Úvod

Prohlášení vedení fakulty k návrhu Věcného záměru

V souvislosti s návrhem Věcného záměru zřízení vysokoškolského ústavu, který byl dán zaměstnancům i studentům k dispozici v minulém týdnu, a diskusemi okolo případného vzniku ústavu bychom Vás rádi ujistili, že si vážíme práce všech zaměstnanců Přírodovědecké fakulty UP, a proto se budeme snažit prosadit taková opatření, aby případné rozdělení fakulty nemělo negativní dopad na chod jednotlivých pracovišť. Prohlášení vedení fakulty je interně přístupné v plném znění zde.

Připomínkování Věcného záměru zřízení vysokoškolského ústavu

Jménem předsedy Akademického senátu PřF UP prof. Tomáše Opatrného si Vás dovolujeme požádat o připomínkování Věcného záměru zřízení vysokoškolského ústavu, který předložil pan rektor Akademickému senátu UP. Materiály jsou k dispozici na Portále UP https://portal.upol.cz/. Termín pro zaslání připomínek k návrhu kanceláři AS UP prostřednictvím vyplněného on-line formuláře je stanoven na 5. června 2019, zapojit se mohou členové akademické obce i zaměstnanci na neakademických pozicích.

Věda a výzkum

Česko-polské výzkumné projekty
MŠMT
vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021. Termín pro podávání návrhů je 13. června 2019 na oddělení VaV Miriam Delongové, e-mail: miriam.delongova@upol.cz. Více informací zde.

Česko-francouzské výzkumné projekty
MŠMT
vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021. Termín pro podávání návrhů je 25. června 2019 na oddělení VaV Miriam Delongové, e-mail: miriam.delongova@upol.cz. Podrobné informace zde.

INTER-ACTION
MŠMT
vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (2019LTAIN) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-indickou spolupráci. Termín pro podávání návrhů je 26. července 2019 na oddělení VaV Miriam Delongové, e-mail: miriam.delongova@upol.cz. Více informací zde.

Workshop ERA-NET Cofund AquaticPollutants and & JPI Water
Technologická agentura ČR si Vás dovoluje pozvat na Workshop AquaticPollutants & JPI Water.

Cíle workshopu jsou:

  • Představit priority ČR a JPI Water Works v oblasti výzkumu vody.
  • Podpořit českou výzkumnou komunitu v zapojení se do mezinárodní cofundové výzvy AquaticPollutants.
  • Zároveň představit proces podávání žádostí do těchto ERA-NET cofundových výzev, představit podmínky pro české uchazeče ve výzvě a poskytnout další informace, které by napomohly žadatelům proces podávání žádosti co nejvíce zjednodušit.
  • Poskytnout potenciálním žadatelům možnost potkat se s koordinátorkou strategické iniciativy JPI Water a organizátory výzvy AquaticPollutants a osobně téma probrat.

Seminář se uskuteční na Ministerstvu životního prostředí v Praze ve středu 19. června 2019 od 10:00 hod. Po skončení dopolední části Vám budeme k dispozici pro Vaše dotazy a konzultace.

Na seminář se, prosím, přihlaste prostřednictvím tohoto formuláře, nejpozději do pondělí 17. června 2019. (kapacita místnosti je omezená, registrace proto může být ukončena i dříve). Pozvánka s detailním programem bude zaslána s blížícím se datem workshopu.

V případě dotazů či podrobností k semináři prosím kontaktujte: michaela.kriklanova@tacr.cz

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Možnost spolupráce s Kyjevskou národní univerzitou Tarase Ševčenka
Kyjevská národní univerzita Tarase Ševčenka, která už spolupracuje s Filozofickou fakultou UP, nabízí možnost spolupráce. Zájem má především o výměnné programy pro studenty i vyučující, například vědecké či jazykové krátkodobé studijní pobyty a letní školy. Více informací o univerzitě naleznete na webových stránkách http://www.univ.kiev.ua/en/, e-mail: mobility.knu@gmail.com.

Fulbrightova stipendia
Rádi bychom Vás upozornili na stipendia Fulbrightovy komise jako na možnost dlouhodobých výzkumných pobytů pro české vědce a přednášející v USA i pro pozvání amerických vědců na různě dlouhé výzkumné a výukové pobyty na akademická a univerzitní pracoviště v ČR. Stipendia obvykle pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i některé další náklady. Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium v jakémkoliv z našich programů jsou české občanství, trvalý pobyt v České republice a velmi dobrá znalost angličtiny.
Podrobnosti o stipendiích pro rok 2020/2021 jsou na naší webové stránce http://www.fulbright.cz/stipendia. Čerstvou novinkou je pilotně spuštěná nová přihláška pro všechna stipendia Fulbrightova programu.

