Věda a výzkum

MŠMT - 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Výzva je zaměřená na financování projektů Marie Skłodowska-Curie Actions, které v hodnocení programů Horizont 2020 (výzva H2020–MSCA-IF–2020) a Horizont Evropa (dále jen „HE“) dosáhly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků v dané výzvě nemohly být financovány. Deadline je 29. března 2023. Bližší informace k výzvě naleznete na webu OPP. V případě dotazů se neváhejte obrátit na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz). 

MŠMT - Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v Programu Evropská zájmová skupina pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) s dobou řešení 2023-2026

Dotace je určena na formování mezinárodních multilaterálních výzkumných týmů (min. 3 účastníci; v konkrétním projektu je vždy jeden český subjekt, jeden partner z Japonska a min. jeden partner z další země) řešících témata v oblasti výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím výměny a tvorby nových výzkumných poznatků, posílením mezinárodní komunikace a spolupráce a rozvíjením vysoce kvalitních výzkumných sítí a partnerství, a to v souladu se společnými pravidly programu EIG CONCERT Japan. Bližší informace k výzvě naleznete na webu OPP. V případě dotazů se neváhejte obrátit na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz). 

MŠMT –  Vyhlášení 2 výzev QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies II. 

 • „Quantum Phenomena and Resources“ (QPR, zahrnující projekty základního výzkumu)
 • „Applied Quantum Science“ (AQS, zahrnující projekty aplikovaného výzkumu)

Program QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies II.  je program podporující výzkum v oblasti kvantových technologií. Kompletní znění těchto výzev, včetně seznamu zúčastněných zemí, financujících organizací, časového harmonogramu, vymezení klíčových cílů, podporovaných oblastí, očekávaných dopadů projektů, či formulářů pro projektové návrhy naleznete na těchto internetových stránkách, veškeré informace o výzvách jsou k dispozici v dokumentu Call Announcement.

Obě výzvy jsou jednokolové s termínem pro předložení návrhů projektů nejpozději do 11. května 2023 v 17.00 CET, fakultní deadline je 9. května 2023. Bližší informace naleznete na webu OPP nebo kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT – OP JAK – harmonogram výzev 2023

Harmonogram_vyzev_2023_v2.pdf (opjak.cz)

HORIZON EUROPE – MSCA Postdoctoral Fellowships (European/Global)

V rámci akcí "Marie Curie-Skłodowska" programu HE financuje Evropská komise výzkumné a inovační projekty na podporu kariéry špičkových výzkumných pracovníků prostřednictvím mobility a inovativního postdoktorského vzdělávání. Cílem je posílit tvůrčí a inovativní potenciál výzkumných pracovníků s doktorátem, kteří chtějí získat nové dovednosti prostřednictvím pokročilého školení, mezinárodní, mezioborové a mezisektorové mobility.

Dne 12. bude 2023 bude otevřena výzva MSCA PF 2023, deadline je 13. září 2023.

 • 2 typy MSCA: European Fellowship (země EU + přidružené státy, 12-24 měsíců) a Global Fellowship (12-24 měsíců + 12 měsíců návratová část v EU + přidružené státy )
 • Podmínky PF: min. Ph.D., žádat lze max. 8 let po obhajobě Ph.D. (o MD/RD se prodlužuje).
 • Financování: z HE (hodnocení projektu nad 93%), z ERA Fellowships (nad 91% hodnocení projektu), z OP JAK – MSCA (70-90% hodnocení projektu; 5% dofinancování).

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz),

HORIZON EUROPE - Národní informační den k MSCA na UP OL

Dne 31. března 2023 pořádá Univerzita Palackého ve spolupráci s Technologickým centrem Praha Národní informační den k MSCA. Tento celodenní seminář doporučujeme pro zájemce o MSCA PF European/Global Fellowships (výzva bude otevřena od 12.dubna 2023 do 13. září 2023). Dopolední program bude zaměřen na pre-award, odpolední na post- award. V případě zájmu o účast kontaktuje Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

