Úvodní slovo

Milé kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

ve čtvrtek 11. října od 14:00 se v aule PřF bude konat veřejná diskuse "Představy vedení UP o novém vysokoškolském ústavu a jiná témata". Účast přislíbil pan rektor a bude tedy příležitost zeptat se a z první
ruky se dozvědět, jak chystané změny zasáhnou do života naší fakulty. O vzniku nové součásti vysoké školy rozhoduje univerzitní senát, který by měl mít tuto věc na programu svého listopadového zasedání. Srdečně zveme všechny zájemce.

Tomáš Opatrný, předseda Akademického senátu PřF UP

V souvislosti s návrhem na vznik nového vysokoškolského ústavu CIST (Český institut vědy a technologií", "Czech Institute of Science and Technology") jsou k dispozici dokumenty Interní dohoda, Důvodová zpráva a Harmonogram zřízení, které jsme obdrželi z rektorátu a které budou předmětem dalšího jednání o odchodu vědeckých center fakulty CRH a RCPTM a jejich sloučení společně s ÚMTM do nového pracoviště zřízeného Univerzitou Palackého v Olomouci.

Článek ke vzniku CIST vyšel 25. září v Žurnále UP, na ten navazuje prohlášení děkana z téhož dne.

Současně bych také rád pozval všechny zaměstnance na moderovanou diskusi s rektorem UP profesorem Jaroslavem Millerem.

Martin Kubala, děkan PřF UP

Věda a výzkum

FRUP
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 6. ročník Soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci - FRUP. Soutěž se řídí směrnicí rektora č. B3-13/5-SR. Vyhlášení soutěže zde; termín pro odevzdání návrhů je 31. října 2018 do 17 hodin. Očekávají se projekty zaměřené na inovace předmětů a rozvoj stávajících laboratoří, ateliérů a výukových pracovišť formou nákupu laboratorního vybavení, technických pomůcek, softwaru a knih spojených s výukou a přípravou výukových materiálů. Minimální výše jednoho projektu je 50 tisíc korun (není možno nárokovat investiční náklady). Je potřeba provést kontrolu finančních prostředků u probíhající soutěže a je nutno vše vyčerpat do konce roku. U projektů IGA je třeba se zaměřit také na mzdy - 60% a více musí být vyplaceno doktorandům, MŠMT kontroluje právě poměr čerpání 60%:40%.

Veřejná soutěž MPO TRIO
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo veřejnou soutěž na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. O podporu mohou žádat podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace. Elektronickou přihlášku je třeba vyplnit a odeslat v informačním systému MPO do 31. října do 12:00, písemnou žádost včetně příloh podávejte cestou fakultního oddělení vědy a výzkumu do pátku 26. října do 12:00. Předpokládaná doba zahájení řešení projektů je od 1. ledna 2019. Více informací naleznete zde.

Horizon 2020
Evropská komise vyhlásila nové kolo výzvy Twinning v rámci Horizon 2020 (Identifikátor výzvy WIDESPREAD-03-2018). Podrobnější informace o výzvě naleznete zde.
Návrhy lze podávat do 15. listopadu 2018. Je to velmi zajímavá příležitost, jak se zapojit do projektů Horizon 2020 a získat prostředky na podporu mezinárodní spolupráce se špičkovými zahraničními vědeckými pracovišti.

Program bezpečnostního výzkumu ČR
Ministerstvo vnitra vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (BV III/1-VS). Návrhy projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podávejte k rukám Mgr. Aleny Jarošové, oddělení vědy a výzkumu, tel.: 585634011, e-mail: alena.jarosova@upol.cz, do pondělí 8. října do 12:00 hodin. Podrobné informace včetně zadávací dokumentace a příloh naleznete zde.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Studijní plány na ak. rok 2018/2019
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2018/2019 jsou umístěné na webových stránkách fakulty: http://www.prf.upol.cz/studenti/studium/#c1555.

Zápis předmětu do STAGu
Drobné úpravy předmětů ve STAGu je možné provádět na studijním oddělení nejpozději do 27. října 2018.

Žádosti o uznání předmětů
Žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději do 27. října 2018.

Imatrikulace
Imatrikulace studentů prvních ročníků prezenčního bakalářského studia se konají 3. a 4. října 2018 v Pevnosti poznání na adrese 17. listopadu 7 (areál Korunní pevnůstky). Harmonogram imatrikulace najdete na https://www.prf.upol.cz/studenti/dulezite-terminy/#c28293.

Promoce
Žádáme studenty, kteří úspěšně absolvovali v období srpen-září 2018 a budou se chtít zúčastnit listopadových promocí, aby se nahlásili e-mailem své studijní referentce. Informace k zaplacení poplatku najdete na webových stránkách PřF https://www.prf.upol.cz/pl/studenti/dulezite-terminy/, kde koncem října najdete i přesný harmonogram promocí.

