Úvodní slovo

Vážení zaměstnanci, milí studenti,

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP bude 15. prosince 2021 volit nového děkana. Návrhy na kandidáty lze podle schváleného harmonogramu podávat písemně do 16. listopadu 2021 do 12:00 hodin interní poštou adresovanou AS PřF UP. Kandidátní listina bude zveřejněna 1. prosince 2021. O sedm dní později budou na shromáždění akademické obce fakulty kandidáti veřejně představeni. Samotná volba děkana se uskuteční 15. prosince 2021. AS PřF UP pro přípravu děkanských voleb zvolil tříčlennou komisi ve složení: doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D., a Mgr. Ludmila Včelařová. Kandidáta na funkci děkana může navrhnout každý člen či skupina členů akademické obce fakulty. Kandidovat může i současný děkan doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., jemuž končí první funkční období.

Předseda AS PřF UP dále vyhlašuje volbu dvou členů Etické komise PřF UP z řad studentů a jednoho člena za obor Matematika a informatika. Návrhy na kandidáty lze podle schváleného harmonogramu podávat do 16. listopadu 2021 do 12:00 hodin interní poštou adresovanou AS PřF UP. Kandidátní listina bude zveřejněna 1. prosince 2021, volba členů Etické komise PřF UP se uskuteční 15. prosince 2021.

Věda a výzkum

MPO - výzvy 2021/2022

Přehled aktuálních a plánovaných výzev Ministerstva průmyslu a obchodu najdete na stránce Oddělení projektové podpory PřF UP.

TA ČR - Změny před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory

Předsednictvo Technologické agentury ČR schválilo výklad směrnice SME-07 Změnová řízení projektů, který se týká změn před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory. Více v dokumentu poskytovatele.

Ingerreg Central Europe

Zahajovací online seminář k první výzvě Interreg Central Europe se koná 15. listopadu 2021 od 10:00 do 11:30. Budou v něm představeny klíčové body středoevropských regionů pro První výzvu Interreg Central Europe. Dále se zde budou prezentovat zúčastněné strany z předchozího období, aby inspirovaly k tomu, jak rozvíjet projektové nápady a nadnárodní partnerství. Bližší informace naleznete na webových stránkách Interreg Central Europe.

Výzva k podávání žádostí na granty zplnomocněného představitele vlády ČR v SÚJV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje soutěž na podporu společných výzkumných a vzdělávacích projektů českých výzkumných institucí s laboratořemi Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) řešených v roce 2022 – Granty zplnomocněného představitele vlády ČR v SÚJV (cílové financování). Podrobnější informace naleznete zde. Návrhy projektů se doručují do 3. prosince 2021 v elektronické podobě (pdf) na adresu MŠMT (marek.vysinka@msmt.cz) a v kopii na adresu sekretariátu Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV (dubna@ujf.cas.cz).

Výzva k podávání žádostí na projekty řešené ve spolupráci s SÚJV (Projekty 3+3) 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje soutěž na podporu výzkumných a vzdělávacích projektů řešených ve spolupráci s SÚJV s předpokládaným zahájením řešení v roce 2022 – Projekty 3+3. Předpokládaná doba řešení projektu je maximálně 3 roky. Návrhy nových projektů se podávají v anglickém jazyce na přiloženém formulář 3+3 2022. Návrhy a průběžné zprávy o řešení projektů se doručují do 3. prosince 2021 v elektronické podobě (pdf) na adresu MŠMT (marek.vysinka@msmt.cz) a v kopii na sekretariát Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV (dubna@ujf.cas.cz). Více zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Bilaterální spolupráce: stipendia Německo

Německá akademická výměnná služba (DAAD) - stipendia pro všechny obory

  • pobyty pro absolventy ke studiu MSP
  • výzkumná stipendia pro studenty DSP, postdoktorandy, vědecký dorost, absolventy MSP, výjimečně pro absolventy BSP
  • výzkumné, přednáškové a pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele a vědecké pracovníky
  • nová stipendia pro bývalé stipendisty (alumni)

Délka pobytů a výše stipendií je různá a závisí na stipendijním programu, přehledy jednotlivých nabídek naleznete zde. Podrobné informace k jednotlivým druhům stipendií jsou k dispozici v databázi stipendií na stránkách DAAD. Termín pro podání žádosti je 15. listopadu 2021. Žádosti se podávají elektronicky přes online portál DAAD, současně je nutné vyplnit také Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia.

