Věda a výzkum

MŠMT – Mobility 8J24DE Česko-Německo

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace na mobility Česko-Německo ve výzvě 8J24DE končí dne 12. června 2023, fakultní deadline je 6. června 2023 (zelená košilka + stručné informace k projektu nebo samotný návrh projektu).

Bližší informace (znění výzvy a formulář žádosti o podporu) naleznete na webu Projektů PřF. V případě dotazů kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT – Mobility 8J24AT Česko-Rakousko

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace na mobility Česko-Rakousko ve výzvě 8J24AT končí dne 16. května 2023, fakultní deadline je 11. května 2023 (zelená košilka + stručné informace k projektu nebo samotný návrh projektu).

Bližší informace (znění výzvy a formulář žádosti o podporu) naleznete na webu Projektů PřF. V případě dotazů kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT – mobility 8J24FR Česko-Francie

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace na mobility Česko-Francie ve výzvě 8J24FR končí dne 31. května 2023, fakultní deadline je 24. května 2023 (zelená košilka + stručné informace k projektu nebo samotný návrh projektu).

Bližší informace (znění výzvy a formulář žádosti o podporu) naleznete na webu Projektů PřF. V případě dotazů kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT - Výzva k předkládání návrhů projektů ve formátu V4 + Korejská republika

Výzva je zaměřena na spolupráci v oblasti Clean Energy a Bio and Material fields. Konsorcium může být složeno min. ze 3 partnerů: Korea + 2 V4 (z různých zemí), Korea + 3 V4, Korea + 4 V4. Model konsorcia 1+1 není možný. Znění výzvy a další informace k ní naleznete na webu MŠMT nebo na webu Projektů PřF. Dealine pro podávání projektových žádostí na MŠMT je 12. května 2023, fakultní deadline je 8. května.2023 (zelená košilka + stručné informace k projektu nebo samotný návrh projektu). V případě dotazů kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

HORIZON EUROPE –  EK aktualizovala pracovní program 2023-2024

Na konci března 2023 Evropská komise aktualizovala pracovní program 2023-2024 HE. Dodatečné investice mají podpořit výzkum a inovace, které podporují civilní bezpečnost pro společnost, témata obnovitelné energie a evropské inovační ekosystémy. Více informací naleznete na webu Evropské komise.

HORIZON EUROPE – Anonymizované hodnocení v programu HE

Pracovní program Horizon Europe na období 2023-2024 s sebou přinesl kromě rozšíření financování paušálními částkami i novinku ve formě pilotu tzv. anonymizovaného hodnocení (blind evaluation). Hlavní podstatou nového hodnocení je anonymizace identity organizací, které v projektovém návrhu figurují, za účelem zajištění objektivnějšího přístupu hodnotitelů a zamezení předpojatosti a nedůvěře vůči žadatelům ze zemí s nižší intenzitou výzkumu. Anonymizované hodnocení je nyní testováno v rámci prvního kola u všech výzev s dvoukolovým hodnocením kromě výzev v části Widening. Anonymizace projektových návrhů se tak stala novým kritériem přípustnosti.

Interreg SK – ČR – harmonogram výzev 2023

Interreg SK - ČR aktualizoval harmonogram výzev na rok 2023. Harmonogram naleznete na webu Projektů PřF. Bližší informace k samotnému programu jsou zde.

Interreg Rakousko-Česká republika  - 1. výzva

Program Interreg Rakousko-Česká republika vyhlásil 1. výzvu k podávání projektů. Lhůta pro podání projektových žádostí je stanovena na 30. června 2023 14:00 (fakultní deadline je 26. června 2023).  

Jedná se o výzvu k předkládání návrhů projektů přeshraniční spolupráce s maximální mírou financování až 80 % dle typu žadatele. Podpora je vyplácena vždy zpětně. Celkem je k dispozici z Evropského fondu pro regionální rozvoj na spolufinancování projektů 86.821.148 €.

Obsahově se program zaměřuje na 4 prioritní oblasti pro období 2021–2027: 

Priorita 1: Výzkum a inovace
Priorita 2: Klima a životní prostředí
Priorita 3: Vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Priorita 4: Přeshraniční správa

Bližší informace jsou k dispozici také v Programové příručce a na webu Interreg Rakousko-Česká republika.

