Věda a výzkum

ERASMUS+ – Začíná infokampaň k výzvě 2024

V prosinci se spouští informační kampaň k novým výzvám centralizovaných projektů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Během webinářů budou představeny podmínky zapojení se do výzvy 2024, aktuální priority a také příklady praxe schválených projektů.

PROSINEC 2023

Pondělí 18. prosince:

Úterý 19. prosince:

LEDEN 2024


Interreg Česko-Polsko – výzva 1.2 Koordinovanější přístup k ochraně životního prostředí v česko-polském pohraničí

Mezi hlavní podporovaná opatření a aktivity, na které mají být předkládané projektové záměry orientovány, patří:

1) Síťování, koordinace a monitoring

 • rozvoj sítí spolupráce v oblasti ochrany druhů a ochrany lokalit mj. před negativními dopady turismu
 • monitoring pohybu zvěře
 • spolupráce v oblasti managementu lesů
 • koordinační platformy, zabývající se zlepšením kvality ovzduší a odstraněním zdrojů jeho znečištění
 • společně vypracované přeshraniční koordinační strategie
 • výměna zkušeností ve všech aspektech ochrany životního prostředí

2) Terénní opatření

 • ochrana a obnova lesa (aktivity typu: přizpůsobení druhové skladby lesa měnícím se podmínkám, ochrana biotopů v lesích, obohacení spektra dřevin, zmírnění působení škodlivých činitelů, apod.)
 • aktivity zaměřené na přirozené zadržování vody v krajině a podporující biodiverzitu a bioretenci (aktivity typu: květné louky, mokřady, tůně, systémy pro zachytávání dešťové vody, revitalizace vodních toků s cílem obnovení přirozené funkce vodních ekosystémů, zvýšení retenční schopnosti toků, apod.)

Míra financování z prostředků EU (EFRR) je maximálně 80 % s předpokladem minimálně 20 % spolufinancování.

Minimální částka podpory z EFRR na projekt činí u neinvestičních projektů 60 000 EUR, u investičních projektů pak 80 000 EUR. Maximální výše podpory z EFRR na projekt je stanovena na 1 500 000 EUR.

Každý žadatel musí nejdříve zpracovat a předložit do termínu 7. února 2024 tzv. projektový záměr. Termín podání vlastní žádosti o podporu je stanoven do 15. května 2024.


Interreg Danube – Seed Money Facility

Nadnárodní program Interreg Danube aktuálně vyhlásil novou výzvu Seed Money Facility zaměřenou na finanční podporu vývoje komplexních strategických nadnárodních projektů přispívajících ke strategii EU pro Podunají, které mají být následně financovány z jakéhokoli zdroje financování, který je v regionu k dispozici. Cílem výzvy je tak nastartovat inovativní nápady a usnadnit vývoj projektů.

Výzva je otevřena od 27. listopadu 2023 do 29. března 2024.

Povinnými výstupy jsou popis a analýza aktuální situace, vytvoření projektového pracovního plánu a analýza dotačních možností. Maximální délka realizace je 12 měsíců.

Projekt má být současně založen na partnerství 2-5 finančních partnerů z nejméně dvou různých zemí programové oblasti Interreg Danube.

Maximální výše rozpočtu je stanovena na 50 000 EUR. V případě dalších aktivit nad rámec zmíněných 3 povinných výstupů může být žádáno až o 100 000 EUR.

Podrobné informace naleznete na stránkách programu Interreg Danube, případně v přiloženém dokumentu výzvy.

Současně je možné se dne 7. prosince 2023 (9:30–12:30) zúčastnit informačního webináře k výzvě v angličtině, na který je možné se registrovat na odkazu zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Zahraniční oddělení – dovolená

Paní Dana Gronychová bude čerpat řádnou dovolenou v tomto termínu: 11. prosince 2023 – 7. ledna 2024. Prosím všechny studenty a koordinátory, aby si vyřídili vše potřebné s dostatečným předstihem, nejpozději do 7. prosince. V naléhavých případech kontaktujte Walerii Słowikovou.


