Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

dovolte mi, abych se s blížícím koncem roku ohlédl, jak fakulta proplouvala vlnami roku 2019. Většina studijních programů úspěšně prošla procesem institucionální akreditace a jsou akreditovány do roku 2028. Zbylé programy by měly být reakreditovány v příštím roce, což by mělo znamenat značnou administrativní úlevu pro pracovníky, kteří se této agendě na katedrách věnovali, i pro velkou část fakultní administrativy. Dotáhnout do zdárného konce se podařilo také některé rozsáhlé stavební akce v holickém areálu i na Envelopě. Mezi hlavní investice patřila modernizace fyzikálních laboratoří, což je akce, která svou technologickou náročností nemá v historii fakulty obdoby. Také tyto investiční projekty by měly znamenat značnou úlevu pro provoz fakulty v příštím roce.

Největší radost mám ale ze zřetelné proměny atmosféry, která byla doslova zhmotněná na čtvrtečním PosPosu. Setkával jsem se s Vámi na jednáních, při řešení pracovních úkolů i na různých akcích, jako jsou promoce, veletrhy, soutěže, Noc vědců a Den otevřených dveří. Je patrné, že akademická obec fakulty občansky ožila, což mě naplňuje nadějí na to, že úspěšně projdeme událostmi budoucími. Rád bych Vám touto cestou poděkoval za Vaši obětavou práci pro přírodovědeckou fakultu a za její reprezentaci. Studentkám a studentům pak za jejich příspěvek k akademickému životu na fakultě, a to nejen plněním studijních povinností, ale i dalšími aktivitami, které atmosféru na fakultě dotvářejí, jako jsou například projekty Hýčkejte svou Přírodu.

Do nového roku přeji všem pevné zdraví a mnoho úspěchů v práci, studiu i osobním životě, a také pohody a inspirace.

Martin Kubala
děkan

Věda a výzkum

Důležitá informace pro řešitele projektů: možnost sledování stavu čerpání
Každý řešitel projektu, jemuž je přidělen SPP prvek, má možnost sledovat čerpání rozpočtu na projektu, a to prostřednictvím Portálu UP. Po přihlášení na https://portal.upol.cz/ se vpravo na jedné z dlaždic nabízí „SAP".

Po rozkliknutí této nabídky se řešitel dostane na stránku, kde vlevo vybere možnost „Čerpání SPP prvků“. Tam by měly být k dispozici ty SPP prvky projektů, které má řešitel přiděleny na svoje jméno (hlavní řešitel projektu). Následně zadá období, za které požaduje stav čerpání zjistit. Sestava ze SAP obsahuje položky naúčtované na daný SPP prvek. V případě nejasností kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou z Oddělení vědy a výzkumu PřF, e-mail: ivana.saitzova@upol.cz.

Důležité termíny pro řešitele projektů GAČR
V aplikaci GRIS byly zpřístupněny formuláře dílčích a závěrečných zpráv projektů GAČR. Rektorát UP stanovil termíny odeslání zpráv poskytovateli dotace takto:

Termín pro zaslání dílčích zpráv na RUP k odeslání na GAČR datovou schránkou je 13. ledna 2020.

Termín pro zaslání závěrečných zpráv na RUP k odeslání na GAČR datovou schránkou je 30. ledna 2020.

Termín pro zaslání dílčích finančních zpráv pro EXPRO na RUP k odeslání datovou schránkou je 30. ledna 2020.

Zprávy vygenerované z aplikace GRIS s původním označením dokumentu posílejte elektronicky na e-mail ivana.saitzova@upol.cz vždy do 13:30.

Program ERC CZ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 5. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ.  Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků. Soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů končí 24. ledna 2020. Více informací zde, nebo na oddělení vědy a výzkumu u Mgr. Miriam Delongové (miriam.delongova@upol.cz).

TREND
Technologická agentura České republiky TA ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – Podprogram 2 „Nováčci“.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu TREND. 

Cílem Podprogramu 2 “Nováčci” je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Uchazečem projektu může být výzkumná organizace, která řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky. Počet subjektů, které se podílejí na řešení projektu, není omezený, ale vždy musí být součástí konsorcia alespoň jedna výzkumná organizace, přičemž musí jít o kolaborativní, nikoliv smluvní výzkum. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení najdete na stránce https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/druha-verejna-soutez-5/. Termín pro podání zkrácené verze návrhů projektů je na naší fakultě stanoven nejpozději na 4. února 2020. Uchazeči před podáním návrhu kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou z  oddělení vědy a výzkumu (ivana.saitzova@upol.cz) pro další informace týkající se procesu podávání žádostí na PřF.

