Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v České republice předpokládáme, že minimálně do konce března bude nutné zůstat výhradně u online výuky. Uvědomujeme si, že taková forma není plnohodnotnou náhradou klasické prezenční výuky. Navíc laboratorní výuku experimentálních studijních programů PřF UP v současnosti nelze realizovat vůbec.

Pravidelně sledujeme vládní usnesení, která stanovují omezení výuky na vysokých školách v ČR. V případě možnosti zahájit prezenční laboratorní výuku alespoň v omezeném počtu osob vás budeme informovat na našich webových stránkách. Vyučující i studenty prosíme o trpělivost a vstřícnost.

Jan Říha
proděkan pro studijní záležitosti

Věda a výzkum

STAMIFY
Dne 29. ledna 2021 byla v rámci iniciativy Společného programování „Zdravá výživa pro zdravý život“ (HDHL) vyhlášena výzva s názvem „Standardised measurement, monitoring and/or biomarkers to study food intake, physical activity and health (STAMIFY)“. Kompletní znění této výzvy, včetně seznamu zúčastněných zemí, financujících organizací, časového harmonogramu, vymezení klíčových cílů, podporovaných oblastí a očekávaných dopadů naleznete na webových stránkách HDHL.

 • termín pro předložení předběžných návrhů projektů – „Pre-proposals“ – je stanovený na den 31. března 2021
 • termín pro předložení plných návrhů projektů – „Full Project Proposals“ – je stanovený na den 22. července 2021

Kontaktní osoba: Mgr. Miriam Delongová, e-mail: miriam.delongova@upol.cz. Fakultní uzávěrka pro "pre-proposals" je 25. března 2021.

Informační kampaň - Zapojte se do Horizontu Evropa
Technologické centrum AV ČR pod záštitou MŠMT si dovoluje pozvat ke sledování Informační kampaně v programu Horizont Evropa - ZAPOJTE SE DO HORIZONTU EVROPA. Informační kampaň se uskuteční ve dnech 8. - 11. března 2021 online formou. V odkaze naleznete program akce, který obsahuje informace k registraci a instrukce pro zájemce o účast. Registrovat se je možné pouze na vybrané bloky nebo na všechny bloky současně. Uloženo také zde.

Spolupráce s NARLabs, nabídka stáží
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky informuje, že NARLabs v současné době nabízejí i zajímavé stáže, na které poskytují stipendium. V případě zájmu o navázání vědeckovýzkumné spolupráce s těmito či jinými subjekty se neváhejte obrátit na oddělení VaV s vyplněným formulářem (silvie.savrnakova@upol.cz) nejlépe do 16. února (viz. https://www.prf.upol.cz/zamestnanci/veda/).
Níže se nachází krátké představení NARLabs. Pod NARLabs spadají kromě NSPO další ústavy:

1) Taiwan Instrument Research Institute (TIRI)

TIRI podporuje výzkum v těchto oblastech:    

 • Přesná optika a tenké povlaky, optoelektrický dálkový průzkum Země;
 • Inteligentní integrace a servis strojů;
 • Přístrojová technika;
 • Aditivní výroba;
 • Vývoj a testování zdravotnických prostředků (Biomedical Science Park);
 • Biomedicínské přístroje;
 • Výroba nanostruktur;
 • Průmysl 4.0 (smart manufacturing, smart machinery).

2) National Center for High-performance Computing (NCHC)

NCHC se zaměřuje na tyto obory:

 • Strojové učení: NCHC podporuje vývoj softwarových a hardwarových technologií a služeb pro využití AI a poskytuje průmyslovým, akademickým a výzkumným institucím služby a školení v oblasti AI, big data atp.;
 • Rozpoznávání řeči, které se využívá v mnohých oblastech a smart aplikacích: smart homes, Internet of vehicle, speech assistants;
 • Chytré vyhodnocování obrazových dat např. při zmapování prostředí či monitorování satelitních snímků.

3) Taiwan Semiconductor Research Institute (TSRI)

TSRI se skládá z National Chip Implementation Center a National Nano Device Laboratories a odpovídá na nové výzvy v oborech, jako jsou: umělá inteligence, kvantové počítače, magnetická paměť, vysokorychlostní počítače a síť 5G.