Pro zájemce jsou v průběhu dubna připravené také semináře v Brně či Jihlavě, na které je možné se přihlásit ZDE.

GA ČR - termíny pro odevzdání zahraničních částí návrhů projektů - bilaterální projekty

V souladu se zadávací dokumentací pro mezinárodní projekty na rok 2024 (čl. 3.2. odst. (4)) musí uchazeč po podání návrhu projektu předložit Grantové agentuře České republiky v elektronické podobě (skrze ISDS s identifikátorem „ntq92qs“) návrh projektu zahraničního navrhovatele podaného k zahraničnímu poskytovateli (pokud není v době podání českého návrhu projektu k dispozici). Jako předmět zprávy uveďte název agentury – zahraniční část.

Zahraniční část návrhu projektu s tchajwanskou NSTC je nutné zaslat nejpozději do 20. dubna 2023; s brazilskou FAPESP nejpozději do 22. května 2023 a s korejskou NRF nejpozději do 14. července 2023.

Pro odevzdání zahraniční části projektu kontaktujte Oddělení projektové podpory – Mgr. Ľubica Korcanová, email: lubica.korcanova@upol.cz. Více informací zde.

GA ČR - BELGICKÁ A UKRAJINSKÁ AGENTURA HLEDAJÍ ZAHRANIČNÍ EXPERTY DO PANELŮ

Belgická agentura Research Foundation Flanders (FWO) a ukrajinská National Research Foundation of Ukraine (NRFU) hledají zahraniční hodnotitele do svých panelů, a to napříč všemi obory základního výzkumu. Pro belgickou FWO je stanoven termín pro přihlášení 1. května 2023, veškeré potřebné informace lze nalézt přímo na stránkách FWO. Pro ukrajinskou NRFU je výzva otevřená kontinuálně, veškeré informace najdete na stránkách NRFU.

V případě dotazů prosím kontaktujte přímo příslušnou zahraniční agenturu (FWO na vacancies@fwo.be, NRFU na nrfu@nrfu.org.ua).

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stáž - Evropská jižní observatoř

MŠMT vyhlásilo dnes výzvu k podávání přihlášek na stáž u mezinárodní astronomické organizace ESO (Evropská jižní observatoř). Místem výkonu stáže je Německo nebo Chile, délka stáže je 6-12 měsíců, stipendium, které stážisté získávají, činí 2.500 – 3.000 EUR měsíčně (podle vzdělání a zařazení stážisty). Hlásit se mohou studenti, vědci a inženýři, kteří působí v některém z těchto oborů: astronomie, astrofyzika, softwarové Inženýrství, elektrotechnika, mechanika, controlling, optika, provozní inženýrství, projektový management. Přihlášky se přijímají do 5. května 2023. Bližší informace jsou k dispozici i zde.

Akademický senát UP

Zasedání AS PřF UP

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 19. dubna 2023 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Volby do AS PřF UP

Volby do senátu se uskuteční 26. dubna 2023 od 8:00 do 16:00 v budově PřF UP, 17. listopadu 12 a 27. dubna 2023 od 8:00 do 16:00 hodin v knihovně PřF UP v Olomouci-Holici, Šlechtitelů 27. Kandidátní listinu najdete zde.

Nominujte kandidáty či kandidátky do Akademického senátu UP 

Už začátkem května čekají UP volby nového akademického senátu. Klíčový řídicí orgán univerzity, který schvaluje její rozpočet, reviduje univerzitní předpisy či dohlíží na dění na kolejích a v menzách, bude na UP úřadovat od září po necelé tři roky. Celá akademická obec má nyní možnost nominovat zástupce své fakulty z řad vyučujících i studujících. Více najdete v této aktualitě a na upol.cz/volby.

Studijní záležitosti

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana

Jste pyšní na svoje vědecké výsledky? Přihlaste se do studentské vědecké soutěže O Cenu děkana a vyhrajte mimořádné stipendium! Soutěžit mohou všichni řádně zapsaní studenti přírodovědecké fakulty v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie, Ekologie a životní prostředí, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Otevřená je také posterové sekce. Soutěž se koná 4. května 2023, registrovat se můžete do 1. května na webových stránkách, kde rovněž naleznete podrobné informace.

