Úvodní slovo

Milé kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

jsme na počátku dalšího semestru a já doufám, že jste si během prázdnin dostatečně odpočinuli a vstupujete do něj plni sil a elánu. Vítám především nové studenty prvních ročníků, kteří se na fakultě teprve rozkoukávají. Přeji jim, ať mají nejen skvělé studijní výsledky, ale ať se jim tato životní etapa vydaří tak, že na ni budou rádi vzpomínat po celý život.

Těší mě, že hned na začátku semestru se s vámi mohu podělit o příznivou zprávu. Zájem o naši fakultu se navzdory nižšímu počtu maturantů nesnižuje. Do prvního ročníku se zapsalo 1425 studentů, což je jen o několik desítek méně než před rokem. Do prvního ročníku bakalářského studia v obou formách nastoupilo 1046 studentů, před rokem jich bylo 1105. V porovnání s předchozím rokem mírně poklesl počet nastupujících doktorandů, naopak přibylo posluchačů prvního ročníku navazujícího magisterského studia.  Stabilní zájem uchazečů a počet zapsaných studentů je o to potěšující, že i pro tento akademický rok jsme zpřísnili u některých oborů pravidla pro přijetí. Věřím, že je to další správný krok v našem úsilí zvýšit kvalitu našich studentů.

Během prázdnin se rozběhlo několik investičních akcí, některé budou pokračovat i nadále. Přinášely či přinášejí provozní komplikace jak v hlavní budově na Envelopě, tak v areálu v Holici. Rád bych vás v této souvislosti požádal o trpělivost a ubezpečil, že děláme vše pro to, aby dopady na provoz byly co nejmenší. Na druhé straně nás může těšit, že jsme úspěšní v žádostech o projektovou podporu, a můžeme proto pokračovat v rozvoji fakulty. Odměnou nám bude modernější infrastruktura, výukové prostory i lepší pracovní podmínky.  Aktuální informace spojené s těmito projekty budeme pravidelně zveřejňovat na fakultním webu i facebookové stránce.

Ještě jednou přeji úspěšný akademický rok a těším se na vzájemnou spolupráci!

Ivo Frébort
děkan

Věda a výzkum

 • Čestné uznání rektora autorům odborných knih 2017
  Rektor opět ocení autory vybraných odborných knih v oborech přírodních, lékařských, humanitních a společenských věd. Návrh na čestné uznání může podat každý zaměstnanec univerzity včetně autora. Odborná kniha musí formálně splňovat kritéria výsledku "B" dle platné Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (metodika 17+). K zařazení do soutěže dodejte knihu v tištěné podobě a průvodní list v elektronické podobě na Oddělení vědy a výzkumu do 29. září. Do soutěže nebudou zařazeny populárně vědecké publikace, učební texty a učebnice. Podrobné informace k podávání návrhů i průvodní list najdete zde.
 • Cena děkana autorům prestižních vědeckých publikací 2017
  Publikaci (soubor publikací) předkládá vedoucí katedry nebo ředitel výzkumného centra do 31. října na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Michaele Kratochvílové. Pokud se u dané publikace kvalifikuje více než jeden autor, musí být specifikováno, který je na Cenu děkana navržen. Předložené publikace musí splňovat všechny následující podmínky:
  1. vědecký časopis, kde je práce publikována, se v daném subject class dle Web Of Science nachází v percentilu 90 procent a výše
  2. navržený pracovník je zaměstnanec PřF UP s výší úvazku minimálně 50 procent, a na práci uvede afiliaci PřF UP jako hlavní pracoviště.
  3. navržený pracovník je prvním nebo korespondujícím autorem publikace.
  4. publikace vyšla tiskem v roce 2017. Přihlásit lze i práce vyšlé tiskem v roce 2016, pokud nebyly přihlášeny do soutěže v předešlém roce.
 • Cena děkana pro vynikající pedagogy 2017
  Vědecko-pedagogické rady oborů mohou prostřednictvím svých předsedů podávat návrhy na udělení Ceny děkana vynikajícím pedagogům. Písemný návrh spolu s odůvodněním je třeba zaslat proděkanovi pro mimouniverzitní spolupráci do 31. října. Splnění požadavků pro udělení cen posoudí komise složená z proděkanů, která navrhne udělení a výši cen. Tento návrh předloží k rozhodnutí děkanovi. Zdůvodněné rozhodnutí děkana se zveřejní.
  Cenu děkana může obdržet pouze zaměstnanec fakulty, který má úvazek alespoň 0,5 a v letním semestru 2016/17 i v zimním semestru 2017/18 učí vždy minimálně šest hodin kontaktní výuky týdně (z toho aspoň jednu přednášku týdně), případně tyto podmínky splnil v předcházejícím kalendářním roce. Cenu předá děkan laureátům na konci kalendářního roku.
 • Termíny uzávěrky stipendií Fulbrightovy komise na akademicky rok 2018/19 se blíží
  Přihlášky do Fulbright Specialist program, v rámci kterého můžete na krátkodobý pobyt dvou až šesti týdnů pozvat odborníka z USA, lze podávat do 1. října.