4) National Laboratory Animal Center (NLAC)

Představuje platformu pro rozvoj biotechnologického průmyslu a biomedicínského výzkumu. Hraje důležitou roli v předklinickém hodnocení nových léčiv, zdravotnických prostředků a biotechnologických produktů.  

5) National Center for Research on Earthquake Engineering (NCREE)

Odborníci z tohoto ústavu se zabývají především těmito druhy výzkumu: Building Research, Bridge Engineering Research, Structural Control Research, Geotechnical Research, Ground Motion Research a Earthquake Disaster Simulation Research.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendijní pobyty - Slovensko
Slovensko nabízí 10 stipendijních míst na studijní pobyty pro studenty MSP a DSP. Délka pobytu se pohybuje mezi 3 a 10 měsíci, výše stipendium pro studenty MSP činí 280 Eur měsíčně, pro studenty DSP 330 Eur za měsíc. Akademičtí, vědečtí a výzkumní pracovníci mohou žádat o jedno z pěti stipendijních míst pro přednáškové nebo výzkumné pobyty. Délka pobytu je 2 týdny a výše stipendia činí 550 Eur měsíčně (čili 225 Eur za 2 týdny). Zájemci podávají přihlášky do 19. února e-mailem na adresu e-podatelna@dzs.cz.

Požadované dokumenty jsou:

Stipendijní pobyty - Německo
Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU nabízí výzkumné pobyty se stipendiem ve Spolkové republice Německo mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí max. do 3 let od ukončení vysokoškolského studia. Termín pro podávání přihlášek je do 5. března 2021.

Stipendijní program podporuje 6-12ti měsíční pobyty na německých odborných pracovištích - na vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech, nevládních organizacích, úřadech apod. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami žadatelé nebo jim s jeho zajištěním pomůže DBU dle odborného zájmu žadatele. Pohovory s uchazeči o stipendium budou probíhat v dubnu 2021 (podle aktuální epidemiologické situace prezenčně nebo online). Pobyt začne v druhé polovině srpna a stipendista získá měsíční stipendium ve výši 1 250 €. Stipendijní pobyt začíná v Osnabrücku 4týdenním intenzivním kurzem německého jazyka, který probíhá v malých mezinárodních skupinách dle jazykové úrovně stipendistů. Přihlášku je možné podat v německém nebo anglickém jazyce.

Další informace ke stipendiu a podmínkám pro podání žádosti naleznete na https://www.dbu.de/2587.html a v příloze. V případě dalších dotazů kontaktujte Miroslava Bauera, e-mail: miroslav.bauer@gmail.com, tel.: 605 147 070 nebo Kristýnu Rybovou, e-mail: k.rybova@gmail.com, tel.: 603 140 199.

Akademický senát

Další zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 7. dubna ve 13:00.

Studijní záležitosti

Provozní doba studijního oddělení
Studijní oddělení je otevřeno v plném rozsahu dle standardních úředních hodin.

Nová studijní referentka
Agendu Ing. Jany Camfrlové na studijním oddělení od 1. února převzala Mgr. Agnes Hausknotzová. Na starosti má bakalářské a navazující magisterské studium z oblasti vzdělávání fyziky a částečně chemie (ve stejném rozsahu jako měla paní Camfrlová). E-mail: agnes.hausknotzova@upol.cz, tel.: 585 634 050.

Úpravy rozvrhu
Drobné úpravy rozvrhu letního semestru lze na studijním oddělení provádět až do 15. března.

Studijní plány na akademický rok 2020/2021
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2020/2021 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Zápis předmětů na LS 2020/2021
Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2020/2021 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy probíhá pro studenty přírodovědecké fakulty do 22. února 2021. Podrobné informace jsou k dispozici na adrese https://www.prf.upol.cz/studenti/dulezite-terminy/.

Výjezdy studentů do zahraničí
Upozorňujeme katedry, že veškeré výjezdy studentů do zahraničí je třeba hlásit paní Daně Gronychové na e-mail dana.gronychova@upol.cz. V opačném případě výjezd nebude zaznamenán v systému STAG a nezobrazí se na Diploma Supplement.

V kompetenci paní Gronychové jsou rovněž veškeré zahraniční studijní záležitosti (zahraniční pobyty studentů, zahraniční stáže, studijní programy v anglickém jazyce, Erasmus+ KA103, KA107, Erasmus Mundus Joint Master Degrees, studijní smlouvy – Learning Agreements, mezinárodní smlouvy, nostrifikace diplomů). Výjimkou jsou pouze doktorští studenti, kteří obdrželi Fischerovo stipendium a anglická verze fakultních webových stránek, které má na starosti Mgr. Waleria Słowiková (e-mail waleria.slowikova@upol.cz).

