Věda a výzkum

TA ČR – Program TREND, PP1: Vyhlášení 6. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila šestou veřejnou soutěž Programu TREND, PP1 “Technologičtí lídři”. Jde o výběr návrhů projektů zaměřených na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka 9. června 2022.

TA ČR – Program TREND, PP1: Vyhlášení 7. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji TREND – podprogram 1 – “Technologičtí lídři” se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka 6. června 2022.

MV – vyhlášení první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích – OPSEC

Ministerstvo vnitra ČR informuje o vyhlášení první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích – OPSEC. Hlavním cílem je systematicky podněcovat a rozvíjet zájem výzkumné a inovační sféry o zapojení do řešení bezpečnostních výzev pro moderní společnost a tvořit tak základnu pro rozvoj konkurenceschopných bezpečnostních inovací. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka 1. června 2022.

TA ČR – Program DOPRAVA 2020+: Vyhlášení 4. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+.

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka 24. května 2022.

MZe – Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2022 (v přípravě, od 26. května 2022)

Ministerstvo zemědělství zveřejňuje témata výzkumných potřeb pro připravovanou 6. veřejnou soutěž Programu aplikovaného výzkumu na období 2017–2025, ZEMĚ. Výzkumné organizace se mohou hlásit do veřejné soutěže od 26. května 2022.

Klíčové oblasti:

  • udržitelné hospodaření s přírodními zdroji,
  • udržitelné zemědělství a lesnictví,
  • udržitelná produkce potravin.

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

MPO – OP TAK Aplikace 2022 (v přípravě, od května 2022)

Vyhlášení výzvy MPO – OP TAK Aplikace 2022 lze očekávat v květnu 2022 s alokací 4 000 mil. Kč. V případě se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Pro více informací sledujte stránky poskytovatelů a Oddělení projektové podpory PřF.

MŠMT – MOBILITY ČESKO-RAKOUSKO/NĚMECKO/FRANCIE 2023-2024

MŠMT vyhlásilo výzvy k podávání návrhů společných česko-rakouských/německých/francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024. Texty výzev vč. formulářů pro uchazeče naleznete na webu Projektů PřF nebo na webu MŠMT (ČR-AT/ČR-DE/ČR-FR). Fakultní deadline je 23. června 2022. Své žádosti předávejte na OPP Ing. Tee Pokorné (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT – VÝZVA K PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STÁŽE V ESO PRO OBDOBÍ 2022-2023

MŠMT otevírá výzvu pro zájemce o stáž u mezinárodní astronomické organizace ESO (Evropská jižní observatoř). Jedná se o pobyt v délce 12 měsíců na pracovišti ESO v Garchingu u Mnichova nebo v Chile. Stáž je určena studentům, vědcům a inženýrům příslušné odbornosti do 32 let věku. Účastník stáže získává stipendium na úhradu pobytových nákladů. Přihlášky je třeba zasílat do 25. května 2022. Pro zájemce o stáž proběhne dne 19. května 2022 od 15:00 on-line seminář, kde budou zodpovězeny případné dotazy. Na semináři se o své zkušenosti podělí bývalí účastníci tohoto stážového programu, z nichž někteří jsou dnes pracovníky ESO. Seminář je bezplatný a účast na něm není podmínkou účasti ve výběrovém řízení. Na seminář se lze registrovat nejpozději do 16. května 2022 na e-mailové adrese jan.burianek@msmt.cz. Podrobnosti ke stážím i k výběrovému řízení jsou uvedeny na webu Projektů PřF nebo na webu MŠMT.

MŠMT – CENA MILADY PAULOVÉ 2022

Záměrem letošního vyhlášení Ceny Milady Paulové 2022 je podpořit působení žen v oboru neurověd v českém výzkumném prostředí. MŠMT ocení celoživotní přínos žen tomuto vědeckému oboru ve snaze přispět ke zviditelnění těch, jejichž vědecká práce je pro rozvoj oboru dlouhodobě nejzásadnější. Moderní neurovědy se zabývají studiem všech aspektů nervové tkáně, a to centrální a periferní, jejími rozdíly ve zdraví a v nemoci, v oblasti jak základního, tak i klinického aplikovaného výzkumu a pokrývají několik odvětví, která se liší přístupem i předmětem zkoumání. V současné době se neurovědy dostávají do popředí intenzivního zájmu v mezinárodním kontextu, nejen ve vztahu k základním funkcím nervové tkáně, ale také s ohledem na mechanismus jejího působení či možného ovlivnění v souvislosti s aktuálními ataky ať už biologického či sociálního původu. Cena Milady Paulové je spojena s finančním oceněním ve výši 250 000 Kč. Nominaci na ocenění může předkládat jednotlivec, skupina osob nebo instituce. Nominační dopisy musí být předloženy v elektronické podobě na e-mailovou adresu cena@soc.cas.cz, a to nejpozději do 20. července 2022. Podklady naleznete na webu MŠMT.