Vulcanus in Japan

Program „Vulcanus in Japan“ nabízí stáže v průmyslově orientovaných společnostech v Japonsku studentům inženýrských, high-tech či jiných vědeckých oborů. Uchazeč musí být studentem v rozmezí od čtvrtého roku do předposledního roku Ph.D. studia.

Délka trvání stáže: 8 měsíců, od srpna 2024 do března 2025. Mezní termín pro podání přihlášky je 20. ledna 2024. Podrobnosti a přihláška


Fulbright Specialist

Fulbright Specialist umožňuje 2-6 týdenní pobyt amerického odborníka. V rámci programu může hostující Specialista přednášet, účastnit se workshopů, specializovaných akademických programů a konferencí, nebo je organizovat a vést, pomoci s rozvojem a zdokonalováním osnov a materiálů k výuce nebo přispět k zaškolování vysokoškolských vyučujících, pomoci s osvojováním technologií, rozvíjet soft skills jako je například akademické psaní atd.

Tato nabídka se vztahuje na tradiční alokaci 5 Specialistů v ČR, s částečným spolufinancováním hostitelské instituce. Veškeré informace, včetně on-line přihlášky a instrukcí, najdete na webových stránkách. Případné nejasnosti a otázky směřujte na fulbright@fulbright.cz. Uzávěrka: 15. prosince 2023.


Studentský program na 2024/2025 – uzávěrka 1. února 2024

Visiting Student Researcher je vynikající příležitost pro studenty magisterských a především doktorských programů pro výzkumné projekty ve všech oborech (kromě klinické medicíny) související s diplomovými nebo disertačními pracemi, na doplnění výzkumu atd. Pobyty jsou v rozsahu 4-9 měsíců na univerzitě dle vlastního výběru.

Veškeré informace včetně on-line přihlášky a instrukcí jsou na webu. S otázkami se prosím obracejte na paní Andreu Semacovou semancova@fulbright.cz.


Program Proshek-Fulbright na 2024/2025 – uzávěrka 1. února 2024

Proshek-Fulbright program je určen pro lékaře a výzkumníky v medicínských a jim příbuzných oborech na University of Minnesota. Na rok 2024/2025 je vypsáno jedno 1 místo pro pobyt v délce 6 měsíců.

Veškeré informace včetně on-line přihlášky a instrukcí naleznete zde, případné nejasnosti a otázky směřujte na fulbright@fulbright.cz.

Akademický Senát

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční ve středu 13. prosince 2023 v 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studijní záležitosti

Studijní oddělení
Studijní oddělení je otevřeno do 21. prosince 2023 dle standardních úředních hodin. Od 22. prosince 2023 do 1. ledna 2024 bude studijní oddělení uzavřeno. Od 2. ledna platí běžná provozní doba oddělení.

Zápis předmětů na LS 2023/2024
Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2023/2024 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy probíhá pro studenty přírodovědecké fakulty od 23. ledna do 19. února 2024. Podrobné informace jsou k dispozici na webu.

SZZ a obhajoby BP/DP
Žádáme studenty, kteří chtějí jít v lednu/únoru 2024 k SZZ nebo obhajobě BP/DP, aby si přišli nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby uzavřít ročník na studijní oddělení a zároveň se přihlásili přes STAG na konkrétní termín.

Studijní plány na akademický rok 2023/2024
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2023/2024 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Potvrzení o studiu online
Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Souvislá pedagogická praxe studentů
Kabinet pedagogické přípravy PŘF UP oznamuje studentům, že souvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 11. března – 27. března 2024.

Na webových stránkách je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti.

Přihlášku je třeba podat nejpozději do 12. ledna 2024. Po tomto termínu nebude možnost se na praxi přihlásit.

Přihlášení studenti budou umístěni na školy v Olomouci, popřípadě v blízkém regionu (Šternberk, Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel). Studenti si na těchto školách nemusejí zajišťovat praxi sami, v přihlášce uvedou, na které škole v Olomouci či okolí by chtěli praxi konat. Studenti, kteří chtějí realizovat praxi v jiném regionu, si ji musí zajistit sami. Současně požádají ředitelství školy o povolení konání souvislé pedagogické praxe na formuláři přihlášky.

Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v celouniverzitním termínu. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu jana.slezakova@upol.cz.

Provoz fakulty

Děkanské a rektorské volno:
22. prosince 2023
– rektorské volno
27. a 28. prosince 2023 – děkanské volno
29. prosince 2023 – rektorské volno

Sekretariát děkana a tajemnice
Požadavky na právní konzultace smluv přijímá právní oddělení RUP pouze do 8. prosince 2023.
Sekretariát děkana a tajemnice PřF přijímá dokumenty k fyzickému podpisu do 19. prosince 2023.

Provoz podatelny před koncem roku
Dne 21. prosince 2023 bude podatelna na Envelopě otevřena od 9:00 do 10:00 a v Holici od 10:30 do 11:30. Schránky s obyčejnou i doporučenou poštou se naposledy vyberou na Envelopě v 11:45 a v Holici v 11:15. Pošta doručená po tomto termínu bude odeslána až 2. ledna 2024.

Provoz fakulty před koncem roku
Hlavní budova (Envelopa) a budovy v areálu Holice budou uzavřeny od 22. prosince 2023 do 1. ledna 2024. Ostrahu objektů bude provádět externí hlídací služba. Případné poruchy a závady hlaste jejím zaměstnancům, ti pak předají informace pohotovostní službě správy budov.

Budova VLD – 17. listopadu 50 a budova SLO – 17. listopadu 50A budou uzavřeny od 22. prosince 2023 do 1. ledna 2024. Vstup v uvedeném období bude umožněn pouze na zaměstnanecké karty.

Personální a mzdové oddělení
Fakultní pracoviště pro personální a mzdovou agendu upozorňuje, že

NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 8. PROSINCE 2023 JE TŘEBA ODEVZDAT NÁSLEDUJÍCÍ DOKLADY:

 • Na personální úsek (paní Veronika Caletková, Mgr. Veronika Vašková) odevzdávejte:
  • návrhy na sjednání pracovního poměru (pracovní smlouvy) účinné od 1. ledna 2024
  • návrhy na změny pracovního a mzdového zařazení účinné od 1. ledna 2024 (výjimkou mohou být návrhy pro zaměstnance, u kterých je plánováno zapojení na projektu, ke kterému se očekává obdržení rozhodnutí o přidělení dotace v pozdějších dnech)
  • žádosti o prodloužení pracovních smluv končících v prosinci tohoto roku
  • DPP a DPČ účinné od 2. ledna 2024
 • Na mzdový úsek (paní Libuše Pěčková, paní Ivona Kristková) odevzdávejte:
  • výkazy k proplacení DPP a DPČ z projektových prostředků za měsíc prosinec 2023 (mimo projekty do 15. prosince 2023)
  • v systému SAP bude možné uskutečnit přenos dat dovolenek zaměstnanců zapojených na projektech pouze 8. prosince 2023 – tj. po otevření systému (mimo projekty do 15. prosince 2023)

K žádostem zaměstnanců o převody nevyčerpané dovolené do následujícího roku s vyjádřením vedoucího pracoviště na příslušném formuláři (v Portále Ostatní formuláře v ELF) bude rozeslán hromadný mail všem zaměstnancům. Připomínáme, že převody dovolené by se měly dít pouze výjimečně, dovolená se čerpá v roce, ve kterém na ni vznikl nárok. Žádosti musí být podávány až po zadání prosincové dovolené z důvodu správného exportu zůstatku.

V případě onemocnění zaměstnance nebo ošetřování člena rodiny po 8. prosinci nahlaste změny na mzdovou účtárnu obratem (mailem na ivona.kristkova@upol.cz), nejpozději však do 31. prosince 2023.

Návrhy na vyplacení odměn bude možné v SAP předávat nejdéle do 15. prosince 2023.

