Úvodní slovo

Milé studentky, milí studenti,

zvolte si svého ombudsmana! Na základě iniciativy studentských senátorů v Akademickém senátu PřF UP byly vyhlášeny volby na studentského ochránce práv, který bude fungovat jako poradce, mediátor či zprostředkovatel mezi studenty a pedagogy (např. při obtěžování či neshodách mezi studenty a pedagogy).

Studenti nominují vždy dvojici akademických pracovníků (ženu a muže). Kandidáti na ombudsmana musí pocházet z řad akademických pracovníků nebo emeritních profesorů, kteří musí být z jiného oboru (Matematika a informatika, Chemie, Fyzika, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi). Nominovaný kandidát nesmí zastávat funkci děkana, proděkana či vedoucího katedry. Nemůže být také senátorem či členem etické a disciplinární komise.

Nominace na ombudsmana může učinit každý student do půlnoci 31. října 2021 zasláním oskenovaného nominačního archu e-mailem předsedkyni studentské komory AS PřF UP Mgr. Viktorii Nesrstové (viktorie.nesrstova@upol.cz) nebo odevzdáním nominačního archu do schránky Akademického senátu PřF UP v přízemí přírodovědecké fakulty (u studijního oddělení) či do speciálně zřízených uren. Ty budou umístěny v přízemí hlavní budovy přírodovědecké fakulty na třídě 17. listopadu 12 a v areálu přírodovědecké fakulty v Olomouci – Holici (budova č. 47).

Během prvního listopadového týdne budou po nominacích vyvěšeny medailonky kandidátů. V druhém listopadovém týdnu proběhne elektronická anketa, v níž studenti budou moci hlasovat pro dvojici na pozici ombudsmana a jeho zástupce. Na základě výsledků navrhnou studentští senátoři Akademickému senátu PřF UP vybranou dvojici kandidátů ke schválení.

Informace k volbám ombudsmana na PřF UP jsou zveřejněny na samostatné stránce, která je průběžně aktualizována.

Věda a výzkum

Novinky z Oddělení projektové podpory
Veškeré informace najdete na těchto webových stránkách: https://www.prf.upol.cz/zamestnanci/projekty/.

OP JAK, OP TAK a OP ŽP
Vláda České republiky 4. října schválila programové dokumenty chystané pro období 2021-2027. Jedná se o OP Jan Amos Komenský, OP Životní prostředí a OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Následovat bude vyjednávání a schválení Evropskou komisí. Parametry výzev by mohly být zveřejněny do konce roku. K vyhlášení prvních výzev dojde začátkem roku 2022.

Národní RIS3 strategie u výzev TA ČR a operačních programů. Národní RIS3 strategie je dlouhodobá strategická vize "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích". Formuluje základní směr rozvoje ČR a podmiňuje čerpání operačních programů EU fondů.

TA ČR - Partnerství pro biodiverzitu a ochrany ekosystémů Call 2021 unijního programu Horizont Evropa (fakultní uzávěrka 23. listopadu 2021). Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

MŠMT - bilaterální projekty ČR - SR
MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUASK22 - bilaterální projekty Česká republika – Slovenská republika. Záměrem LUASK22 je výběr česko-slovenských společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s dobou řešení max. 36 měsíců v následujících prioritních oblastech společného zájmu.      

 • Informační a komunikační technologie
 • Biomedicína a medicínská biotechnologie    
 • Materiálový výzkum a nanotechnologie

Bilaterální půdorys projektu předpokládá souběžné podání české a slovenské části společného projektu v ČR, resp. SR za dodržení specifických podmínek příslušného poskytovatele. Návrh projektu musí být zpracován v informačním systému programu INTER-EXCELLENCE - ISIX. Zájemci o podání tohoto grantu nechť kontaktují pracovnici oddělení projektové podpory Mgr. Miriam Delongovou (miriam.delongova@upol.cz). Nejpozději 29. listopadu 2021 je třeba předložit zelenou košilku spolu s návrhem projektu obsahující minimálně název projektu, abstrakt, rozpis řešitelského týmu a rozpočet. Nejpozději 30. listopadu 2021 je třeba po uzavření projektu před podáním zaslat na e-mail miriam.delongova@upol.cz dva dokumenty:

 • NÁVRH PROJEKTU část 1. - PODPISOVÁ STRANA
 • NÁVRH PROJEKTU část 2. - NÁVRH PROJEKTU v PDF

Veškeré informace k výzvě naleznete na stránkách poskytovatele. Maximální výše podpory české části jednoho projektu je 3,1 mil. Kč. Fakultní uzávěrka je stanovena na 30. listopadu 2021. Kontaktní osoba: Mgr. Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz).