HORIZON EUROPE - ERC registrace na workshopy pro žadatele

Technologické centrum Praha společně s Expertní skupinou ERC vyhlásilo konání prvního ze tří přípravných workshopů pro žadatele o granty ERC do výzev 2024, který se bude konat online ve dnech 16. - 18. května 2023. Workshopů by se měli zúčastnit pouze žadatelé se znalostí problematiky ERC grantů, kteří jsou již v pokročilé fázi přípravy projektu. Workshopy nejsou určeny pro žadatele bez znalosti ERC grantů. Registrace je spuštěna s uzávěrkou dne 2. dubna 2023. Počet účastníků workshopu je omezen. K přihlášce je nutné přiložit název projektu, jeho akronym a abstrakt, a dále CV a „track record“ žadatele, vše ve formátu a podle pravidel ERC (potřebné dokumenty Vám na vyžádání dodá Ing. Tea Pokorná, tea.pokorna@upol.cz). Informace o přijetí/nepřijetí na worskhop bude oznámena začátkem května 2023. Před samotnou registrací je však nutné zajištění souhlasu vedení fakulty s podáním přihlášky.

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže AZV ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR a Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (AZV ČR) zveřejnily výsledky jednostupňové veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na léta 2023 – 2026 o účelovou podporu Ministerstva zdravotnictví na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje. Do odborného hodnocení postoupilo 435 návrhů projektů, z toho 384 standardních a 51 juniorských návrhů projektů. Přírodovědecká fakulta podala celkem 5 projektů, z toho 2 v pozici spoluřešitele. MZ po zhodnocení orgány AZV navrhuje financovat 91 projektů, z toho 12 juniorských (tj. standardních 20,57 % a juniorských 23.53 % z celkového počtu hodnocených projektů). Bohužel žádný projekt podaný PřF UP v této výzvě letos nebyl úspěšný. Celkové výsledky jsou dostupné zde.

GA ČR – Výzvy k podávání návrhů projektů - důležité termíny na přírodovědecké fakultě

K podávání návrhů projektů do soutěží GA ČR standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty je potřeba dodržet následující termíny:

28. březen 2023 – nejzazší termín administrace projektů – dodání:

30. březen 2023 – nejzazší termín doručení Projektových návrhů na OPP PřF pro odeslání datovou schránkou na GA ČR prostřednictvím PS UP.

Všechny potřebné podklady posílejte průběžně na e-mail: lubica.korcanova@upol.cz. Víc informací k podávání návrhů projektů naleznete na stránkách GA ČR.

TA ČR - Program SIGMA: Vyhlášení 2. veřejné soutěže - dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice

Technologická agentura ČR vyhlásila 2. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2 – Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu. Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka 29. března 2023.

TA ČR - QuantERA II Call 2023: Výzva v oblasti výzkumu kvantových technologií

Mezinárodní výzva QuantERA II Call 2023 je zaměřena na výzkum kvantových technologií.

Témata výzvy (v originálním znění):

 • Quantum Phenomena and Resources (základní výzkum)
 • Applied Quantum Science (aplikovaný výzkum)

O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery z vybraných zemí poskytovatelem. Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka 4. května 2023.

TA ČR - Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 10. veřejné soutěže, podprogram 1 - "Technologičtí lídři" (od 5. dubna 2023)

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 10. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 “Technologičtí lídři” (PP1).

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

TA ČR - M-ERA.NET 3 Call 2023: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací

Výzva ERA-NET Cofund M-ERA.NET 3 Call 2023 je zaměřená na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací.

Témata výzvy (v originálním znění):

1. Sustainable advanced materials for energy
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
3. High performance composites
4. Functional materials
5. Advanced materials and technologies for health applications (TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny)
6. Next generation materials for advanced electronics

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho jsou alespoň dvě členské nebo přidružené země EU). Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka 9. května 2023.

MZE - Cena ministra zemědělství pro nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje a Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce 2023

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka 20. března 2023.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Příprava a ohlašování mobilit

Žádáme všechny studenty vyjíždějící na studijní pobyty a odborné stáže do zahraničí, aby o svém záměru vyjet a o začátku a konci cesty informovali zahraniční úsek studijního oddělení PřF UP. Žádáme také všechny vyučující, kteří hodlají vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus+, aby se obracely nejdříve zahraniční úsek studijního oddělení PřF UP. O zahraničních studentech přijíždějících na odborné stáže a zahraničních odbornících přijíždějících v rámci Erasmus+ musí předem informovat katedra, na kterou mají přijet. Kontakt: Dana Gronychová, e-mail: dana.gronychova@upol.cz.