EuroNanoMed 3 Call 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila novou výzvu EuroNanoMed 3 Call 2020, která je zaměřená na podporu projektů z oblasti nanomedicíny. Výzva vyžaduje tří až pětičlenná konsorcia pocházející nejméně ze tří zemí zapojených do výzvy.

Témata výzvy jsou:

  • Regenerative medicine (toto téma není podporované TA ČR)
  • Diagnostics
  • Targeted delivery systems

Seznam zemí zapojených do výzvy:

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Egypt, Estonsko, Francie, Itálie, Izrael, Kanada (Québec), Litva, Lotyšsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Taiwan, Turecko.

Více informací na https://www.tacr.cz/soutez/euronanomed3/call-2020/. Termín pro podání zkrácené verze návrhů projektů je na naší fakultě stanoven nejpozději na 20. ledna 2020. Uchazeči  před podáním návrhu kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou z  oddělení vědy a výzkumu (ivana.saitzova@upol.cz) pro další informace týkající se procesu podávání žádostí na PřF.

CHRIST-ERA IV Call 2019
Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila novou výzvu CHRIST-ERA IV Call 2019, která je zaměřená na podporu projektů z oblasti informačních a komunikačních technologií. Výzva je určená pro mezinárodní konsorcia, která mají minimálně 3 partnery z minimálně 3 odlišných zemí.

Témata výzvy jsou:

  • Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence
  • Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability

Seznam zemí zapojených do výzvy:
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko*, Itálie, Izrael*, Kanada (Québec), Litva, Lotyšsko*, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko*, Rumunsko, Řecko*, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko.

Více informací na https://www.tacr.cz/soutez/chist-era/call-2019/. Termín pro podání zkrácené verze návrhů projektů je na naší fakultě stanoven nejpozději na 13. února 2020. Uchazeči před podáním návrhu kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou z oddělení vědy a výzkumu (ivana.saitzova@upol.cz) pro další informace týkající se procesu podávání žádostí na PřF.

Zahraniční a mimouniverzitní události

Stipendijní místa v Číně
Čínská vláda v rámci iniciativy 17+1 nabízí stipendijní místa ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v ČLR počínaje akademickým rokem 2020/2021, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů. Termín odevzdání přihlášek je 13. ledna 2020 do 15:00. Podrobné informace najdete zde.

Zahraniční pracovní cesty
Zaměstnanci vyjíždějící na zahraniční pracovní cesty v rámci EU/EHP/Švýcarska budou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systému sociálního zabezpečení a (ES) č. 987/2009, kterým se provádí nařízení (ES) č. 883/2004, od ledna vybavováni na cestu formulářem A1. Informace se současně týká i zaměstnanců, kteří plánují vyjet do zemí, se kterou má ČR sjednanou bilaterální smlouvu (seznam států je zveřejněn zde). Formulář A1 je potvrzením o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, který slouží jako osvědčení o příslušnosti pracovníka k právním předpisům příslušné země. Formulář A1 vydává ČSSZ a pro zaměstnance, kteří vyjíždí na pracovní cestu v rámci EU/EHP/Švýcarska a smluvních zemí, je bude zajišťovat personální oddělení fakulty (Bc. Markéta Říhová, e-mail: marketa.rihova@upol.cz, tel.: 585 634 059). Zaměstnanec je povinen mít tento potvrzený formulář A1 s sebou během pracovní cesty, v zahraničí může docházet ke kontrole formuláře různými státními orgány.

Všechny potřebné informace k vyplnění formuláře A1 si personální oddělení převezme od pracovnice ekonomického oddělení, které cestovní příkaz k zahraniční pracovní cestě budete i nadále odevzdávat (paní Petra Hoffmanová). V případě nutnosti doplnění dalších skutečností k pracovní cestě kontaktuje personání oddělení přímo vyjíždějícího pracovníka.

V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme, že ČSSZ má na vydání potvrzeného formuláře měsíc. S ohledem na tuto skutečnost žádáme pracovníky, kteří mají v rámci EU/EHP/Švýcarska či smluvních zemí vycestovat, o odevzdávání cestovního příkazu k zahraniční pracovní cestě na ekonomické oddělení alespoň měsíc před jejím započetím. V kratším čase personální oddělení není schopno garantovat dodání potvrzeného formuláře A1 zaměstnanci včas.