Žádosti na dopočítání mzdových nákladů projektů zasílejte na obě mzdové účetní současně prostřednictvím e-mailu (ivona.kristkova@upol.cz, libuse.peckova@upol.cz). Požadavky budou zpracovány a předány zpět k případnému zvážení posledních úprav nejpozději 15. prosince. Dodatečné úpravy mezd v rámci projektů budou možné do 19. prosince 2023.

Personální a mzdové oddělení bude pro zaměstnance otevřeno do 21. prosince 2023 do 11:00, po Novém roce od 2. ledna 2024. Pokud nebude nutná osobní konzultace, pro předávání dokladů na oddělení využívejte interní poštu schránka č. 6 v 1. podlaží na chodbě u vrátnice. Děkujeme za respektování tohoto pokynu.

Daňová prohlášení budou mzdové účetní se zaměstnanci podepisovat od 11. ledna 2024 ve zvolených termínech rezervačního systému. Podrobné pokyny obdrží zaměstnanci nejpozději začátkem ledna v české i anglické verzi. Finanční správa používá výhradně daňová prohlášení v českém jazyce, zahraniční zaměstnanci budou mít k dispozici anglický překlad formuláře pouze pro základní orientaci. Osobní konzultaci k podpisu daňového prohlášení v angličtině zajistí personální a mzdové oddělení v rámci vlastní kapacity.

Provoz ekonomického oddělení
Daňové doklady k zálohám a konečné faktury k zálohovým fakturám dodávejte prosím na ekonomické oddělení obratem, nejpozději do pátku 15. prosince.

Pokladní doklady, cestovní příkazy, platby na účet, atd. dodávejte v elektronické podobě průběžně, nejpozději však do 18. prosince. Po tomto datu již nelze garantovat řádné zaúčtování v kalendářním roce 2023. Je nutné také provést vyúčtování všech záloh na cestovní příkazy realizované v roce 2023.

Do pátku 15. prosince vraťte do pokladny hotovostní zálohu.

Podklady pro vystavení faktur za měsíc listopad (DUZP listopad) dodejte v elektronické podobě do 15. prosince. Po tomto datu nelze garantovat zaúčtování do listopadu 2023.

Provozní doba knihoven

Knihovna PřF Envelopa:
18.–19. prosince | 08:00–15:00
20. prosince | 8:00–12:00
Zavřeno: 21. prosince 2023 – 1. ledna 2024

Knihovna PřF Holice:
18.–20. prosince | 08:00–12:00
Zavřeno: 21. prosince 2023 – 1. ledna 2024

Otevírací dobu ústřední knihovny ve Zbrojnici a ostatních fakultních poboček naleznete na tomto odkaze.

Provozní doba menz, bister FreshUP a Vydavatelství UP
Se změnou provozní doby v prosincovém období se setkáme také v provozovnách bister FreshUP a menzách. Upravenou otevírací dobu připravuje také Vydavatelství UP, tu zveřejní v nejbližších dnech na webu.

Různé

Prodej vánočních hvězd
Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého ve spolupráci s neziskovou organizací Šance Olomouc nabízí prodej vánočních hvězd na podporu onkologicky nemocných dětí. Na přírodovědecké fakultě si vánoční hvězdu můžete koupit 5. prosince 2023 od 9:00 do 11:00. Akce probíhá na různých fakultách, menzách a kolejích za přítomnosti dvou studentů/dobrovolníků.

Udržitelný Palacký – vánoční punčování
Rok se rokem sešel a s tím přinesl i staré známé. Studené počasí, všude panující vánoční atmosféru a také chuť na nějaký ten horký nápoj. Proto již několik let (a ani letos to nebude výjimkou) pořádá studentský spolek Udržitelný Palacký punčování na komunitní zahrádce kolejí Bedřicha Václavka. K mání bude letos nejen tradiční domácí punč, ale nově se můžete těšit i na novinku letošního roku – horký mošt. Přijďte si ve středu 6. prosince od 16:00 užít vánoční atmosféru, kterou jistě zpříjemní i pro studenty dostupné ceny.