Interreg CENTRAL EUROPE
Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 vyhlásí v průběhu října/listopadu 2021 první výzvu určenou pro veřejné a soukromé organizace, které chtějí spolupracovat v rámci celé střední Evropy. Výzva bude otevřena ve všech programových prioritách a specifických cílech programu Interreg CENTRAL EUROPE. Nadnárodní spolupráce se budou zabývat rozvojem a prováděním strategií, akčních plánů, nástrojů, odborné přípravy, pilotních akcí a souvisejících řešení. Konkrétní technické informace a požadavky na projektu, včetně programové příručky a formuláře žádosti, budou k dispozici dodatečně. Pro zájemce byla vytvořena komunita, kde můžou vyhledávat nové partnery a rozvíjet své projektové nápady (https://community.interreg-central.eu/).

Bližší informace naleznete na webu "Projekty PřF" v sekci Programy EU/Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce. V případě zájmu kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Cena Wernera von Siemense
Český Siemens i letos ocení nejlepší studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů. Přihlášky do 24. ročníku prestižní soutěže Cena Wernera von Siemense lze podávat do 30. listopadu 2021 na www.cenasiemens.cz. Cílem soutěže je oceňovat autory nejlepších studentských a vědeckých prací a pedagogy vysokých škol. Oceňujeme práce se zaměřením na všechny technické obory a přírodní vědy. Pro letošní vítěze je připraveno v osmi kategoriích celkem 900 000 Kč, finančně oceněni jsou nejen studenti, ale také jejich vedoucí. Více informací naleznete zde.

Akademický senát

Zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 27. října 2021 od 13:00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu. Upřesňující informace a materiály k senátu jsou zveřejňovány na stránce https://www.prf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/.

Studijní záležitosti

Režim na UP v souvislosti s covid-19
Od 31. července 2021 je do odvolání zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (tj. respirátor nebo obdobný prostředek), naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) všem osobám ve vnitřních prostorách budov vysoké školy, ve vnitřních prostorách provozovny stravovacích služeb, při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě.

Při realizaci laboratorní výuky se ve většině případů nejedná o výuku, kdy studenti sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. V takovém případě platí povinnost použití ochrany dýchacích cest. Žádáme studenty, aby se řídili pokyny vyučujících, kteří nejlépe znají specifika dané výuky.

Další informace najdete zde.

Studijní plány na akademický rok 2021/2022
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2021/2022 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Potvrzení o studiu online
Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Žádosti o uznání předmětů
Žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději do 27. října 2021.

Změny v rozvrhu
Změny v rozvrhu pro akademický rok 2021/2022 je možné realizovat přímo na studijním oddělení do 27. října 2021.

Promoce bakalářského a navazujícího magisterského studia
Žádáme absolventy, kteří se budou chtít zúčastnit listopadových promocí v termínu 5.- 6. listopadu 2021, aby se nahlásili co nejdříve e-mailem své studijní referentce (termín byl do konce září). Na stránce https://www.prf.upol.cz/pl/studenti/dulezite-terminy/ během října najdete i přesný harmonogram promocí. Upozorňujeme, že (ne)konání promocí se může odvíjet na základě epidemiologické situace.

Semináře pro začínající akademické pracovníky a doktorandy
Kabinet pedagogické přípravy v rámci Institucionálního plánu 2021 připravil seriál seminářů určených zejména pro začínající akademické pracovníky a doktorandy, kteří zajišťují výuku, ale také garantům studijních oborů (programů) a dalším zájemcům z řad akademických pracovníků. Cílem je zvýšit kompetence pro výuku na VŠ. Přihlášky na jednotlivé akce prosím směřujte na e-maily uvedené v tabulce a nejpozději 3 dny před začátkem semináře. Více informací naleznete zde.