Marie Skłodowska-Curie Actions: Doctoral Networks

Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST), Bavorská výzkumná aliance (BAYFOR) a Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) společně zvou vědecké pracovníky z Bavorska, České republiky, Slovenska a Slovinska na workshop, kde bude představen program MSCA Doctoral Networks zaměřený na financování mezinárodních sítí s cílem zapojit studenty DSP do výzkumu v oblasti pokročilých materiálů a umělé inteligence a udržitelnosti. Workshop proběhne v Řezně v termínu 22. a 23. března 2023. Bližší informace najdete v programu.

Německo, BTHA – letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí stipendia na letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku. Ucházet se mohou studenti, doktorandi, vyučující a vědečtí pracovníci z veřejných VŠ v ČR. Přihlášky se podávají přímo přes web BTHA. Bližší informace naleznete na stránkách BTHA. Termín pro podání přihlášek: 29. března 2023.

Bilaterální spolupráce: Ukrajina

V návaznosti na „Dohodu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy“, která byla podepsána v Praze 22. listopadu 2022, jsou ČR poskytována stipendia k absolvování celého VŠ studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu na jedné z ukrajinských univerzit. Pokyny pro přihlášení najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá MŠMT. Termín pro podání přihlášek: 15. března 2023.

Bilaterální spolupráce: letní kurzy Čína

Ministerstvo školství Čínské lidové republiky nabízí dvou až čtyřtýdenní letní kurz čínštiny pro VŠ učitele v roce 2023. O stipendium se mohou ucházet pedagogové z Univerzity Karlovy (1 místo), Masarykovy univerzity (1 místo) a Univerzity Palackého v Olomouci (2 místa). 

Přihlášky přijímají zahraniční oddělení rektorátů daných VŠ. Termín, do kterého mohou vysoké školy předložit přihlášky MŠMT, je 31. března 2023. Detail nabídky nejdete ve vyhledávači stipendií AIA.

Výzkumné stáže: von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI) 

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů (týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research master a Ph.D. program). Větší šanci získat stipendium mají ti, co se přihlásí do 1. dubna 2023, finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června. 

Stipendia pro jazykové asistenty ČJ na školách v Sasku (SRN) 

MŠMT ČR ve spolupráci se Saským státním ministerstvem kultu nabízí stipendia pro asistenty výuky českého jazyka na školách v Sasku. Nabídka je určena pro studenty s min. úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v ČR, zpravidla v oborech germanistika nebo učitelství německého jazyka. Pobyty trvají od začátku září 2023 do konce května 2024. Bližší informace naleznete v detailu nabídky. Přihlášky se zasílají emailem do 31. března 2023 na adresu elke.jentsch@lasub.smk.sachsen.de.

Stipendia pro jazykové asistenty ČJ na školách v Bavorsku (SRN) 

Svobodný stát Bavorsko vypisuje výběrové řízení na místa asistentů výuky českého jazyka na školách v Bavorsku. Nabídka je určena pro studenty do 29 let s min. úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v ČR, zpravidla v oborech germanistika nebo učitelství německého jazyka. Pobyty trvají od začátku září 2023 do konce února 2024 nebo od března do konce července 2024. Bližší informace naleznete v detailu nabídky. Přihlášky se zasílají emailem do 30. dubna 2023 na adresu: maximilian.weig@stmuk.bayern.de.

AMEXCID (Mexiko): stipendijní pobyty pro lékařské obory

Mexická vládní organizace AMEXCID nabízí stipendia pro:

 • pobyty v délce do 24 měsíců pro lékařské obory
 • pobyty v délce do 36 měsíců pro dílčí lékařské specializace

Podrobné informace o stipendijní nabídce naleznete na stránkách organizace AMEXCID a v jejich aktuální brožuře na rok 2023. Přihlášky se podávají online přes portál SIGCA. Přehled nabídky je zveřejněn ve vyhledávači stipendií AIA. Přednost mají uchazeči, kteří již pobývají v Mexiku. Termín pro podání přihlášek: 30. března. Úspěšní uchazeči budou o výsledcích výběrového řízení informováni mezi 17. a 24. dubnem 2023.

Doktorský studentský program ve Švýcarsku

V CERNu, Evropské organizaci pro jaderný výzkum, fyzici a inženýři zkoumají základní strukturu vesmíru. Ať už jste si již vybrali předmět nebo se stále rozhodujete, pokud je vaší specializací aplikovaná fyzika, inženýrství nebo výpočetní technika, je to pozvánka k prohloubení vašich znalostí ve skutečně jedinečné organizaci. Požadavky a nabídku CERNu najdete zde.