Studentský velvyslanec
Studentům nabízíme účast v programu studentů – velvyslanců kariéry v EU, jehož cílem je zvýšit mezi studenty UP povědomí o možnostech kariéry v institucích EU. Vybraný student bude na UP po dobu 1 roku (tj. od října 2021 do září 2022) propagovat možnosti kariéry v institucích EU, podávat informace o výběrových řízeních, pomáhat s propagací specializovaných výběrových řízení, příp. se zúčastní akcí pořádaných Ministerstvem vnitra (MV) nebo Eurocentry na vybraných univerzitách v Praze i v regionech.

Vhodným kandidátem je aktivní student, který na období, kdy bude působit jako velvyslanec kariéry v institucích EU, bude zapsán ke studiu na UP a neplánuje pobyt v zahraničí. K tomu, aby mohl své poslání co nejlépe naplňovat, se zúčastní v říjnu 2021 semináře pořádaného zapojenými rezorty, tj. Úřadem EPSO či MV, kde získá veškeré potřebné informace. Seminář se bude konat v Bruselu (online) nebo v Praze a cestovní náklady budou účastníkům hrazeny ze strany Úřadu EPSO či MV.

Student se v rámci tohoto programu zdokonalí nejen v jazykových znalostech, ale zlepší si i své prezentační a komunikační dovednosti, které jsou v současné době vysoce ceněny na trhu práce, příp. získá kontakty na studentské ambasadory z dalších členských států. Studenti se mohou přihlásit do 14. března 2021 na e-mail marie.rakova@upol.cz s přiloženou přihláškou v angličtině.

Provoz fakulty

Správa kolejí a menz
Novým ředitelem Správy kolejí a menz UP se od 1. února 2021 stal Ing. Bc. Libor Kolář.

FreshUP
Na právnické fakultě bylo 1. února 2021 otevřeno další bistro FreshUP. S ohledem na epidemiologickou situaci lze z něj prozatím objednávat „pouze“ v tzv. okénkovém režimu, a to od 7:30 do 14:30. Stejná otevírací doba platí pro všechny další bistra FreshUP na Univerzitě Palackého, tedy i provozoven v hlavní budově přírodovědecké fakulty a v areálu Holice.

Různé

Cena Czechitas
Soutěž Cena Czechitas (Czechitas Thesis Award) je určena všem dívkám za nejlepší dívčí bakalářskou práci v IT, které v posledním roce úspěšně obhájily bakalářskou práci na téma související s IT. Cílem soutěže je upozornit na nadané dívky zapálené do IT, pomoci jim zrealizovat jejich projekty za podpory odborníků z praxe, a zároveň ukázat dalším slečnám a ženám, jak zajímavým tématům se tyto dívky věnují. Přihlásit se můžete do 28. února 2021 na těchto webových stránkách.

Pevnost poznání
Pevnost poznání připravila pro pedagogy mateřských, základních a středních škol aktualizaci školních programů a dalších popularizačních aktivit. Již v současné době je možné se na jednotlivé školní programy přihlásit prostřednictvím objednávkového systému. Více informací na zde.

Pevnost poznání pravidelně přináší na svých webových stránkách inspirativní tipy, chemické pokusy a zajímavé návody, které si rodiče s dětmi mohou vyzkoušet doma. Uvidíte, že vás to bude bavit!

Oblíbená popularizační akce Olomoucký fyzikální kaleidoskop pro studenty středních škol se letos uskutečnila v pátek 22. ledna 2021 v Pevnosti poznání. Ohlédnutí za touto akcí najdete zde.

Nové vnitřní normy

Dnem 25. ledna 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-20/02-N02 – Novela č. 2 – Harmonogram akademického roku 2020/2021 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2020/2021    

Dnem 1. února 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-17/07-N01 – Novela č. 1 – Standardy pro institucionální akreditaci a standardy studijních programů na UP

Dnem 4. února 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-21/01 – Statut Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci    

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 22. února 2021.
Kompletní harmonogram termínů na 1. pololetí je zveřejněn na stránce https://www.prf.upol.cz/zpravodaj/.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)