  Termín uzávěrky Fulbright Core program a Fulbright-Masaryk program v juniorské i seniorské kategorii  je stanoven na 1. listopadu.

  Po celý akademický rok mohou univerzity i výzkumná centra zvát na konference, přednášky nebo workshopy odborníky z USA, kteří v rámci Fulbright stipendií aktuálně působí v České republice a dalších evropských státech. Pro krátkodobé hostování lze využít programu Inter-country travel.
 • Pamětní grant Martiny Roeselové podpoří mladé vědkyně i vědce, kteří se kromě vědy věnují i výchově svých předškolních dětí
  Studentky a studenti doktorských studijních programů a postdoktorandi, kteří pečují o dítě předškolního věku a věnují se aktivně vědecké práci v oboru přírodních věd, mohou do soboty 30. září zažádat o finanční podporu pro výzkumnou činnost v roce 2018. Vybraným uchazečkám/uchazečům bude jménem nadačního fondu poskytnut jednoroční příspěvek v celkové výši 120 000 korun. Bližší informace naleznete zde

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

 • Studijní plány na akademický rok 2017/2018
  Seznamy přednášek na akademický rok 2017/2018 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.
 • Zápis předmětů do STAGu
  Upozorňujeme studenty, že předměty pro akademický rok 2017/2018 je nutné zapsat do STAGu do 24. září.
 • Uznání předmětů z předchozího studia
  Studenti, kteří chtějí uznat předměty z předchozího studia, vyplní žádost ve STAGu (v menu Studentské žádosti - Žádost o uznání předmětů).  Vyberou předměty absolvované a zapsané. Žádost vytisknou a nechají schválit na katedře. Poté ji odevzdají na studijním oddělení. Potřeba je výpis absolvovaných předmětů. Termín pro odevzdání žádosti je 27. říjen.
 • Imatrikulace
  Imatrikulace studentů prvních ročníků bakalářského studia se uskuteční 4. a 5. října v Pevnosti poznání (areál Korunní pevnůstky). Podrobnosti naleznete zde
 • Promoce
  Žádáme studenty, kteří absolvovali v  srpnu/září 2017 a budou se chtít zúčastnit listopadových promocí ve dnech 10. a 11. listopadu, aby se nahlásili e-mailem své studijní referentce. Informace k zaplacení poplatku najdete na webových stránkách fakulty, koncem října zde zveřejníme i přesný harmonogram promocí.
 • Studijní plán studenta 1. ročníku doktorského studia
  Žádáme studenty prvních ročníků doktorských studijních programů, aby do 30. září odevzdali studijní plány. Studijní plán musí být podepsaný studentem, školitelem a předsedou oborové komise. Zároveň žádáme studenty, aby si zadali téma disertační práce do STAGu.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

 • Stipendia pro studium islandštiny
  Islandské ministerstvo školství, vědy a kultury aktualizovalo nabídku stipendií, která každoročně poskytuje pro osmiměsíční studium moderní islandštiny na University of Iceland.
  Vhodnými kandidáty jsou studenti, kteří již dokončili alespoň jeden nebo dva roky studia a mají určitou znalost islandštiny nebo jiného nordického jazyka. Uzávěrka přijímání přihlášek je 1. prosince Podrobné informace jsou zveřejněny zde

Provoz fakulty

 • V souvislosti s množícími se případy krádeží a poškození majetku v budovách fakulty prosíme zaměstnance, aby důsledně dbali na zamykání kanceláří a společných prostor i uzavírání oken před opuštěním pracoviště. Věnujte prosím také zvýšenou pozornost pohybu cizích osob v areálu. Pracovníci firem, které provádí stavební práce v holickém areálu, nemají oprávnění používat toalety fakultních pracovišť.
 • Seznamte se s novým IS HAP
  Autoři Informačního systému pro hodnocení akademických pracovníků zvou vedoucí pracovišť, vědecké i akademické pracovníky na školení pro práci s výrazně inovovanou verzí IS HAP, které se bude konat 25. září od 14:00 do 15:00 v Laudonově sále v Pevnosti poznání. Školitelé seznámí účastníky s vývojem IS HAP v tomto roce a s uplatněním systému v oblasti vnitřního hodnocení i zajišťování kvality na UP a prakticky předvedou práci v systému jak z pozice hodnoceného akademického pracovníka, tak z pozice vedoucího katedry.
 • Kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy
  Kabinet cizích jazyků zahájil výuku v kurzech angličtiny pro zaměstnance a doktorandy přírodovědecké fakulty v zimním semestru 2017/18. Vybrat si můžete z bohaté nabídky, kterou naleznete zde.
 • Inzerce v zahraničí na THE Unijobs
  S platností od září je možné po dobu jednoho roku inzerovat v zahraničí na THE Unijobs. Univerzita uhradila účastnický poplatek. V případě zájmu o zveřejnění inzerátu prosím kontaktujte Ing. Zuzanu Polanskou.
 • Personální tým fakultní knihovny posílila od 1. září nová kolegyně, paní Katarzyna Anna Kvapilíková.
 • Školení řidičů referentských vozidel pro zaměstnance fakulty, kteří při plnění svých pracovních povinností nebo na služební cestě řídí svá nebo služební vozidla, se uskuteční 5. října od 10:30 do 12:30 v aule přírodovědecké fakulty, tř. 17. listopadu 12. Platnost školení je dva roky, absolvovat ho mohou noví zaměstnanci univerzity i stávající, kterým platnost školení řidičů propadla nebo se tak stane v nejbližších čtyřech měsících. Další školení se bude konat v lednu nebo v únoru příštího roku.
  Před aulou budou pro účastníky připraveny prezenční listiny. Bez čitelně vypsaného jména zaměstnance, jeho pracoviště a podpisu na prezenční listině je účast neplatná. Na akci není třeba se předem registrovat.
 • V bistru můžete platiti zaměstnaneckou kartou i ISICem
  Od září funguje v přízemí hlavní budovy bistro FreshUP pod hlavičkou Správy kolejí a menz. Připomínáme, že v bistru mohou studenti kromě platby penězi platit ISICem a zaměstnanci svou standardní zaměstnaneckou kartou. Tu mohou použít jako platební a nemusí ji mít, na rozdíl od studentů, nabitou předem. Naopak standardní platební karty v bistru využít nelze.  
 • Vyjma lékařské fakulty byly na všech fakultách od 1. září zrušeny papírové indexy a zavedeny elektronické.

