Akademický senát

Aktuálně

Příští zasedání AS PřF UP se bude konat ve středu 16. prosince 2020 

 

Materiály k připomínkování:

Novela Statutu VŠÚ CATRIN

Termín pro připomínky 3.12.2020 na tomto odkazu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbCbigzs6ZL815g9qkRtajQZZITKCq5hk1TQPfPiGJf7m0xw/viewform

 

Novela Jednacího řádu AS UP

Termín pro připomínky 29.11.2020 na tomto odkazu:

Připomínkování materiálů předložených AS UP (google.com)  

 

Novela Jednacího řádu RVH

Termín pro připomínky 13.11.2020 na tomto odkazu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6GrDXz0vrEe93GFJt-9wO55NkU6tWlsLJUJ8vAJOGz9PZJw/viewform

 

Akademický senát PřF UP přijal na svém zasedání dne 4. listopadu 2020 následující usnesení:

 • Akademický senát PřF UP schvaluje organizační změnu spočívající ve zřízení Katedry experimentální biologie a Katedry chemické biologie a zařazení obou nově vzniklých kateder pod obor Biologie a ekologie.
 • Akademický senát PřF UP schvaluje novelu Statutu PřF UP ve znění návrhu po jednání Legislativní komise.

 • Akademický senát PřF UP souhlasí s tím, že tajné hlasování bude provedeno  prostřednictvím aplikace anketa.upol.cz.

 • Akademický senát PřF UP ukládá předsedovi AS PřF, aby informoval akademické senáty fakult UP o záměru zahájit proces odvolávání rektora UP a posléze ve smyslu Jednacího řádu AS UP (článek 25, odstavec 1) podal návrh na odvolání rektora Univerzity Palackého.

  V případě, že z diskuze s fakultními senáty UP nebo orgány fakult vyplynou alternativní návrhy nebo jiné relevantní skutečnosti, AS PřF zmocňuje předsedu AS PřF, aby podání návrhu na odvolání rektora UP odložil a současně o těchto návrzích či skutečnostech informoval AS PřF.

 • AS PřF UP žádá vedení fakulty, aby zvážilo realizaci náhradních promocí. AS PřF UP žádá, aby vedení tyto akce zatím zcela nerušilo, ale termín byl odložen na neurčito, a aby vedení o tom informovalo dotčené absolventy.

 • Akademický senát PřF UP žádá AS UP, aby před schválením jakýchkoliv změn týkajících se majetku spravovaného fakultou byly tyto změny nejprve odsouhlaseny vedením a akademickým senátem příslušné fakulty.   

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 4. listopadu 2020

Upozornění: v rámci protiepidemických opatření proběhne jednání senátu on-line v prostředí Zoom.

Senátoři, vedení PřF a zájemci o účast dostanou přihlašovací údaje e-mailem (žádost pošlete předsedovi AS na opatrny@optics.upol.cz). 

Program

 

Akademický senát PřF UP přijal na svém zasedání dne 7. října 2020 následující usnesení:

 • AS PřF UP navrhuje dr. Bartla jako zástupce  PřF UP v RVŠ.
 • Akademický senát PřF UP schvaluje věcný záměr změny Přílohy č.1 Statutu PřF UP „Organizační řád" spočívající ve zřízení nových kateder tvořených stávajícími pracovníky Laboratoře růstových regulátorů a Centra regionu Haná. Jedná se o následující jednotky:
  • Katedra experimentální biologie
  • Katedra chemické biologie

           Obě tyto jednotky budou přiřazeny k oboru Biologie a ekologie.