Výzva k předkládání vědeckých projektů
Falling Walls Venture je globální platformou pro nejslibnější výzkumné start-upy, které mohou nominovat akademické instituce z celého světa. Vybrané start-upy mají možnost vyhrát stipendium, které pokryje náklady na cestu a ubytování v Berlíně, kde 8. listopadu na konferenci Falling Walls představí své vědecké projekty. Veškeré podrobnosti včetně odkazu pro přihlášení naleznete zde. Uzávěrka přihlášek je 30. června 2019. V případě dotazů se obracejte na Lavinii Wolf, e-mail: lavinia.wolf@falling-walls.com.

Podpora zahraničních postdoků - nová výzva
Z důvodu nenastoupení několika zahraničních postdoků v plánovaném termínu je možné letos ještě podpořit další postdoky. Pokud máte zájem o podporu svých zahraničních postdoků z IP v roce 2019, kontaktujte co nejdříve Mgr. Walerii Słowikovou, e-mail: waleria.slowikova@upol.cz pro další informace.

Pro studenty

Uzavření ročníku před SZZ
Upozorňujeme studenty 3. ročníků bakalářského a 2. ročníků navazujícího magisterského studia na povinnost uzavření ročníku před SZZ. Ročník je nutné uzavřít nejpozději tři týdny před termínem SZZ/obhajoby osobně na studijním oddělení.

Promoce
Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů se uskuteční ve dnech 24. - 27. června 2019 v aule Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 1192/12, Olomouc (2. podlaží). Žádáme studenty, kterých se promoce týkají, aby potvrdili svoji účast své studijní referentce e-mailem. Přesný harmonogram bude zveřejněn v druhé polovině června. Pokyny k zaplacení poplatku za výdaje související s promocemi najdete na adrese https://www.prf.upol.cz/studenti/dulezite-terminy/#c33325

Zápis do vyššího ročníku
Pro zápis studentů do vyššího ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia se nebudou odevzdávat evidenční a zápisové listy A. Studijní povinnosti za akademický rok 2018/2019 musí být splněny do 5. září 2019. Do tohoto data musí být výsledky zapsány i ve STAGu. Po 5. září 2019 se již nesmí skládat zápočty/zkoušky/kolokvia za akademický rok 2018/2019 a ani se po tomto datu nesmí zapisovat výsledky do STAGu. Studenti jsou povinni si zkontrolovat zapsání výsledků do STAGu do výše uvedeného data.

Prodloužení studia
Studenti třetího ročníku bakalářského studia a druhého ročníku navazujícího magisterského studia, kteří v letošním akademickém roce nesplní všechny studijní povinnosti, tj. nebudou mít nejpozději do 5. září 2019 uzavřený ročník před SZZ/obhajobou, musí nejpozději do 5. září 2019 podat žádost o prodloužení studia na studijním oddělení.

Studijní plány na akademický rok 2019/2020
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2019/2020 najdete na webových stránkách fakulty. Pro bakalářské a navazující magisterské studium na adrese https://www.prf.upol.cz/studenti/studium/#c1555. Pro doktorské studium adrese https://www.prf.upol.cz/studenti/studium/#c1591.

Hodnocení studenta v doktorském studiu
Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby do 30. června 2019 odevzdali hodnocení za akademický rok 2018/2019. Hodnocení musí být podepsané studentem a školitelem a musí obsahovat písemné stanovisko školitele, zda doporučuje/nedoporučuje postup do vyššího ročníku. I po odevzdání hodnocení může student do 5. září 2019 plnit předměty, které si zapsal do Stagu. Po 5. září 2019 se uskuteční kontrola splnění podmínek pro postup do dalšího ročníku.

Studenti čtvrtých a vyšších ročníků zároveň s hodnocením odevzdají i žádost o prodloužení studia. Žádost musí obsahovat i vyjádření a podpis školitele.

UP Crowd
Studentský spolek UP Crowd se v minulém týdnu zúčastnil oslav 12. narozenin Vědeckotechnického parku, kde přinesl dětem i zaměstnancům zábavný vědecký program. Ten nabídne i na Veletrhu vědy v Praze 6. - 8. června 2019 a na Veletrhu vědy a výzkumu na Přírodovědecké fakultě UP 7. června 2019. Pod pokličku popularizačních aktivit tohoto nadšeného spolku můžete nahlédnout také na čtvrtečním meetingu 6. června. Přijďte se podívat i Vy! Na meetingu je každý vítán. Více naleznete na stránkách https://www.facebook.com/UPCrowdOL/.