Německá akademická výměnná služba (DAAD) - stipendia na letní kurzy 2022

V nabídce DAAD jsou také stipendia na letní kurzy, které trvají 3-4 týdny. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Žádosti se podávají elektronicky přes online portál DAAD, v tištěné verzi se pak zasílají do AIA. Současně je nutné elektronicky vyplnit a v tištěné podobě zaslat do AIA také Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia. Termín pro podání žádosti je 1. prosince 2021.

Stipendia Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) - Bavorsk

BTHA nabízí stipendia na roční studijní pobyty pro studenty magisterských a doktorských programů. Stipendia jsou určena k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole. Přehled informací k aktuální stipendijní nabídce BTHA naleznete zde. Podrobné informace a instrukce k podání žádostí jsou k dispozici na stránkách BTHA. Žádosti se zasílají do kanceláře BTHA v Bavorsku. Současně je nutné podat Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia – vyplněný návrh potvrzený od VŠ je třeba doručit do AIA. Termín pro podání žádostí je 1. prosince 2021.

Bilaterální spolupráce: stipendia švýcarské vlády

Vláda švýcarské konfederace nabízí excelentním českým doktorandům a postdoktorandům 2 stipendijní místa. Studenti uměleckých směrů mají možnost ucházet se o stipendium na celé magisterské studium. Žádosti přijímá AIA v termínu do 16. listopadu 2021. Detail nabídky naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: stipendia Peru – obor lesnictví či zemědělství

Národní univerzita v Ucayali (Universidad Nacional de Ucayali) nabízí 2 místa na studijní a výzkumné pobyty v délce 3 až 9 měsíců pro studenty MSP a DSP v oborech lesnictví či zemědělství se zvláštním zaměřením na agrolesnictví. Některé z požadovaných dokumentů se odevzdávají ve španělštině. Žádosti přijímá AIA v termínu do 19. listopadu 2021. Detail nabídky naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: stipendia Maďarsko

Semestrální pobyty pro studenty, výzkumné pobyty pro pedagogy VŠ, ale také letní jazykové kurzy v Maďarsku každoročně nabízí maďarská agentura Tempus Public Foundation. Studentům BSP a MSP je vypláceno stipendium 8 500 Kč měsíčně, studentům DSP 8 700 Kč měsíčně. Plně hrazené letní kurzy jsou určeny studentům i pedagogům a pro ČR je vyhrazeno celkem 12 míst. Žádosti přijímá AIA v termínu do 3. prosince. Detail nabídky naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: stipendia Severní Makedonie

Studenti BSP, MSP a DSP se mohou hlásit na studijní pobyty v Severní Makedonii v délce nejméně 2 měsíců. VŠ pedagogům/vědcům jsou nabízena nejméně 2 místa na přednáškové pobyty v délce do 10 dnů. Žádosti přijímá AIA v termínu do 10. prosince. Detail nabídky naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: Rakousko – stipendia pro VŠ učitele a další akademické pracovníky

AKTION Česká republika – Rakousko nabízí stipendium na jednoměsíční výzkumný pobyt pro VŠ pedagogy a akademické pracovníky. Termín pro podání žádosti je 30. listopadu 2021. Informace o stipendijních pobytech programu AKTION naleznete zde. Detaily k podání žádosti naleznete také na tomto odkazu.

Erasmus pro mladé podnikatele

Začínající Erasmus pro mladé podnikatele (EYE) je mezinárodní výměnný program Evropské komise, jehož cílem je podpora podnikání v Evropě skrze přeshraniční výměnu zkušeností. Účastníci programu mohou vyjet do zahraničí na odborný pracovní pobyt, během kterého pracují ve společnosti hostitelského podnikatele a zároveň se od něj učí každodenním aspektům vedení podniku. Největší rozdíl oproti klasickým studentským stážím je důraz na kvalitní zapojení začínajícího podnikatele do provozu firmy, kterou vede hostitelský podnikatel. Začínající podnikatel má tak možnost naučit se z praxe spoustu nových poznatků. Více praktických informací o programu naleznete v připojeném dokumentu.

Akademický senát

Mimořádné zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 9. listopadu 2021 od 13:00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu. Senát má na programu jediný bod: schválení rozpočtu Přírodovědecké fakulty UP na rok 2021. Materiály k zasedání jsou zveřejněny na stránce senátu.