Akademický senát

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve středu 29. ledna od 13:00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014). Termín pro zasílání podkladů je 14. ledna 2020. Akademický senát také uvítá návrhy na členy volební komise, která bude ve dnech 1. a 2. dubna 2020 organizovat volby do AS PřF a do AS UP.

Pro studenty

Evaluace předmětů
Evaluace předmětů, které byly vyučovány v zimním semestru akademického roku 2019/2020, bude probíhat od 12. prosince 2019 do 12. února 2020. Evaluace je realizována elektronickou formou prostřednictvím Portálu nebo přímo na stránce https://eval.upol.cz/StudentEvaluation.

Hodnocení předmětů má význam pouze v případě, že se ho zúčastní dostatečné množství studentů. Prosíme vás tedy, abyste si během zkouškového období našli volnou chvíli a do evaluace se zapojili.

SZZ a obhajoby BP/DP
Žádáme studenty, kteří chtějí jít v lednu/únoru 2020 k SZZ nebo obhajobě BP/DP, aby si přišli nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby uzavřít ročník na studijní oddělení a zároveň se přihlásili přes STAG na konkrétní termín.

Provoz studijního oddělení v prosinci
Studijní oddělení bude v době vánočních svátků od 23. prosince 2019 do 1. ledna 2020 uzavřeno. Od 2. ledna 2020 platí běžná pracovní doba.

Kabinet pedagogické přípravy
Souvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 17. února 2020 – 6. března 2020. Na webových stránkách http://cpp.upol.cz/ je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději 13. ledna 2020.

Informační schůzka k 1. souvislé pedagogické praxi se uskuteční 10. února 2020 v čase 15:45-16:30, učebna LP 2.005. Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v uvedeném (celouniverzitním) termínu. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu jana.slezakova@upol.cz.

PročByNe?
Projekt motivačních stáží PročByNe?, který zaštiťuje poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová, připravil novou exkluzivní stáž pro studenty ve věku 18 až 25 let. Jde o možnost dvoutýdenního stínování ředitelky Google pro Česko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko Taťány le Moigne, a to jak v Praze, tak i v dalších evropských pobočkách společnosti. Stáž je vzhledem k velkému rozsahu činností Googlu a jeho snaze propojovat svět technologií s dalšími oblastmi určena studentům různých oborů a nabízí jedinečnou příležitost k získání zkušeností a kontaktů.
Uzávěrka přihlášek na stáž je 15. ledna 2020. Náklady spojené s realizací stáže jsou hrazeny organizátorem. Více na www.procbyne.cz.

Provoz fakulty

Provoz podatelny před koncem roku
Dne 23. prosince 2019 bude podatelna na Envelopě otevřena od 9:00 do 10:00 a v Holici od 10:30 do 11:30. Schránky s obyčejnou i doporučenou poštou se naposledy vyberou na Envelopě v 11:45 a v Holici v 11:15. Pošta doručená po tomto termínu bude odeslána až 2. ledna 2020.

Provoz fakulty před koncem roku
Hlavní budova (Envelopa) a budovy v areálu Holice budou uzavřeny od 24. prosince 2019 do 1. ledna 2020. Ostrahu objektů bude provádět externí hlídací služba. Případné poruchy a závady hlaste jejím zaměstnancům, ti pak předají informace pohotovostní službě správy budov.

Budova VLD - 17. listopadu 50 a budova SLO – 17. listopadu 50a budou uzavřeny od 23. prosince 2019 do 1. ledna 2020. Vstup v uvedeném období bude umožněn pouze na zaměstnanecké karty.

Provoz personálního a mzdového oddělení před koncem roku

Návrhy na změny pracovního a mzdového zařazení účinné od 1. ledna 2020 prosím předávejte na personální a mzdové oddělení do konce prosince. Výjimkou mohou být návrhy pro zaměstnance, u kterých je plánováno zapojení na projektu, ke kterému se očekává obdržení rozhodnutí o přidělení dotace až v lednu.

V případě onemocnění zaměstnance nebo ošetřování člena rodiny po 11. prosinci nahlaste změny na mzdovou účtárnu obratem, nejpozději však do 2. ledna do 12:00. Tisk docházky realizujte až po finální kontrole a uzavření docházky na mzdové účtarně, tj. v pátek 3. ledna.

