Úvodní slovo

Setkání zaměstnavatelů a studentů Univerzity Palackého v Olomouci Okno do praxe, které bude poprvé rozšířené na všechny součásti univerzity, se uskuteční v úterý 16. dubna 2019 od 10:00 do 15:00 na přírodovědecké fakultě. Zaměstnavatelé na svých stáncích nabídnou praxe, stáže, brigády, trvalá zaměstnání či trainee programy. Hlavní součástí programu jsou tematicky zaměřené moderované diskuse se zástupci praxe, kde budou připraveni zástupci firem odpovídat na vaše dotazy. Ke konzultacím bude možné rovněž využít přítomné mladé absolventy Univerzity Palackého, kterým se už podařilo najít své pracovní uplatnění.

V rámci akce Okno do praxe se můžete zúčastnit také nejrůznějších přednášek a workshopů, které vám pomohou s orientací na trhu práce a rozšíří vaše obzory o možnostech různých zaměstnání. Přinesou poznatky a tipy od několika inspirativních osob z praxe. Můžete si vyzkoušet pohovory nanečisto či konzultovat svoji kariéru. Některé jsou volně přístupné a není nutné se na ně registrovat, další jsou určeny pouze pro omezené množství předem evidovaných zájemců.

Podrobnosti najdete na www.oknodopraxe.upol.cz. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Věda a výzkum

Na stránkách https://www.prf.upol.cz/veda/aktuality-vav/ se zveřejňují informace o vyhlášených výzvách a soutěžích ihned po jejich obdržení, stránky jsou průběžně aktualizovány.

Dodatky pro pokračující projekty GA ČR pro rok 2019

Od letošního roku dochází ke změnám, které se týkají dodatků ke smlouvám. Dle nových pravidel nebude posílat poskytovatel dotace GA ČR dodatky ke grantovým smlouvám u běžících projektů, pokud nedojde ke změně oproti návrhu projektu resp. smlouvě o poskytnutí dotace (do loňského roku byly dodatky ke grantovým smlouvám automaticky každoročně řešitelům grantů ze strany poskytovatele dotace zasílány).

Dodatek ke grantové smlouvě ze strany poskytovatele dotace bude automaticky zaslán pouze v tom případě, kdy došlo k nějaké změně oproti původnímu návrhu projektu, či údajům uvedených ve smlouvě (např. změny popsané v dílčí zprávě či na základě žádosti o změnu projektu).

V případě, že má tento projekt spoluřešitele, bude na základě zaslaného dodatku vytvořen individuálně ze strany právního oddělení RUP dodatek spoluřešitelské smlouvy, který reflektuje změny dané grantové smlouvy. Dodatky grantových smluv k vytvoření dodatků spoluřešitelských smluv budou na právní oddělení předány prostřednictvím VaV RUP.

Na PřF je nutné kontaktovat Ing. Ivanu Saitzovou, pracovnici Oddělení pro vědu a výzkum PřF (ivana.saitzova@upol.cz).

Pokud dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ze strany GA ČR neobdržíte, postupuje se dle stávající grantové smlouvy včetně rozpisu finančních prostředků uvedených ve smlouvě.

Dodatky spoluřešitelských smluv uzavřené v loňském roce pro projekty s řešením od roku 2017 a 2018 jsou vůči změnám ze strany GA ČR ošetřené. V takovém případě se dodatky spoluřešitelských smluv uzavírat nemusí.

Převod finančních prostředků zaslaných z Grantové agentury na spoluřešitele se provádí neprodleně, jakmile řešitel finanční prostředky obdrží.

Juniorský grant UP
Rektor UP vyhlásil 2. ročník soutěže o udělení Juniorského grantu UP. Návrhy se podávají do 12. května 2019 na oddělení VaV RUP, podrobné informace zde.

NAKI II
Ministerstvo kultury České republiky vyhlásilo třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu projektů Programu NAKI II. Návrhy projektů je možné podávat do 30. dubna 2019 do 14:00:

a) poštou na adresu Ministerstvo kultury, Odbor výzkumu a vývoje, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

b) osobním doručením do podatelny Ministerstva kultury na adresu Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

Návrhy projektů zpracované dle zadávací dokumentace odevzdávejte na oddělení VaV PřF Mgr. Aleně Jarošové, alena.jarosova@upol.cz nejpozději do pátku 26. dubna do 10:00, aby bylo možné zajistit včasné podání návrhu na ministerstvo. Veškeré informace k výzvě včetně zadávací dokumentace naleznete zde.

