Úvodní slovo

Vážené studentky a studenti,

na podzim loňského roku jsme byli poctěni Vašim návrhem kandidovat nás na pozici ochránce práv studentů přírodovědecké fakulty. Akademický senát nás posléze zvolil a od 15. prosince jsme se ujali „úřadu ombudsmana“. Je velmi obtížné v tuto chvíli odhadovat, jaké spektrum podnětů budeme v následujícím období řešit. Rádi bychom ale všechny studenty ujistili, že se budeme zabývat každým problémem, který nebudou moci vyřešit standardní cestou na půdě své katedry nebo prostřednictvím vedení fakulty.

 V těchto případech nás můžete oslovit osobně nebo prostřednictvím kontaktních údajů, které najdete na webových stránkách. Zde jsou také k dispozici odkazy na materiály a zdroje, které souvisí s naší činností.

Při řešení případných konfliktů budeme jednat nestranně, s maximální snahou o objektivní posouzení věci, na kterou od studentů dostaneme podnět. Jsme rovněž vázáni mlčenlivostí o zjištěných skutečnostech. Platí to zejména v případech, že by tyto informace mohly přispět ke ztotožnění jednotlivců, kteří poskytnou v projednávaných kauzách svědectví. Studentem oslovený ombudsman (z naší dvojice ať žena, nebo muž) bude při řešení problémů vždy postupovat s jeho souhlasem a průběžně bude konzultovat průběh řešení případu. Je však třeba si uvědomit, že naše působnost je spojena především s rolí mediátorů, kteří nemají rozhodovací pravomoc. Každopádně však můžeme přispět k uspokojivému řešení případů dříve, než přerostou v konfliktní situaci.

Taťjana Nevěčná a Roman Kubínek
Ochránci práv studentů

Věda a výzkum

Vkládání výsledků do OBD

Rozhodující údaje pro dělení příspěvku na rozvoj výzkumné organizace na pracoviště fakulty pro rok 2022 do databáze OBD je možné vkládat pouze do 15. února do 24:00. Později vložené výsledky nebude možné zohlednit při tvorbě rozpočtu na rok 2022. Výsledky je nutné vkládat průběžně a pečlivě (např. příjmení českých spoluautorů se mají uvádět s diakritikou spolu s křestním jménem, uvádět odkaz na plný text článku a nikoli pouze abstrakt, apod.). Úplnost a správnost záznamů v RIV je vizitkou celé univerzity.

Projekty na webu PřF

Nově najdete záložku „Projekty“ s aktuálními projektovými výzvami přímo na stránce PřF https://www.prf.upol.cz nikoliv pod „Zaměstnanci“ na https://www.prf.upol.cz/zamestnanci/projekty/. Ke změně došlo pro lepší dohledatelnost a přehlednost. V případě dotazů kontaktujte oddělení projektové podpory.

Projektové smlouvy a dodatky – evidence v CES

Dovolujeme si informovat všechny zaměstnance PřF UP, kteří jsou předkladateli (hlavními řešiteli či spoluřešiteli) smlouvy u realizovaných projektů v rámci UP, že veškeré smlouvy a dodatky s tuzemskými či zahraničními organizacemi je třeba poskytnout k administraci na Oddělení projektové podpory PřF UP. Vedení evidence smluv na UP je závazné a upravuje jej směrnice rektora B3-17/5-SR. Každý předkladatel smlouvy je dle směrnice povinen předat informace o smlouvě tzv. klíčovému uživateli, který smlouvu či dodatek zadá do platformy CES. Prostřednictvím Registru smluv (RS) Ministerstva vnitra České republiky se povinně uveřejňují smlouvy a dodatky o poskytnutí dotace. Lhůta k odeslání smlouvy do RS činí podle zákona o registru smluv maximálně 30 dní od uzavření smlouvy, tj. od pozdějšího data uvedeného u podpisu ve smlouvě. Dále platí, že v případě, že smlouva či dodatek není uveřejněn v RS nejpozději do tří měsíců od data posledního podpisu, pozbývá smlouva či dodatek platnost.

Klíčovým uživatelem odpovědným za zaevidování projektových smluv a dodatků na PřF je Mgr. Silvie Šavrňáková (silvie.savrnakova@upol.cz), tel.: 585 634 011. Více také na https://www.prf.upol.cz/zamestnanci/projekty/ v části Kuchařka k administraci projektů.