Studijní plán studenta 1. ročníku doktorského studia
Žádáme studenty prvních ročníků doktorských studijních programů, aby do 30. září 2018 odevzdali studijní plány. Studijní plán musí být podepsaný studentem, školitelem a předsedou oborové komise. Zároveň žádáme studenty, aby si zadali téma své disertační práce do STAGu a podklady pro zadání disertační práce odevzdali na studijním oddělení.

Podpořte svoji fakultu a získejte až 10 000 korun!
Propagace přírodovědecké fakulty a zlepšení prostředí na fakultě je cílem fakultní projektové výzvy pro studenty Hýčkejte svou Přírodu!.
Pokud máte nápad jak popularizovat váš obor, zviditelnit fakultu na veřejnosti, vytvořit učební pomůcku, uspořádat výstavu nebo zorganizovat spolupráci se středoškoláky, přihlaste se do výzvy a získejte bezprostředně 500 korun na zahájení projektu a po úspěšné obhajobě až 9 500 korun ve formě mimořádného stipendia. Odborná komise při závěrečné obhajobě posuzuje nápaditost a originalitu návrhu, přínos pro fakultu i kvalitu závěrečné obhajoby výsledků svého projektu. Své návrhy zasílejte průběžně na e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz do 31. října 2018. Formulář pro podání návrhu a podrobné informace naleznete zde.

Akademický senát

Mimořádné zasedání
Mimořádné zasedání Akademického senátu PřF UP v Olomouci ve věci nového vysokoškolského ústavu CIST se uskuteční 17. října 2018 od 13:00 hodin.

Řádné zasedání
Příští řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční ve středu 24. října 2018 od 13:00 hodin ve velké zasedací místnosti 6.014 děkanátu PřF UP v Olomouci.

Provoz fakulty

Pronájem a rezervace místností
Od 1. října 2018 bude pronájmy a rezervace místností přírodovědecké fakulty řešit provozní úsek Správy budov. Kontaktujte Mgr. Lucii Matějíčkovou na tel.: 703 473 452, e-mail: lucie.matejickova@upol.cz. E-mailové požadavky prosím zasílejte v kopii také paní Věře Holišové, vedoucí provozního úseku Správy budov, e-mail: vera.holisova@upol.cz.

V případě rezervace velké nebo malé zasedací místnosti děkanátu můžete stále kontaktovat paní Vladimíru Gužiakovou, tel.: 585 634 021, e-mail: vladimira.guziakova@upol.cz.

Personální změny ve fakultní knihovně
Od 1. října 2018 dochází ke změně vedoucí knihovny. Na místo Mgr. Michaely Vepřekové, která přechází na jiné pracoviště Knihovny UP, nastupuje paní Svatava Huňková.

Užívání učeben vyučujícími z Holice
Žádáme vyučující, aby se při užívání učeben LP 1.022, LP 1.036, LP 1.037, LP 2.005 řídili následujícími pokyny:

  • Ovladač k dataprojektoru vyzvedávali a po výuce vraceli na vrátnici
  • Pokud půjde o vyučujícího z Holice, budou mu předány klíče od katedry, kde je umístěno stolní PC (stolní PC je dočasně zapůjčeno z Holice pouze pro vyučující z Holice)
  • Je nutné, aby uživatel po ukončení své výuky vypnul PC, uzamkl katedru a odevzdal společně s ovládáním dataprojektoru vše zpět na vrátnici. Pokud tak neučiní, dalšímu vyučujícímu může narušit výuku.
  • V současnosti je technické zabezpečení v uvedených učebnách uzpůsobeno jak pro využití PC, tak i vlastního notebooku.
  • V případě nefunkčnosti PC se prosím obraťte na vrátného, který bude kontaktovat odpovědnou osobu a problém vyřeší.
  • V žádném případě se nepokoušejte o opravu sami, jinak většinou dojde k nefunkčnosti jak připojení vlastního notebooku, tak i instalovaného PC.

Různé

Konference PhD Existence
Devátý ročník tradiční česko-slovenské psychologické konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy zvané PhD Existence se uskuteční ve dnech 21. a 22. ledna 2019 v Olomouci v Konviktu. Hlavním tématem bude Tělo a mysl. Podmínky pro příspěvky jsou uvedeny na webu PhD Existence pod záložkou Registrace, která bude otevřena do 2. ledna. Více informací se dočtete na stránkách konference.

Celoslovenská studentská konference
Slovenská technická univerzita v Bratislavě pořádá 7. listopadu 20. celoslovenskou studentskou vědeckou konferenci "Chemie a technologie pro život". Součástí konference bude soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci studentů 1. a 2. stupně vysokoškolského studia v 25 sekcích v oblasti chemie, biotechnologie a chemické a potravinářské technologie. Na konferenci je možné se přihlásit do 22. října 2018. Kontaktovat můžete Ing. Michala Horňáčka na e-mailu michal.hornacek@stuba.sk. Více informací na www.fchpt.stuba.sk.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)