 • Akademický senát PřF UP schvaluje věcný záměr změny Přílohy č.1 Statutu PřF UP „Organizační řád" spočívající v úpravě terminologie, kde název čl. 5a bude zobecněn na vědecko-výzkumné jednotky a text článku upraven odpovídajícím způsobem.
 • Akademický senát PřF UP schvaluje věcný záměr změny Přílohy č.1 Statutu PřF UP „Organizační řád" spočívající v tom že čl. 5a, odst. 4 bude upraven tak, že Statut RCPTM bude vnitřní normou fakulty schvalovanou AS PřF.
 • Akademický senát PřF UP schvaluje věcný záměr změny Přílohy č.1 Statutu PřF UP „Organizační řád" spočívající v ukotvení Etické komise PřF mezi stálé poradní orgány.
 • AS PřF UP žádá děkana, aby podnikl kroky vedoucí k udržení garancí studijních programů/oborů kmenovými zaměstnanci PřF v souvislosti s případnými odchody zaměstnanců do jiné organizační součásti UP.
 • Akademický senát PřF UP schvaluje novelu Statutu Etické komise PřF UP ve znění po jednání Legislativní komise.
 • Akademický senát PřF UP bere na vědomí novelu směrnice děkana PřF UP, kterou se provádějí některá ustanovení  Stipendijního řádu UP.
 • Akademický senát PřF UP bere na vědomí formát Výroční zprávy o hospodaření Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2019 určený ke zveřejnění.
 • Akademický senát PřF UP schvaluje navýšení investičních výdajů PřF UP pro rok 2020 ve výši 8 000 tis. Kč na investiční akci Dobudování a rekonstrukce přízemní části objektu 47 areálu Holice.
 • Akademický senát PřF UP vyzývá děkana PřF UP a rektora UP, aby se v případě dalšího jednání o VŠÚ  drželi základních tezí „Memoranda k VŠÚ CATRIN" ze dne 29. září 2020 podepsaného děkany osmi fakult UP. AS PřF UP konstatuje, že tzv. konsorcionální model uvedený v memorandu nesmí narušit princip, kdy každý zaměstnanec má právě jednoho přímého nadřízeného

 

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 7. října 2020, 13:00, velká zasedací místnost PřF

Program

Zápisy ze zasedání

Dokumenty k zasedáním akademického senátu

2020

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 4. března 2020

Materiály k připomínkování - návrhy vnitřních předpisů UP:

Mezní termín pro zasílání stanovisek členů akademické obce a zaměstnanců UP k navrženým legislativním návrhům je stanoven na 3. března 2020.
Připomínky je možné zasílat prostřednictvím formulářů (viz odkazy níže), po stanoveném termínu budou předloženy Legislativní komisi AS UP.

Formuláře na připomínky:

Materiály k připomínkování na AS UP v souvislosti se vznikem nového VŠ ústavu CATRIN:

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 29. ledna 2020

2019

Dokumenty  k zasedání Akademického senátu PřF UP 4. prosince 2019

Návrh rektora na změnu Statutu Univerzity Palackého v Olomouci.
Důvodová zpráva k návrhu novely č. 5 Statutu Univerzity Palackého v Olomouci.

Návrh rektora na nový Statut Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Univerzity Palackého v Olomouci.
Důvodová zpráva k návrhu Statutu vysokoškolského ústavu Univerzity Palackého v Olomouci.
Navržené vnitřní předpisy souvisí s navrhovaným zřízením nového Vysokoškolského ústavu.
Další související dokumenty.

Dokumenty  k zasedání Akademického senátu PřF UP 23. října 2019

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 18. září 2019

Podmínky pro přijímací řízení - doplnění
Návrh postupu ve věci pravidel pro pořizování zápisu ze zasedání AS PřF UP

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 15. května 2019

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP dne 10. dubna 2019

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP dne 6. března 2019

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP dne 6. února 2019

2018

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP dne 13. prosince 2018

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP dne 24. října 2018

Dokumenty k mimořádnému zasedání Akademického senátu PřF UP v Olomouci dne 17. října 2018

 Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF dne 26. září 2018

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF dne 11. května 2018

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF dne 11. dubna 2018

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF dne 7. března 2018

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP dne 31. ledna 2018

Usnesení z hlasování per rollam

2020

Akademický senát PřF přijal 25. července 2020 v per rollam hlasování následující usnesení

"Akademický senát PřF UP ostře nesouhlasí s předloženým návrhem Novely č. 1 Řádu o nakládání s majetkem Univerzity Palackého v Olomouci. Tento návrh nesplňuje "Minimální nepodkročitelné požadavky PřF UP pro technickou dohodu o vzniku VŠ ústavu" schválené AS PřF 18. září 2019 ve věci užívání budov i přístrojů. Také je návrh novely v rozporu s návrhem Rámcové dohody o podmínkách realizace organizační změny spočívající ve zřízení vysokoškolského ústavu „Český institut výzkumu a pokročilých technologií“ (CATRIN) v podobě, se kterou se ztotožnil Akademický senát UP. Akademický senát PřF UP důrazně žádá Akademický senát UP o odmítnutí předložené novely s tím, že veškeré převody majetku se budou realizovat teprve po oboustranném odsouhlasení Rámcové dohody a dílčích technických dohod týkajících se majetku."