MŽP - dotační výzvy 2022

Ministerstvo životního prostředí řeší všechny své výzkumné potřeby prostřednictvím:

I. TAČR (např. program Prostředí pro život), vyhlášení veřejné soutěže je plánováno v dubnu 2022. 
II. Fondy EHP a Norska

Koncem 1. kvartálu 2022 se předpokládá vyhlášení 2 výzev:
1) Monitoring kvality ovzduší se zaměřením na lokální topeniště s možností využití senzorového měření
2) Pořizování infrastruktury pro monitoring kvality vod (zaměřeno na látky na prioritním listu Evropské komise - pouze mikropolutanty)

Na konci 2. kvartálu budou vyhlášeny další 2 výzvy, které budou navazovat na předchozí výzvy a budou zaměřeny na realizaci konkrétních opatření:
1) Realizace adaptačních opatření plynoucích z adaptačních strategií
2) Akční plány a realizace opatření plynoucích z výzvy č. 2A „Tromso“

Vyhlášené výzvy budou zveřejněny na stránce SFŽP. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Šance pro neúspěšné žadatele o MSCA Postdoctoral Fellowships a MSCA COFUND:

OP JAK bude podporovat jejich kvalitní projekty

MŠMT na začátku ledna zveřejnilo předběžný harmonogram výzev Operačního programu Jan Amos Komenský na webových stránkách OP JAK. V prioritě 1 „Výzkum a vývoj“ jsou relevantní dvě výzvy pro Akce Marie Skłodowska-Curie:

  • Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – Fellowships MSCA: Předpokládá se podpora projektů, které uspěly v hodnocení programů Horizont Evropa a Horizont 2020, ale nemohly být z důvodu omezené finanční alokace financovány.
  • MSCA COFUND CZ: Předpokládá se podpora projektů MSCA COFUND, které byly podány do výzvy HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01-01 a které uspěly v hodnocení programu Horizont Evropa a získaly Pečeť excelence (Seal of Excellence).

Vyhlášení výzev podléhá schválení Operačního programu Evropskou komisí, ke kterému by mělo dojít v dubnu 2022. Obě výzvy budou prezentovány na Národním informačním dni k MSCA v březnu 2022 pořádaného Technologickým centrem AV ČR.

Nové výzvy Horizontu Evropa – výzkumné infrastruktury

20. ledna se otevřeli nové výzvy k podávání návrhů v oblasti Výzkumné infrastruktury. Termín uzávěrky pro předložení návrhů je 20. dubna 2022 v 17:00. Přehled výzev naleznete na portálu Horizont Evropa (horizontevropa.cz) v části „Výzvy“, odkaz na evropský portál pro finanční příležitosti a veřejné zakázky naleznete zde.

ODESÍLÁNÍ LEDNOVÝCH ZPRÁV POSKYTOVATELŮM (GA ČR, TA ČR, MZE, MŠMT i AZV)

Oddělení projektové podpory si dovoluje požádat řešitele projektů PřF UP, aby lednové zprávy (průběžné či závěrečné) posílali příslušným referentkám OPP nejpozději do 26. 1. 2022, aby bylo možné zajistit zaslání datovou schránkou všechny zprávy poskytovatelům (GA ČR, TA ČR, MZE, MŠMT i AZV a další) do konce ledna 2022. V případě, že je UP hlavním řešitelem, zašle řešitel zprávu a další náležitosti příslušné referentce OPP PřF, která zajistí odeslání datovou schránkou. Pokud je UP spoluřešitelem, je třeba, aby se sám spoluřešitel dohodl s hlavním řešitelem (smluvní partner) o podání zprávy poskytovateli, neboť hlavní řešitel zodpovídá za podání průběžné či závěrečné zprávy. V případě dotazů kontaktujte OPP. Za předpokladu, že projekt vede PS UP, kontaktujte jejich referentku.

MŠMT - JOINT TRANSNATIONAL CALL 2022

Česká republika se v roce 2017 zapojila do iniciativy v oblasti vzácných onemocnění v rámci ERA-Net for Research Programmes on Rare Diseases (2014-2019) a následně do programu EUROPEAN JOINT PROGRAMME ON RARE DISEASES. V této souvislosti bude otevřena další výzva JTC 2022 ve formátu European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) s názvem "Development of new analytic tools and pathways to accelerate diagnosis and facilitate diagnostic monitoring of rare diseases”.

Termín pro předložení předběžných návrhů projektů – „Pre-proposals“ – je stanovený na 16. února 2022 (fakultní deadline 10. února 2022).
Termín pro předložení plných návrhů projektů – „Full Project Proposals“ – je stanovený na konec dubna 2022.