Studijní záležitosti

Stipendia koncem roku

Žádosti o stipendia, která je nutno proplatit v roce 2021, odevzdávejte do 30. listopadu. Žádosti odevzdané v prosinci budou zúčtovány 10. ledna, a tudíž již v roce 2022.

Studijní plány na akademický rok 2021/2022

Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2021/2022 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Potvrzení o studiu online

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Imatrikulace

Žádáme studenty prvních ročníků, kteří nebyli na imatrikulaci, aby se dostavili v úředních hodinách na studijní oddělení podepsat imatrikulační slib.

Vyzvednutí diplomů

Absolventi, kteří se neúčastní promocí, si mohou diplom vyzvednout kdykoli v úředních hodinách studijního oddělení, příp. v jiný čas po domluvě.

Ombudsman PřF UP

Na základě iniciativy studentských senátorů v Akademickém senátu PřF UP byly vyhlášeny volby na studentského ochránce práv, který bude fungovat jako poradce, mediátor či zprostředkovatel mezi studenty a pedagogy (např. při obtěžování či neshodách mezi studenty a pedagogy).

Studenti nominovali dvě dvojice z řad akademických pracovníků. První dvojici tvoří doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc., a doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., druhou pak RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D., a RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D. Prezentace kandidátů probíhá do 15. listopadu 2021, medailonky dvojic najdete na těchto webových stránkách. Od 16. listopadu od 12:00 hodin pak mohou studenti hlasovat v elektronické anketě pro jednu z nominované dvojice. Na základě výsledků navrhnou studentští senátoři Akademickému senátu PřF UP vybranou dvojici kandidátů ke schválení.

Zimní kurz angličtiny

Kabinet cizích jazyků pořádá jako každoročně zimní kurz angličtiny pro všechny doktorandy, tentokrát v termínu 10. - 13. ledna 2022. Bližší informace naleznete na webových stránkách. Případní zájemci se mohou hlásit na adrese lucie.vankova@upol.cz.

Semináře pro začínající akademické pracovníky a doktorandy

V rámci Institucionálního plánu 2021 jsme pro zájemce připravili seriál seminářů určených zejména začínajícím akademickým pracovníkům a doktorandům, kteří zajišťují výuku, ale také garantům studijních oborů (programů) a dalším zájemcům z řad akademických pracovníků. Cílem je zvýšit kompetence pro výuku na VŠ. Všechny semináře jsou zaměřeny maximálně prakticky. Níže uvádíme harmonogram jednotlivých akcí. Účast na seminářích by měla být do budoucna pro začínající akademické pracovníky povinná. Letos navíc existuje možnost aktivní účastníky těchto seminářů odměnit. Přihlášení na jednotlivé akce je nově možné přímo přes odkaz uvedený v harmonogramu prostřednictvím systému celoživotního vzdělávání. Chceme tímto požádat zájemce, kteří se již přihlásili e-mailem, o opětovné přihlášení - tentokrát přes odkaz. Všechny informace naleznete rovněž na stránkách Kabinetu pedagogické přípravy PřF UP. Případné dotazy prosím zasílejte na adresu vladimir.vanek@upol.cz nebo vladimir.severa@upol.cz.

Souvislá pedagogická praxe studentů

Kabinet pedagogické přípravy PřF UP oznamuje studentům, že souvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 28. února 2022 – 18. března 2022. Na webových stránkách je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději 21. ledna 2022.

Před nástupem na souvislou pedagogickou praxi je student povinen zprostředkovat uzavření Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta mezi praktikující školou, Univerzitou Palackého v Olomouci a praktikujícím studentem. Informace a pokyny k jejímu vyplnění najdete na webových stránkách.

Informační schůzka k 1. souvislé pedagogické praxi se uskuteční 14. února 2022, bližší informace budou k dispozici na webových stránkách v aktualitách. Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v uvedeném (celouniverzitním) termínu. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte dr. Janě Slezákové na jana.slezakova@upol.cz.

UP Crowd

Science Café Olomouc, pořádané studentským spolkem UP Crowd, zve na první přednášku tohoto semestru. Hostem je forenzní genetik prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. (LF UP), který posluchačům vysvětlí detaily určování otcovství (a kde se to může pokazit). Přednáška bude probíhat tradičně v Coffee Library v úterý 23. listopadu od 18:00. Pro detaily a registraci sledujte FB stránku spolku. Naleznete tam také informace o aktivitách spolku UP Crowd, případně o možnostech zapojení nových členů. Kontaktovat můžete spolek pomocí FB zpráv nebo e-mailem na upcrowd@upol.cz.