MEZINÁRODNÍ VISEGRADSKÝ FOND

Fakultní deadline pro podávání žádostí do MVF je 20. května 2022. Žádosti se podávají elektronicky přes MyVisegrad do 1. června 2022 (12:00 SEČ). Systém se otevírá 20 dní před deadlinem. Druhy grantů vč. podmínek naleznete na webu Projektů PřF nebo na Visegrad Fund. Své žádosti předávejte na OPP Ing.Tee Pokorné (tea.pokorna@upol.cz).

INTERREG EUROPE – 1. VÝZVA

Interreg EUROPE hledá inovativní a udržitelná řešení problémů regionálního rozvoje s cílem přispívat ke všem evropským prioritám. Evropská unie a 29 partnerských států programu poskytují až 80 % finančních prostředků potřebných pro spolupráci. Partneři projektu spolupracují na projektech po dobu čtyř let (tři roky jsou věnovány výměně zkušeností, jeden rok slouží ke sledování dosažených výsledků). 1. výzva Interreg EUROPE je otevřena do 31. května 2022. Fakultní deadline je 20. května 2022. Na webu Interreg EUROPE naleznete schválené projekty z předchozího programového období nebo návrhy nových projektů. Své žádosti předávejte na OPP Ing. Tee Pokorné (tea.pokorna@upol.cz).

Akademický senát

Další řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 18. května 2022 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Upřesňující informace a materiály jsou zveřejněny na stránce senátu.

Studentské záležitosti

Hýčkejte svou Přírodu! výzva pro studenty všech ročníků

Děkan přírodovědecké fakulty vyhlásil IX. ročník soutěže Hýčkejte svou Přírodu! na podporu studentských projektů v oblasti propagace a zlepšení prostředí na fakultě. Do výzvy se může zapojit student v prezenční formě bakalářského, magisterského či doktorského studia na PřF UP. Projekt je možné podpořit až 10.000 Kč! Závěrečná zpráva musí být odevzdána do 10. června 2022. Podrobné podmínky výzvy najdete zde.

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana

O mimořádné stipendium, ale i o hodnotné ceny budou soutěžit všichni řádně zapsaní studenti přírodovědecké fakulty v šesti sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi, Didaktika přírodovědných oborů a doplňkově i v posterové sekci. Studentská vědecká soutěž O cenu děkana se koná 5. května 2022. Na slavnostní vyhlášení vítězů, které se koná v aule v 16:00 hodin, jste srdečně zváni!

Kabinet pedagogické přípravy PřF UP oznamuje studentům termín 2. souvislé pedagogické praxe

Souvislá pedagogická praxe studentů 2. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 26. září 21. října 2022. Na webových stránkách je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději 2. září 2022. Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v uvedeném (celouniverzitním) termínu. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu jana.slezakova@upol.cz.

Uzavření ročníku přes státnicemi

Uzavírání ročníků před státní závěrečnou zkouškou (alespoň tři týdny před jejím konáním) je možné provést e-mailem. Student po splnění studijních povinností kontaktuje svou studijní referentku.

Promoce

Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce na promoce, které proběhnou v termínu 27. 30. června 2022.

Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce

Při odevzdávání dizertační práce nebo přihlášky ke státní doktorské zkoušce je nutné dodržovat lhůty uvedené na webových stránkách pod doktorským studiem.

Nadační fond UP podpořil čtyři vědecké talenty z přírodovědecké fakulty

Čtyři studenti přírodovědecké fakulty získali podporu Nadačního fondu Univerzity Palackého. V sedmé výzvě uspěli Ludmila Včelařová, Marie Pražáková, Markéta Fuksová a Adam Matěj. Ocenění studenti, kteří mohli získat maximálně dvě stě tisíc korun, si mohou vyzkoušet řídit si vlastní projekt, spolupracovat se špičkovými odborníky z oboru nebo vycestovat na prestižní zahraniční pracoviště. V letošní výzvě rozděloval NF UP, jehož donátorem je Komerční banka, 760 tisíc korun.

UP Crowd

Studentský spolek popularizátorů vědy UP Crowd vás zve na dvě zajímavé akce. Tradičně se můžete připojit na pravidelný čtvrteční meeting, který se koná 5. května v baru The Keep od 19:30 nebo si zajít na přednášku z cyklu Science Café. V Coffee Library vystoupí v úterý 10. května od 18:00 neurochirurg David Krahulík, specialista na dětskou neurochirurgii a hlubokomozkovou stimulaci.