Referenční dopis můžete nahrát sami při podání přihlášky nebo prostřednictvím svého referenta prostřednictvím odkazu, který obdržíte krátce po podání přihlášky. Vaše žádost spolu se všemi podpůrnými dokumenty by nám měla být doručena nejpozději do 27. března 2023 do 12:00. Vezměte prosím na vědomí, že vaše žádost může být během procesu také sdílena s panelem odborníků CERN pro účely hodnocení. Během tohoto období můžete být kontaktováni za účelem telefonického/video pohovoru nebo dalších informací. Výsledek výběrového řízení bude znám nejpozději do 30. června.

Technické studium - IT, matematika a robotika 2023-2

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) je mezinárodní organizace se sídlem v Ženevě zabývající se částicovou fyzikou.

Pokud jste student, který hledá praktický výcvik v oblastech souvisejících s informačními technologiemi, matematikou nebo robotikou, budete mít příležitost pracovat na špici technologie, přispívat a rozšiřovat své znalosti v oblastech, jako jsou webové aplikace, vývoj virtualizované infrastruktury, distribuované výpočty, databáze, vývoj softwaru nebo správa systému pomocí nejběžnějších programovacích a skriptovacích jazyků.

K vyplnění žádosti budete potřebovat následující dokumenty v angličtině nebo francouzštině, jasně označené a ve formátu PDF. Vaše žádost spolu se všemi podpůrnými dokumenty by nám měla být doručena nejpozději v pondělí 27. března 2023 do 12:00. Více zde.

Technické studium - Aplikovaná fyzika 2023-2

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) je mezinárodní organizace se sídlem v Ženevě zabývající se částicovou fyzikou.

Pokud jste student, který chce dokončit praktický výcvik v oblastech souvisejících s aplikovanou fyzikou, budete mít možnost pracovat na špici technologie, přispět a rozšířit své znalosti v disciplínách tak různorodých, jako je fyzika detektorů částic a jejich aplikace, analýza a simulace, zpracování dat, radiační studie, přístrojové vybavení paprsků, optika, lasery, kryogenika, vakuum nebo termodynamika. Vaše žádost spolu se všemi podpůrnými dokumenty by nám měla být doručena nejpozději v pondělí 27. března 2023 do 12:00. Více zde.

Další zajímavé nabídky najdete zde.

Akademický senát

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP na svém posledním zasedání vyhlásil volby členů tohoto samosprávného orgánu fakulty pro období od 16. září 2023 do 16. září 2026. Termín voleb byl stanoven na 26. dubna 2023 (Envelopa) a 27. dubna 2023 (Holice).

Návrhy na kandidáty do akademického senátu lze podávat od 8. března, uzávěrka pro podání byla stanovena na 22. března. Kandidátní listina bude zveřejněna 24. března.

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 19. dubna 2023 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studijní záležitosti

Úpravy rozvrhu

Drobné úpravy rozvrhu v letním semestru lze provádět na studijním oddělení až do 15. března.

Promoce

Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce na promoce, které proběhnou v termínu 26. - 30. června 2023. Absolventi, kteří na promoce nepůjdou, si mohu diplom vyzvednout na studijním oddělení.

Doktorské promoce

Doktoské promoce se uskuteční 21. března 2023 od 10:00 na Pedagogické fakultě UP.

FB PřF UP jobs

Studentům i absolventům fakulta nabízí facebookovou stránku PřF UP jobs. Na této sociální platformě zprostředkovává jak pracovní příležitosti z oblastí matematiky, informatiky, fyziky, zdravotnických oborů, biologie, ekologie a životního prostředí, chemie a věd o Zemi, tak i brigády, stáže, trainee programy nebo možnosti zapojení do dobrovolnictví vhodné pro vysokoškolské studenty.

Literární soutěž

Až do 15. března 2023 se můžete zapojit do 29. ročníku studentské literární soutěže, kterou vyhlásil rektor UP Martin Procházka. Vypsány jsou kategorie poezie, povídka a volný útvar na téma: Univerzita a já. Za nejlepší práce je možné získat finanční odměnu až dva tisíce korun. O výsledcích soutěže rozhodne odborná porota, ve které zasednou básník, překladatel a dvojnásobný držitel ceny Magnesia Litera Radek Malý, literární expertka a členka Literárněvědné společnosti Jana Vrajová a spisovatel, scenárista a spoludržitel Českého lva Michal Sýkora. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu 2023. Podrobnější informace v článku.