 

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Nové mezinárodní stáže
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s mezinárodní výzkumnou organizací ESO nově založilo společný program stáží. V jeho rámci mají čeští studenti magisterských a doktorských oborů i mladí vědci a inženýři (do 32 let) možnost přihlásit se na vzdělávací pobyt v technologickém centru ESO v Mnichově nebo na astronomických observatořích v Chile. Stáže v délce od šesti do čtyřiadvaceti měsíců budou zaměřeny jednak na výzkumné obory astronomie a astrofyzika, a jednak na obory inženýrské, pro vědu podpůrné, nacházející se v širokém spektru od softwaru, přes optiku, jemnou mechaniku, elektroinženýrství, až po např. konstrukční inženýrství. Náklady hradí MŠMT, které také poskytuje stážistům prostředky na pobyt. Pro bližší informace ohledně potenciálních oborů pro stáže kontaktujte Mgr. Walerii Słowikovou, waleria.slowikova@upol.cz. Zveřejnění výzvy sledujte na http://www.msmt.cz/.

Německá akademická výměnná služba
Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme upozornit na stipendijní nabídku do Německa.

Německá akademická výměnná služba (DAAD) přijímá do 30. dubna 2019 žádosti o výzkumná stipendia pro studenty DSP a mladé vědce, o stipendia na výzkumné pobyty VŠ učitelů a vědců, pro bilaterální výměnu vědců, pro pracovní pobyty VŠ učitelů v oborech architektura a umění, nová pozvání pro bývalé stipendisty a studijní cesty skupin studentů do Německa (termín 1. května).

Přihlášky se podávají elektronicky do portálu DAAD, v tištěné verzi spolu s Návrhem na vyslání/Žádostí o přiznání stipendia do sídla AIA (Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

DUO-Korea Fellowship Program
Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme informovat o pokračování programu DUO-Korea Fellowship Program, který umožňuje výměnné pobyty VŠ studentů mezi Jižní Koreou a zeměmi Evropské unie.

Mezi příslušnými vysokými školami musí být v rámci tohoto programu uzavřena dohoda o dvoustranné spolupráci. Každý účastník výměny musí mít příslib přijetí od partnerské školy. Žádost o uskutečnění obou výměnných pobytů musí po vzájemné dohodě obou vysokých škol předložit sekretariátu programu ASEM-DUO korejská vysoká škola. Uzávěrka přijímání žádostí na akademický rok 2019/2020 je 10. května 2019.

Informace k programu jsou zveřejněny na webových stránkách. Podrobné informace, formuláře a pokyny pro podání přihlášky jsou k dispozici na webové stránce programu http://www.asemduo.org/.

Pro studenty

Uzavření ročníku před SZZ
Upozorňujeme studenty 3. ročníků bakalářského a 2. ročníků navazujícího magisterského studia na povinnost uzavření ročníku před SZZ. Ročník je nutné uzavřít nejpozději tři týdny před termínem SZZ/obhajoby osobně na studijním oddělení.

Promoce studentů doktorského studia
Promoce studentů doktorských studijních oborů se budou konat na přelomu května a června 2019. Studenti budou kontaktováni e-mailem svou studijní referentkou.

UP Crowd
Spolek studentů a přátel vědy UP Crowd, který se již pět let věnuje popularizaci a propagaci vědy formou přednášek, workshopů či různých veřejných akcí a tvoří i obsah pop-vědecké stránky Vědátor, zve všechny zájemce o vědu do svých řad. UP Crowd své aktivity představí na Přírodovědecké fakultě v rámci Okna do praxe 16. dubna. O týden později, 23. dubna (Coffee Library, 18:00) nabídne přednášku z cyklu Science Café Olomouc. Hostem bude doc. Josef Kuře z Ústavu lékařské etiky LF MUNI a svou přednášku věnuje tématu Člověk 2.0 O vylepšování člověka. Více informací o spolku UP Crowd, jeho aktivitách a událostech najdete na https://www.facebook.com/UPCrowdOL/.

Stáže pro studenty
České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) vypisuje nabídku stáží pro studentky a studenty! Pokud Vás zajímá rozvojová spolupráce, humanitární pomoc, chcete se zorientovat v prostředí českých neziskovek a získat zkušenosti, kontaktujte p. Elišku Šetlerovou, e-mail: sekretariat@fors.cz, tel.: 777 273 909. Pracovní náplní bude příprava newsletteru, správa sociálních sítí, příprava odborných podkladů a logistická podpora činnosti FoRS či analytické zpracování dat o rozvojových a humanitárních aktivitách ČR. Podrobné informace naleznete zde.