Různé

Dětský den s Přírodou

Srdečně zveme všechny „fakultní" děti i jejich rodiče či prarodiče na odpoledne plné zážitků, které se uskuteční 1. června 2022 od 15:30 do 17:30 za budovou fakulty na Envelopě. U příležitosti Mezinárodního dne dětí je pro ně připraven bohatý program. Těšit se mohou na různé soutěže a hry, skákací hrad, modelování balonků či malování na obličej. Z důvodu zajištění odměn pro děti prosíme o potvrzení účasti do 23. května na e-mail magdalena.ondrusakova@upol.cz.

Fakultní podcast Věda očima ženy – Lada Hýlová

Nový podcastový seriál Věda očima ženy představuje ženy – vědkyně z přírodovědecké fakulty, jež se významně podílejí na výzkumu i přípravě studentů vysokých škol a doktorandského studia.

Aktuálně si můžete poslechnout doktorku Ladu Hýlovou z katedry geologie, která svou vědeckou práci zaměřila na geologii uhelných pánví, zejména hornoslezské, nejvíce se zabývá petřkovickými vrstvami. Svým studentům se snaží přiblížit geologii tak, aby ji viděli kolem sebe. Z cest po České republice jim vozí vzorky hornin, z nichž chce vytvořit novou sbírku regionální geologie. Rozhovor najdete na Spotify i na YouTube kanálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Přírodovědný jarmark

Přírodovědný jarmark se uskuteční 17. června 2022 od 9:00 do 15:00 v prostorách přírodovědecké fakulty a Pevnosti poznání.

Interaktivní výstava s mapami

Rozumíte řeči svých prarodičů, mluví-li nářečím? Zajímá vás, jak odlišná jsou naše nářečí? Chcete se dozvědět více o řeči svého regionu? Multimediální výstava s mapami nazvaná Kriticky ohrožené jevy našich nářečí vám odhalí rozdíly mezi nářečími českého jazyka. Navštívit ji můžete od 1. května do 30. června 2022 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Pořádá ji Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR ve spolupráci s Katedrou geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Majáles UP

Jeden z posledních studentských majálesů v Česku se po třech letech vrací do Olomouce, aby oslavil své desáté narozeniny. Popřát mu to nejlepší dorazí na konci května finalisté národního kola Eurovize zpěvačka Annabelle a kapela The Valentines nebo Český slavík 21 v kategorii Objev roku Michal Horák. O pořádně divoké hudební finále se postarají kapely Circus Brothers a česko-americký projekt N.O.H.A. Krom toho nabídne majáles Univerzity Palackého od 24. do 25. května dalších 40 bodů programu na pěti scénách. Sledujte facebookovou stránku i událost a taky web olomouckymajales.cz.

Příměstský (nejen) IT tábor s Czechitas

Baví vaše dítě počítače? Chcete, aby se naučilo naprogramovat vlastní hru a zároveň trávilo čas i venku? Přihlaste ho/ji na příměstský (nejen) IT tábor pro kluky a holky od 8 do 12 let v týdnu od 1. do 5. srpna 2022 na Katedře informatiky PřF UP. Na všechny malé „ajťáky a ajťačky“ se těší tým Czechitas.

Charitativní koncert Společným hlasem

Akademické trio Ozembóch společně s varhaníkem Filipem Žurkem, studentem přírodovědecké fakulty, vás zvou na koncert nazvaný Společným hlasem, který se uskuteční 8. května od 19:00 v kostele Církve československé husitské v Olomouci Husův sbor. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na konto Člověk v tísni SOS Ukrajina.

Benefiční koncert

Nadace Malý Noe ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí pořádá 20. května 2022 slavnostní koncert k 15. výročí založení nadace. Na koncertě, který začíná v 19:00 v Klášterním Hradisku v Olomouci, vystoupí patron nadace mistr Václav Hudeček, jeho žena Eva Hudečková a Camerata Classica Olomouc. Vstupenky jsou rozděleny do tří pásem za 700/400/300 Kč a je možné si rezervovat na e-mailu dagmar.petrzelova@upol.cz.

Nové vnitřní normy

Dne 22. dubna 2022 byl MŠMT ČR zaregistrován níže uvedený vnitřní předpis UP:
R-A-22/01– Postavení hostujícího profesora UP       

Dnem 1. června 2022 nabývají účinnosti níže uvedené vnitřní normy UP:
R-B-22/08 – Centrální evidence smluv na UP a pravidla uveřejňování smluv v registru smluv
R-B-22/09 – Řád předkládání smluv k podpisu rektora UP


Další Zpravodaj PřF vyjde v pondělí 16. května 2022.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)