Kulatý stůl

Kabinet pedagogické přípravy pořádá Kulatý stůl na téma „Pregraduální příprava učitelů přírodovědných předmětů a matematiky“ pro studenty – budoucí učitele a pedagogické pracovníky přírodovědných oborů vysokých, středních škol a 2. stupně základních škol. Akce se uskuteční 20. dubna 2023 od 16:00 do 18:00 v posluchárně LP (5.006). Hostem besedy bude Kamil Kopecký – vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace. Téma přednášky: Aktuální trendy v kybernetické kriminalitě se zaměřením na děti. Na semináři se účastníci seznámí s aktuálními problémy z oblasti: kyberšikana a její toxické formy; online predátoři a sexuální útoky na děti v online prostředí; sexting a jeho rizika, revenge porn, sextortion; nebezpečné výzvy v online prostředí (tzv. challenge).

Uzavírání ročníků před SZZ

Upozorňujeme studenty 3. ročníků bakalářského a 2. ročníků navazujícího magisterského studia na povinnost uzavření ročníku před SZZ. Ročník je nutné uzavřít nejpozději tři týdny před termínem SZZ/obhajoby. Uzavření ročníku je možné provést e-mailem. Po splnění studijních povinností student kontaktuje svou studijní referentku.

Promoce doktorského studia

Promoce doktorského studia se budou konat 12. června 2023 na PdF UP. Bližší informace budou studentům, kterých se promoce týkají, zaslány během května e-mailem.

Setkání školitelů doktorských studijních programů

Diskuzní setkání zástupců vedení univerzity (prof. Dušan Lužný) a přírodovědecké fakulty (prof. Ondřej Bábek) se školiteli doktorských studijních programů se uskuteční 18. dubna 2023 od 12:30. Bližší informace pro registraci najdete zde.

Přednáška Udržitelnost ve financích: Hnací síla pro transformaci

Jak můžeme dále naplňovat své potřeby a zároveň umožnit kvalitní život i těm, kdo budou žít na této planetě po nás? Na to hledá odpověď tolikrát skloňovaná udržitelnost. Jak mohou být finance udržitelné, tedy zohledňovat environmentální, sociální a správní aspekty? V přednášce Udržitelnost ve financích: Hnací síla pro transformaci 18. dubna od 16:00 odpoví Julian Toth. Pro účast se registrujte na Portálu celoživotního vzdělávání.

Průzkum kariérních plánů studentů UP

Kam po škole? Do zaměstnání nebo cestou vlastního byznysu? Kam studenti míří, ať už studium dokončí či nikoliv? Na tyto i další otázky se letos zaměřuje Průzkum kariérních plánů studentů UP, který připravil Vědeckotechnický park UP ve spolupráci s Kariérním centrem UP. Vyplněním krátkého dotazníku nám pomůžete ještě lépe připravovat program podpory mladých podnikatelů z vašich řad a porozumět, jak bychom mohli více rozvíjet kompetence podnikavosti.

Soutěž Podnikavá hlava 2023

Blíží se uzávěrka přihlášek do soutěže, která může nastartovat Tvůj nápad a přetvořit jej ve funkční startup. Hledáme inovativní nápady, kreativní řešení a podnikavce, kteří se chtějí rozvíjet! Registruj se a zabojuj o výhry v celkové hodnotě přes 450 000,- Kč! Jako student nebo zaměstnanec UP máš hlavní podmínku již splněnou a můžeš se pustit do tvorby podnikatelského plánu, který s Vědeckotechnickým parkem UP můžeš konzultovat do 7. května 2023. Detailní info a podmínky na webu soutěže. Nezapomeň, stačí jen nápad, přihlas se do 10. května 2023!

GameNight

Porovnejte své síly s ostatními hráči a probuďte soutěživého ducha! Oblíbený šestiboj GameNight (člověče, nezlob se, skok v pytli, vajíčko na lžičce, pexeso, double a  město, jméno, zvíře, věc, rostlina) se uskuteční ve středu 26. dubna od 18:00 v 6. podlaží přírodovědecké fakulty.