Letní škola
Letní škola SC&C Partner společně s VUT Brno pořádá 13. ročník Letní školy statistických metod. Oproti předchozím ročníkům bude ten letošní zaměřený na obsah, který bude rozdělen podle dvou oborů.

- Letní škola statistických metod - Technici
- Letní škola statistických metod - Netechnici

Termín Letní školy pro techniky je 19. - 23. srpna 2019 a Letní školy pro netechniky 26. - 30. srpna 2019. Výuka letní školy probíhá s podporou statistického SW Minitab. Další informace poskytne Ing. Annemarie Zalabová, tel.: 517 541 100.

Akademický senát

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve středu 10. dubna 2019 od 13:00 v Pevnosti poznání. Na programu bude především dělení financí a rozpočet přírodovědecké fakulty. Program najdete zde.

Provoz fakulty

Personální a mzdové oddělení přírodovědecké fakulty posílila od 13. března nová kolegyně Bc. Markéta Říhová, e-mail: marketa.rihova@upol.cz, tel.: 585 634 059, která se po zaučení bude věnovat zejména problematice zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí.

Různé

Změna ve vedení PřF
Doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc., na vlastní žádost k 31. březnu 2019 ukončil své působení ve funkci proděkana přírodovědecké fakulty. Všem děkuje za spolupráci.

Disciplinární komise
Akademický senát PřF na svém zasedání 6. února 2019 v souladu s ustanovením §31 zákona č.111/1998 Sb. schválil členy Disciplinární komise ve složení: RNDr. Eduard Bartl, Ph.D., prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D., Bc. Michal Jandík, Mgr. Jan Kollár, Mgr. Tomáš Komárek. Více informací najdete zde.

Transformace studijních programů s rektorem
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci a předseda Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Palackého v Olomouci zve garanty studijních programů a vedoucí kateder PřF na diskusní panel zaměřený na transformace studijních programů a roli garanta studijního programu, který se uskuteční 16. dubna 2019 od 14:00 hodin v aule přírodovědecké fakulty (2.001), tř. 17. listopadu 12, 2. podlaží.

Hudební matiné
Nadace Malý Noe, která pomáhá dětem vyrůstajícím bez náležité rodičovské péče i dětem zdravotně znevýhodněným, pořádá v soboru 4. května v 10:30 hudební matiné nazvané Není nutno, aby bylo přímo veselo. Na benefičním koncertu v olomoucké Redutě, na kterém zazní písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, vystoupí Richard Mlynář, Vladislav Kvapil, Jiří Sova a další sólisté. Jednotné vstupné ve výši 50 Kč bude v prodeji od 20. dubna v podloubí olomoucké radnice nebo v podkladně ve foyer Reduty hodinu před začátkem koncertu. Více na www.malynoe.cz.

Průvodce zaměstnance
Novou příručku "Průvodce zaměstnance", která je určena nejen pro nově nastupující zaměstnance, najdete (zatím) jen v elektronické podobě na https://pruvodcezamestnance.upol.cz.

Poukazy do Světa zdraví
Společnost Svět zdraví nabízí zaměstnancům UP zvýhodněné dárkové poukazy na diagnostickou konzultaci s výživovým specialistou. Cena poukazu je 200,- (ceníková cena je 1250,-). Dárkový poukaz je možné uplatnit v pobočkách společnosti na území celé ČR. V případě zájmu o poukaz, pište na benefity@upol.cz do 17. dubna 2019. Vždy uveďte počet požadovaných kusů, který je na osobu neomezen. Vyzvednutí a zaplacení poukázek bude probíhat na Oddělení řízení lidských zdrojů RUP, Křížkovského 8 v předem určené dny.

Zájezd Od švýcarských ledovců k italským palmám
Vysokoškolský odborový svaz RUP s CK Bohemian fantasy pořádá zájezd Od švýcarských ledovců k italským palmám od 29. května do 2. června 2019. Podrobnější informace zde.

Vnitřní normy

Dnem 31. března 2019 nabývá účinnosti norma UP:

B3-16/1-SR-N01- Novela č. 1 - Realizace práv průmyslového vlastnictví na UP

 

Další Zpravodaj vyjde v úterý 23. dubna 2019.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)