Vánoční sbírka pro děti z Klokánku
I letos mohou zaměstnanci i studenti přispět finančním darem pro děti z Klokánku v rámci každoroční vánoční sbírky, která je pořádána pod záštitou děkana Martina Kubaly. Patnáctý ročník této akce probíhá v období od 20. listopadu do 15. prosince 2023. Pro zaslání jakéhokoli finančního příspěvku lze využít transparentní účet 2501674563/2010 nebo QR kód. Děkujeme.

Odborná diskuze Replikační krize ve vědě – její příčiny a důsledky
FTK UP pořádá 12. prosince 2024 od 14:00 odbornou diskuzi na téma Replikační krize ve vědě: její příčiny a důsledky. Akce je určena převážně pro doktorandy všech fakult či studenty, kteří uvažují o postgraduálním studiu na UP. Vítáni jsou ale i všichni akademičtí pracovníci. Vystoupí děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala, psycholog Marek Vranka z Univerzity Karlovy, matematik Tomáš Fürst, statistik Ondřej Vencálek a Jan Širůček. Podrobnosti zde.

Český pohár ve stolním STIGA hokeji
Po Univerzitním poháru přivítá Olomouc po 30 dlouhých letech Český pohár ve stolním STIGA hokeji. Bude se konat v sobotu 16. prosince 2023 od 8:15 v Pevnosti poznání. Všichni zájemci o hru jste zváni! Se stolním Stigou hokejem jste se mohli seznámit i na Dni otevřených dveří 1. prosince.

V případě, že vám ve sportovních programech UP chybí lední hokej a rádi byste si ho zahráli, obraťte se na místní FB skupinu nebo přímo do zprávy Dr. Janu Tomáštíkovi, který v místní hokejové scéně působí.

Praktický lékař na kolejích
Ordinace praktického lékaře na koleji J. L. Fischera rozšiřuje svou provozní dobu. Otevřeno bude
každý všední den od 7:00 do 13:00, jen ve čtvrtek je v provozu pouze odpoledne od 13:00 do 19:00. Podrobnosti v článku.

Pracovní podmínky zaměstnanců českých veřejných, státních a soukromých VŠ
Katedra psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity ve spolupráci s partnerskou vysokou školou v Rakousku realizuje obecně prospěšný výzkumný projekt zaměřený na zmapování a porovnání pracovních podmínek zaměstnanců vysokých škol v ČR a Rakousku a jejich vlivu na psychologické faktory jako je pracovní motivace a zranitelnost vůči syndromu vyhoření.
Výzkumu se mohou zúčastnit všichni zaměstnanci českých veřejných, státních a soukromých vysokých škol bez ohledu na pracovní zařazení, výši úvazku či typ pracovní smlouvy. Výzkum se primárně nezaměřuje na doktorandy bez pracovního úvazku. Pokud i vy chcete podpořit aktuální debatu, věnujte svůj čas vyplnění dotazníku.

Nové vnitřní normy

Nové normy UP:

Dnem 16. listopadu 2023 nabyly účinnosti níže uvedené vnitřní normy UP:
R-B-23/22 – Statut Koordinační rady celoživotního vzdělávání na UP
R-B-20/14-N02 – Elektronická evidence studentů, účastníků, průběhu a výsledků vzdělávání na UP – novela č. 2

Dnem 23. listopadu 2023 nabyla účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-23/24 – Rámcová dohoda na dodávky kancelářského papíru a obálek 2024-2025

Dnem 30. listopadu 2023 nabyla účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-20/07-N03 – Akreditace a schvalování studijních programů a akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP-novela č. 3

Dnem 11. prosince 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-23/25 – Statut Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc

Nová norma PřF:

Dnem 29. listopadu 2023 nabyla účinnosti níže uvedená vnitřní norma PřF UP:
PřF-B-23/05 – Rozhodnutí děkana o zrušení pracovního místa


Poslední vydání Zpravodaje v tomto roce vyjde v pondělí 18. prosince 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)