Akademický senát PřF přijal 5. května 2020 v per rollam hlasování následující usnesení

"Akademický senát PřF UP v souladu s čl. 7 odst. 2 Volebního řádu AS PřF rozhoduje, že volby pro 11. volební období proběhnou elektronickým hlasováním."

Volby do AS PřF budou probíhat v původně stanovených termínech 20. května 2020 od 8:00 do 16:00 hodin, 21. května 2020 od 8:00 do 16:00 hodin.

Volby do ASUP budou probíhat od 19. května do 25. května (od půlnoci do půlnoci), detailní informace na tomto odkazu:
https://www.upol.cz/univerzita/univerzitni-organy/volby-do-akademickeho-senatu-up/)

Akademický senát PřF přijal 21. dubna 2020 v per rollam hlasování následující usnesení

"Akademický senát PřF UP schvaluje návrh změny Volebního řádu AS PřF UP ve znění úprav Legislativní komise AS PřF."

Schválené materiály včetně zápisu z LK

Akademický senát PřF přijal 6. dubna 2020 v per rollam hlasování následující usnesení

"Akademický senát PřF UP bere na vědomí předložený záměr studijního programu." (usnesení se týká studijního programu Analytik - specialista)

"K návrhu Statutu VŠÚ AS PřF UP konstatuje, že projednávání tohoto dokumentu je v kontextu současné situace s pandemií COVID-19 a jejími důsledky pro budoucí fungování UP neaktuální. K projednání a případnému přijetí dokumentu by mělo být přistoupeno až poté, kdy budou známy dopady pandemie na celkovou společenskou a ekonomickou situaci v České republice, možnosti získávat významné grantové prostředky, priority ve vzdělávání a výzkumu a možnosti mezinárodní spolupráce. V souvislosti se zřízením VŠÚ apeluje AS PřF UP na vedení UP a AS UP, aby byla jednání přerušena a další kroky všech zainteresovaných subjektů byly procesovány až po ukončení stávajících, mimořádných opatření. AS PřF UP vyzývá k tomu, aby v aktuálním období byly samosprávou UP prioritně řešeny naléhavější potřeby této instituce."

Akademický senát PřF přijal 23. března 2020 v per rollam hlasování následující usnesení:

Akademický senát PřF UP s ohledem na usnesení Akademického senátu UP z 18. března 2020  mění své usnesení o stanovení místa a času voleb do AS UP na PřF UP přijaté dne 4. prosince 2019 takto: volby do AS UP na PřF UP se konají ve dnech 20. a 21. května 2020. První den se volby konají v přízemí PřF UP, tř. 17. listopadu 12, druhý den se konají v knihovně PřF UP, Šlechtitelů  27, a to v době 8:00-16:00 v obou dnech.

Zasedání AS UP dne 18. března 2020 - důležité dokumenty

Z důvodů mimořádných opatření se zasedání AS PřF plánované na 8. dubna konat nebude.

Akademický senát PřF přijal 11. března 2020 v per rollam hlasování následující usnesení:

Akademický senát mění a doplňuje své usnesení o stanovení místa a času voleb pro 11. volební období 8. května 2020 - 8. května 2023 přijaté dne 4. prosince 2019 takto:

Článek I.

(1) Termíny voleb jsou stanoveny na dny 1. a 2. dubna 2020 (1. termín), 20. a 21. května 2020 (2. termín), 17. a 18. června 2020 (3. termín) a 23. a 24. září 2020 (4. termín).

(2) Neuskuteční-li se volby z důvodu vyšší moci v termínu č.1, platí, že byl AS stanoven pro konání voleb termín č.2;

(3) Neuskuteční-li se volby z důvodu vyšší moci v termínu č.1 ani č.2, platí, že byl AS stanoven pro konání voleb termín č.3;

(4) Neuskuteční-li se volby z důvodu vyšší moci v termínu č.1, č.2 ani  č.3, platí, že byl AS stanoven pro konání voleb termín č.4;

(5) Platí, že první den voleb se tyto konají v přízemí PřF UP, tř. 17. listopadu 12, druhý den se konají v knihovně PřF UP, Šlechtitelů 27, a to v době 8:00-16:00 v obou dnech.