Provoz fakulty

Informace k čerpání dovolené

S blížícím se koncem roku připomínáme všem zaměstnancům v pracovním poměru na UP (PřF UP), že dovolená má být čerpána v roce, ve kterém na ni vznikl nárok. Dovolenou z roku 2021 by měl tedy každý zaměstnanec dočerpat do konce tohoto kalendářního roku. Zůstatek dovolené, který je třeba dočerpat, je uveden na výplatním lístku. Čerpání dovolené řídí zaměstnavatel, proto žádost o dovolenou musí vždy schválit vedoucí pracoviště, který může čerpání také nařídit.

Různé

Park roku 2021

Jedno ze dvou čestných uznání v soutěži Park roku 2021, kterou pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně, získal Park Centra vzdělání a vědy Univerzity Palackého v Olomouci-Holici za vytvoření klidového i společenského prostoru. Park bodoval i v Ceně veřejnosti, 1 901 hlasů mu zajistilo třetí místo. Další podrobnosti o parku i o soutěži najdete na webových stránkách přírodovědecké fakulty.

Souboj fakult Univerzity Palackého v bezplatném dárcovství krve

Až do 21. února 2022 se můžete zúčastnit druhého ročníku akce Souboj fakult Univerzity Palackého v bezplatném dárcovství krve aneb Vyhrň rukáv! Přijďte darovat krev nebo krevní plazmu na kterémkoli odběrovém místě v republice a podpořte tak dobrou věc. V souboji se soutěží zejména v celkovém objemu krve darovaném studenty a zaměstnanci jednotlivých fakult a procentuálním zastoupení dárců mezi studenty. Zapojit se zájemci mohou jednoduše. Vyplní formulář, který si nechají po darování krve na vybraném odběrovém místě potvrdit a následně jej vhodí do sběrného boxu. Souboj fakult potrvá celý zimní semestr, vyvrcholí během tradiční akce Daruj krev s rektorem, která je nedílnou součástí únorového Akademického týdne UP. Více zde a brzy na daruj.upol.cz. Akci pořádá Studentský spolek FZV ve spolupráci s Oddělením komunikace UP a Transfuzním oddělením FN OL.

Krása létání

Krása létání pohledem vědy bude hlavním tématem akce pro celou rodinu, která startuje v Pevnosti poznání 9. listopadu v 10:00. Návštěvníci uvidí výstavu reálných leteckých motorů i menší modely letadel, vyzkouší si virtuální realitu nebo se zúčastní zajímavých přírodovědných workshopů a chemických pokusů. Tým popularizačního centra na interaktivním programu spolupracuje s firmou Honeywell z Hluboček u Olomouce, která si letos připomíná 70 let od počátků letecké výroby na střední Moravě. Výstava potrvá do 12. prosince 2021.

Město Poznání

Geografický spolek EGEA organizuje v rámci Dnů geografie dvě akce nejen pro studenty věd o Zemi, ale i pro všechny zájemce, kteří mají rádi šifry a poznávačky. V pondělí 15. listopadu 2021 si můžete vyzkoušet městskou badatelskou hru MĚSTO POZNÁNÍ, hra vás zavede na zajímavá místa v Olomouci a seznámí vás také s některými klíčovými událostmi z české historie. Sraz účastníků je v 15:30 v Pevnosti poznání, kde dostanete batůžek s prvními indiciemi. Trasa je dlouhá šest kilometrů a zabere 3-4 hodiny. Je potřeba mít sebou chytrý mobilní telefon.

TopoČekos

Druhá akce geografického spolku EGEA Olomouc proběhne 24. listopadu 2021 v 18:00 v místnosti 2.005 na přírodovědecké fakultě a otestovat si můžete své znalosti o České republice, Evropě nebo o celém světě. Předpokládaná délka hry je 2,5 hodiny. Další podrobnosti zde.

Nové vnitřní normy

Dnem 2. listopadu 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
B1-17/2-HN-N01 – Řád přijímacího řízení UP – novela č. 1            

Dnem 5. listopadu 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-19/19-N03 – Cestovní náhrady            

Dnem 8. listopadu 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-20/07-N01 – Akreditace a schvalování studijních programů a akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP – novela č. 1       


Další Zpravodaj vyjde v pondělí 22. listopadu 2021.    

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)