Studentské spolky

 • První Organizace Studentů Přírodovědy Olomouc - POSPOL vítá všechny studenty v novém akademickém roce a věří, že jim bude nápomocna i v začínajícím semestru.
  Nabízíme jedinečnou příležitost zapojit se naplno do dění na fakultě a organizace nejrůznějších akcí. Bavilo by Tě pomáhat studentům, něco zorganizovat nebo třeba řešit zákulisní procesy spolku? Hledáme posily do svých řad! Ozvi se nám na e-mail: pospol@upol.cz nebo vyplň naši on-line náborovou přihlášku

Různé

 • Přírodě blízká environmentální obnova těžebních území
  Katedra rozvojových a environmentálních studií srdečně zve na seminář, který představí studentům environmentálně orientovaných oborů problematiku ekologie obnovy narušených míst v praxi v aktuálním kontextu novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
  Seminář se uskuteční 5. října v divadelním sále Konviktu na Univerzitní ulici 3 od 9:00 do 15:00. Vstup na seminář není zpoplatněn. Přednášet bude například zakladatel oboru ekologie obnovy ve střední Evropě prof. RNDr. Karel Prach, CSc. z Jihočeské univerzity, Ing. Jiří Klápště, ředitel odboru obecné ochrany přírody ministerstva životního prostředí, Mgr. Zdeněk Vermouzek, ředitel kanceláře České společnosti ornitologické, a další odborníci. Pro bližší informace kontaktujte doc. Ivo Machara, email: ivo.machar@upol.cz.
 • Běh s klokanem
  Srdečně zveme příznivce sportu a matematiky na 12. ročník závodu pro děti i dospělé, který se uskuteční v Olomouci v sobotu 23. září. Registrace účastníků je od 8:30 v hospodě U Travise (Hejčín 382). Společensko-sportovní akci pro popularizaci matematiky a dalších přírodovědných oborů pořádá naše fakulta za podpory města Olomouce a Jednoty českých matematiků a fyziků. Kromě samotného závodu bude připraven i bohatý doprovodný program. Více informací najdete na webových stránkách soutěže. 

Nové vnitřní předpisy

 • Dnem 17. července 2017 nabývá účinnosti norma UP:
  B3-17/5-SR - Centrální evidence smluv Univerzity Palackého v Olomouci a jejich uveřejňování v registru smluv  
 • Dnem 26. července 2017 nabývá účinnosti norma UP:
  B3-17/4-SR - Pravidla tvorby a užití sociálního fondu na UP - Dodatek č. 2    
 • Dnem 8. srpna 2017 nabývá účinnosti norma UP:
  B3-17/6-SR - Distanční vzdělávání na UP   
 • Dnem 18. srpna 2017 nabývá účinnosti norma UP:
  A-9/2017 - Statut Správní rady UP         
 • Dnem 10. srpna 2017 byl MŠMT ČR zaregistrován níže uvedený vnitřní předpis UP:
  A-17/6 - Řád normotvorby na Univerzitě Palackého v Olomouci- nabývá účinnosti dnem 17.8.2017
 • Dnem 11.  září  2017 nabývá účinnosti norma UP:
  B3-16/2-PK-N01 Novela č. 1 - Závazné postupy pro vedení projektů OP VVV na UP    
 • Dnem 14.  září  2017 nabývá účinnosti norma UP:
  R-B-17/01 - Ubytovací stipendia na UP na období říjen - prosinec 2017
  R-B-17/02 - Zvláštní sociální stipendia na UP na období září - prosinec 2017

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)