Žádosti na dopočítání mzdových nákladů projektů zasílejte na obě mzdové účetní současně prostřednictvím e-mailu. Požadavky budou zpracovány a předány zpět k případnému zvážení posledních úprav nejpozději 17. prosince. Dodatečné úpravy mezd v rámci projektů budou možné do 19. prosince do 12:00.

Personální a mzdové oddělení bude pro zaměstnance otevřeno do 20. prosince, v novém roce od 2. ledna. Pokud nebude třeba z vaší strany nic osobně konzultovat a budete chtít doklady na oddělení jen odevzdat, velmi uvítáme respektování klidu na zpracování mzdových údajů na účtárně; k předání dokladů využijte interní pošty - schránka č. 6 v 1. podlaží na chodbě u vrátnice.

Daňová prohlášení budou mzdové účetní se zaměstnanci podepisovat od 13. ledna dle rozpisu, který obdrží zaměstnanci hromadným e-mailem v české i anglické verzi. Finanční správa používá výhradně daňová prohlášení v českém jazyce, zahraniční zaměstnanci budou mít k dispozici anglický překlad formuláře pouze pro základní orientaci. Osobní konzultaci k podpisu daňového prohlášení v angličtině zajistí personální a mzdové oddělení v rámci vlastní kapacity.

Nevyčerpané prostředky na konci roku u pokračujících projektů účelové podpory V+V (GA ČR, TA ČR ost. SR)

U projektů, kde v rozhodnutích nebo smlouvách není stanoveno vyúčtování projektu až na konci víceletého grantu, budou i v rámci uzávěrky roku 2019 nespotřebované prostředky nad rámec FÚ UP vráceny poskytovateli. U projektů, kde je jasně v rozhodnutích či smlouvách napsáno, že vyúčtování projektu proběhne až na konci realizace projektu a nespotřebované prostředky nad rámec tvorby FÚ UP lze převést do dalšího období, tyto prostředky vráceny poskytovateli nebudou. Je tedy třeba přistupovat k projektům jednotlivě dle smluv a zadávacích dokumentací ke smlouvám. 

Pevnost poznání - otevírací doba
Pevnost poznání bude mít o Vánocích otevřeno od 27.-30. prosince 2019. Zavřeno bude od 23.-26. prosince 2019, 31. prosince 2019 a 1. ledna 2020.

Přístupová zpevněná cesta pro pěší - Envelopa
V listopadu letošního roku jsme zprovoznili zpevněnou pěší cestu, která propojuje zadní vstup objektu umístěného v 1. NP nad vjezdem do podzemních garáží a chodník na ul. 17. listopadu. Zaměstnanci mohou tento vstup využívat v provozní době budovy, tj. 6:00-21:00.

Nová plocha k parkování
V současné době je dokončována nová zpevněná manipulační plocha v areálu Envelopa přírodovědecké fakulty na třídě 17. listopadu, kterou mohou zaměstnanci využívat k parkování. Kapacita stání je 27 parkovacích míst. V průběhu příštího roku bude zprovozněn závorový systém, který bude ovládán přes zaměstnanecké karty.

Přístup do podzemních garáží
V příštím týdnu bude dokončena obnova kamerového systému v objektu Envelopa. Nově jsou instalovány i kamery do/ z podzemních garáží, které umí identifikovat SPZ vozidla. V termínu od 16. prosince 2019 do 10. ledna 2020 bude systém ve zkušebním provozu. Všechna vozidla, která máme v interní evidenci by měla být vpuštěna vjezdovými vraty automaticky. Pro správnou funkci je nutné najíždět pomalu a s rozestupy mezi vozidly. V budoucnu bude systém upozorňovat na obsazenost podzemních garáží.

Provoz
Prosíme zaměstnance, aby v době od 21:00 do 6:00 používali východy pouze v centrální části objektu či výjezd vraty garáže. Budova je v této době zabezpečená a při průchodu jinými dveřmi (určenými pouze pro mimořádné události) se spustí poplach. Děkujeme za pochopení.