Studentská vědecké konference v Bratislavě a v Praze
Ve středu 24. listopadu se na Fakultě chemické a potravinářské technologie Slovenské technické univerzity v Bratislavě koná v online formátu 23. studentská vědecká konference nazvaná "Chémia a technológie pre život". Registrace příspěvků je možné zadávat do pátku 29. října 2021 na www.uiam.sk/svk. Aktuální informace můžete sledovat také prostřednictvím Facebooku.

Ve čtvrtek 2. prosince 2021 se na Fakultě chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze uskuteční (prezenční formou) Studentská vědecká konference 2021. Přihlášky na konferenci je možné podávat od 18. října do 8. listopadu. Podrobné informace najdete zde.

Diskuze o doktorském studiu
Právě jste nastoupili do prvního ročníku doktorského studia? Přemýšlíte, jak si své studium co nejlépe rozvrhnout a nastavit? Přijďte na diskuzi s Českou asociací doktorandek a doktorandů (ČAD) nazvanou Jak dobře nastartovat doktorské studium. Setkání se uskuteční 13. října 2021 v místnosti 1.25 na Křížkovského 10 od 14:15 do 16:45. V případě zájmu se prosím registrujte do 12. října do 12:00 na této adrese.

Rádi bychom vás také informovali o chystaných setkáních se zajímavými osobnostmi akademického života v rámci série besed s názvem „I já jsem byl doktorandem/doktorandkou.“ Hostem prvního setkání bude prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.SC., dr. hc (ředitel Biologického centra AV ČR). Náš host bude nejen vzpomínat na své doktorské studium a začátky akademické dráhy, ale podělí se o zkušenosti z výkonu rektora univerzity a ředitele výzkumného ústavu Akademie věd. Jde o předního českého virologa a význačnou osobnost akademického života (experta na infekční nemoci přenášené klíšťaty i na covid-19).

Setkání se uskuteční v úterý 12. října od 15:30 ve Studentském klubu UP (Zbrojnice). Setkání je primárně určeno pro doktorandky a doktorandy UP, ale zváni jsou i další zájemci z řad zaměstnanců UP. V případě zájmu se prosím registrujte zde.

Provoz fakulty

Informace k čerpání dovolené
S blížícím se koncem roku připomínáme všem zaměstnancům v pracovním poměru na UP (PřF UP), že dovolená má být čerpána v roce, ve kterém na ni vznikl nárok. Dovolenou z roku 2021 by měl tedy každý zaměstnanec dočerpat do konce tohoto kalendářního roku. Zůstatek dovolené, který je třeba dočerpat, je uveden na výplatním lístku. Čerpání dovolené řídí zaměstnavatel, proto žádost o dovolenou musí vždy schválit vedoucí pracoviště, který může čerpání i nařídit.

Stravenkový paušál
Dne 1. října nabyla účinnosti Novela č. 7 k Rozhodnutí děkana PřF UP v Olomouci č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UPOL. Toto novelou dochází na naší fakultě ke zrušení poskytování stravovacích poukázek (stravenek).

Nově mají zaměstnanci možnost čerpat stravenkový paušál nebo využívat stravování v menze (a to i kombinovaně).

 Stravování v menze

 • V platnosti zůstávají dosavadní pravidla.
 • Tzn. na ceně jídla se podílí 55 Kč zaměstnavatel (z provozních prostředků pracoviště), další část hradí zaměstnanec. Na zaměstnancův podíl fakulta přispívá ze sociálního fondu 30 Kč.
 • Stravování v menze se zúčtovává ve mzdě, ve kterém bylo jídlo odebráno.