Kompletní znění této výzvy, včetně seznamu zúčastněných zemí, financujících organizací, časového harmonogramu, vymezení klíčových cílů, podporovaných oblastí a očekávaných dopadů naleznete na internetových stránkách: https://www.ejprarediseases.org/joint-transnational-call-2022/. V případě zájmu se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT - 5. ROČNÍK NÁRODNÍHO DNE VELKÝCH VÝZKUMNÝCH INFRASTRUKTUR ČR

MŠMT bude dne 15. února 2022 pořádat konferenci k 5. ročníku Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne online, prostřednictvím YouTube kanálu Masarykovy univerzity. V případě, že se zaregistrujete k účasti na konferenci prostřednictvím registračního formuláře, obdržíte od organizátorů reminder a ex-post i prezentace, které budou v průběhu konference předneseny. Na webu Projektů PřF/MŠMT naleznete program konference.

MŠMT - PĚT DIOSCURI CENTER EXCELENTNÍHO VÝZKUMU v ČR

V návaznosti na podepsání Memoranda o spolupráci k programu Dioscuri plánuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyzvat české výzkumné organizace, aby se přihlásily jako potenciální hostitelské instituce do první výzvy pro Dioscuri centra v České republice. V průběhu tohoto registračního období (do 10. března 2022) budou nabízeny webináře, které budou zájemce z řad výzkumných organizací informovat o programu a procesu podávání žádostí. Jako potenciální hostitelská instituce se může přihlásit každá veřejná výzkumná organizace, která je ochotna zřídit a hostit Dioscuri centrum (DC) podle podmínek výzvy. Všechny způsobilé registrace budou následně zařazeny do "Seznamu potenciálních hostitelských institucí" v rámci první výzvy pro Dioscuri centra v ČR, jejíž zveřejnění je plánováno na 31. března 2022. Bližší informace naleznete na webu Projektů/MŠMT.

INTERREG EUROPE – INFODEN

Program INTERREG EUROPE umožňuje spolupráci partnerů ze všech 27 států EU, Švýcarska a Norska. Cílem programu je zlepšit realizaci politik regionálního rozvoje (od oblasti inovací, technologií a podpoře malých a středních podniků, ochrana životního prostředí, doprava, sociální problematiky až po oblast kulturního dědictví), prostřednictvím výměny, sdílení a přenosu zkušeností a dobrých praxí mezi partnery. Program podporuje měkké projekty, které umožňují v odůvodněných případech realizovat i pilotní aktivity (omezené investice). Nejedná se tedy o výzkumný ani investiční program.

Online seminář zaměřený na program meziregionální spolupráce Interreg Europe, který pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj a Sekretariát programu Interreg Europe, se bude konat 10.února 2022 od 10:00 do 12:30. Na semináři Vám bude představena podoba programu Interreg Europe pro období 2021 – 2027. V rámci semináře budou představeny klíčové rysy tohoto programu, tematické zaměření, podporované aktivity, oprávnění žadatelé, spolufinancování a harmonogram vyhlášení první výzvy.

V případě zájmu se registrujte do 3. února 2022 na email pavel.lukes@mmr.cz (dotazy zaslané na email budou zodpovězeny během semináře).

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí pro Střední a Východní Evropu (MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU)

Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU (www.dbu.de) vypisuje každý rok stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve Střední a Východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí tvorby a ochrany životního prostředí. Žádost je od roku 2020 možné podávat ve dvou termínech – vždy 5. září a 5. března. Pro zajištění potřebné úrovně znalostí německého jazyka začíná stipendijní pobyt 4týdenním intenzivním jazykovým kurzem, který zajišťuje DBU a probíhá v malých mezinárodních skupinách v Osnabrücku. Výše stipendia: 1 250 € měsíčně. Aktuální termíny, informace i formuláře najdete zde.

Akademický senát

Zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 2. února 2022 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Upřesňující informace a materiály jsou zveřejněny na stránce senátu.

Studijní záležitosti

Evaluace předmětů

Dejte nám zpětnou vazbu k zimnímu semestru! Jedním z hlavních nástrojů hodnocení kvality vzdělávacího procesu je evaluace předmětů. Až do 14. února 2022 je možné na www.eval.upol.cz ohodnotit kvalitu výuky a dát tak vyučujícímu, vedoucímu pracoviště i vedení fakulty zpětnou vazbu. Vyučující mohou díky informacím získaným při hodnocení soustavně zkvalitňovat výuku. Zpětná vazba je důležitá nejen pro zlepšování pedagogické činnosti, ale také přispívá k otevřené komunikaci na fakultě a ke zkvalitnění vzdělávání.

Seminář držitelů Fischerova stipendia

Proděkan pro mezinárodní záležitosti Miloslav Dušek srdečně zve na přednášky držitelů Fischerova stipendia, které již šestým rokem uděluje naše fakulta zahraničním studentům. Akce se bude konat v úterý 8. února v 9:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Účast stipendistů a jejich školitelů je žádoucí, vítáni jsou však i ostatní zaměstnanci a studenti naší fakulty.