Článek II.

Vyšší mocí se pro účely tohoto usnesení rozumí zejména situace, kdy volby nebylo možno konat z důvodu překážky vyplývající z opatření stanovených orgány ochrany veřejného zdraví nebo opatření rektora či děkana UP přijatého na základě opatření orgánu ochrany veřejného zdraví, a to především v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.

Článek III.

(1) O tom, zda se jedná o vyšší moc, rozhodne volební komise pro volby do AS PřF UP nejméně třípětinovou většinou svých členů, přičemž se připouští obdobné použití ustanovení čl. 4 Jednacího řádu AS PřF UP s tím, že hlasování per rollam vyhlašuje předseda volební komise PřF UP.

(2) Volební komise je oprávněna rovněž povolat náhradníka za člena volební komise, skončil-li již mandát předsedy AS PřF UP.

(3) Volební komise je oprávněna zvolit si místopředsedu, který zastupuje předsedu.

2019

AS PřF přijal dne 3. června 2019 v per rollam hlasování následující usnesení:

 • Akademický senát PřF UP vyzývá všechny, kterých se to může týkat, aby svým jednáním nedávali příčinu neodůvodněnému neklidu na UP.

Dokumenty

Základní dokumenty definující činnost senátu:

Složení akademického senátu

Akademičtí pracovníci

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
předseda
katedra optiky
tel.: 58563 4100
e-mail: tomas.opatrny@upol.cz

RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
1. místopředseda
katedra geografie
tel.: 58563 4504
e-mail: milos.fnukal@upol.cz

doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
katedra algebry a geometrie
tel.: 58563 4640
e-mail: michal.botur@upol.cz

doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
katedra analytické chemie 
tel.: 58563 4403
e-mail: petr.bednar@upol.cz

prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
laboratoř růstových regulátorů
tel.: 58563 4905
e-mail: martin.fellner@upol.cz

prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
katedra optiky
tel.: 58563 4067
e-mail: jaromir.fiurasek@upol.cz

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
katedra matem. anal. a aplik.matematiky
tel.: 58563 4603
e-mail: tomas.furst@upol.cz

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
katedra algebry a geometrie
tel.: 58563 4649
e-mail: marek.jukl@upol.cz

doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
společná laboratoř optiky
tel.: 58563 1547
e-mail: k.lemr@upol.cz

doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
katedra biochemie
tel.: 58563 4925
e-mail: lenka.luhova@upol.cz

doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
katedra botaniky
tel.: 58563 4825
e-mail: vladan.ondrej@upol.cz

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
katedra experientální fyziky
tel.: 58563 4104
e-mail: lukas.richterek@upol.cz

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
katedra geografie
tel.: 58563 4511
e-mail: irena.smolova@upol.cz

doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
katedra organické chemie
tel.: 58563 2196
e-mail: miroslav.soural@upol.cz

Studenti

Mgr. Viktorie Nesrstová
2. místopředsedkyně
e-mail: viktorie.nesrstova01@upol.cz

Mgr. Šimon Bräuer
e-mail: simon.brauer@upol.cz

Mgr. Lucia Brisudová
e-mail: lucia.brisudova01@upol.cz

Bc. Dominik Hlubek
e-mail: dominik.hlubek01@upol.cz

Mgr. Kamil Kotrle
e-mail: kamil.kotrle@upol.cz

Mgr. Aleš Stejskal
e-mail: ales.stejskal@upol.cz

Mgr. Ludmila Včelařová
e-mail: ludmila.vcelarova@upol.cz

Pracovní komise

Ekonomická komise

zápisy

Složení:

prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. - předseda
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Mgr. Viktorie Nesrstová

Legislativní komise

zápisy

Složení:

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. - předseda
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.doc.
Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
Mgr. Šimon  Bräuer
Mgr. Lucia Brisudová
Mgr. Kamil Kotrle


Zápisy ekonomické komise

připravujeme

Zápisy legislativní komise

připravujeme

Volební období 2020-2023

Závěrečná zpráva volební komise o průběhu a výsledcích voleb do AS PřF UP pro volební období 2020-2023 konaných ve dnech 20.-21. května 2020 (pdf).
Opravené výsledky voleb do AS PřF UP ze dne 29. května 2020 jsou dostupné v závěrečné zprávě zde.