 Stravenkový paušál   

 • Tento nový benefit nahrazuje stravenky.
 • Stravenkový paušál má (stejně jako doposud stravenky) hodnotu 100 Kč. Z toho 55% hradí zaměstnavatel z provozních prostředků pracoviště, 45% platí zaměstnanec. Na zaměstnancův podíl fakulta přispívá ze sociálního fondu 30 Kč.
 • V praxi to znamená, že zaměstnanec od zaměstnavatele na výplatním lístku v součtu obdrží 85 Kč ze dvou zdrojů na jeden stravenkový paušál. Zaměstnancův podíl je 15 Kč a ten se na výplatním lístku nezobrazí.
 • O stravenkový paušál zaměstnanec nežádá (ani ho sekretářky nikam nezadávají), načte se automaticky při zúčtování mzdy za daný měsíc za odpracované dny, od kterých se odečte menza a pracovní cesty s nárokovaným stravným. Připomínám, že za dny dovolené, pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny apod. nelze stravenkový paušál (ani příspěvek na menzu) nárokovat.

Pokyny pro zveřejňování dokumentů na webových stránkách
Na základě provedené kontroly a doporučení ministerstva vnitra v souvislosti se zákonem o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací na Univerzitě Palackého v Olomouci prosíme o kontrolu všech PDF souborů na webu ve vaší správě.

Všechny PDF dokumenty by měly obsahovat strojově čitelnou textovou vrstvu. Pokud tomu tak není, měl by být k dokumentu přidán alternativní text. Tzn. pokud si dokument otevřete a dokážete si v něm kurzorem vybrat a vykopírovat text, je všechno v pořádku. Typicky to platí o dokumentech vyexportovaných z programů typu Word, PowerPoint nebo sázecích DTP programů. Naopak u dokumentů skenovaných z papírové předlohy to obvykle nefunguje; to jsou typické dokumenty, které je potřeba doplnit textem zvlášť (ledaže by prošly speciálním procesem rozpoznávání textu – OCR). Pokud si nebudete vědět s vytvořením alternativního textu rady, obraťte se na kolegu Mgr. Vladimíra Kubáka, e-mail: vladimir.kubak@upol.cz.

Příklad nesprávně vloženého dokumentu. Příklad správně vloženého dokumentu. Jelikož se jedná pouze o doporučení, finální termín nápravy není dán. Nicméně budeme v průběhu nadcházejících měsíců věc monitorovat a případně se připomínat o nápravu. Totéž doporučení samozřejmě platí i pro budoucí PDF dokumenty zavěšované na web.

Různé

Pevnost poznání
Centrum popularizace Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Pevnost poznání ve spolupráci s Kariérním centrem UP a Nadačním fondem UP pořádá vědecko-popularizační cyklus Proč a jak mluvit o vědě? … s Michaelem Londesboroughem.

Základní principy úspěšné popularizace vědy (14. října 2021)

 • workshop s důrazem na rozvíjení kompetencí v oblasti komunikace a popularizace vědy
 • počet účastníků: 12 (workshop je primárně určen pro akademické a vědecké pracovníky Univerzity Palackého)
 • přihláškení na www.bit.ly/FSA_Michael_I (účast vám bude potvrzena e-mailem)

Michael Londesborough Masterclass (15. října 2021)

Krasové klenoty Olomouckého kraje aneb Kras není jen (pod)zemí
Jeskyně a krasové oblasti v Olomouckém kraji představuje další výstava z cyklu Na plotě, kterou u příležitosti Mezinárodního roku jeskyní a krasu připravila Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UP ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a sdružením Viadua. Výstava fotografií je na plotě botanické zahrady k vidění po celý říjen.

Forum koronavirum
Záznam odborného semináře Forum koranavirum, který se uskutečnil 14. září 2021, najdete na těchto webových stránkách. V záznamu uslyšíte lékaře, přírodovědce, matematiky, ale i reprezentanty věd společenských a humanitních, kteří se na komplex problémů způsobených pandemií dívají z různých úhlů.

Nové vnitřní normy

Dnem 30. září 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-21/15 – Provedení inventarizace majetku, materiálových a dokladových inventarizací na UP v roce 2021            

Dnem 1. října 2021 nabývá účinnosti níže uvedená novela vnitřní normy PřF UP:
A-14/8-N07 –  Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP         


Další Zpravodaj PřF vyjde v pondělí 25. října 2021.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)