Jazykové kurzy

Kabinet cizích jazyků nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy přírodovědecké fakulty v letním semestru 2021/2022. Vybrat si můžete z bohaté nabídky.

Zápis předmětů na LS 2021/2022

Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2021/2022 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy probíhá pro studenty přírodovědecké fakulty do 21. února 2022. Podrobné informace jsou k dispozici na těchto webových stránkách.

SZZ a obhajoby BP/DP

Žádáme studenty, kteří chtějí jít v lednu/únoru 2022 k SZZ nebo obhajobě BP/DP, aby si přišli nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby uzavřít ročník na studijní oddělení a zároveň se přihlásili přes STAG na konkrétní termín.

Studijní plány na akademický rok 2021/2022

Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2021/2022 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Potvrzení o studiu online

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Cena Via Chimica

Za objevem, který změní svět, může stát i vysokoškolský student/studentka. I proto vznikla nová cena Via Chimica, kterou mladým talentům v oboru chemie uděluje Nadace Experientia ve spolupráci s Učenou společností České republiky. Do soutěže se mohou hlásit studenti českých vysokých škol v bakalářském nebo magisterském studiu, kteří mají skvělou originální studentskou práci v oboru chemie. Uzávěrka přihlášek prvního ročníku je 31. ledna 2022. Laureát ceny Via Chimica, kterého vybere společná hodnoticí komise Učené společnosti ČR a Nadace Experientia, dostane od Nadace Experientia osobní prémii ve výši 50 000 Kč. Více o ceně Via Chimica najdete zde.

Různé

Do práce na kole

Vyzkoušejte spolu s Udržitelnou univerzitou, že i v zimě se dá dostat do práce bez auta. Jezděte na kole, koloběžce, bruslích, vozíčku nebo longboardu, choďte či běhejte v rámci týdenní Lednové výzvy. Ta se koná od 24. do 30. ledna 2022. Zapojením se automaticky se zúčastníte soutěže v kategorii Pravidelnost. Trasy, kudy jezdíte, budou navíc použity jako podklady pro analýzu dopravy ve městech za účelem zlepšení cykloinfrastruktury.

Souboj fakult Univerzity Palackého v bezplatném dárcovství krve

Až do 21. února 2022 se můžete zúčastnit druhého ročníku akce Souboj fakult Univerzity Palackého v bezplatném dárcovství krve aneb Vyhrň rukáv! Přijďte darovat krev nebo krevní plazmu na kterémkoli odběrovém místě v republice a podpořte tak dobrou věc. V souboji se soutěží zejména v celkovém objemu krve darovaném studenty a zaměstnanci jednotlivých fakult a procentuálním zastoupení dárců mezi studenty. Zapojit se zájemci mohou jednoduše. Vyplní formulář, který si nechají po darování krve na vybraném odběrovém místě potvrdit a následně jej vhodí do sběrného boxu. Souboj fakult potrvá celý zimní semestr, vyvrcholí během tradiční akce Daruj krev s rektorem, která je nedílnou součástí únorového Akademického týdne UP. Více zde a na daruj.upol.cz. Akci pořádá Studentský spolek FZV ve spolupráci s Oddělením komunikace UP a Transfuzním oddělením FN OL.

Olomoucký fyzikální kaleidoskop 

Studenti středních škol, učitelé, odborníci a další zájemci z řad široké veřejnosti jsou zváni na Olomoucký fyzikální kaleidoskop, který se letos uskuteční 28. ledna od 9:00 do 13:00 online přenosem z Pevnosti poznání. Cílem je představit fyziku jako zajímavý obor, který má uplatnění v mnoha oblastech lidské činnosti. Na programu jsou čtyři přednášky odborníků zaměřené na umělou inteligenci, přírodní jevy, optické klamy i super odolné materiály.

Poznejte Czechitas v Šantovce

Od 7. do 13. února pořádá Czechitas akci v Galerii Šantovka. Neziskovka, která vzdělává dívky, ženy, děti a další v oblasti IT, nabídne svůj prostor se spoustou různých aktivit. Přijďte si pro tipy, jak na excel, bezpečnost v kyberprostoru nebo vizualizační nástroje.

8. února se navíc od 16:00 koná debata na téma DATA, kterou povede dr. Tomáš Fürst z Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky PřF UP společně s absolventkou fakulty a zároveň jednou z lektorek Czechitas. Informace postupně najdete na FB Czechitas Olomouc.

Nové vnitřní normy

Dnem 24. ledna 2022 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-21/02-N02 – Harmonogram akademického roku 2021/2022 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2021/2022 – novela č. 2.          


Další číslo Zpravodaje PřF vyjde v pondělí 7. února 2022.   

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)