Provoz fakulty

Dovolujeme si Vás upozornit, že e-mailová adresa tajemnik.prf@upol.cz byla už v loňském roce zrušena, o čemž jsme v té době informovali. Tuto adresu tedy není možné využívat k elektronické komunikaci.

Vyplácení valut

Od 1. června 2019 dochází ke změně vyplácení valut. Již nebudou vypláceny u p. Petry Hoffmanové v kanceláři, ale na pokladně u p. Ireny Sičové. Postup zůstává stejný. Cestovní příkaz předejte p. Petře Hoffmanové, která zajistí podpisy a žádanky pro valuty. P. Irena Sičová valuty vydá a zaměstnanci předá i CP. Zahraniční cestovní příkazy zatím odevzdávejte v papírové podobě.

Různé

Letní POSPOS
Děkan přírodovědecké fakulty zve všechny zaměstnance, doktorandy a seniory PřF na tradiční POSemestrální POSezení. Letní POSPOS se uskuteční za hlavní budovou přírodovědecké fakulty ve středu 12. června od 12:00. Ochutnat můžete grilované steaky, cigáro a koláčky. K tanci a poslechu bude hrát živá hudba.

Nejlepší narozeninové přání
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje soutěž O nejlepší narozeninové přání. Se svými návrhy mohou soutěžit studenti a zaměstnanci UP. Autor/-ka nejlepšího návrhu obdrží finanční odměnu ve výši 3.000 - 5.000 Kč a poukázku na třídenní pobyt pro dvě osoby ve fakultním rekreačním zařízení v Karlově. Své návrhy můžete posílat do 20. června 2019 buď elektronicky na e-mail magdalena.ondrusakova@upol.cz, poštou nebo po předchozí dohodě osobně s Mgr. Magdalénou Ondrušákovou, děkanát PřF, 6. podlaží, kancelář 6.010, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc.

Průvodce zaměstnance
Pomoci novým zaměstnancům zorientovat se v univerzitním prostředí při nástupu do zaměstnání je cílem průvodce zaměstnance, který nedávno revidovalo Oddělení řízení lidských zdrojů UP spolu s Oddělením komunikace UP. Aktualizovaný průvodce je určený zejména novým zaměstnancům a nově je nyní dostupný i ve formátu PDF ke stažení. Více zde.

Veletrh Vědy a výzkumu
Srdečně Vás zveme na popularizační akci Veletrh vědy a výzkumu, která se koná v pátek 7. června a sobotu 8. června 2019. Heslem letošního veletrhu se stalo zvolání Zachraňme planetu!
Malí i velcí návštěvníci poznají prostřednictvím zábavných interaktivních experimentů, soutěží či představení rozličné aspekty každodenního využití vědy a jejích poznatků. Mohou si zahrát například na zoology, botaniky, rostlinné genetiky, astronauty, chemiky, optiky, právníky či grafiky. Ve stáncích se zaměříme na žhavá témata, která souvisejí s ochranou naší Země a na to, co každý z nás může udělat pro její záchranu. Akce je pro návštěvníky zdarma. V budově přírodovědecké fakulty se koná pouze v pátek od 9:00 do 15:00 a v Pevnosti poznání v pátek od 9:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 18:00.

Hmyzí louka
Za hlavní budovou přírodovědecké fakulty bude letos nově zřízena hmyzí louka, která bude sloužit pro obživu obyvatelům již existujících nedalekých hmyzích hotelů. S tímto souvisí zajištění více navazujících činností včetně úprav stávajících závlah. Do té doby pro tyto malé tvory necháváme volně růst zelenou plochu mezi ústřední budovou a objektem Společné laboratoře optiky, která z tohoto důvodu není sečena. Louky ve městech jsou nejen „trendy", ale hlavně plní svou ekologickou funkci.

Vnitřní normy

Dnem 21. května 2019 nabývá účinnosti vnitřní norma Přírodovědecké fakulty UP:

PřF-B-19/07 - Statut Ceny děkana PřF UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor

Dnem 28. května 2019 nabývá účinnosti norma UP:

R-B-19/18 - Pověření - rozsah pravomocí prorektorů, kvestora a kancléře UP při zastupování rektora UP a jejich jednání za UP

Dnem 31. května 2019 nabývá účinnosti norma UP:

R-B-19/19 - Cestovní náhrady

 

Další číslo Zpravodaje PřF vyjde v pondělí 17. června 2019.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)