Na první tři výherce čekají zajímavé ceny. Občerstvení i tombola zajištěna. Celý výtěžek, který se na akci vybere, poputuje neziskové organizaci Maendeleo, jež pomáhá drobným farmářům v Tanzanii.

Provoz fakulty

Uzavírka části ulice Šlechtitelů, úpravy trasy autobusových linek 13, 22

Dovolujeme si vás informovat, že v období od 17. dubna do 18. července 2023 bude kvůli stavbě horkovodu uzavřena část ulice Šlechtitelů v Olomouci-Holici. Dopravní podnik města Olomouc proto upraví trasu autobusové linky číslo 22. Po dobu uzavírky nebude provozována autobusová linka číslo 13.

Plánovaná úplná uzavírka se týká části komunikace ulice Šlechtitelů od křižovatky s ul. Holická po křižovatku s ul. Technologická. Autobusová linka číslo 22 pojede v pracovní dny po náhradní trase a ukončena bude na zastávce Přichystalova. Obslužnost lokality Šlechtitelů bude denně zajištěna autobusovou linkou č. X22.

Linky č. 22 a X22 budou po dobu uzavírky ulice Šlechtitelů provozovány dle nových jízdních řádů :

Různé

Academia Film Olomouc

58. ročník mezinárodní festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc začíná 25. dubna 2023. Tématem letošního festivalu je ECHO a téma ozvěny. Jádrem programu se stanou progresivní vzdělávací snímky, diskuze a přednášky o aktuálních tématech. Od výzkumu vesmírných těles a umělou inteligenci přes otázky biologie člověka či interpretace historie až k postavení žen ve vědě a společnosti. 

Součástí je i dětský program AFO Junior, který je zdarma. Všechny filmy najdete ke zhlédnutí na platformě www.watchandknow.cz od 27. dubna až do 11. května. Připraveny jsou také online workshopy a soutěž pro všechny zvídavé badatele od 8 do 14 let. Více zde.

Majáles

S květnem je tradičně spojený studentský svátek Olomoucký majáles UP. Letošní ročník se uskuteční 2.–3. května a na dvou scénách (nádvoří Konviktu a Zbrojnice) nabídne koncerty, divadlo, hospodský kvíz, workshopy, besedy, prezentace studentských spolků a neziskových organizací a k tomu dobré občerstvení. Specialitou programu bude hudební majálesová tramvaj. Králem Olomouckého majálesu UP 2023 se stane divadelní a filmový režisér a herec Miroslav Krobot. Podrobné informace již brzy na www.olomouckymajales.cz.

Turistická známka

Limitovanou edici turistické známky vytvořenou speciálně k jubilejnímu 450. výročí Univerzity Palackého mohou milovníci turistiky zakoupit v univerzitním obchodě a informačním centru UPoint, v Pevnosti poznání nebo v informačním centru v podloubí olomoucké radnice na Horním náměstí. Kulatých známek s pořadovým číslem 2786 a s vyobrazením původního rektorského žezla je vyrobeno 500 kusů a budou k dispozici jen do konce roku 2023. Orazítkovat si je lze jak v UPointu, tak od května v Hodslavicích, rodišti Františka Palackého, po kterém je olomoucká univerzita od roku 1946 pojmenována. Zajímavostí je, že známku vyrobil absolvent UP David Holub.

Přednáška Gravitační vlny a jiné příze

24. dubna 2023 bude v Pevnosti poznání v rámci cyklu Science Someday přednášet Lukáš Richterek z katedry experimentální fyziky? Začátek je v 18:00.

Nové vnitřní normy

Dnem 5. dubna 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-18/07-N02 – Řád vysokoškolské koleje UP – novela č. 2  

Dne 13. dubna 2023 byl MŠMT ČR zaregistrován níže uvedený vnitřní předpis UP:

R-A-18/02-N03 – Vnitřní mzdový předpis UP – novela č. 3.       

 

Další Zpravodaj vyjde v úterý 2. května 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)