Různé

eNeschopenky
Od 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz povinného systému eNeschopenky, který byl přijat zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb. Pracovník nově nebude předávat zaměstnavateli žádné doklady k pracovní neschopnosti, náhrada mzdy i nemocenské mu přijde automaticky. Zaměstnanec má dle zákoníku práce i nadále povinnost sdělit zaměstnavateli, že u něj nastala dočasná pracovní neschopnost, která je překážkou v práci, a to neprodleně, jakmile se o ní dozví. Tuto informaci postačuje sdělit telefonicky nebo e-mailem.

Fakultní odbory
Na webových stránkách přírodovědecké fakulty byly zveřejněny informace k fakultním odborům – Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na této stránce najdete mimo jiné stanovisko odborů k návrhu technické dohody týkající se zřízení vysokoškolského ústavu na UP.

MAKRO
Z důvodu ukončení platnosti karet MAKRO, které byly doposud benefitem pro zaměstnance UP (vydány na jméno zaměstnance), nebudou nadále propláceny případné doklady vystavené touto firmou, a to jak na pokladně v hotovosti, tak na účty zaměstnanců. Neplatí pro karty MAKRO, které byly vydány jako firemní na IČO Univerzity Palackého v Olomouci.

Záznam z diskuze s rektorem
V pondělí 9. prosince 2019 se v aule Přírodovědecké fakulty UP uskutečnila moderovaná diskuze s rektorem Univerzity Palackého v Olomouci prof. Jaroslavem Millerem na téma Návrh zřízení vysokoškolského ústavu. Videozáznam z diskuze je k dispozici zde.

Cena děkana 2019
Letos ocenil děkan přírodovědecké fakulty všechny autory učebních a populárně vědeckých textů, monografií a vědeckých publikací, kteří přihlásili své publikace do soutěže a splnili požadovaná kritéria. Rozhodovalo pořadí časopisů v oborové kategorii (WOS), výše úvazku na fakultě i uvedení fakulty v afiliaci publikace. Oceněni byli tentokrát také spoluautoři z řad studentů.

Za vynikající pedagogickou činnost získalo Cenu děkana hned 6 akademických pracovníků ze všech vědních oblastí zastoupených na fakultě. Děkujeme všem studentům za hlasování. Přehled oceněných pracovníků a publikací naleznete zde.

Lektorování kurzů celoživotního vzdělávání

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou lektorování kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV) na přírodovědecké fakultě. V tomto období je připravován program CŽV na letní semestr akademického roku 2019/2020, do kterého se se svojí výukou můžete zapojit.

CŽV je součástí dalšího vzdělávání zaměstnanců UP, podporuje pedagogické aktivity, zařazuje inovativní didaktické či pedagogické kurzy, které pomáhají pedagogům ve výuce a vedou k rozvoji teaching excellence na UP. Tato aktivita je i nedílnou součástí hodnocení kvality, i proto má určitě smysl ji podporovat.

Základní informace pro zájemce o lektorování kurzů:

  • Záměr i realizaci výuky je potřeba projednat s nadřízeným (vedoucím pracoviště).
  • Upřednostňovány budou odborné kurzy před zájmovými.
  • Lektor obdrží odměnu ze zdroje CŽV s ohledem na rozsah výuky a finanční možnosti (orientačně 400,- Kč/45 minut výuky & čas strávený přípravou).
  • Ze zdroje CŽV může být proplacena i spotřeba materiálu.
  • Kurzy se uskuteční 2x za akademický rok, většinou by mělo jít o jednorázovou výuku v pracovní den dopoledne s rozsahem cca 3-5 hodin.

Svůj rámcový zájem prosím nahlaste nejpozději do 10. ledna 2020 Mgr. Martině Karáskové ze studijního oddělení (martina.karaskova@upol.cz), která za přírodovědeckou fakultu spolupracuje na organizaci této aktivity. Zde najdete tabulku k vyplnění anotace kurzu. Zájemci pak následně obdrží podrobnější informace.

Nové vnitřní normy

Dnem 2. prosince 2019 nabyla účinnosti vnitřní norma UP:

B1-15/1-HN-NO1 - Novela č. 1 Organizačního řádu UP v Olomouci

Dnem 4. prosince 2019 nabyly účinnosti vnitřní normy UP:

R-B-19/30 - Zrušení Hlavní normy UP č.B1-2/2001 Provozní řád Sportovní haly UP v Olomouci

R-B-19/29 - Pravidelné hodnocení zaměstnanců Univerzity Palackého v Olomouci

 

První Zpravodaj vyjde 13. ledna 2020. Další termíny najdete zde.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)