou pro školy a veřejnost se dozvíte v informační brožuře.

Další nabídkou pro fakultní školy a ostatní zájemce jsou hromadné exkurze, program lze po domluvě přizpůsobit požadavkům škol.

Máte-li zájem o zaslání brožur v tištěné podobě, zprostředkování exkurzí na pracovištích přírodovědecké fakulty nebo v případě nabídky spolupráce využijte následujícího kontaktu:
Mgr. Dagmar Petrželová, e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz, tel. 585 634 003.

Týden vysokoškolákem na Přírodě

Tento atraktivní program poskytovaný exkluzivně fakultním školám umožňuje středoškolákům vyzkoušet si v rámci pěti dnů, jaké to je studovat na vysoké škole, co je čeká, pokud nastoupí na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zúčastní se vybrané výuky společně se studenty fakulty, seznámí se s pracovištěm a jeho vybavením, potkají se s učiteli daného zaměření. Pobyt je nutné z organizačních důvodů směřovat pouze do jedné z pěti nabízených oblastí, kterou musí zájemce předem zvolit už při přihlášení na akci, a to podle svého vážného zájmu: matematika a informatika, fyzika, chemie, biologie a ekologie, vědy o Zemi. V rámci pobytu se účastníci seznámí také s podmínkami studia, menzou a dalším zázemím univerzity i města. Ty ze vzdálenějších míst se složitější dostupností ubytujeme na kolejích. Konkrétní pobytový program pak pro účastníky vytvoříme na míru i s ohledem na počet přihlášených do tohoto programu.

Termín konání: 4.-8. října 2021

Místo konání: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Stravování: V rámci akce jsou zajištěny obědy v menze.

Poplatky:

Bez účastnického poplatku, akce je organizována zdarma.
Obědy zdarma.
Ubytování zdarma pro účastníky ze vzdálenějších či špatně dostupných míst.

Maximální limit akce byl stanoven na 30 osob. Podmínkou účasti je souhlas ředitele střední školy s uvolněním ze školy a u nezletilých také soouhlas zákonného zástupce. Při akceptaci účasti bude brán zřetel na pořadí přihlášených, studenti 3. a 4. ročníků budou vzhledem k úrovni výuky a srozumitelnosti jejího výkladu upřednostňováni.

Na program Týden vysokoškolákem na Přírodě se mohou studenti fakultních škol Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přihlašovat zde.

Upozornění: Organizace akce se může měnit s ohledem na aktuální situaci s pandemií covid-19.

Pro zájemce o studium

Přírodovědecká fakulta je výzkumně zaměřená fakulta. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, věd o Zemi, včetně studijních programů zaměřených na přípravu učitelů přírodovědných oborů.

Spot přírodovědecké fakulty "Studuj Přírodu!"

Brožura k technickým údajům o budově přírodovědecké fakulty

Tento atraktivní materiál vznikl pro návštěvníky a zájemce o technické údaje i další zajímavosti hlavní budovy přírodovědecké fakulty a jejího nejbližšího venkovního prostranství nacházejího se v lokalitě Envelopa. Vydán byl v roce 2019.
pdf

Všeobecná informační brožura o přírodovědecké fakultě

Poslední aktualizace této brožury o Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vznikla v roce 2020. Najdete v ní základní údaje o fakultě, jejich zaměstnanacích a studentech, možnostech studia, pedagogické a vědecké činnosti i popularizačních aktivitách.
pdf

Všeobecná brožura o Univerzitě Palackého

Aktuální verze materiálu o Univerzitě Palackého v Olomouci vznikla v roce 2020. Najdete v ní základní údaje o univerzitě a jejích součástech. Samostatná dvoustrana je věnována naší přírodovědecké fakultě.
pdf

Informační brožura o Pevnosti poznání

Pevnost poznání byla otevřena v rámci přírodovědecké fakulty v roce 2015. Toto interaktivní muzeum vědy nabízí školní programy, vědecké kroužky, letní vědecké tábory a v každém semestru dětskou univerzitu. Poskytuje prostor i pro vyžití seniorů a je také místem pořádání významných popularizačních akcí pro širokou veřejnost. Za správnost informací a obsah brožury odpovídá Pevnost poznání.
pdf

Informace o studiu, podrobný katalog studijních oborů a vše potřebné o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020 najdete na stránce Zájemci o studium

Setkání ředitelů fakultních škol

Pro koordinátory fakultních škol