Podcastový seriál

Fakultní podcast Jak na Přírodu je určen pro středoškolské studenty a pro všechny, kteří májí zájem o studium na přírodovědecké fakultě.

Dnes vám představíme Johanu Hoffmannovou, úspěšnou studentku přírodovědecké fakulty. Dvakrát vyhrála soutěž o Cenu rektora, ve Studentské vědecké soutěži o Cenu děkana skončila v magisterské kategorii oboru Biologie a ekologie na třetím místě. Sympatická studentka z Uherského Hradiště má za sebou studium učitelství pro střední školy, nyní se věnuje oboru Zoologie. Vydá se Johana Hoffmannová na vědeckou nebo pedagogickou dráhu? Co jí motivuje a baví? Jakými volnočasovými aktivitami kompenzuje náročné studium a práci?

Celý rozhovor si můžete poslechnout na Spotify.

Provoz fakulty

Parkovací systém objektu 17. listopadu 12  Envelopa

 • prosíme všechny zaměstnance s přístupem do podzemních garáží, aby vždy uvedli RZ všech vozidel, které využívají k parkování. V případě, že zaměstnanec použije přístupovou kartu a nemá SPZ uvedenou v systému, tak není odečten na vjezdové tabuli a počítání není funkční. Prosím o dodržování těchto pravidel
 • pro vjezd/výjezd je nutno přijíždět k vratům pomalu (ideálně 10 km/h) a středem
 • dále je nutné řídit se Provozním řádem podzemních garáží PřF UP v Olomouci - PřF-B-18/10

Odstavná plocha u zastupitelství

 • pro vjezd/výjezd použijte zaměstnaneckou kartu
 • přístupy budou mít nastaveny pouze zaměstnanci objektů SLO, VLD a ENVELOPA (zaměstnanci s přístupem do podzemních garáží)

Různé

Ples Přírodovědecké fakulty UP

Nenechte si ujít ples Přírodovědecké fakulty UP a užijte si výjimečné okamžiky se svými nejbližšími, přáteli, kolegy či spolužáky. Ples se uskuteční v sobotu 25. března 2023 poprvé v prostorách přírodovědecké fakulty. Slavnostní zahájení plesu je naplánováno na 20:00 (budova bude zpřístupněna od 19:00).

Prodej vstupenek bude zahájen ve středu 8. března. Místa a časy prodeje naleznete na webových stránkách. Program plesu bude postupně aktualizován.

Dotazník pro zaměstnance

Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Univerzitou Palackého zjišťuje názory a přání zaměstnanců a zaměstnankyň  týkající se pracovních podmínek a pracovní kultury. Otázky se zaměřují na flexibilitu práce, atmosféru v kolektivu, kariérní postup, nebo na míru spolupráce s rodiči i velmi malých dětí. Získaná data mohou vašemu zaměstnavateli ukázat cestu, na co se zaměřit a jaké změny pracovního prostředí by měly nastat. Vaše odpovědi jsou chráněny proti zneužití; žádné jiné nepovolané osoby k nim nemají přístup.

Dotazník je aktivní v době 6. - 26. března 2023.

Webinář zaměřený na práci s e-zdroji

Webinář se uskuteční 13. března 2023 (13:15–14:45) v rámci celotýdenní akce "Týden s EIZ", který již pošesté připravuje Knihovna Univerzity Palackého v termínu od 13. do 17. března 2023. Tato celouniverzitní akce bude probíhat nejen v Ústřední knihovně ve Zbrojnici, ale i na fakultních pobočkách univerzitní knihovny.

Webinář, který bude probíhat v online formě, se zaměří na představení portálu e-zdrojů (ezdroje.upol.cz), na kterém jsou k dispozici přístupy k licencovaným vyhledávacím systémům dostupným pro Univerzitu Palackého. Odkaz pro připojení k webináři. Více informací zde.

Speciál Hospodský kvíz

Až do 13. března si můžete stáhnout speciál Hospodského kvízu věnovaného ke 450 letům Univerzity Palackého. Odkaz najdete zde.

Nové vnitřní normy

Dnem 1. března 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

B3-13/7-SR-N14 –  Zásady studentské grantové soutěže na UP – novela č. 14  

Dnem 8. března 2023 nabývají účinnosti níže uvedené vnitřní normy UP:

R-B-23/07 –  Harmonogram akademického roku 2023/2024 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2023/2024    

R-B-23/06 – Zahraniční mobility studentů na UP

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 20. března 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)